ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563
ข้อมูล ณ 2020-05-11 07:16:06  
**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม เลขที่ผู้สมัคร หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
1 631000874  นายชนัต  เตชะสมบูรณากิจ  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
2 631001369  นางสาวญาณากร  บทมาตย์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
3 631001930  นางสาวนิชนันท์  เพชร์ทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
4 631002141  นางสาวนพวรรณ  อินทรสอาด  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
5 631005082  นายคเณศร์  เอื่ยมแดง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
6 631005543  นางสาวภคพร  บุญสนอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
7 631005677  นายกิตติพัทธ์  ศุภพิพัฒน์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
8 631006016  นางสาวปัณฑิกา  สุขเลิศ  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
9 631006098  นางสาวบวรนันท์  อำไพกุลพิธาน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
10 631006356  นางสาวพิมพ์มาดา  ฮุดา บุญมา  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
11 631006852  นางสาวณัฐพร  ศิริพงษ์มงคล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
12 631008662  นายจิรายุ  ปล้องใหม่  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
13 631008943  นางสาวศิรดา  คชาฉัตร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
14 631009337  นางสาวศุภนิดา  โตรามัญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
15 631009499  นางสาวเปรมฤดี  รุจิระชาติกุล  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
16 631009866  นายวิชญ์  เจนสุขทรัพย์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
17 631010547  นายนาถติวัฒน์  นาถตระกูลพิทักษ์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
18 631013043  นางสาวพรชนก  ทาระพันธุ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
19 631013290  นายวรการ  วัฒนกิจ  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
20 631013522  นางสาวธีรวรา  ธีระกุล  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
21 631013577  นางสาวเเสงดาว  มีเเสง  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
22 631013578  นายสลิล  หัตถการุณย์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
23 631013675  นางสาวปลายฟ้า  มารยาท  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
24 631013682  นายอิทธิพัฒน์  ดิลกสัมพันธ์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
25 631013691  นางสาวณิชาภัทร  พัวพงษ์พันธ์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
26 631013700  นายอังกูร  คุปรัตน์  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
27 631014063  นายก้องภพ  เชิดเหรัญ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
28 631014071  นายธนภัทร์  ขาวเหลือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
29 631014072  นายธนินทร์  กตัญญุตาพันธุ์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
30 631014076  นายสุภัทรกิจ  รัตนจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
31 631014079  นางสาวอภิชญา  ศรีวิภาต  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
32 631014080  นายพิชญะ  ยังสืบตระกูล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
33 631014092  นายทัศน์พล  ทรัพย์หรรษา  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
34 631014093  นางสาวจีรายุภิญญ์  สุขสถาน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
35 631014095  นางสาวพรพรหม  วัฒนสุขนนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
36 631014096  นายนฤพล  ตรีโภคา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
37 631014098  นางสาวอณิกร  เรืองวิโรจนกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
38 631014101  นางสาวศศิกานต์  สังวาลย์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
39 631014116  นางสาวคนึงนิตย์  อรรควรพันธ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
40 631014126  นางสาวกัญญานุช  เพียรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
41 631014131  นางสาวพริสร  สุริยาสัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
42 631014144  นางสาวภัทรียา  วิศรุตวงศา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
43 631014151  นายพิสิฐพงศ์  ปาละวิสุทธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
44 631014156  นางสาวนภัสราภรณ์  อ่อนกร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
45 631014164  นายศุภชัย  สะอาดดวงกมล  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
46 631014171  นายณัฐภัทร  รัตนเดช  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
47 631014172  นางสาวปรีณาภา  พัฒนพัฒนานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
48 631014177  นางสาวจณิสตา  นุสและ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
49 631014184  นายธนพล  พูลวัฒนสมบัติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
50 631014186  นางสาวชณากาญจน์  ขันธสิทธิ์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
51 631014187  นางสาวอพัชชา  พูลเผ่า  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
52 631014188  นางสาวพีรยา  เกียรติบรรณากร  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
53 631014191  นางสาวเกวลิน  พระตลับ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
54 631014198  นายพงศธร  ภัทรศรีเวชการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
55 631014210  นางสาวมุกมณี  ศรีทะ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
56 631014222  นายธนวัฒน์  แสนทวี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
57 631014223  นายรัชตะ  รัตน์ตะบุดตา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
58 631014229  นางสาวพิชชานันท์  โอภาส  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
59 631014232  นางสาวพรรณวสา  กฎมัจฉา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
60 631014239  นางสาวธันยารัตน์  อนันตยา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
61 631014243  นางสาวญาณิศา  ลิขิตอภิสิทธิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
62 631014245  นางสาวอภิสรา  ทวีคูณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
63 631014247  นางสาวปนัดดา  ชัยขุน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
64 631014248  นางสาวศิรประภา  บัวระบัติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
65 631014249  นางสาวอริสรา  ศิริคุณ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
66 631014252  นายศุภณัฐ  ปัดถาวโร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
67 631014259  นางสาวพรรณกร  คณทา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
68 631014260  นางสาวปูชิตา  พงศ์สุจริต  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
69 631014261  นางสาวอธิตญา  ยางจ้าน  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
70 631014262  นางสาวนรีรัตน์  มาตรทอง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
71 631014265  นายจีรภัทร  สกุลทรัพย์วัฒนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
72 631014267  นางสาวมลธิชา  นันทะจันทร์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
73 631014268  นายสรวิศ  มลวิสัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
74 631014269  นายบุณยกร  สงวนศักดิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
75 631014271  นายชนะภัย  กะเสมรัมย์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
76 631014278  นายอนิรุทธิ์  พุกแดง  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
77 631014281  นางสาวสุภัทตรา  โพล้งกล่ำ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
78 631014285  นายวงศธร  ธนะเวช  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
79 631014288  นางสาวคุณิตา  วงษอ้ายเจริญ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
80 631014293  นายธนิต  ธนะปฐมชัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
81 631014297  นายณพงศ์  เคหะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
82 631014299  นางสาวเบ็ญจลักษณ์  สะมะถะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
83 631014300  นางสาวนภัสวี  ทองดี  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
84 631014304  นางสาวศิระประภา  ประเสริฐศิริสร  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
85 631014306  นายนนทพัทธ์  บัวเกิด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
86 631014307  นางสาวณัชนัญชิดา  วรรณุอุปถัมภ์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
87 631014326  นางสาวธัญลักษณ์  พุทธรรม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
88 631014331  นายศรัณญ์  วิวัฒน์บวรวงษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
89 631014335  นางสาวสิรินทร์ยา  อ่อนอก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
90 631014341  นางสาวชมภูนุช  ทองรอด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
91 631014342  นายยศพล  เอี่ยมอ่อน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
92 631014361  นายณัฐพงศ์  เกกีงาม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
93 631014362  นางสาวพรลภัสสร  สตางาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
94 631014368  นายภูฟ้า  รุจิภาสวัฒน์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
95 631014369  นางสาวเจนจิรา  แซ่หลู่  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
96 631014370  นางสาวรจนา  หอมประสิทธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
97 631014375  นายภาณุพงศ์  เล็กใจซื่อ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
98 631014379  นางสาววิยะดา  ศาศวัตพันธ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
99 631014384  นายปธานิน  อยู่ประเทศ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
100 631014390  นายนุกูลกิจ  ผาตี  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
101 631014395  นายคณิติน  ไพรรัตน์สมวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
102 631014402  นางสาววรรณษา  ชนม์ชูชาติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
103 631014407  นางสาววนัชพร  ศิลารวม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
104 631014412  นางสาวอารียา  เจียมเจิม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
105 631014414  นางสาวอนันธยา  นิยมวัน  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
106 631014415  นายศักดิ์ชัย  สุขเกษม  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
107 631014423  นายกฤชแก้ว  เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
108 631014431  นางสาวศลิษา  โพธิ์สิทธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
109 631014432  นางสาวชิดตะวัน  สมวัฒน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
110 631014445  นางสาวณัฐวรินทร์  แสงสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
111 631014453  นางสาวสิรีธร  ชัยอำนาจ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
112 631014455  นางสาวช่อทิพย์  สมละ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
113 631014463  นายคณุตม์  สันติจิตรุ่งเรือง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
114 631014472  นางสาวนภษร  ธำรงคุณานัน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
115 631014474  นายภคิน  จันทร์ทอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
116 631014489  นางสาวธวัลรัตน์  วงษ์มาก  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
117 631014494  นายณัฐพล  วังคำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
118 631014506  นางสาวชลธิชา  นาเมืองรักษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
119 631014508  นายณภัทร  บุรารัตนวงศ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
120 631014510  นายอนวัช  ญาณประทีป  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
121 631014512  นายศุภกร  แสงสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
122 631014514  นางสาวปาริฉัตร  นาเมืองรักษ์  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
123 631014521  นายสิงห์  เครือสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
124 631014523  นางสาวจิตชนก  สุขเจริญ  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
125 631014525  นางสาวสุมนา  สุตลาวดี  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
126 631014535  นายวิศัลย์  สุวรรณรัตน์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
127 631014536  นางสาวจอมขวัญ  เรืองฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
128 631014541  นายสรชัช  ศรีสองเมือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
129 631014542  นายตตา  พุทธเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
130 631014544  นางสาวชลดา  รอดคืน  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
131 631014545  นายญานกร  สอนประสม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
132 631014556  นางสาวณัฐมน  กลิ่นเพชร  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
133 631014559  นายศุภวัทน์  เพ็งทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
134 631014560  นายพันธวิศ  ทองทรัพย์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
135 631014563  นายธนวิชญ์  ย่างเล้ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
136 631014565  นางสาวพิมพกานต์  บุญแก้ว  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
137 631014567  นางสาวอาภาพรรณ  อวดห้าว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
138 631014568  นายธีรธร  ทองภู่  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
139 631014577  นายจักรชัย  คงวารินทร์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
140 631014579  นางสาวธรธัญญา  ทองอ่อน  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
141 631014580  นางสาวกนกวรรณ  หวังค้ำกลาง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
142 631014581  นางสาวรพีพรรณ  หวังโรจน์ฤทธิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
143 631014587  นายณพวรรษ  เหม่นแหลม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
144 631014596  นางสาวสุรัญญา  วัตสุข  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
145 631014598  นายอินทนนท์  แต่งตั้ง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
146 631014600  นางสาวเพียงฟ้า  กล่ำธัญญา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
147 631014606  นางสาวธนมล  ดำประภา  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
148 631014607  นายธนนันท์  อึ้งสิทธิพูนพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
149 631014617  นางสาวรัตนากร  สุขสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
150 631014618  นายธรรมรักษ์  ปาสาจัง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
151 631014627  นางสาวณิชกานต์  สระทองห้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
152 631014635  นางสาวริณลฎา  วโรภาสกร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
153 631014638  นายศิลา  จูสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
154 631014655  นายพงษ์เพชร  กิ่งวงษา  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
155 631014663  นางสาวณลัญญา  อินทบุตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
156 631014672  นางสาวชัญญานุช  รังกลิ่น  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
157 631014675  นางสาววิศรุตา  พฤกษ์ประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
158 631014685  นายภัควรรธน์  นิมตนพสิทธิ์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
159 631014690  นางสาวณัฏฐ์ณมณฑ์  ศรีนิถิ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
160 631014695  นายธนกฤต  ธนกุลพรรณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
161 631014709  นายณัฐดนัย  วิเศษกุลพรหม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
162 631014712  นางสาวสุรีย์พร  คล้ายจาด  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
163 631014719  นายธรรมรัตน์  ไตรสรณอภิรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
164 631014724  นายกมลภพ  ทองกล่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
165 631014727  นางสาวธันย์ชนก  ช่างบรรดิษฐ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
