ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูล ณ 2020-02-26 15:08:24  
**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม เลขที่ผู้สมัคร หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
1 32220001  นายสรไกร  พักกระโทก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2 32220002  นายธีรพัฒน์  แอนสุวรรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3 32220003  นายภูมิปัญญา  วรรณละเอียด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
4 32220004  นายศิวกร  จันทร์ทุ่ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
5 32220005  นายนภัทร  ผุดผ่อง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
6 32220006  นางสาวกฤติยา  แสงงาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
7 32220007  นางสาวทิพา  ขจรกลิ่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
8 32220008  นายอิศรา  ทองยศ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
9 32220009  นายชาคริต  คำวิมล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
10 32220010  นายประพัฒน์พงศ์  พันเพ็ชร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
11 32220012  นายบัญญัติ  เกษศาวงค์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
12 32220013  นางสาวกนกวรรณ  สุดสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
13 630100001  เตชินท์  เทียบฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
14 630100003  นายชัยมงคล  ศึกษากิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
15 630100004  ปการ  เสาะแสวง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
16 630300001  นางสาวสุตาภัทร  ไชยะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
17 630300002  นางสาวจุฑามาศ  เมืองโคตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
18 630300003  นางสาวสรัลชนา  ศรีจันทา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
19 630400001  พรรณวษา  เชเดช  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
20 630400002  นายสุทธิภัทร  โพธิ์แก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
21 630400003  นางสาวบวรลักษณ์  พูลสวัสดิ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
22 630500001  มะลิวัลย์  สมบัติวงษ์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
23 630500002  นางสาววรัญญา  พลรบ  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
24 630500003  นางสาวณัฐพรรณ  หวังซอ  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
25 630500004  นายปัฐญา  มูเราะ  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
26 630500005  นางสาวอทิตยา  แจ้งเรือง  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
27 630500006  จิรัชญา  ดุลยากรณ์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
28 630500007  นางสาวธนวรรณ  วงศ์เพชรชารัต  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
29 630700001  นายณัชพล  นันทสันติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
30 630800001  นางสาวภาวินีย์  พรวิจิตโรจน์  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
31 630800002  นางสาวฟ้าใส  ศรีชนะวัฒน์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
32 631000001  นางสาวกุลนันท์  นุ่มสำลี  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
33 631000002  นางสาวดวงกมล  เนตรงาม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
34 631000003  นายนพสิทธิ์  สร้อยสัมฤทธิ์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
35 631000004  นางสาวณัชษ์ดวงพร  ศรีวิภาคกิจ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
36 631000005  นางสาวณัฐพร  เจริญพงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
37 631000006  นางสาวศรัณย์กนก  คุณะจันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
38 631000012  นายพศวัตย์  อัศวมั่นคงกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
39 631000014  ชนาภัทร  ดำรงค์สุขนิวัฒน์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
40 631000015  นางสาวปานไพลิน  โลกิจแสงทอง  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
41 631000016  นายอนุกูล  สุขวัฒนานุกิจ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
42 631000023  นายกานต์  เกตุกระทึก  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
43 631000027  นายรัชพล  อมรปาน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
44 631000029  นายจิรัฏฐ์  บุญนำสุข  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
45 631000031  อิศรา  ข่าน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
46 631000033  นายธนภัทร  ศิริรัตน์ชโยกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
47 631000036  นฤบดี  คำแสนยศ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
48 631000063  รวิสุต  ศิริเลิศพานิช  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
49 631000070  นายกษิดิศ  ลินพิศาล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
50 631000075  อรรคพัชร์  ธัชมงคล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
51 631000079  นายพีรดนย์  เรืองแก้ว  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
52 631000136  ทิชากร  แตะกระโทก  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
53 631000137  นายปัญญ์  อุ่นอนงค์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
54 631000139  นายกมลกฤช  ทีปกร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
55 631000141  นายเอกศรุต  สุนิตย์สกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
56 631000143  ณภัทร  ยิ่งเกียรติทวีสุข  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
57 631000144  เจษฎากร  เผ่าปฏิมากร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
58 631000145  พิชชาพร  เวียงธีรวัฒน์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
59 631000149  เบญญาภา  เทวรังษี  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
60 631000150  นางสาวอรวรา  กาญจนะ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
61 631000151  ชัญญา  เทศรัตนวงศ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
62 631000152  นายธรณ์ธันย์  ธรรมวสิน  อุตสาหกรรมเกษตร  Culinary Science and Foodservice Management (International Program) 
63 631000153  พงศกร  ศรียรรยงค์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
64 631000154  ธนพันธ์  กัมมารพัฒน์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
65 631000155  ญาณวุฒิ  วงษ์ขจร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
66 631000158  นายอธิชัย  กังสมุทร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
67 631000159  ณภัทร  เนียมกล่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
68 631000163  นายศุภสัณห์  สุทธินนท์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
69 631000165  ธนภัทร  ผดุงวิจิตรชัย  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
70 631000169  นนทพัฒน์  จารุวจนะ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
71 631000173  ถิรวัฒน์  บุญสร้าง  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
72 631000175  นายอาชาไนย  ดะลุณเพธย์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
73 631000176  ภาสวิชญ์  เดชวัฒนธรรม  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
74 631000187  ชยุต  ลิ่วลม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
75 631000189  นายรวิภาส  สนั่นพานิชกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
76 631000191  นางสาวธัญณภัช  ศิริประภัสสุคนธ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
77 631000192  นายภีมเดช  สถีรศิลปิน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
78 631000197  นางสาวณัฐนรี  ปานพรม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
79 631000198  นายณธวัสส์  ภัคสิริเศรษฐ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
80 631000202  นางสาวเอมมิกา  กิตติธรรม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
81 631000207  นายศิรภพ  ปรุโปร่ง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