166 631014728  นางสาวชลธิชา  ผุยแพง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
167 631014731  นางสาวกมลพรรณ  ประกอบดี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
168 631014732  นายคุณากร  โรยแสง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
169 631014741  นายทธรรษ  ธีรชูวิวัฒน์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
170 631014745  นายพสุธร  สิงห์คำป้อง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
171 631014747  นายณภัทร  มงคลธนานนท์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
172 631014751  นางสาวปลายฟ้า  แกมจินดา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
173 631014754  นางสาวตะวัน  ภูศรีฤทธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
174 631014760  นางสาวรัตนาภรณ์  กลั่นชื่น  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
175 631014771  นายณัฐกานต์  เหมนิมัด  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
176 631014775  นางสาวสมฤทัย  ไชยเภท  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
177 631014777  นางสาวรัชนีวรรณ  วลัยวิทย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
178 631014778  นางสาวชนิภา  อินใจ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
179 631014779  นางสาวชนาภา  สุวรรณศร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
180 631014781  นายกิตติภพ  ปังตระกูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
181 631014782  นางสาวนิตยา  ไพ่กิจ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
182 631014785  นางสาววรฑิยา  มานะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
183 631014786  นายณัฐวุฒิ  สายไหม  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
184 631014791  นางสาวสุธารินี  เจริญสุข  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
185 631014792  นางสาวปาริฉัตร  สุทธิชมโฉม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
186 631014795  นางสาวกรสิริ  วัดนก  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
187 631014797  นางสาวพรพิชชา  สุทธิรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
188 631014804  นายทิวัตถ์  ภาคภูมิไพศาล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
189 631014806  นายนรบดี  แก้วดวงดี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
190 631014810  นางสาวกัญญาลักษณ์  ทาสี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
191 631014816  นางสาวอรทิชา  ผลสุวรรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
192 631014818  นายดนุพร  สร้อยเนียม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
193 631014828  นายอภิรักษ์  ประเสริฐชัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
194 631014837  นางสาวชนิดา  พุ่มเข็มทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
195 631014842  นายวรภูมิ  นภาวุฒิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
196 631014846  นายชินวัตร  มูลใหญ่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
197 631014857  นางสาวอภิรดี  ทองสุขา  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
198 631014874  นางสาวนิธิพร  ทาทอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
199 631014875  นายศิวกร  ทองข่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
200 631014880  นางสาวณิชาพร  ช่างปลูก  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
201 631014883  นางสาวณัฐกร  กาญจนะวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
202 631014888  นายสรวิชญ์  พงษ์ภักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
203 631014889  นางสาวชนัญชิดา  อรุณแจ้ง  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
204 631014892  นายณรงค์กร  แสงอุทัย  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
205 631014896  นางสาวณัฐฎาทิพ  มาทานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
206 631014897  นายนันทภพ  ประชีพฉาย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
207 631014898  นายปุณยวัจน์  มั่นศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
208 631014899  นายธชธร  ฉุยฉาย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
209 631014904  นางสาวอาลิตา  ไต่ครบุรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
210 631014905  นางสาวธนัชชา  ดอกสันเทียะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
211 631014930  นายอานันตชัย  เมกลิ่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
212 631014938  นายกฤตยชย์  ภู่หอม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
213 631014941  นางสาวเอื้อมพร  คำมา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
214 631014942  นายอานนทร์  แก้ววิเชียร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
215 631014945  นางสาวรุ่งนภา  ทินสมุทร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
216 631014950  นายบุรพล  ศักดิ์ศรีเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
217 631014951  นายมนพัทธ์  เฉลิมเกียรติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
218 631014955  นางสาวรินรดา  ละเอียด  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
219 631014963  นางสาวนันทิตา  กลับประทุม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
220 631014974  นายไพศาล  สีน้ำเงิน  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
221 631014978  นางสาวจุฑาทิพย์  นาวาทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
222 631014994  นายฟาอิซ  ภู่เงิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
223 631014995  นายธีรพงษ์  ต้นวงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
224 631015001  นางสาวอุทุมพร  วงค์ตะวัน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
225 631015007  นางสาวทิตยา  งามมหรัตน์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
226 631015008  นายโรจนินทร์  หงษ์สายพิน  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
227 631015015  นายพันธกานต์  วงษ์ดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
228 631015022  นางสาวสลินทิพย์  ลอยบัณฑิตย์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
229 631015024  นางสาวสุรางคณา  คำเสียง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
230 631015028  นายปริวรรต  อนุกูล  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
231 631015038  นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
232 631015044  นางสาวปิยากร  สุวรรณบูรณ์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
233 631015062  นายกิตติศักดิ์  มังสังคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
234 631015063  นายฐานุเดช  ไพฑูรย์ ณ อยุธยา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
235 631015068  นางสาวพรนภัส  อนุรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
236 631015069  นายณัชพล  อักษรเจริญสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
237 631015079  นางสาวรสสุคนธ์  สุขสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
238 631015081  นายวริศ  อมรธนะภิญโญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
239 631015084  นางสาวเบ็ญจพร  สัตยาพิพัฒน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
240 631015088  นางสาวพัทธนันท์  สัจจะปรเมษฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
241 631015093  นางสาวชฎารัตน์  เอี่ยมลาภะ  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
242 631015103  นางสาววิลาสิณี  ศรีนุช  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
243 631015104  นางสาวสมิตานัน  มาโนม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
244 631015110  นางสาวเบญญาทิพย์  ขจรศรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
245 631015112  นางสาวปรายฟ้า  เถาปรัก  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
246 631015133  นายทรงวุฒิ  แซ่เฮ่อ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
247 631015135  นายอนันต์ยศ  ดำเนินเกียรติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
248 631015139  นางสาวณชนันท์  แก้วไทย  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
249 631015140  นางสาวชลธิชา  ทรัพย์มั่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
250 631015145  นายกรวิชญ์  ประเสริฐดี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
251 631015146  นายปฏิภาณ  ศรีธรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
252 631015151  นายนภนต์  จันทปัญญา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
253 631015155  นางสาวการณ์จนา  สุขสนิท  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
254 631015165  นางสาวไอรดา  รุ่มนุ่ม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
255 631015168  นางสาวอารียา  ไชยวุฒิ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
256 631015169  นายนนทวัฒน์  จิตรบรรจง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
257 631015178  นายอารีย์  กาญจนเกษม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
258 631015194  นางสาวณัฐมน  พุ่มศิริ  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
259 631015199  นางสาวอพัชชา  สท้านโยธิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
260 631015201  นางสาวอภิสรา  บุญเต็ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
261 631015205  นายธีรเมธ  กูลเกื้อ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
262 631015217  นายพสุธร  ใจหวัง  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
263 631015225  นายภูริช  จันทร์ประสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
264 631015227  นางสาวสุวรัตน์  แสงสว่าง  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
265 631015237  นางสาวชญาดา  อุ่นบางหลวง  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
266 631015239  นายวรวิช  บุญเลิศ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
267 631015240  นายพีรพัฒน์  แนวทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
268 631015241  นายรุ่งเรือง  จันทร์เรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
269 631015246  นายสิธิกร  เรืองจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
270 631015257  นางสาววรินนิดา  จันทร์หอม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
271 631015269  นายตฤณ  ลาภปริณายก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
272 631015272  นางสาวกัญญารัตน์  อินทรา  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
273 631015275  นางสาวชมพูนุท  ทรงสีสด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
274 631015279  นางสาวจรรยวรรธน์  คล้ายวงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
275 631015283  นางสาวระพีพร  พงษ์อารีย์  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
276 631015284  นายรณกฤต  ผดุงเดชรัตน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
277 631015287  นายสุขชัย  คงฟู  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
278 631015291  นางสาวภัณฑิลา  นางาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
279 631015299  นางสาวณกมล  แซ่เฮง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
280 631015319  นายจุลพงษ์  วรสิทธิ์ขจร  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
281 631015323  นางสาวธนาภา  ควรมิตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
282 631015326  นายอนาวิล  ดิษฐสม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
283 631015327  นายพลภัทร  ศรีเผือก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
284 631015328  นายเจษฎากร  สุวดิษฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
285 631015332  นางสาวกชณัช  เชื้อทอง  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
286 631015335  นางสาวพิชชาภา  เวียงทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
287 631015351  นายณราวุฒิ  ยืนยง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
288 631015353  นายณัฐวัฒก์  พนมนิเวศน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
289 631015358  นางสาวกิตติยา  ปุกหุต  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
290 631015366  นายกิตติศักดิ์  ปานกล่ำ  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
291 631015370  นายสรัล  พงศาตระการ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
292 631015374  นายพนธกร  สุจิตชวานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
293 631015376  นายชานน  บุญมา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
294 631015378  นางสาวพนิดา  บุญเรือง  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
295 631015380  นายสุนทรพจน์  อุ่นสนิท  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
296 631015386  นายอภิชา  จันทรประภาพ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
297 631015387  นายบุฒฐไชย์  อารมณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
298 631015389  นางสาวเกษมณี  สถิตวิภารวงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
299 631015390  นางสาวนริศรา  รินแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
300 631015402  นายทิวา  บุญมีประเสริฐ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
301 631015405  นายปวิธ  แก้วตุ่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
302 631015418  นางสาวสโรชินี  มิตรนุ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
303 631015430  นายศุภณัฐ  ดำเพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
304 631015435  นายชนาธิป  มหาวรรณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
305 631015440  นายเมธัส  ขวัญยืน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
306 631015456  นายธนกฤต  สารพจน์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
307 631015460  นายสรวิศ  วิมลบรรณกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
308 631015466  นายณัฐพงษ์  สุขชื่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
309 631015467  นางสาวญดาพร  ไอ่พุง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
310 631015468  นางสาวศรัณยา  บุญดล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
311 631015475  นายชยธร  เอี่ยมละออ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
312 631015478  นายณัฐธพล  ตันสำโรง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
313 631015480  นายคณณัฏฐ์  อินต๊ะนิล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
314 631015482  นางสาวกานต์พิชชา  อินทร์สม  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
315 631015483  นางสาวพรปรียา  ราชสิงโห  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
316 631015489  นายธนากร  ลิ้มเรืองอนันต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
317 631015493  นายปารเมศ  แซ่อื้อ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
318 631015496  นางสาวภวิกา  ภวังค์จิตสกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
319 631015505  นายวรภพ  เกียรติคงแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
320 631015506  นายกฤษณะพัฒน์  พันธ์เจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
321 631015534  นางสาวสุพิชญา  จอมพุดซา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
322 631015538  นางสาวปรียาภัทร  คงรอด  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
323 631015542  นางสาวปาริชาติ  คำเพชร  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
324 631015544  นายศาธิก  สังข์ทอง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
325 631015545  นายสหรัฐ  ราชปันดิ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
326 631015572  นายวีรพงศ์  เดินเมือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
327 631015576  นายณัฐนนท์  เทพประดิษฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
328 631015578  นางสาวนาฎยา  ศรีแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
329 631015580  นางสาวภัสราภรณ์  ทองพงษ์เนียม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
330 631015581  นางสาวอรญา  เลิศวรพินิต  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
331 631015586  นางสาวเกศรินทร์  ปุริสาร  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
332 631015591  นายพัชรวัฒน์  สุขภาดา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
333 631015595  นายพงศกร  ไชยสา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