82 631000208  นางสาวณัฐวิภา  ลิ่มถาวรานันต์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
83 631000209  นายรัชภูมิ  พันธ์ช่อทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
84 631000211  ชวัลพัชร์  กรธราวรเศรษฐ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
85 631000213  นายปรมัตถ์  จําเมือง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
86 631000214  นายคริษฐ์  ไชยสุโพธิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
87 631000215  ภัศพล  อุประกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
88 631000223  นายจักริน  ดีสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
89 631000228  นางสาวอาทิตยา  มีมุข  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
90 631000229  นายชิติพัทธ์  จรูญวาณิชย์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
91 631000230  กฤติมา  เหลือล้ำ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
92 631000232  ปภินวิช  อัครล้ำเลิศวงศ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
93 631000235  นายปิยวุฒิ  กุลมณี  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
94 631000240  นายจิรเมธ  สุหฤทดำรง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
95 631000248  วรปรัชญ์  ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
96 631000249  ธวิชญ์  ตรีพุทธรัตน์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
97 631000251  สิรภพ  บุดดาเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
98 631000253  เจณวิจี  รตนสิริวิทย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
99 631000255  เควิน นิโคลัส  แมคมูลิน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
100 631000258  นันท์นภัส  เกรียงชัยพฤกษ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
101 631000259  เพชร  เวศยพิรุฬห์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
102 631000272  นายอธิชา  โพพา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
103 631000274  นายภัทรกร  อินทรประสิทธิ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
104 631000279  นนทรัตน์  กิจเต่ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
105 631000281  ณัชชา  ฉินพลิกานนท์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
106 631000282  ฤทธิรินทร์  ลักขณาวราภรณ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
107 631000283  นายภูมิพัฒน์  รุดดิษฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
108 631000284  เมธินทร์  ประคุณศึกษาพันธ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
109 631000285  นายภาสกร  ภัทรภากร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
110 631000287  ธิชา  นาเมืองรักษ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
111 631000288  รัชต์วลี  วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
112 631000290  พิรัล  ขันแข็ง  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
113 631000294  Thukha  Pyae Sone  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
114 631000295  ธนวิชญ์  สินธนะกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
115 631000297  แพรมาศ  ปาละรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
116 631000299  ณภัทร  หาญคำภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
117 631000300  พริมา  ศิรินภาพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
118 631000302  นายธนกฤต  ป้องกัน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
119 631000310  ลักษณ์มน  เลาหะวณิช  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
120 631000311  นายเทพทิพย์ทอง  ชลากรทรัพย์รดา  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
121 631000316  กัญจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
122 631000317  อิสระ  เนตรสุวรรณ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
123 631000318  นายหาญสิริ  ศรีรัตนวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
124 631000319  นายสิรภพ  กิจทวีสุขส์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
125 631000321  กฤช  พึ่งตน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
126 631000322  นันท์นภัส  เศรษฐธนเลิศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
127 631000323  นางสาวฐานัชชา  เชาว์สงวน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
128 631000324  ณัฐภูมิ  งามพยุงพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
129 631000328  นางสาวปูนเดือน  ภมรศุภกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
130 631000332  ทัชชกร  พิชาดำรงโชติ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
131 631000335  นางสาวเกรซ  ทิราภัฐษิ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
132 631000339  จิรภัทร  โพธิวชิราธร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
133 631000340  อินทัช  หวังตระกูลดี  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
134 631000341  รติรส  วัลภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
135 631000345  นายทองฉัตร  แสงสุวรรณ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
136 631000346  วิกรม  ธรรมเจริญกิจ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
137 631000347  ธนภัทร  เอื้อบุณยะนันท์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
138 631000349  นางสาวพิมพ์ชนก  อังชวาลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
139 631000353  ไชยกาญจน์  เปรมศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
140 631000354  Bo-Wei  Lu  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
141 631000357  ภูเบศ  อนันหนับ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
142 631000366  นางสาวสมิตา  สุนิมิตร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
143 631000367  วรัญญู  ปานจิ่ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
144 631000368  นันทพัทธ์  ฤกษ์วงศ์รัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
145 631000372  ภากรก์  หวังซื่อกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
146 631000373  พิชชาภรณ์  จงจรูญรังสรรค์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
147 631000374  นายพศวัต  จิตตริยกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
148 631000376  แดนสรวง  วงศ์สรรคกร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
149 631000378  คณธัช  เอี่ยมฤทธิไกร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
150 631000381  ธนภัทร  จงอุดมทรัพย์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
151 631000386  นางสาวณิชาภัทร  ทิมทอง  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
152 631000387  นางสาวนัทธ์นลิน  เกิดแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
153 631000388  ขวัญชนก  คมนียวนิช  Engineering (International Program)  วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
154 631000389  นายพรเทพ  ช่างสลัก  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
155 631000390  นายตรินัยน์  เลาหะพงษ์พันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
156 631000392  ชุติพนธ์  ธีรกุลวิจารณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
157 631000394  นางสาวคนธมาศ  ปัญญาทวีทรัพย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
158 631000401  เชาวนนท์  ศรีศิลป  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
159 631000404  นายภูมิมกร  ธรรมคงทอง  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
160 631000405  นพัตธร  นิราศรพ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
161 631000407  ธนภัทร  อนุชาติชัยกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
162 631000408  นายธนภัทร  จูฑะเตมีย์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
163 631000412  เปมิกา  เอี่ยมรัตนวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
164 631000413  จิรพิชญ์  พูลสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
165 631000415  นายธนกฤต  สุทธะพินทุ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