334 631015599  นางสาวกัลยรัตน์  สุธีบรรเจิด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
335 631015600  นายธีรภัทร์  เจริญสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
336 631015606  นายณัฐภัทร  ธีราวัฒนาวิทย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
337 631015607  นายพีรพัฒน์  พัธนะปรีชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
338 631015609  นางสาวสกาวรัตน์  ชอบผล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
339 631015610  นายติสรณ์  ชีพชูเกียรติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
340 631015617  นายสิรภพ  เหล่านอก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
341 631015622  นายสุเมธา  ชูเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
342 631015634  นายสฤษฎิ์พัฒน์  นิยมทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
343 631015646  นางสาวพาณิภัคร  ค้าของ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
344 631015647  นางสาวพลอยนวล  ชนะบุญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
345 631015649  นายชนแดน  หมอทรัพย์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
346 631015655  นางสาวรัตนาภรณ์  แต้เฮง  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
347 631015656  นายนูธร์  สุนทรจินดา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
348 631015658  นายศิวัช  ประสิทธินาวา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
349 631015663  นายสิริเชษฐ์  ศิริสานต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
350 631015667  นายณัฐศักดิ์  ภูวธนารักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
351 631015677  นางสาวปรีณาพรรณ  ศิริวัฒน์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
352 631015679  นางสาวเมลินดา  แสงธนู  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
353 631015708  นางสาวพฤฒิฉัตร  สงวนนภาพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
354 631015714  นายปณิธาน  คงทอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
355 631015717  นายภูวิศ  ศศะภูริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
356 631015719  นางสาวนคนันทินี  อ่อนสุระทุม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
357 631015723  นายศุภกานต์  จันทร์วิกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
358 631015731  นายทักษิณ  ดำมณี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
359 631015743  นายพฤฒพงศ์  สุขเจริญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
360 631015754  นางสาวอรชพร  โศภิษฐกมล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
361 631015757  นายสรวิศ  เตียนไธสง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
362 631015759  นายปริญญา  สมบูรณ์ผล  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
363 631015763  นายณัฐิวุฒิ  ชะนำพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
364 631015767  นางสาวภิธชานันศ์  อภิรัชต์ชยาภรณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
365 631015777  นายธนชัย  มัฆพาน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
366 631015780  นางสาวเกษมณี  พัชรสุริยะโชติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
367 631015789  นายฐพัชร์  ธนโชคบุญยรัตน์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
368 631015791  นายณัฐนันท์  ร่มแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
369 631015792  นายจักรพันธ์  คล้ายเรไร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
370 631015798  นายธนวิชญ์  ลักษณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
371 631015800  นางสาวธิญดา  ศิตกานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
372 631015808  นายศุภฤกษ์  เลิศปรีติกุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
373 631015809  นางสาวสุณิสา  สุดรอด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
374 631015815  นายธนพัฒน์  ภมรมงคล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
375 631015820  นางสาวชฎาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
376 631015826  นางสาวสุพัชชา  ขันทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
377 631015830  นายปัณณทัต  รัตนวุฒิยากร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
378 631015842  นายชยพัทธ์  สุขจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
379 631015849  นายปาณัสม์  เจริญรักษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
380 631015851  นางสาวทิพย์สุดา  สนั่นนารี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
381 631015854  นายธนัศพล  ดุรงค์ธรรม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
382 631015856  นางสาวณัฐกมล  วุฒิธรรม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
383 631015858  นายเรืองเดช  วัฒนวิชัยกุล  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
384 631015863  นายประจักษ์  เเสนสุขเหลือ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
385 631015869  นางสาวสุภัสสรา  สุอางคะวาทิน  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
386 631015879  นางสาวสุนิสา  ศุภมูลา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
387 631015882  นางสาวกนกพร  สุวรรณวิจิตร  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
388 631015885  นายกีรติ  นพรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
389 631015886  นายนวพรรษ  มุขพรหม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
390 631015888  นายกฤตภัค  อุตรมาตย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
391 631015904  นางสาวกังสดาล  แนวอินทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
392 631015906  นายวุฒิกร  มีตาษ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
393 631015911  นางสาวธัญญารักษ์  กาละภักดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
394 631015914  นางสาวขนิษฐา  วระกฏ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
395 631015927  นางสาวขวัญพิชชา  อิ่มโดด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
396 631015929  นายชนกานต์  หลอมทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
397 631015930  นางสาววีรภัทรา  ยันตรีสิงห์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
398 631015943  นายณัฐกมล  เกี้ยวม่าน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
399 631015949  นางสาวนันทิตา  พูลช่วย  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
400 631015953  นายอิทธิพร  กุลจิตติวัฒนะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
401 631015957  นายชัชวาล  จันทร์เพ็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
402 631015960  นางสาวบงกช  คำแดงไสย์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
403 631015961  นายเจษฎา  พวงอิ่ม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
404 631015973  นายณัฐนนท์  ปราณี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
405 631015975  นายพสุวิชญ์  ฤทธิ์ศรี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
406 631015979  นายวรพล  ชมทรัพย์จำเริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
407 631015990  นายนรเชษฐ  ทับอุไร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
408 631015993  นางสาวณัฐธิดา  มโชนนท์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
409 631015994  นางสาวอาริยา  สำสาลี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
410 631016001  นางสาวพัชราภา  ปราบภัย  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
411 631016003  นายณัฏฐพล  อุทัยนิตย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
412 631016006  นางสาวภัชรภรณ์  ชินพันธ์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
413 631016009  นายพงศธร  เสือชุมแสง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
414 631016013  นายอาชา  ม้าแก้ว  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
415 631016016  นายธนวัฒน์  เผือกผ่องใส  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
416 631016019  นางสาวปนัดดา  ศรีไพร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
417 631016025  นายธนายุต  บุบผาวาส  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
418 631016032  นางสาวพลอยงาม  พุ่มพวง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
419 631016036  นายกิตติศักดิ์  ช่วยมาก  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
420 631016039  นายปุณกฤษ  พรมไชยา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
421 631016046  นางสาวเกศกนก  พัชรสุริยะโชติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
422 631016060  นายณัฏฐกร  แสนคม  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
423 631016063  นางสาวชมพูนุท  ศิริกุลพิสุทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
424 631016064  นางสาวพิมพ์แพรวา  ชาญศึก  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
425 631016077  นางสาวพิมพ์ลภัส  วงษ์สกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
426 631016078  นายศุภกร  ทองบ่อ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
427 631016101  นายชินโชติ  ไกรวิชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
428 631016108  นางสาวอุไรรัตน์  บุญวัง  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
429 631016113  นางสาวพรญาณี  ชวนนอก  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
430 631016127  นายสุวรรณพงษ์  มีมณี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
431 631016136  นายพชรดนัย  ฉายแสง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
432 631016141  นางสาวพลอยไพลิน  อินมะดัน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
433 631016144  นางสาวชัญญาณัช  กองผาพา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
434 631016151  นางสาวนพวรรณ  โกสุมวัชราภรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
435 631016153  นายเมษา  มานิตสกุลวงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
436 631016164  นางสาวสุภชา  อยู่ชมบุญ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
437 631016167  นายภาณุพงศ์  หนูทิมทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
438 631016201  นางสาวจิตราวงศ์  กระจกภาพ  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
439 631016202  นางสาวเพ็ญพิชชา  แย้มงาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
440 631016204  นายณัฐวัฒน์  ธีรธรรม  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
441 631016205  นายนนทพัทธ์  สหชัยรุ่งเรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
442 631016208  นายฉัตรณภัทร์  เศรษฐ์ณโชค  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
443 631016211  นางสาวญาณิศา  อนันต์สลุง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
444 631016217  นายบุณยกร  อุดมสิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
445 631016219  นายชญานนท์  ศกุนตานุรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
446 631016226  นายยุทธภูมิ  ทองฉิม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
447 631016240  นางสาวภัทรนิศวร์  วรกิตติ์คูณศักดา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
448 631016243  นางสาวปภาวรินท์  วัดห้อย  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
449 631016246  นางสาวนฤมล  คัชชะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
450 631016248  นางสาวนภัสสร  พงศ์ศิริเลิศ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
451 631016249  นายธนโชติ  ลักษณ์วิเศษดี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
452 631016253  นายณัฐพีร์  อภิวัฒนานนท์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
453 631016255  นางสาวณัฐธิดา  เนินไชย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
454 631016257  นายชนเมธ  ประดิษฐ์ทรัพย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
455 631016258  นางสาวญาณิศร  ชูโชคชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
456 631016260  นางสาวภัควรินทร์  พงศ์ธนาบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
457 631016262  นายธนวัฒน์  คงเสือ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
458 631016263  นางสาวณัฐนันท์  พุทธลา  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
459 631016270  นางสาวระวี  กริชไกรวรรณ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
460 631016274  นางสาวชุณหกาญจน์  ทองขาว  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
461 631016280  นางสาววธัญญา  มณีมาส  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
462 631016281  นางสาวศศิธร  จันทร์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
463 631016286  นางสาวเกศสุดา  พลอยเสงี่ยมพงศ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
464 631016291  นายเจตสฎิทธิ์  โคกอาศัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
465 631016297  นายนวพล  คลังเพชรพาณิชย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
466 631016305  นางสาวนภัสสร  สุขประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
467 631016306  นายสิปปกร  เล่งวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
468 631016313  นายอโณทัย  คงสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
469 631016319  นายปรเมษฐ์  สุขพินิจ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
470 631016324  นางสาวกัญญาภัค  บุตรกะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
471 631016328  นางสาวสุจิกา  บุญมี  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
472 631016335  นายรัชภูมิ  ประดิษฐ์จันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
473 631016337  นางสาวกัลยวรรธน์  ชื่นชมรติมงคล  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
474 631016349  นางสาวรมิดา  อริยะวิชา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
475 631016354  นางสาววีรวรรณ  หลักบ้าน  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
476 631016356  นายธนภัทร  ธีระศรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
477 631016360  นางสาวศุภิสรา  ยาพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
478 631016363  นางสาวเพียงฟ้า  เวชมงคล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
479 631016367  นางสาวณัฐญาพร  เเก้วมณี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
480 631016369  นายณัฐชนนท์  อุดชาชน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
481 631016378  นายนันทวัฒน์  ไชยพัฒน์นราทร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
482 631016382  นายสมบูรณ์  ศิริวิทย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
483 631016390  นายรักษิต  นวลทอง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
484 631016394  นางสาวหทัยพัชญ์  จิรพัสนิรุชา  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
485 631016398  นางสาวณัฐนิชา  ซื่อสัตย์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
486 631016399  นายศิริบูรณ์  พันธุ์พิริยะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
487 631016403  นายเจษฎาวุธ  ดาวเรือง  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
488 631016406  นางสาวอทิตยา  อ่อนพุทธา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
489 631016409  นายวสิษฐ์พล  สมบัติศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
490 631016415  นายฐิติณัฐ  มนต์แก้ว  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
491 631016416  นางสาวบุญทิดา  ชัยมีแรง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
492 631016423  นายภูมินทร์  คงกะพันธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
493 631016430  นายภัทรพล  เนตรสว่าง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
494 631016432  นางสาวชนกานต์  เหรียญอนุรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
495 631016433  นายธนภัทร  ชัยมัง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
496 631016434  นายพิชเญศ  แอบศรีหาด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
497 631016443  นางสาวชลธิชา  สุดประเวศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
498 631016445  นายรัตน์พล  ประศรีพัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
499 631016449  นางสาวพัชรี  ชินพงศ์วิศิษฏ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
500 631016454  นายจักรภัทรณ์  ชื่นถาวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