166 631000416  ภูวณฤทธิ์  อาศรัยผล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
167 631000417  นันทวัฒน์  กัลยาศิลปิน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
168 631000420  นายศิวัช  พจนวรพงษ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
169 631000422  นายนภัทร  ยียากุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
170 631000425  นายศรัณย์  สุรนันทจักร์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
171 631000426  สิริพักตร์  อัมระปาล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
172 631000431  นายรัชชานนท์  มหกิจเดชาชัย  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
173 631000434  นายพุฒิพงศ์  เทียมดวงตะวัน  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
174 631000436  ธนภูมิ  ชิดใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
175 631000437  ต้นตระกูล  ละลอกน้ำ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
176 631000438  นายนนทชัย  บุญเกื้อ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
177 631000448  นางสาวสุกฤตา  นวลฉวี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
178 631000457  นายจิรภัทร  พานสมบัติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
179 631000478  นางสาวอัยยา  ลุยากร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
180 631000484  นายกฤชติภูมิ  ชายเกตุ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
181 631000508  นายพรคม  อัสดาธร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
182 631000509  นายชูวัฒน์  จักรพล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
183 631000511  นางสาวฟรานเชสก้า  อุดมผลกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
184 631000523  นายวรภัทร  ประคอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
185 631000527  นายศรายุธ  อารีย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
186 631000529  นางสาวมุขฎา  วงศ์มะเซาะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
187 631000535  นายกรวิชญ์  ไสยวุธ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
188 631000546  นายศิริภัณท์  โชจอหอ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
189 631000548  นายพงศกร  ใจซื่อสมบูรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
190 631000549  นายภูริพัศ  กลิ่นเกษร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
191 631000556  นายอภิวัฒน์  คำเขื่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
192 631000557  นางสาววริศรา  พลโคกก่อง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
193 631000558  นายกฤษณะ  รัตนกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
194 631000563  นายธันวา  ป้องคำสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
195 631000565  นายหัสวรรษ  อ่อนศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
196 631000567  นายยุทธชัย  รุ่งเมือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
197 631000578  นายพศิน  จันทรทัน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
198 631000601  นายสุระพี  เลิศงามดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
199 631000605  นายธรรมรัตน์  ท้วมลี้  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
200 631000606  นายวัชรพงศ์  ลือธนรัฏฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
201 631000615  นายปฏิพล  ชาญธัญกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
202 631000623  นางสาวธัญวรรณ  ตันศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
203 631000626  นายภควัต  ภู่ขาว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
204 631000629  นางสาวอภิญญา  นภาโชติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
205 631000634  นายตะวัน  อุกฤษต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
206 631000635  นายนนทพัทธ์  ธรรมจักร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
207 631000636  นายรัชชานนท์  ปาเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
208 631000638  นายชนินทร์  ทิมแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
209 631000641  นางสาวนันฑิกาณต์  แพร่ศิริรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
210 631000645  นางสาวสิณิชชา  ปัญญาวงค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
211 631000648  นายญาณภัทร  ดียิ่ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
212 631000653  นางสาววรรณิภา  พรมเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
213 631000655  นายวุฒินันท์  ปานแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
214 631000658  นายธิม  ทองมา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
215 631000660  นายภานุพงศ์  กลัดเงิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
216 631000684  นายปรมี  ศรีสงคราม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
217 631000687  นางสาวทัศนีย์  มุมสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
218 631000690  นายอนุรักษ์  แซ่ลิ้ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
219 631000706  นายธนัช  แสงประสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
220 631000714  นายตรัยวุฒิ  ฤทธิมาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
221 631000715  นางสาวสุพิชชา  อำพาพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
222 631000720  นายพชรพล  พรมแพง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
223 631000725  นายนนทพันธ์  สุภโตษะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
224 631000727  นายนวพล  วรชุน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
225 631000733  นายวัชรพล  ยอดมงคล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
226 631000749  นายจิรพัฒน์  ชโลธร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
227 631000754  นายธัญเทพ  บุญประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
228 631000757  นายจีรายุ  ประสาทเขตการ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
229 631000761  นางสาวอนัญญา  ชูติวัตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
230 631000765  นางสาวสลักจิตร  กองเพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
231 631000768  นางสาวพรพรรณ  จันงูเหลือม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
232 631000780  นายอนุวัฒน์  นึกอุ่นจิตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
233 631000786  นายรวีโรจน์  สุวรรณไตรย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
234 631000792  นายรุ่งโรจน์  โสฬสรัตนพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
235 631000794  นายเตชิต  สงวนตระกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
236 631000796  นายกวี  พร้อมศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
237 631000797  นายสารินทร์  หงษ์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
238 631000803  นายชัยสิทธิ์  สืบศฤงคาร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
239 631000805  นายสุธี  สาระพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
240 631000806  นายทัสนัย  กุมารทิพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
241 631000813  นายชัยนรินทร์  โพธิ์ไทรย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
242 631000815  นายรัชชานนท์  อ่วมพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
243 631000822  นายอุดมพร  อุดมรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
244 631000823  นางสาวปรินาคา  ระพีทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
245 631000832  นายอธิษฐ์  แก้วมณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
246 631000838  นายธนยศ  บุญชู  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
247 631000839  นายชิษณุพงศ์  ศิลสังวรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
248 631000845  นางสาวนิตยา  พงศ์นิรชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
249 631000848  นายอนุศักดิ์  น้อยยะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