501 631016477  นางสาวณัฐนันท์  วิวัฒน์ยุวะถาวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
502 631016483  นางสาวพนิดา  วงศ์ข้าหลวง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
503 631016495  นางสาววริศรา  พรพาที  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
504 631016500  นายชนายุ  คำสะสม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
505 631016501  นางสาวศตกมล  บุตรดา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
506 631016502  นางสาวตะวันฉาย  ธิติธัญชยวานิช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
507 631016515  นางสาวชณิดาพร  สีระบุตร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
508 631016519  นางสาวปุญญิสา  จงธรรม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
509 631016521  นางสาวณัฐชาพร  ชมภูนุช  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
510 631016534  นายสหโชค  สีสดเขียว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
511 631016552  นายจักรกฤษณ์  สุขขะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
512 631016555  นายคณธัช  คุณกิตติ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
513 631016558  นางสาวประกายเพชร  ภววงษ์ศักดิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
514 631016568  นางสาวกชกร  บุญยืน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
515 631016574  นายวีรวัต  กมลเชษฐ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
516 631016577  นายพลภูมิ  เสียมไหม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
517 631016578  นางสาวญาณิศา  โกสินทร์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
518 631016594  นายปัญญาพล  หลีกชั่ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
519 631016597  นายจิรัฏฐ์  วิลัยศักดิ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
520 631016607  นางสาวณัฏฐนิช  วิรุฬห์วชิระ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
521 631016615  นางสาวมธุรตา  พฤกษาสวย  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
522 631016618  นายพรหมนรินทร์  สุภานิล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
523 631016620  นายฐิติวุฒิ  ศกุนะสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
524 631016621  นางสาวดวงหทัย  เขียวชอุ่ม  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
525 631016646  นางสาวชันษา  ชัยภาณุเกียรติ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
526 631016661  นายภาสวุฒิ  สกุลณีย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
527 631016670  นางสาวชลธิชา  หอมพรมมา  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
528 631016673  นางสาวพรทิพย์  แดงน้อย  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
529 631016677  นางสาวสุพัตรา  ชื่นพงษา  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
530 631016686  นางสาวสุวิชญา  ไชยสอน  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
531 631016692  นายคุณภัทร  แม้นด้วง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
532 631016702  นายศราวุฒิ  ขาววงศ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
533 631016709  นางสาวจรรยาพร  ส่งเสริมเสรีภาพ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
534 631016715  นางสาวพรสรวง  ขวัญทอง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
535 631016720  นางสาวณัฐฐามาศ  เนตรสาลี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
536 631016727  นายภัทรพล  รุ่งแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
537 631016729  นายนันทพล  ท้วมละมูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
538 631016731  นายบุญศรัณย์  แก้วสง่า  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
539 631016732  นายยศกร  ภูษาไสย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
540 631016741  นางสาวปิยวรรณ์  รอดกลาง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
541 631016742  นายวชิรวิชญ์  อัศวสิทธิกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
542 631016747  นายธนยศ  ส่งเเสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
543 631016748  นางสาวสุพัตรา  มณฑา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
544 631016754  นางสาวลลิล  พวงทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
545 631016755  นางสาวพิมชญา  สมคะเน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
546 631016757  นางสาวนิรัญรัตร์  ศรีจันทรา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
547 631016788  นางสาวภัณฑิรา  เด่นเเพทย์ชรางกูร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
548 631016801  นางสาวณัชชา  เดชโยธิน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
549 631016819  นายฮาบี๊บ  ภักตร์เจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
550 631016820  นายภูวพัฒ  โชคสิริประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
551 631016821  นางสาววาสนา  นิตย์ลาภ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
552 631016822  นายศรันยู  แก้วช่วย  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
553 631016824  นางสาวศศิมุก  สังข์ภาพันธ์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
554 631016836  นายเก็จตะวัน  ปานนิล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
555 631016850  นายณัฐวุฒิ  อุดเสริม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
556 631016851  นายนิธิ  กลิ่นละออง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
557 631016854  นายณัฐภัทร  คำทอน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
558 631016860  นายกำจัดภัย  จุลพิภพ  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
559 631016862  นายชนะพันธ์  ชัยวัฒน์วรกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
560 631016873  นางสาวภัทรลดา  สุขชม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
561 631016884  นางสาวณัฐธิดา  รุ่งเรือง  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
562 631016896  นายปวริศ  พลเพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
563 631016903  นายสุวิจักขณ์  พงษ์หิรัญเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
564 631016916  นางสาวพรหมพชร  เดชสถิตย์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
565 631016919  นางสาวเพ็ญพิชชา  หมี่กระโทก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
566 631016929  นางสาวธัญพร  กันยา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
567 631016933  นางสาวลลิตศรา  ยุติธรรม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
568 631016946  นายบวรวิทย์  นาไร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
569 631016947  นายชญานนท์  เพชรเทวี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
570 631016951  นางสาวกมลวรรณ  สมบุญพัฒนากุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
571 631016963  นายคชาบุญ  สุวรรณพูล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
572 631016967  นางสาวอาทิตยา  มวลคำลา  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
573 631016971  นางสาวภัทรดา  ผดุงนานนท์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
574 631016999  นางสาวกฤติยาณี  สังข์ทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
575 631017004  นางสาวอรณิชชา  แสงสีนิล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
576 631017008  นายวรรธนัย  ใยถาวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
577 631017011  นายอัมรินทร์  กลิ่นหอม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
578 631017015  นางสาวนุสศรา  ม้าจีน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
579 631017016  นางสาวปัฐสรณ์  หล้าลุน  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
580 631017020  นางสาวสุนันฑา  องอาจ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
581 631017029  นางสาวสุธิมา  วิทยอุดม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
582 631017031  นายชินาธิป  อนุวัฒน์ประกิจ  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
583 631017038  นายณัฐเดชา  ศุภกรรเมศ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
584 631017050  นางสาวณิชชยา  เยาวละออง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
585 631017054  นายจักริน  เย็นสุข  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
586 631017057  นายเอกภณ  ศรีชุติกุล  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
587 631017067  นายกวิน  กมลอำนวยกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
588 631017073  นางสาวพรรณพษา  สวาทวงค์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
589 631017074  นายสุทัศน  โพยนอก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
590 631017075  นายอัษฎาวุฒิ  ขาวประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
591 631017084  นางสาวปนัดดา  สมมาคูณ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
592 631017090  นางสาวพรจิรา  อภิวัฒนาวา  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
593 631017106  นายภาณุวัฒน์  นิยมกิจการกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
594 631017120  นายเอกชัย  ผดุงบุษบา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
595 631017121  นางสาวทรรศนีย์  ทวีอภิรดีบุญสืบ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
596 631017128  นายกฤษณ์พิพัฒน์  ทองธรรมชาติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
597 631017131  นายปวิตร  เปรมปรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
598 631017143  นางสาวธันยธรณ์  วงษ์นิกร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
599 631017144  นางสาวเกศรินทร์  สินษ์สอน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
600 631017148  นางสาวกัญจน์ณิชา  โลหะจรูญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
601 631017150  นายกายกาญจน์  จันทรวงศ์ไพศาล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
602 631017157  นายปิติกุล  มโนมธุรพจน์  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
603 631017165  นายพรณดล  จูเลิศศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
604 631017166  นายชิณวัชร  จันทร์เปล่ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
605 631017168  นายกฤษฎา  ไทยนุกูล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
606 631017172  นางสาวนิดา  คงรุ่งเรือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
607 631017175  นายอนพัช  เภรีภาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
608 631017182  นางสาวนนลนีย์  ทวีศิริเวทย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
609 631017210  นางสาวนลินทิพย์  มณีวัลย์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
610 631017211  นายณัฐพงศ์  แพรงาม  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
611 631017219  นางสาวณัฏฐพร  บารมี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
612 631017221  นายภานุวัฒน์  แก้วพวง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
613 631017226  นายสหภูมิ  เรืองวรดากุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
614 631017231  นายพลวัฒน์  ทวีพันธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
615 631017235  นางสาวสุพิชญา  สุยะสา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
616 631017251  นายนวิน  เวชสุวรรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
617 631017252  นางสาวพิชชาภา  มนต์วิเศษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
618 631017253  นายธฤต  ศรีทองแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
619 631017255  นายศักดินนท์  ดวงจันทร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
620 631017259  นางสาวศศิกานต์  ฐานะกาญจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
621 631017263  นางสาวปภาณิน  สุขใส  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
622 631017266  นายกมล  ตันพิกุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
623 631017272  นายพงศ์ธร  กัลยาประสิทธิ์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
624 631017279  นายเนติรัตน์  หลวงยศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
625 631017280  นางสาวนนทพร  หอมหวล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
626 631017288  นางสาวรัชนีกร  โมอ่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
627 631017309  นางสาวธิดารัตน์  การถาวร  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
628 631017310  นายเมธา  พรจิตสวัสดิ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
629 631017313  นายวรรธนัย  เมธาเมลือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
630 631017338  นางสาวณัฐณิชา  ธีรพลอำพัน  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
631 631017339  นายศรัณย์  ตั้งธรรม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
632 631017355  นายสุภาพพงษ์  แขนโคกกรวด  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
633 631017366  นางสาวปิยะธิดา  จิ๋วประเสริฐผล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
634 631017373  นางสาวฐิติกานต์  สุขนิวัฒน์ชัย  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
635 631017379  นางสาวปนัดดา  ภักดีกาญจนา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
636 631017383  นางสาวธนพร  ทรัพย์เกษตรกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
637 631017402  นายธนกัณย์  อุปัทยะวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
638 631017406  นายศุภโชค  เจียง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
639 631017415  นางสาวณัฐวรา  โหรคำนวน  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
640 631017423  นางสาวธัญสุดา  บัวเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
641 631017427  นางสาวชลิตา  พงษ์เพ็ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
642 631017428  นายศุภกร  นิลวงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
643 631017430  นางสาวสุภัทรา  เทพสุทธิ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
644 631017433  นายธัญวิชญ์  นภาบริรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
645 631017437  นายธีรภัทร์  วรรณรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
646 631017448  นางสาวศศิกมล  แก้วกำพล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
647 631017452  นางสาวภาวินี  คงสินเจริญชัย  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
648 631017470  นางสาวกนกพร  สีสด  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
649 631017475  นางสาวรัญชิดา  คำภักดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
650 631017478  นายศุภกร  เอี่ยมกลั่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
651 631017479  นางสาวปทิตตา  น้อยสุทธิ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
652 631017486  นายกิตติพัฒน์  รอดแจ่ม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
653 631017488  นางสาวอรณิชา  พื้นผา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
654 631017490  นายสราวุธ  น่วมอ่วม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
655 631017497  นายภานุวัฒน์  บุญบรรจบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
656 631017500  นางสาวศุภรัชญ์  อยู่เถาว์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
657 631017507  นายพีรภัทร  มนัสสนิท  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
658 631017509  นายซันตะ  นาคาโน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
659 631017540  นางสาวกีรติกร  บุตรอุดร  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
660 631017548  นายเจษฎาภรณ์  เขจรกุล  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
661 631017549  นางสาวรินรดา  ตันเดี่ยว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
662 631017557  นางสาวสุภาพร  ทองปาน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
663 631017568  นายธนกฤต  แพทย์พิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
664 631017572  นางสาวปุณณิศา  เชิงสะอาด  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
665 631017584  นางสาวสริดา  อ่อนน้ำคำ  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
666 631017593  นางสาวจุฑามาศ  กาญจนวิวิญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
667 631017600  นางสาวพิชญาอร  เมืองมูล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