250 631000849  นายปฏิภาณ  แสงแดง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
251 631000861  นายพงศกร  บุญท้วม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
252 631000865  นายกิตติภพ  ธนจิตสิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
253 631000867  นายศิรวิชญ์  เหมือนพันธุ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
254 631000868  นายณัฐพล  สุขสมรูป  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
255 631000871  นายศราวุธ  มูลสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
256 631000875  นายอภิสิทธิ์  ทับแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
257 631000877  นายสุพรรณ  หนอสิงหา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
258 631000899  นายกิตตินันท์  รักษาพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
259 631000905  นางสาวพรจรัส  แซ่แต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
260 631000914  นายธนวัฒน์  สุขแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
261 631000915  นายพิชญะ  ยุทธเก่ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
262 631000920  นายNITHIWAT  PATTRAPONG  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
263 631000922  นางสาวสุนิสา  มูลสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
264 631000923  นายภูชิชน์  บุญสม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
265 631000933  นายพันธวัช  ตันอนุกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
266 631000934  นายเจฏิญานนท์  ศรีสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
267 631000950  นางสาวณัทญาภรณ์  ทองดอนคำ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
268 631000951  นายวีรภัทร  ใจกล้า  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
269 631000955  นางสาวสุฤทัย  เมล็ดแตง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
270 631000957  นางสาวรินรดา  อังสถาพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
271 631000960  นางสาวธวัลรัตน์  ฤกษ์สินสาโรจน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
272 631000961  นายวงศกร  วงษ์ศิริ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
273 631000962  นายธนัญชัย  รุ่งเรือง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
274 631000963  นางสาวบุษรารัตน์  บัวสุวรรณ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
275 631000964  นายทักษ์ดนัย  ดาระสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
276 631000970  นางสาวจิรพัชร  ยุตตะไพบูลย์  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
277 631000980  นางสาวปภาวรินท์  เสือเหลือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
278 631000985  นางสาวพรชนก  คชพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
279 631000990  นายธนากร  ลี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
280 631000992  นางสาวรุ่งทิพย์  ทรัพย์มาก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
281 631000998  นายสิริวัฒน์  กิตินารถอินทราณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
282 631001005  นายเดชบดินทร์  ขยันยิ่ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
283 631001006  นางสาวอวัสดา  สันทาลุนัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
284 631001011  นางสาวภาณิณี  ผลโพธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
285 631001012  นางสาวศิริพักตร์  นิสัยซื่อ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
286 631001016  นางสาววรินทร  อนันตวุฒิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
287 631001018  นางสาวปรานต์  ศรีบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
288 631001020  นายธนาธิป  ลักขษร  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
289 631001022  นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปลี่ยนน้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
290 631001025  นางสาวอริศ  พจน์เนตราคม  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
291 631001026  นางสาววรนิษฐา  เหมะรักษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
292 631001029  นางสาวณัชชา  พรวนหาญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
293 631001030  นางสาวจิดาภา  ไชยภักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
294 631001038  นางสาวสุทธิดา  บัวลอย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
295 631001043  นางสาวพรปวีณ์  เดชดำรงวุฒิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
296 631001044  นางสาวจิรัชยา  สุวรรณโณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
297 631001048  นางสาวกุลธิดา  นุชาติวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
298 631001050  นางสาวปาริชาติ  ปิยวงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
299 631001054  นางสาวอดินัน  เผ่าเพ็ง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
300 631001056  นายปิยะวัฒน์  บุญชัยเกียรติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
301 631001059  นางสาวนภสร  ม่วงทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
302 631001061  นายกฤษฎา  ปิตาวงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
303 631001067  นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
304 631001072  นายอิทธิพัฒน์  พรหมศิริ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
305 631001074  นางสาววิฑาดา  ระนาดเสนาะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
306 631001077  นายธนภัทร์  เกลี้ยงกรแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
307 631001078  นายกร  พึ่งแตง  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
308 631001079  นายอริน  ศรีถวิล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
309 631001083  นางสาวณัชชา  สืบนุการณ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
310 631001085  นายธีรวิช  ทองน้อย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
311 631001094  นายธันยบูรณ์  สุวรรณรักษา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
312 631001095  นายกฤษฏ์  แก้วจินดา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
313 631001096  นายภัทรพล  ทรงพร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
314 631001098  นางสาวปิยธิดา  รักประเทศ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
315 631001101  นางสาวสิริกุล  พูลพิพัฒน์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
316 631001105  นายณภัษ  แต้ไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
317 631001118  นางสาวเบญญาภา  วงศ์วิศว์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
318 631001128  นางสาวบุษบา  บุตรดีวัน  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
319 631001130  นายตุลธร  วงศ์ชัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
320 631001131  นางสาวนัสรีน  ฤทธิไกร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
321 631001135  นางสาวสลินรัตน์  จำปาสาร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
322 631001140  นายณภัทร  เสริมหิรัญญ์สกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
323 631001145  นายวชิรพล  ยิ่งอำพล  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
324 631001158  นายจักริน  จอนจำรัส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
325 631001163  นายจิรายุ  ธรณธิติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
326 631001173  นายสรวิชญ์  ก้าหรีมละ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
327 631001177  นางสาวอริสรา  เก่งธัญกรรม  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
328 631001178  นางสาวนภัสศรณ์  ธนากิจสราญรมย์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
329 631001181  นางสาวนิศารัตน์  เกตุวารี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
330 631001183  นางสาวกชมน  เลิศนิมิตกิจ  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
331 631001185  นางสาวพัชรพร  บัวรุ่ง  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