668 631017601  นายสิทธิพล  เณรยอด  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
669 631017605  นางสาวกรกนก  คำบุญเรือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
670 631017606  นางสาวณัฐนรี  เทือกสุบรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
671 631017612  นางสาวสุภัสสรา  วงษ์ศรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
672 631017619  นายชลันวิชญ์  อินทรวิเชียร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
673 631017621  นางสาวรมิตา  ศรีภูธร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
674 631017627  นางสาวฐิติยาภรณ์  นพพะแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
675 631017631  นางสาวพรหมธร  เกียรติประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
676 631017634  นางสาวนินณิชา  บุญประธรรม  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
677 631017643  นายธนดล  ศรีพานิช  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
678 631017651  นายประชาธิป  บุญน่วม  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
679 631017671  นายกัมพล  มีนาม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
680 631017674  นายปุลวัชร  ด่านปาน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
681 631017679  นางสาวศิรภัสสร  ไกรศรีสิริกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
682 631017683  นางสาวพรชนก  วรโรจนศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
683 631017684  นายจิรเมธ์  ศรีบงกช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
684 631017686  นางสาวณัฐวดี  แก้วพูล  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
685 631017688  นายณัฐพงค์  มานตรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
686 631017689  นางสาวอริสา  อ่อนสังวาลย์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
687 631017692  นายณัฐกรานต์  ลายลักษณ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
688 631017695  นายธนกฤต  สินทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
689 631017701  นายยุทธศิลป์  บุตรโยจันโท  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
690 631017705  นายไกรวิชญ์  ธารรำลึก  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
691 631017711  นายเอกอนันต์  ศิริฉัตรนุรักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
692 631017714  นายภาณุเดช  รัตนอยู่พลี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
693 631017716  นายกรวิชญ์  เรืองชัยศิวเวท  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
694 631017718  นางสาวอิสรีย์  ทองเฉย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
695 631017720  นายอุษณกร  แย้มไสย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
696 631017721  นางสาวสริตา  เวสารัช  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
697 631017724  นายกิตติพิชญ์  แหวนสัมฤทธิ์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
698 631017725  นางสาวจุฑามาศ  บริสุทธิ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
699 631017727  นางสาวธารารัตน์  ปิ่นจอม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
700 631017734  นายชัชวิน  อาริยวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
701 631017747  นางสาวชนันญา  สามสงวน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
702 631017756  นางสาวพัชราวริน  สาส์นประดิษฐ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
703 631017758  นายกิตติภณ  สิงห์ชม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
704 631017761  นายธนา  จิตรการนทีกิจ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
705 631017762  นายปิยวัฒน์  พลแสน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
706 631017764  นายราเชนทร์  หลีอาสัน  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
707 631017779  นายนล  เกิดทรัพย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
708 631017784  นายสิทธิเจตน์  วานิชสรรพ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
709 631017785  นางสาวบงกช  กลัดใบไม้  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
710 631017786  นางสาวชญาดา  อยู่ร่วม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
711 631017796  นางสาวศรัณย์พร  แก้วทอว  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
712 631017797  นางสาวอุบลวรรณ  คำพันน้อย  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
713 631017808  นายสุกฤษฏิ์  เกิดสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
714 631017811  นายบารมี  กลัดสำเนียง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
715 631017813  นางสาวชนัญชิดา  งามเกียรติทรัพย์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
716 631017822  นางสาวนงลักษณ์  กลิ่นสอน  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
717 631017825  นางสาวพิมพ์ภศิญา  พันธ์หว้า  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
718 631017827  นายณัฏฐากร  ศรสังข์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
719 631017835  นายพีรณัฐ  ทองสกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
720 631017849  นายนิพิฐพนธ์  ครุธเกตุ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
721 631017865  นางสาวณิชากร  วนิชวัฒนะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
722 631017866  นายจิรพัฒน์  วุ่นพ้วน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
723 631017875  นายธนกร  จิระสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
724 631017881  นายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
725 631017887  นางสาวเกศรา  ชัยกวงชา  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
726 631017899  นายภูฟ้า  สมฤทธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
727 631017901  นายธรรมพล  กมลเลิศวณิช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
728 631017912  นางสาวพิชามญชุ์  หลักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
729 631017915  นายกัณฑ์ญาติพงศ์  พันทวี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
730 631017926  นายธนพล  วาทะวุฒิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
731 631017930  นายภควันต์  บุตรดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
732 631017942  นางสาวภัสสรณ์  มะรินจันทร์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
733 631017943  นายทัชชน  เจริญภูวดล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
734 631017950  นายธนากร  สุภาพักตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
735 631017951  นายพีรพัฒน์  สายกระสุน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
736 631017957  นายธรากร  ภาคย์ภาเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
737 631017958  นางสาวณณัฏฐ์  จันทร์เรือง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
738 631017959  นายสหัสวรรษ  บัณธยายมาศ  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
739 631017972  นายกวินทร์  วิตนากร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
740 631017978  นายทินกร  รัตนพันธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
741 631017979  นางสาววาสนา  โสตรดี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
742 631017983  นายสัญชัย  ดำรงธรรม  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
743 631017988  นายรัชภัทร  ประถมภัฏ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
744 631017995  นางสาวอภัสสร  หารไกร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
745 631018004  นายอติรุต  เส็งเมือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
746 631018007  นางสาวพรชนก  แก้วเข้ม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
747 631018009  นางสาวครีมภัทร  แก้วชูพันธุ์  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
748 631018021  นายอิศฤทธิ์  คนหมั่น  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
749 631018023  นางสาวรวีวรรณ  บัวรอด  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
750 631018026  นางสาวสุพรรณษา  ดอกคำ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
751 631018043  นางสาวทยากร  นักเสียง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
752 631018047  นางสาววรินยุพา  บุญแจ่ม  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
753 631018049  นายสหมงคล  วามนตรี  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
754 631018064  นางสาวสุจิตรา  ทัดวงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
755 631018068  นางสาวคาโอรุ  อิมาอิ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
756 631018069  นายโกวิท  แก้วกียูร  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
757 631018083  นางสาวเสาวรส  แก่นแก้ว  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
758 631018084  นายณัฐนุชา  คนหลัก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
759 631018085  นายสิทธิโชค  หอยืนยง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
760 631018086  นายธีรภัทร์  เงินทองดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
761 631018087  นางสาวศรัญญา  สิขิวัฒน์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
762 631018095  นายวรภาส  เอกสิทธิพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
763 631018096  นางสาวเนตรศิริ  รัตนสุวรรณ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
764 631018110  นายธนัตถ์  เกิดไกรแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
765 631018112  นางสาวณิชกานต์  พูลทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
766 631018115  นายภูวดล  ขึงโพธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
767 631018119  นายฐานันดร  แย้มนันท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
768 631018123  นางสาวประภาวดี  พลอยแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
769 631018133  นายมนต์มนัส  ไทยถาวร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
770 631018142  นางสาวรัตติกาล  ธรรมสอน  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
771 631018145  นายเศกสิทธิ์  เนตรแสงศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
772 631018148  นายจิณณวัตร  ก้อนสันทัด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
773 631018151  นางสาวณิชารีย์  คานทะจันทร์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
774 631018161  นางสาวกิติพร  ศรีทอง  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
775 631018170  นายธนภัทร์  พฤกษอาภรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
776 631018171  นายธนกร  จันทร์ศรีชั้น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
777 631018172  นางสาวสุชาดา  มากพิชัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
778 631018173  นางสาวศศิกานต์  รอดสดใส  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
779 631018177  นายอรรนพ  ใจทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
780 631018182  นางสาวสุชานันท์  มงคลดี  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
781 631018184  นายเจษฎา  เกษแก้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
782 631018191  นายพิสิฐไชย  เรืองวัฒนาพงษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
783 631018199  นายธิติวุฒิ  หุ่นท่าไม้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
784 631018205  นายอภิบุญ  สมศรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
785 631018207  นายวรวิช  ฟักเชือก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
786 631018209  นางสาวธนภรณ์  พลทะยาน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
787 631018214  นายตรัณ  อัศวเรืองชัย  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
788 631018218  นางสาวสุพิชญา  ทำสุนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
789 631018222  นางสาวทัศกร  วชิระวีรพงศ์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
790 631018226  นายธนกร  หนองหารพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
791 631018228  นางสาวธันยภัทร  จรูญศิริ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
792 631018233  นายนัตพงค์  แสงทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
793 631018245  นางสาวเปมิกา  ธาระเพ็ชร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
794 631018252  นางสาวลักษมี  ลั่นซ้าย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
795 631018284  นายศุภวัฒน์  เสือคล้าย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
796 631018290  นางสาวโชติกา  ยิ่งยง  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
797 631018294  นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสุข  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
798 631018309  นางสาวทัตพิชา  วงษา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
799 631018319  นายบวรวิชญ์  ศรีวงศ์พุก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
800 631018326  นายพสิษฐา  รุนบุญ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
801 631018327  นางสาวภาวิณีย์  อุ่ยวัฒนาไชย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
802 631018331  นางสาวมนปริยา  รัตนสุรางค์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
803 631018339  นางสาวปิยฉัตร  ศิริบรรณากูล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
804 631018340  นายสิทธิโชค  ทัสโร  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
805 631018352  นายลาภิน  บูรณะอัศวกุล  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
806 631018357  นายวชิรวิทย์  พิมานวรกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
807 631018361  นายพีรดนย์  ฉันทมิตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
808 631018364  นางสาวจิราภรณ์  หนูสนธิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
809 631018367  นางสาวอภิชญา  ยุทธโรจน์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
810 631018373  นางสาวชญานุช  วุฒิ  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
811 631018375  นางสาวนิษาลักษณ์  มนัส  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
812 631018380  นางสาวสุทธินี  อุดมสมบัติรัตนะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
813 631018386  นายพชรพล  เณรพลาย  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
814 631018391  นางสาววรรณภรณ์  วรรณศิริ  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
815 631018394  นางสาวบุญธิดา  บัวโรย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
816 631018396  นางสาวมันตา  ค้วนแอ่ม  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
817 631018399  นายกิตติพิชญ์  เชิดกาย  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
818 631018413  นายปิติภัทร  วลัยพัชรา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
819 631018419  นางสาวศุจีภรณ์  บุญโชติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
820 631018446  นางสาวพิมพ์มาดา  นรินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
821 631018448  นางสาวจุไรรัตน์  กล้าหาญ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
822 631018451  นายนพนันทน์  ปั้นบำรุงสุข  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
823 631018452  นายภัทรยุทธ  สงวนศักดิ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
824 631018467  นางสาวอธิชา  วรรณภานุปทีป  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
825 631018473  นางสาวอมตา  เคี่ยมการ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
826 631018478  นายปรมัตถ์  ศรีคชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
827 631018487  นางสาวปวันรัตน์  โพธิสิงห์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
828 631018507  นายณพงศ์  พิพัฒน์บวรกุล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
829 631018527  นางสาวปาลิตา  กุลมา  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
830 631018539  นางสาวชนรดี  ตั้งตรงเวชกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
831 631018544  นายชนัยชนม์  ขำสุข  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
832 631018545  นางสาวพรพรรณ  วรรณพงศ์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
833 631018547  นางสาวภัทรดา  แสงวารินทร์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
834 631018548  นายกมลเชษฐ์  เพไร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
835 631018549  นายปัณณธร  กระแสร์วิก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
836 631018558  นายรวิพล  ทองทาบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
837 631018561  นางสาวชัชชญา  เหล็กดี  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
838 631018563  นายชวภณ  ใบดำรงศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
839 631018567  นายธีรนาถ สุวภาคย์รังสี  แสงคำ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
840 631018576  นายธนโชติ  แนมขุนทด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
841 631018587  CHERN-TAY  SHIH  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
842 631018595  นายภูมิระพี  เด่นกวิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
843 631018598  นายแสนบุญ  ศิริยศ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
844 631018611  นางสาวกชมน  สมัตถะกะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
845 631018627  นายวงศกร  บัวพรม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
846 631018631  นายฐานานุศักดิ์  เนินอรัญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
847 631018641  นางสาวฟารีดา  ใบศลสกุณี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
848 631018647  นายรัฐภูมิ  บุญรอด  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
849 631018668  นายพีระชัย  พ่อค้าช้าง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
850 631018669  นายธนพล  คงแจ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
851 631018670  นางสาวภารวี  วิรุฬหกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
852 631018677  นายสันติภาพ  พยุหกฤษ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
853 631018683  นางสาวณัฐกาญน์  มักสุขเสริม  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
854 631018684  นายศุภพล  โคตรทม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
855 631018686  นายกิตติภูมิ  นิลละออ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
856 631018697  นายพงศ์พัทธ์  สุรายมาก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
857 631018704  นางสาวญาโณทัย  กุลจิตติปัญญา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
858 631018712  นางสาวชญานิศ  นาคะเกษม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
859 631018716  นางสาวชนากานต์  บุญศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
860 631018728  นายปิยะวัฒน์  เนาว์วิจิตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
861 631018738  นางสาวไพลิน  ศรีสลวยกุล  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
862 631018742  นางสาววรรณิดา  ศรีศักดา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
863 631018749  นายวิชญ์พล  ฮวดปากน้ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
864 631018753  นายกวินภพ  บานเย็นสกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
865 631018755  นางสาวดวงหทัย  ดำอุไร  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
866 631018760  นางสาวศรสวรรค์  ซ้อนบุญ  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
867 631018762  นางสาวนฤมล  กองกุหลาบ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
868 631018768  นายสรวิชญ์  ประทานสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
869 631018769  นายชนพัฒน์  แก้วขาว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
870 631018775  นางสาวศศิธร  เดชเปรื่อง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
871 631018781  นางสาวกฤษฑินาฎ  ศรีสราญกุลวงศ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
872 631018782  นายพรเทพ  อยู่เอี่ยม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
873 631018794  นายธาวิน  พินทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
874 631018795  นายนรบดี  บุรีมาศ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
875 631018822  นางสาวนาตาชา  เเสงทองคำ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
876 631018823  นายวงศ์วริศ  อัศวสันติชัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
877 631018828  นางสาวฐิชาภรณ์  แซ่ลิ้ม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
878 631018839  นางสาวพิชญธิดา  สมพีระกูล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
879 631018850  นางสาวนุจรี  เร่งทอง  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
880 631018855  นางสาวมณีรัตน์  จิตเจนสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
881 631018864  นายกฤตภาส  โฉมทอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
882 631018892  นายศิริชัย  ผงกุลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
883 631018895  นายรชต  มีศิลป์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
884 631018896  นายอภิรัฐ  จำนงค์รัตน์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
885 631018906  นายธนพล  เจียรระบิล  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
886 631018907  นางสาวขวัญจิรา  ธารินธนบดี  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
887 631018919  นายพชร  ทองคง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
888 631018923  นางสาวสุพรรษา  วงค์จันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
889 631018934  นายภัทรพล  คงชูชาติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
890 631018939  นายพีรภูมิ  ศรีบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
891 631018959  นายบวรสินธุ์  ลำนวน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
892 631018969  นายกชภณ  สีบุญเรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
893 631018972  นางสาวปัญญดา  ทองเจริญกิจ  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
894 631018982  นายภูมิ  ปัญญาสถรฤทธิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
895 631018984  นางสาววัลคุ์วดี  คำบุรี  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
896 631018986  นายทักษิณ  นาแพร่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
897 631018990  นายนักสิทธิ์  สร้อยระย้า  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
898 631018993  นายปาณิธาน  วิริยะประกอบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
899 631019000  นายกรกฤต  อนันตอวยพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
900 631019004  นายอัศวิน  โพธิ์ถวิลเกียรติ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
901 631019005  นายวัฒนชัย  สังฆวาส  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
902 631019009  นายธนพล  อยู่ทอง  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
903 631019016  นางสาวธนพร  คุมพล  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
904 631019018  นางสาวฉัตรพร  เลิศไพฑูรย์พันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
905 631019022  นายฎีก์ฎินทร์  สุขศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
906 631019030  นางสาวศาลินา  แจ้งจิตร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
907 631019034  นายณัฐภัทร  ศรีพันธุ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
908 631019041  นางสาวกรกนก  เฉลิมวัฒน์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
909 631019045  นางสาวนริฌา  อยู่สะบาย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
910 631019047  นายสิริชัย  จึงสมเจตไพศาล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
911 631019048  นายณัฐเมธี  จันทร์นิธิกุล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
912 631019057  นายจิรภัทร  วรรณศรี  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
913 631019069  นางสาวสุนีย์  กันสวัสดิ์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
914 631019071  นางสาวสิริวรรณ  วัฒนทรงกิตติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
915 631019073  นางสาวชนนิกานต์  แซ่เล้า  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
916 631019085  นายอรรถพล  แดงเนียม  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
917 631019086  นายวุฒิพร  แจ่มกระจ่าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
918 631019087  นางสาวชนิสรา  ผลสุทธิชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
919 631019092  นายรุ่งรดิศ  สว่างแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
920 631019093  นางสาวอริสา  หมวกเหล็ก  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
921 631019129  นางสาวพีรญา  สุขสมบัติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
922 631019140  นายโชคอนันต์  รักคุณ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
923 631019141  นายฏังกบดี  สถิตเกษมสานต์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
924 631019144  นายธนพัฒน์  ไวยนันทา  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
925 631019145  นางสาวภัคจิรา  เถื่อนกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
926 631019152  นางสาวปิยรมย์  ศรีประเสริฐ  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
927 631019154  นางสาวอรวรรณ  ศรีคำมุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
928 631019163  นายคีตสร  ประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
929 631019166  นางสาวศิริลักษณ์  กรอบทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
930 631019167  นายปณิธาน  ญาณจรูญ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
931 631019173  นางสาวเจนจิรา  พรหมประดิษฐ์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
932 631019176  นายจิรภัทร  สันทวี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
933 631019177  นายพลาธิป  สงวนทรัพย์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
934 631019183  นายอภิรักษ์  สุขอ่อน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
935 631019188  นายวรินธร  ลดาวัลย์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
936 631019189  นางสาวณัฐวิภา  วัฒนกูล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
937 631019195  นายกฤดิ์สกุล  วิษณุรังสรรค์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
938 631019198  นางสาวสุจิรา  พุ่มเงิน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
939 631019202  นางสาวสุธิดา  พรมดอนยาง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
940 631019204  นายกมนทรรศน์  วุฒิวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
941 631019209  นายยุทธนา  ยะหัตตะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
942 631019217  นางสาวมิซึกิ  มิยูร่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
943 631019223  นางสาวนันท์นภัส  ราดด่านจาก  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
944 631019228  นางสาวศิโรรัตน์  ศรีสุวรรณ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
945 631019230  นางสาวพิรญาณ์  เจริญผา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
946 631019247  นางสาวกนกกร  พระราช  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
947 631019257  นายอภิสิทธิ์  ภูกิ่งหิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
948 631019259  นายภัทรชัย  เชี่ยวชาญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
949 631019280  นางสาวมาลัยทิพย์  สิมากร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
950 631019283  นายทศภัทร์  ปานเทพอินทร์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
951 631019284  นางสาวอัจฉริยาภรณ์  นาคคุ้ม  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
952 631019302  นายกษิดิศ  สิงหเรศร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
953 631019324  นายธีดนัย  โพธิเกษม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
954 631019330  นายณัฐนันท์  พินิจอุดมการณ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
955 631019343  นางสาวปวริศา  วิทยาวงศรุจิ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
956 631019352  นางสาวสุภัสภรณ์  ทองคำ  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
957 631019355  นายญาณกร  สุริยะใจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
958 631019391  นางสาวจิรัชญา  ศรีโนนลาน  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
959 631019393  นางสาวเสาวนีย์  โพธิ์ทอง  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
960 631019399  นายนัทธพงศ์  กลั่นสุวรรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
961 631019406  นายพุฒิพงศ์  จันทร์แสง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
962 631019411  นายหาญณรงค์  กระแจะจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
963 631019415  นางสาวนภัสวรรณ  เชยเปีย  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
964 631019436  นายอัมรินทร์  วุฒิพรประภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
965 631019440  นางสาวกชนิภา  เหรียญอยู่คง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
966 631019453  นายกานตภัค  ห้วยหงษ์ทอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
967 631019463  นายณัฐดนัย  นวลแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
968 631019475  นายพสิษฐ์  เธียรตระการ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
969 631019479  นายกฤติน  พ่วงตามพงษ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
970 631019483  นางสาวธัญญาภัค  ชาวน้ำ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
971 631019500  นายคุณากร  ตั้งเจริญชัยพาณิช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
972 631019505  นายอลงกรณ์  วันโซ๊ะ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
973 631019506  นางสาวธมลวรรณ  บัวมณี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
974 631019508  นางสาวณัชชา  กลั่นความดี  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
975 631019512  นางสาวเมทีนี  โพนแป๊ะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
976 631019516  นายธเนศ  คัมภิรานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
977 631019518  นายทินกฤต  กลับชม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
978 631019524  นายสุรยุทธ์  แดงบุหงา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย  
979 631019534  นางสาวสวรรยา  งามสนอง  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
980 631019537  นายพัสกร  เกษมสุขสมบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
981 631019540  นางสาววนิดา  โพธิ์ดำรงค์เกียรติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
982 631019541  นายจิตริน  อุทัยรัศมี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
983 631019542  นายอรุณรุจน์  พุฒิประยงค์ชัย  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
984 631019556  นายศรัณยู  มลไทยสงค์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
985 631019566  นายวันมงคล  โปร่งมณี  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
986 631019581  นางสาวนนทกร  ฐานวิเศษ  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
987 631019587  นางสาวทัศนีย์  วงศ์นันชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
988 631019600  นายธีรภัทร์  ฉัตรมงคล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
989 631019603  นายชัยวัฒน์  ทับเที่ยง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
990 631019605  นางสาวฌัชชา  วีระจตุพรพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
991 631019606  นางสาววราลักษณ์  เสริมสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
992 631019610  นางสาวโยธิการ  มาลี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
993 631019613  นายบัณฑิต  จันทร์โท  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
994 631019614  นายเฉลิมพล  ลี้สกุลปราณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
995 631019622  นายภัทรพงศ์  ตรีวัฒนา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
996 631019626  นางสาวณชา  เอี๊ยบกงไชย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
997 631019634  นางสาวนันท์นภัส  คงจันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
998 631019637  นายธนวัฒน์  ชนะเลิศไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