332 631001186  นายณัฐภัทร  คงบ้านควน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
333 631001188  นางสาวอมรวรรณ  ประจิตร  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
334 631001190  นางสาวสุวรญา  ภู่เชย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
335 631001194  นางสาวชนมาศ  ธีระพล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
336 631001202  นางสาวเกวลี  บุญมั่น  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
337 631001203  นายธนโชติ  ปัญญาศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
338 631001206  นางสาวอัญชลี  ประยงค์แย้ม  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
339 631001210  นายภาดล  รังสรรค์จินดา  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
340 631001212  นางสาวสมิตา  ศรีนาราง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
341 631001216  นางสาวณัฐชยานันท์  งามกิจเจริญลาภ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
342 631001219  นางสาววรรษณา  ปิ่นทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
343 631001221  นายกานต์  หอมหวล  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
344 631001223  นายศุภกร  ไชยศล  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
345 631001225  นางสาวอัญชิสา  อินทชาติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
346 631001233  นางสาวจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
347 631001237  นางสาวตติชิลา  สังข์ทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
348 631001240  นางสาวภัทรภาณี  อังคเดชไชยา  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
349 631001243  นางสาวกชพรรณ  รูปขาว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
350 631001250  นายพชรพล  มุงเมือง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
351 631001251  นางสาววิไลลักษณ์  ทับทิมศรี  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
352 631001253  นายกฤตภาส  แผ่พร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
353 631001256  นางสาวพชรภา  พิพัฒน์นัดดา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
354 631001261  นางสาวณัฐนรี  จูสิงห์  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
355 631001269  นายวัชรินทร์  พรมเกตุ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
356 631001275  นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
357 631001276  นายอภิสิทธิ์  เอื้อฐิติรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
358 631001280  นางสาวอัฐภิญญา  ชุ่มดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
359 631001282  นางสาวกรณ์กาญจน์  ยับ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
360 631001284  นายนนทพัทธ์  เทศปัญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
361 631001290  นายธาดา  อัมพรประเสริฐ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
362 631001297  นางสาวจารุนันท์  สุวรรณชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
363 631001300  นางสาวเฟื่องฟ้า  เชื้ออาษา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
364 631001316  นางสาวชุติมา  รุ่งสว่าง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
365 631001323  นายชลันธร  คงแก้ว  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
366 631001326  นางสาวกานต์รวี  ศรีสุวรรณ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
367 631001340  นายวธัญญู  วีระเพ็ชร  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
368 631001344  นางสาวเบญจพร  เทศกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
369 631001348  นางสาวณัฐรัตน์  ขวัญพรม  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
370 631001352  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  เขียวรอด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
371 631001357  นายกรรณชัย  ยินดี  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
372 631001359  นางสาวดวงหทัยทิพย์  แก่งอินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
373 631001360  นายปฐมพร  มิ่งเมือง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
374 631001361  นางสาวพรรณชนก  พิพิธภักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
375 631001367  นางสาวสิรภัทร  ชโรธร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
376 631001385  นางสาวเบญญาภา  คงเก่ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
377 631001387  นายธนกฤต  เจนธนุรเวท  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
378 631001389  นางสาวสุพรรษา  สุขรอด  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
379 631001402  นางสาวอรการณ์  เรืองวิโรจนกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
380 631001404  นางสาวกานต์ชนก  นามวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
381 631001407  นางสาวอภิญญา  นภาโชติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
382 631001414  นางสาวกรวิภา  ไชยคำภา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
383 631001421  นางสาวปิยะฉัตร  โฉมบุตร  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
384 631001424  นางสาวภัครมัย  พุ่มศิริ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
385 631001433  นางสาวสัจฉิกรณ์  สุริวรรณ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
386 631001434  นางสาวณัฐมน  บุตรประดิษฐ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
387 631001436  นายจักรีนฤเบศร  หวานเสร็จ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
388 631001439  นางสาวศรัณย์พร  ปั้นมา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
389 631001446  นายพงศกร  แสงใส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
390 631001448  นางสาวธนิญา  ธนากิจเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
391 631001450  นางสาวนภัส  ธรรมจารึก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
392 631001464  นางสาวพรปวีณ์  โชติสุภาพ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
393 631001465  นายพีระกานต์  นุ่มนก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
394 631001470  นางสาวภัทรภร  ขุนเปีย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
395 631001474  นางสาวพิมพ์ธาร  ถุงสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
396 631001476  นางสาวนภัสกร  ศรีสำอาง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
397 631001477  นางสาวณัฐชา  แสงชัยภูมิ  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
398 631001479  นางสาวพรนัชชา  ขำคม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
399 631001480  นางสาวกชพรรณ  ศิลาอ่อน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
400 631001483  นายธนภัทร  ส่งแช้ม  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
401 631001485  นายนายธีรเกียรติ  อิ่มสบาย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
402 631001493  นางสาวรักษิตา  มณีทูล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
403 631001496  นางสาวชญาณิศา  แก้วจรัส  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
404 631001497  นางสาวธนิดา  ศรีหานนท์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
405 631001500  นางสาวสุภัสสรา  เมตตาวัฒนคุณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
406 631001508  นางสาวภูญดา  พนาศรี  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
407 631001513  นางสาวสุภาพร  ดวดไธสง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
408 631001521  นายปวริศ  ศิริพิพัฒน์ถาวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
409 631001524  นางสาวสุกฤตา  สระสุรินทร์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
410 631001525  นางสาวนฤภร  บัวชื่น  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
411 631001537  นางสาวณิชาภัทร  มงคล  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
412 631001543  นางสาวอภิรดี  โพธิมากูล  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
413 631001544  นายธีรภัทร  มะโนธรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