999 631019645  นายปณิธาน  ภู่จันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1000 631019649  นางสาวชนนิกานต์  ตรุษสารท  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1001 631019657  นางสาวจิรัญญา  ฉายาวัฒนะ  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1002 631019663  นายเดชา  แก้วมาก  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1003 631019668  นายจักรพรรณ  โพธิ์เงินงาม  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1004 631019678  นายนนท์ปวัช  ทองลิ้ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1005 631019680  นายคณินทร์  ค้ำชู  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1006 631019686  นายติณภัทร  สุดจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1007 631019688  นายธนภัทร  คงขาว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1008 631019689  นางสาวปาณิศา  ปาสาณพงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1009 631019694  นางสาวสุริวิภา  เจียรกุล  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1010 631019696  นายเนติธร  ตำเผือก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1011 631019702  นายนฤชิต  วันทาวุฒิไกร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1012 631019705  นางสาวนฤภร  กลีบแก้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1013 631019706  นางสาวชนิษ์ฐา  ไตรถาวร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1014 631019707  นางสาวจารุวรรณ  ใจยั่งยืน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1015 631019708  นางสาวมานิตา  พ่อค้าช้าง  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1016 631019714  นายยศวริศ  ทุนคุ้มทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1017 631019716  นายพัชระเมศฐ์  สุวรรณพฤกษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1018 631019717  นางสาวณัฐกานต์  นัทธี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1019 631019719  นางสาวณัชชา  พูนสุทธิพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1020 631019729  นางสาวมันทนา  อินทบุตร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1021 631019737  นางสาวศุภิสรา  นุชนนทรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1022 631019749  นายพงษ์นรินทร์  แก้ววันนา  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1023 631019753  นายธีรยุทธ  ทองพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1024 631019757  นายกิตติธัช  เลิศวานิชย์กุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1025 631019760  นางสาวสรินยา  นาคมอญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1026 631019780  นางสาวณัฏฐนิช  ขะมาลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1027 631019795  นางสาวนลินี  ศรีบัวทอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1028 631019806  นางสาวนิชาภา  เชาว์กีรติกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1029 631019810  นายณัฐภัทร  คำภิรมย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1030 631019822  นายอนันต์  กุลดิลกชัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1031 631019832  นายธีรัตม์  อภิธรรมบัณฑิต  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1032 631019835  นางสาวศศิกานต์  วิทูรพงศ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1033 631019845  นางสาวศุภาพิชญ์  ศิริวัชรกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1034 631019851  นายทศวรรษ  สีคำหารณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1035 631019854  นายธัชชัย  ช่างเสนาะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1036 631019857  นางสาวสิริพร  พิบูลย์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1037 631019865  นายชุณหชาติ  ตั๋นสกุล  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1038 631019867  นายศิรา  อัตตวนิช  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1039 631019871  นายหฤษฎ์  นิยม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1040 631019872  นายศุภกฤต  วัฒนศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1041 631019886  นายพนัสนันท์  ทองบุญยัง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1042 631019893  นางสาวลลิตา  หงษ์เฉิดฉันท์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1043 631019898  นางสาวลาญูซา  หะระหนี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1044 631019903  นายธีรดนธ์  มีพงษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1045 631019923  นางสาวญาณิศา  นุชนา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
1046 631019925  นายชลชาติ  ทองสุขมาก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1047 631019950  นายสวพล  วงค์เหมย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1048 631019952  นางสาวอารีญา  ชนูนันท์  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1049 631019953  นางสาวอาทิมา  ศักดิ์ธานี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1050 631019959  นางสาวกีรติกร  พลับพลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1051 631019962  นายปฐวี  มนไธสง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1052 631019971  นางสาวสวรส  คงสัมฤทธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1053 631020005  นางสาวณัชชา  พินิจมงคล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1054 631020010  นายธนัท  คงทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1055 631020023  นางสาวสุภัสสรา  อัศวกิตติพร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1056 631020025  นายหิมะ  สินสุวรรณ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1057 631020031  นางสาววรางคณา  ชูชาติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1058 631020039  นายสหณัฐ  ทุกอย่าง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
1059 631020040  นายพิชญ์รัฐ  ไพบูลย์ธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1060 631020043  นายพรพิทักษ์  ประสานตรี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1061 631020055  นายญาโณทัย  เหลืองทองคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1062 631020059  นางสาวพิมพ์ลภัส  มหาโกลากุล  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1063 631020082  นายธนพล  จิตรจิระวาณิชย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1064 631020090  นางสาวชัชชนิดา  ตันตสิรินทร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1065 631020104  นางสาวกุลนัดดา  วิรุณราช  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1066 631020116  นางสาวปานวาด  ปาสองห้อง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
1067 631020121  นางสาวพสุธิดา  วิสิทธิกรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1068 631020138  นายธนาพงศ์  ปทุมสีมา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1069 631020144  นายเจตดิลก  บุญทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1070 631020148  นางสาวบุษกร  แซ่เนี้ยว  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1071 631020151  นางสาวเมืองฟ้า  บุษมาโร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์  
1072 631020157  นายศุภกร  คำศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1073 631020161  นางสาวนุสรา  หร่ายมณี  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1074 631020162  นายชนาธิป  หาญสูงเนิน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1075 631020163  นางสาวสุปรีย์  ธเนศวิศิษฏ์กุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1076 631020178  นางสาวปภัสรา  ลาภเจริญวงศา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1077 631020181  นายภาณุพงศ์  มิอุระ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1078 631020189  นางสาวลัดดาวัลย์  คงคำ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1079 631020191  นายศุภโชติ  แสงเงิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1080 631020193  นางสาวณัฐกมล  ธรรมเจริญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1081 631020195  นายศราวุธ  จันทร์ชื่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1082 631020203  นายนาวีวัฒน์  พฤกพัฒนาชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1083 631020211  นายภูมิภัทร  นันทบุตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1084 631020213  นายภูริวัจน์  อุดมพิทยสิทธิ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1085 631020232  นายสุชาพงศ์  โสภณวัฒนะ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1086 631020234  นางสาวชนินาถ  พูนลาภทวีผล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
1087 631020242  นายจรูญวิทย์  ปัจโจปการกิจ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1088 631020248  นายนัทฒิวุธ  วิจิตรศรีกมล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1089 631020256  นายทิวากร  โสภิตอาชาศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1090 631020260  นางสาวสุพิชชา  ช่างฉาย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1091 631020275  นายอริยพล  อูนากูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1092 631020282  นางสาวภรอัญกร  บุบผามาลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
1093 631020284  นายศุภวัฒน์  อุสาห์นนท์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1094 631020285  นายภูวิศ  พิชิตริปู  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1095 631020292  นางสาวจุไรรัตน์  จิตศาสน์สวรรค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1096 631020301  นางสาวเอมมิกา  สัพคง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1097 631020312  นายวีรชัย  พรมชาติ  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1098 631020315  นายเกรียงไกร  ภูวะนสุขสุนทร  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1099 631020328  นายจิรัวฒน์  หวังกา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1100 631020331  นายณัฐพล  พิทักษ์ราษฎร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1101 631020336  นายต้นตระกูล  ศรีสมุทรนาค  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1102 631020345  นายกษิดิศ  วรนิติกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1103 631020347  นางสาวรัชนีย์  ขันธิวงค์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1104 631020351  นายสรวิศ  โพธิสมภรณ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1105 631020354  นายชานน  เต็มกมลศิลป์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1106 631020355  นางสาวยลลดา  กาละจิตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1107 631020360  นายไฟแก้ว  ฉายาวัฒนะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1108 631020363  นายณวพน  ศรวมศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1109 631020372  นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1110 631020373  นายศิรัส  ทองอรุณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1111 631020376  นายคณาธิศ  บุญลิ่มเต็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1112 631020378  นางสาวภควดี  ภาคีชิต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1113 631020387  นางสาวเพ็ญพิชชา  แสนพลอ่อน  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1114 631020392  นายสัพพัญญู  หิรัญวงศ์สว่าง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1115 631020402  นายกิตตินันท์  จั่นเพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1116 631020413  นายณภัทร  จิรารัตนกุลชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1117 631020415  นายณฐพล  เขมาภิรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1118 631020418  นายชวัลวิทย์  อาทิตยานุวงศ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1119 631020419  นางสาวพิชยา  หาญสถิตย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1120 631020425  นางสาวกชกร  เขจรไชย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1121 631020433  นางสาวกานต์พิชชา  หวัง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1122 631020435  นายกรณ์สัพยา  โตศุภฤกษ์มงคล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1123 631020443  นางสาวศศิวิมล  ศรีแจ่ม  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1124 631020451  นายอธิคุณ  วงศ์ศรีชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1125 631020453  นายศุภพล  คำเมือง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1126 631020454  นายภคนนท์  เจริญราษฎร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1127 631020468  นางสาวกันต์กนิษฐ์  ทองเก๋ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1128 631020474  นางสาวจิตต์โศภิษฐ์  อัครวรมาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1129 631020475  นายอริย์ธัช  วัฒนธัชพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
1130 631020489  นายไพรสณฑ์  มูลเมือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1131 631020500  นางสาวอารียา  เงินพุ่ม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
1132 631020509  นายอนุรักษ์  ภูติวณิชย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1133 631020523  นางสาววรรณภา  เรืองเดช  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1134 631020524  นายอัศวิน  อิศรเดช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1135 631020525  นายรวี  สุวรรณใจดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1136 631020528  นายพีรณัฐ  สมุทรสิน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1137 631020529  นายปัญญากร  แปงจำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1138 631020538  นายนันทวัฒน์  รัตนเรืองวิมาน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1139 631020544  นายชินพันธุ์  มหัทธนกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1140 631020552  นางสาวปารีณา  วันขวัญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1141 631020553  นางสาวธันยาสินี  เกิดมี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1142 631020554  นางสาววิภาดา  เขวาลำธาร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1143 631020555  นางสาวอัญชิสา  พันชูรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1144 631020564  นางสาวสมัชญา  หมายชื่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1145 631020584  นายภูวนาท  ชัยโย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1146 631020587  นางสาววริศรา  สิทธิราช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1147 631020588  นายรังสิมันตุ์  วงศ์เลิศประยูร  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1148 631020589  นายธนพงษ์  ติ้วทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1149 631020590  นายสุภัคพงษ์  พันกลิ่น  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1150 631020596  นายจิรกฤต  ชูพินิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1151 631020602  นางสาวกมลชนก  เทียนวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1152 631020603  นายธิษณบดินท์  ทรายเพชร์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1153 631020604  นางสาวภัทรา  บุตรทรัพย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1154 631020609  นายมูฮำหมัดฟาตีฟ  ยากัด  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
1155 631020615  นายสุเมธ  สวนสำราญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1156 631020617  นายศิขรินทร์  ตันติไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1157 631020627  นางสาวชนากานต์  อเนกวิโรจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1158 631020631  นายพัชรพล  ภิรัญคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1159 631020638  นายวรัช  มายะการ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1160 631020640  นายนที  ผดุงกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1161 631020641  นางสาวมัทนา  อวนศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1162 631020646  นายชนน  กุลกัตติมาส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1163 631020651  นางสาวภัทรดา  อยู่เจริญ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1164 631020652  นายพิชญะ  พัฒน์แช่ม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1165 631020663  นายชัชพล  บุญกอ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