414 631001548  นายณัฐพล  ศรีเฮงไพบูลย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
415 631001554  นางสาวประวีร์ณัฐ  ตรีคณารักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
416 631001556  นายดรัสวิน  เกษดำรงพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
417 631001557  นางสาวสุวพัชร  เนาวรัตน์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
418 631001558  นายณัฐชานนท์  คตวงค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
419 631001565  นายปกป้อง  ธรรมารุ่งเรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
420 631001568  นางสาวนิสากร  แพทย์จินดา  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
421 631001583  นายศุภสัณห์  เย็นชุ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
422 631001586  นางสาวอรอนงค์  สนวนรัมย์  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
423 631001590  นางสาวชลธิชา  โคตรเมืองยศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
424 631001610  นางสาววริศรา  พันธุมจินดา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
425 631001616  นางสาวรภัสสา  เพ็ชรจินดา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
426 631001618  นางสาวจันจิรา  หมื่นเดช  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
427 631001622  นางสาวปิยธิดา  ศรีศิริ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
428 631001647  นางสาวเมธาศิณี  อิ่มแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
429 631001651  นางสาวสุภาวดี  สลามเต๊ะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
430 631001655  นางสาวธนัชชา  ปริญรัมย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
431 631001673  นางสาวศศิธร  คงการุณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
432 631001685  นางสาวชลนิกานต์  มะขามป้อม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
433 631001697  นายภีรศักดิ์  โพระนก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
434 631001700  นางสาวฐิตารีย์  ตันติกาญจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
435 631001702  นางสาวปัทมาพร  สีน้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
436 631001705  นางสาวสุวรรณา  ดิษประธูป  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
437 631001708  นางสาวรุ่งนภา  ศรีรักษา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
438 631001716  นางสาวธนกร  ม่วงงาม  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
439 631001723  นางสาวปิยะวรรณ  เม่งศิริ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
440 631001727  นายกฤติน  กลิ่นแก้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
441 631001734  นายวรานนท์  งามเสงี่ยม  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
442 631001739  นางสาวชนาภา  ฟุ้งกิตติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
443 631001740  นายเจษฎา  ศรศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
444 631001742  นายณัฐภัทร  ตั้งเสถียรกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
445 631001745  นางสาวสรัลรัตน์  มิ่งแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
446 631001751  นายทวีวุฒิ  คำโคกสี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
447 631001753  นางสาวพันวรรษา  เกตุกอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
448 631001754  นางสาวจิราภรณ์  พุ่มทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
449 631001755  นางสาวณัฐริกา  โคตรประทุม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
450 631001759  นายธวัช  โพธ์น้อย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
451 631001760  นางสาวรัตนวลี  จิตสำราญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
452 631001761  นายพัชรดนย์  เจริญองค์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
453 631001769  นางสาวช่อมะขาม  พลายแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
454 631001782  นางสาวพิชญ์ชนก  จารัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
455 631001787  นางสาวพรรณณี  ปะสิ่งชอบ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
456 631001798  นายวรวิช  อนันต์ธนาโรจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
457 631001799  นายกฤษฎ์  นพภาลี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
458 631001808  นางสาวรสิริ  รัศมี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
459 631001812  นางสาวสุรัสวดี  อุบลรัสมี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
460 631001814  นางสาวปิยธิดา  สัตตบุตร  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
461 631001827  นางสาวพชรภรณ์  กิจประไพอำพล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
462 631001828  นายนรพล  ศิริทรัพย์  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
463 631001833  นายนนทกร  เจนจรัสเมธา  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
464 631001835  นางสาวณัฐณิชา  สิงจานุสงค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
465 631001843  นางสาวอติกานต์  ภูวงษ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
466 631001844  นายพิสิษฐ์  นาราภักดีสกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
467 631001845  นายศุทธนันท์  ซื่อตรง  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
468 631001849  นางสาวพิชชาพร  ม่วงคุ้ม  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
469 631001852  นายณรรรดรณ์  ครุธาโรจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
470 631001854  นางสาวณิชนันท์  กาศิเษฎาพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
471 631001856  นางสาวสลิลทร  วัฒนกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
472 631001857  นางสาวกัญญาภัค  วีระทรัพย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
473 631001858  นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
474 631001863  นายเศรษฐพงศ์  เสมาฉิม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
475 631001865  นางสาวอริศรา  เรืองไพศาล  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
476 631001869  นางสาวนวมินทร์  ประมงกิจ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
477 631001873  นายวรายุส  พูลนุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
478 631001874  นางสาวสิริยากร  กอหญ้ากลาง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
479 631001877  นางสาวทักษพร  หลี่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
480 631001883  นางสาวคนึงนิตย์  ใจพรต  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
481 631001889  นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
482 631001906  นางสาวสุภาพร  สุขเกษม  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
483 631001908  นางสาวณัฐชยา  อบบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
484 631001910  นางสาวเกวลิน  รัตนมณี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
485 631001911  นางสาวธัญญลักษณ์  พุ่มธานี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
486 631001912  นางสาวสุดารัตน์  ฉิมสอาด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
487 631001913  นายวรเทพ  เทพทับทิม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
488 631001917  นางสาวสิรีธร  ไทยใหม่  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
489 631001918  นายจิรพัส  เพียยังคำ  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
490 631001919  นางสาวรัตนากร  ศรีเดช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
491 631001920  นางสาวขนิษฐา  บรรเทพ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
492 631001925  นางสาวพรชิตา  อยู่รอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
493 631001927  นายวีรเทพ  เทพทับทิม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
494 631001935  นางสาวกมลรัตน์  แสงนิล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
495 631001936  นางสาวกัญธิชา  ไตรศรี  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
496 631001939  นางสาวกัญชรากานต์  ตั้งตระกูล  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
497 631001947  นางสาวชัญญาธิป  เมฆวรวุฒิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
498 631001951  นางสาวรัติยากรณ์  ศรไชย  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
499 631001954  นายก่อเกียรติ  กาญจนเกตุ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
500 631001956  นางสาวอาภัสสร  ปานทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
501 631001966  นายวัชรชัย  บุญเอก  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
502 631001969  นายรัชชานนท์  ศรีสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
503 631001972  นางสาวณัฐชา  ไชยเทพ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
504 631001974  นายเกียรติดนัย  ชัยมุสิก  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
505 631001980  นางสาวพิมพ์นิภา  แสงทอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
506 631001984  นายณเอก  ชินพัฒนาการ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
507 631001989  นายโยชูวา  อิสสระอานัติพงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
508 631001992  นายอัศรากรณ์  ก้อนแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
509 631001997  นายนรภัทร  คะเต็บหมัด  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
510 631001999  นายสหชาติ  ประชุมพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
511 631002008  นางสาวพิมพ์มาดา  ภู่สำลี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
512 631002011  นางสาวรัตนา  เพ็ชรสุก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
513 631002019  นายเพชรปลอด  เทียนทอง  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
514 631002020  นายธนวัฒน์  บุญตัน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
515 631002024  นางสาวภัทรชา  เลาะภูมี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
516 631002028  นางสาวนาตาชา  วงษ์วิจิตร์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
517 631002030  นางสาวสุดารัตน์  เหมือนกูล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
518 631002038  นางสาวกัลยกร  ด่านกระโทก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
519 631002039  นางสาวรวิวรรณ  สีแค  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
520 631002050  นางสาวสุธิดา  ใจกล้า  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
521 631002055  นายธีรภัทร์  นาควิโรจน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
522 631002056  นางสาวอักษราภัค  จันทวงษ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
523 631002064  นายปานเทพ  แซ่ตั้ง  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
524 631002065  นายสิงขร  วิเศษจันทร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
525 631002070  นางสาวรัตนาวลี  กรรณสุวรรณ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
526 631002076  นางสาวจิดาภา  จิรวัฒน์วาทิน  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
527 631002078  นางสาวสลิษา  เกิดภู่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
528 631002081  นายศิรัส  อุราแก้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
529 631002090  นายพีรพงศ์  สุทธิไมตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
530 631002096  นางสาวปุญยนุช  ตันบี่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
531 631002101  นางสาวกุลนรี  กาเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
532 631002104  นายพีรพัฒน์  มือสันทัด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
533 631002106  นายพีรวุฒิ  ตระบุตร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
534 631002112  นางสาวพิชยา  สุวรรณโชติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
535 631002116  นางสาวกรรวี  อิงคยุทธกิจ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
536 631002118  นางสาวอริสา  มะสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
537 631002120  นายภูริพัฒน์  ไพรอด  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
538 631002122  นายนัฐภูมิ  อ่อนน้อม  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
539 631002130  นายณัฐวุฒิ  พานิจเจริญ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
540 631002133  นางสาวชมพูนุช  หญีตสำรัต  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
541 631002135  นายแทนไท  ชัยบุรินทร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
542 631002139  นางสาวเพ็ญพิชชา  ทวีกิจเกษม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
543 631002151  นางสาวณัฐวรา  ถาวรพราหมณ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
544 631002154  นางสาวสุพิชฌาย์  ตะโหนด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
545 631002156  นางสาวสุภัสสร  ค้ำชู  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
546 631002161  นางสาวภัทราพร  รำพึง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
547 631002163  นางสาวธมลวรรณ  ทวีทรัพย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
548 631002172  นายสราวุธ  เพิ่มสุข  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
549 631002182  นางสาวมัญชุสา  คงชมแพ่ง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
550 631002183  นางสาวณิชาภา  สิริมาลัยวัลย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
551 631002191  นางสาวณัฐนรีย์  โลหิตศิริ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
552 631002194  นายรัชตพงศ์  บุญสกุลโสภิต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
553 631002196  นางสาววิภาวี  รุ่งไพโรจน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
554 631002204  นายปุณณโชค  ชัยรักษา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
555 631002206  นางสาวธนัชชา  พูลทรัพย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
556 631002212  นายธีรภัทร  สามบุญเรือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
557 631002218  นางสาวพิราภรณ์  ทองไพฑูรย์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
558 631002220  นางสาวจุฑาทิพย์  จันทร์ขอม  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
559 631002221  นางสาวสุจิรา  โมราวรรณ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
560 631002222  นายนพสิทธิ์  จันทรวีระกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
561 631002225  นางสาวปิยธิดา  ภาคภูมิ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
562 631002231  นายคมวัฒน์  สุขบาล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
563 631002243  นายพชร  หลาวเพ็ชร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
564 631002250  นายปณชัย  เชาวน์วิวัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
565 631002256  นางสาวอาภานุช  เกษมธนโชติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
566 631002257  นางสาวณัฐกฤตา  ประดิษฐ์สถบดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
567 631002260  นางสาวหทัยชนก  มิดดี้  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
568 631002265  นายพีรพล  เลิศวิลัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
569 631002269  นายอัคนียุทธ  โถน้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
570 631002272  นายวานิช  บำรุงกมลเลิศ  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
571 631002274  นางสาวอิงครัต  สุภาดิษฐ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
572 631002276  นางสาวธมลวรรณ  ศรีเมือง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
573 631002285  นางสาวธวัลรัตน์  สงดำ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
574 631002291  นางสาวพิชามญชุ์  ดิษฐเวชชัย  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
575 631002293  นายวฤทธวัช  เหล่าสุข  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
576 631002300  นางสาวนพเก้า  มั่นสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