1166 631020664  นายกายเพชร  น้อยเอี่ยม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1167 631020666  นายบัญญวัต  เนียมทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1168 631020669  นางสาวพรนภัส  งามพาณิชยกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1169 631020671  นายเขมเขตต์  อินทร์ศวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1170 631020678  นายณัฏฐ์ณภัทร  ปุ้ยมนต์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1171 631020680  นายภัทรวุธ  วัจนะลักษณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1172 631020691  นายอริยะ  ชิงช่วงชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
1173 631020701  นางสาวภัทรภร  วินัย  อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
1174 631020703  นางสาวทักษิณา  ศูนย์ศร  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1175 631020704  นายธนกร  ศรสำราญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1176 631020711  นางสาวชุลีกร  ธุระ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1177 631020721  นางสาววชิราภรณ์  สำราญจิตต์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
1178 631020722  นายจิรัฎฐ์  สุวรรณธนดิษฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1179 631020727  นายชนสรณ์  จึงมาริศกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1180 631020732  นางสาวอนุตรา  วรสิทธิ์  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1181 631020739  นายรัฐศาสตร์  อ้ายจักร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1182 631020740  นายธีร์ธวัช  ปัญญาแวว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1183 631020750  นางสาวอาภาภรณ์  ณ ถลาง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1184 631020754  นายณชพล  ทองสุขา  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1185 631020769  นางสาววาสินี  แซ่เบ๊  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1186 631020771  นางสาวอารียา  ศรีพักตร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1187 631020773  นายเกียรติศักดิ์  พรรณปราโมทย์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1188 631020775  นายปรเมศวร์  โระอีน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1189 631020779  นางสาวนัสรีน  กองเป็ง  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1190 631020780  นางสาวณัฐวรรณ  แดงเรืองรัมย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1191 631020799  นายพัสดี  แก้วอินทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
1192 631020802  นางสาวนลินี  ขุนสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1193 631020806  นายวุฒิกร  สุจิโรจน์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1194 631020812  นายธีรภัทร  อิบรอฮีม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1195 631020814  นางสาวปิยะรัตน์  พูลสุข  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1196 631020819  นายวรนิพิฐ  ธนทวี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1197 631020820  นายนราวิชญ์  ตรากูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1198 631020825  นายศรีรัช  วงศ์แจ้ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
1199 631020826  นายพีรณัฏฐ์  ฉัตรเมธี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1200 631020835  นางสาวลักษณาวดี  แสนคำแก้ว  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1201 631020840  นายธนกิตต์  ชัยอิ่นคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1202 631020842  นายสรนันท์  สุดสอาด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1203 631020843  นายนันทวัฒน์  อยู่บ้านคลอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1204 631020850  นางสาวกาญจน์ภิพิชญ์  ค้าข้าว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1205 631020851  นางสาวศตพร  ไพศาล  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1206 631020855  นายสรวิศ  โกงเหลง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1207 631020858  นายธนพนธ์  สร้อยสนธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1208 631020863  นายสิทธิชัย  ชมสมใจ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1209 631020868  นายฐปน  โฆษิตชัยวัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
1210 631020869  นายธนกฤต  น่วมเจิม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
1211 631020871  นางสาวธัญชนก  ตาสุรินทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1212 631020889  นางสาวกุลิสรา  แจ่มจันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1213 631020891  นางสาวปทุมพร  ใจโปทา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1214 631020894  นางสาวจิดาภา  ขัดทะจันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1215 631020900  นางสาวพิธุนิภา  เพลียโคตร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1216 631020905  นายสรวิศ  ศรีอาจณรงค์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1217 631020906  นางสาวอภิญญา  มุ่งปั่นกลาง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1218 631020910  นางสาวสุพัตรา  แสงมณี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1219 631020912  นางสาวเกศราภรณ์  อินแปง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1220 631020913  นางสาวปูริดา  สังข์ป่า  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1221 631020926  นางสาวธนาภา  ภัทรพิทักษ์พงศ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1222 631020935  นางสาวอาริยา  เส้นเกษ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1223 631020936  นายณธีนนท์  สาน้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1224 631020939  นางสาวปิยาภรณ์  ตั้งจิตสิริสิน  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1225 631020944  นางสาวธัญชนก  สมมณีวัฒน์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1226 631020945  นายวัชรพงษ์  กุลราช  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1227 631020946  นางสาวธีราพร  สุทธิพงษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1228 631020948  นางสาวสุวรรณษา  ดีอ้น  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1229 631020949  นายปภพ  ปัญญาศรีวินิจ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1230 631020952  นางสาวพิมพ์ลภัส  นามเดช  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1231 631020953  นายวุฒิภัทร  ธรรมธร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1232 631020957  นายรัชพล  คำเพ็ชร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1233 631020958  นายบุญญฤทธิ์  ลิ้มสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1234 631020959  นายคณิตศร  วงศ์ดนุเดช  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1235 631020962  นางสาวพัชรี  สงวนชื่อ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1236 631020963  นางสาวบุญสิตา  อิ่มสูงเนิน  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1237 631020965  นางสาวหรรษมน  ธมธนนนทขจร  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1238 631020969  นางสาวจุฑารัตน์  ปั้นคำ  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1239 631020979  นายดุลยวัต  จันทวงษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1240 631020980  นายคม  คุณประเสริฐ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1241 631020982  นายไพฑูรย์  ไหวพริบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1242 631020993  นางสาวแพรวา  ทองวล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1243 631020994  นายศิวัจน์  พีระศักดาพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
1244 631020999  นายกิตติภูมิ  ไกรสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1245 631021004  นายยศวัฒน์  สุขแสวง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1246 631021006  นายณัฐพงษ์  เหลืองภูมิพิทยา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1247 631021007  นางสาวเบญญาภา  สาธุวงษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1248 631021013  นายภูมินันท์  กาญจนพบู  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1249 631021014  นางสาวสายธาร  เกตุปาน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1250 631021022  นางสาวรุจิรา  พูนสวัสดิ์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1251 631021024  นายวรรธนะ  กิจธิคุณ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1252 631021030  นางสาวศิริพร  ทรัพย์ประทุม  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1253 631021035  นางสาวพฤกษา  ขำแป้น  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1254 631021037  นางสาวจุฑาทิพ  เพ็ญจวัฒนะ  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1255 631021040  นายจีรพันธ์  ตันแข็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1256 631021042  นายจิรายุตม์  ชาญกิจ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1257 631021046  นายภูชิตค์  พลอยเกษม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
1258 631021049  นายกตัญญู  จันทร์น้ำใส  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1259 631021050  นางสาวกนกวรรณ  มณีศิลาเงิน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1260 631021060  นายปณิธาน  แสนใจธรรม  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1261 631021071  นายโชคชัย  บุญเฉลียว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1262 631021072  พล  หวนนากลาง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1263 631021081  นายฉันทวัฒน์  ภาวินทุ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1264 631021092  นายนิรัช  ตั้งพรภัคกุล  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1265 631021098  นายนัฐธนวัต  เพลินจิตต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1266 631021099  นายสิริพงศ์  จารุจรัสพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1267 631021102  นที  ตรีศูลรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1268 631021106  นายธรรณธร  บุญศิริ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1269 631021107  นายณัฐพงศ์  ดำช่วย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1270 631021108  นายวรวุฒิ  คำเงิน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1271 631021110  ณทัตเทพ  กฤษณวิภาคพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1272 631021115  นางสาวนันธิดา  ยาสุขศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1273 631021117  นางสาวธนภรณ์  สินธพพันธุ์  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1274 631021121  นางสาวนัศรีน  มีสุวรรณ์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1275 631021138  นายญาณภัทร  เอมดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1276 631021143  นางสาวศิรพัชร  นิธิปาลิยานนท์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1277 631021145  นายจีรพัฒน์  เครื่องกลาง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1278 631021146  นายณฐกร  สุทธิวรรณา  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1279 631021147  ณัฐกฤตา  เทียนแสงอุทัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1280 631021158  นางสาวกรรณิกา  โคตรท่าคร้อ  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1281 631021161  นางสาววชิรญาณ์  ทองศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1282 631021165  นางสาวบุญสิตา  ติโนชัง  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1283 631021166  นางสาวกัลยา  เลี้ยงศิริ  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1284 631021167  นายวิชญะ  ทองขำ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1285 631021170  นางสาวพริมา  ทับทิมเทศ  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1286 631021172  นางสาวชิสาพัชร์  บุญช่วย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1287 631021178  นางสาวคันธรส  พิมสอน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1288 631021184  นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1289 631021187  นายชนพัฒน์  ประเสริฐโกศลกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1290 631021191  นางสาวดุษฎี  เลิศอภิรักษ์วงศ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1291 631021197  นายร่มธรรม  แดงสิงห์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1292 631021198  นางสาวเพชรฟ้า  ชาติสมบูรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1293 631021209  นายปราชญา  มะลิวัลย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1294 631021212  นางสาวกัลยวรรธน์  ศิริวัฒนสกุล  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1295 631021215  นางสาวชัชฎานี  วงค์อุประ  แพทยศาสตร์นานาชาติ  แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1296 631021221  นางสาวณัฏฐณิชา  สุขเทพ  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1297 631021223  นายปรพิพัฒน์  แก่นพุฒ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1298 631021239  นางสาวยุวพรรณ  เกตุใหญ่  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1299 631021240  นางสาวฐิติมา  แสงพิมพ์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1300 631021256  นายทัดเทพ  ปัญญาสกุลวงศ์  อุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1301 631021258  นางสาวสุพิชฌา  หวังเกษม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
1302 631021262  นางสาวเจนจิรา  จามจุรี  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1303 631021270  นางสาวนัชนก  ไชยเเป้น  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1304 631021295  นายพชรกูล  ขันกสิกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1305 631021296  นางสาวสิริกร  เทียกมูล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1306 631021297  นายคณินท์  อรุณาทิตย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1307 631021301  นายชัยวัฒน์  แก้วทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1308 631021304  นางสาวณิชรีย์  ป้องทอง  อุตสาหกรรมอาหาร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1309 631021315  นายธีรภัทร  ธรรมครองอาตม์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1310 631021316  นางสาววิลาวัณย์  นุ่นช่วย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1311 631021319  นางสาวปฐมาวดี  จิตตนันทากูล  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1312 631021324  นายรชนิศ  วัชรานนทกุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1313 631021325  นายธรรมสรณ์  ฟักผลงาม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1314 631021326  นางสาววจนวรรณ  เนตรสิริพงศ์  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1315 631021328  นายพฤพล  ช่องประเสริฐ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1316 631021330  นายอภิสิทธิ์  อินทรชิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม 
1317 631021335  นางสาวบุศรินทร์  คงทน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1318 631021346  นางสาวศศิ  อยู่คง  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1319 631021356  นางสาวมายาวี  ปัญจภักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) 
1320 631021384  นางสาวอารยา  เผ่ากันหา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1321 631021388  นางสาวนฤมล  กลิ่นจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1322 631021393  นายณัฐวัฒน์  โฆษวรรธนะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1323 631021406  นางสาวศศิธร  เครือประสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1324 631021411  นายกฤษฏิ์  ต๊ะใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1325 631021425  นายภูมิกมล  บูรณสมภพ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1326 631021429  นายจิรายุทธ  พลูคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1327 631021441  นายธนชาติ  ไชยา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1328 631021466  นายอภิศักดิ์  นาคโขนง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1329 631021477  นายกรประภัสร์  จันทร์นวล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1330 631021486  นายปิยะบุตร  ระดาบุตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1331 631021491  นายสุทธิพงศ์  ปินตา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1332 631021493  นางสาวปิยภัทร  จินะชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1333 631021517  นายสิปปนนท์  อินทิวาพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1334 631300012  นายปิติพัฒน์  เลิศศักดิ์เสรีกุล  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
1335 631300016  นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์