577 631002309  นางสาวพรณัฐ์  ทศรฐ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
578 631002311  นางสาวบุญญาพร  บุญเตียม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
579 631002312  นายสพลเชษฐ์  ศรีเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
580 631002313  นายกฤตพจน์  สุขสมกิจ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
581 631002315  นายฟุรกอน  เดวี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
582 631002318  นางสาวฐิติมา  ศิริวรินทร์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
583 631002320  นายศุกร์ชนะ  สระทองย้อย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
584 631002326  นางสาวปิติพร  กาญจนปาน  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
585 631002329  นางสาวเปรมฤทัย  เอกวัตร  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
586 631002335  นางสาวณิชรัตน์  กัญญา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
587 631002336  นายสิทธิกร  จีนเพ็ชร  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
588 631002337  นางสาวภครัช  แสนใจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
589 631002346  นางสาวอาพัทชา  ตนภู  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
590 631002352  นางสาวญาดา  คนซื่อ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
591 631002357  นางสาวพิชญาภา  ทองอ่วม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
592 631002359  นางสาววิชญาพร  รอดภัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
593 631002360  นางสาวศิริลักษณ์  ปราสมุทร์  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
594 631002369  นางสาวจุฬามณี  สิงคิพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
595 631002373  นายภาณุรัศมิ์  แสงไชย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
596 631002383  นางสาวลลิตา  ฟองสายชล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
597 631002388  นางสาวดารินทร์  โทหนองตอ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
598 631002391  นางสาวรุจิตา  จารุฐานันต์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
599 631002395  นางสาวธาราทิพย์  สุนทรโชค  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
600 631002398  นางสาวเพชรดา  เชื้อหมอ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
601 631002401  นายทิวัตถ์  โพธิ์ศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
602 631002405  นางสาวปรินดา  สมบูรณ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
603 631002409  นางสาวปัญญ์ชิวารินทร์  ชินนภาแสน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
604 631002411  นายนนทพัทธ์  อินทร์จันทร์  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
605 631002418  นางสาวสุภมาศ  นิยมกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
606 631002419  นางสาวพิชญ์สินี  เมฆกล่อม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
607 631002421  นางสาวปุณญภา  นาวารัตน์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
608 631002425  นางสาวกษภัค  อภิเดชธนาภรณ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
609 631002427  นางสาวภนิดา  สิริวุฒิวิวัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
610 631002430  นางสาวกานต์สิณี  ครุธพันธ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
611 631002441  นายธยาน์  ทยาวุฒิกุล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
612 631002459  นางสาวณิชารัศม์  เกียรติจิระอรุณ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
613 631002469  นางสาวศศิธร  ศศิวิเชียรพจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
614 631002470  นายปิยวัฒน์  สุวัฒนพงษ์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
615 631002473  นางสาวอวิกา  อริยเมธกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
616 631002477  นางสาวชลดา  เพิ่มมี  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
617 631002484  นายสรวิชญ์  ไชยคงทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
618 631002488  นายนัทนันท์  ศิลโรจน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
619 631002492  นางสาวภาวิดา  หลักหาญ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
620 631002496  นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สุวัฒน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
621 631002511  นายบุญณพรรณ  ขาวขำ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
622 631002516  นายเดชาวิชญ์  อรุณพงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
623 631002517  นางสาวพิมพ์พร  ปลอดเปลี่ยว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
624 631002522  นางสาวอภิสรา  เรืองจันทร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
625 631002546  นางสาวชุติกาญจน์  ชมภู่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
626 631002548  นายปรัชญานนท์  สังข์อ่อง  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
627 631002549  นางสาวธนภรณ์  เกียรติรัศมี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
628 631002554  นางสาวกุลวดี  เบ้าคำกอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
629 631002566  นางสาวรวินันท์  วิทยาเกียรติเลิศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
630 631002573  นางสาวนิจวิภา  สมอแข็ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
631 631002575  นางสาวสุธิมา  เปียสกุล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
632 631002578  นายพศิน  เเก้วนิล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
633 631002579  นางสาวกันยา  เเสนคำ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
634 631002581  นางสาวภวรัญชน์  ธนรุจไพศาล  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
635 631002586  นางสาวพลอยปภัส  พงศ์วราธิษณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
636 631002591  นางสาวนาตยา  หอมอ่อน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
637 631002602  นางสาวมนทิรา  โชติอัคคี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
638 631002607  นางสาวณัฐชาวดี  หอมสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
639 631002615  นายเจตสุวรรณ  สารสุวรรณ  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
640 631002630  นายอภิภูมิ  อุ่ยกุมกร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
641 631002631  นายภัทรพล  สมศักดิ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
642 631002636  นายชัชวาล  แซ่ฟุ้ง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
643 631002637  นางสาวชนิกานต์  เต่าทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
644 631002638  นายศรัทธา  ทองไพจิตร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
645 631002641  นายอุกฤษ  เสือแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
646 631002645  นางสาวศรินธร  เชื้ออินสูง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
647 631002649  นางสาววริศรา  สุขสาร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
648 631002652  นางสาวสุพิชชา  ไผทฉันท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
649 631002658  นางสาวอาทิตย์ติยา  ชาชุมวงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
650 631002663  นางสาวหยกวาริน  อินทร์ศิริ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
651 631002664  นายพีรภัทร  อังกินันทน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
652 631002665  นายจักรพงษ์  บัวชุม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
653 631002673  นางสาวจิดาภา  ชัยคราม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
654 631002676  นางสาวบุณยาพร  สาวิสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
655 631002681  นายขจรชัย  วิจิตรกาญจน์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
656 631002682  นางสาวอริสรา  ปาลวัฒน์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
657 631002691  นางสาววรรณนิสา  บุญแสวง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
658 631002692  นางสาวภัสวัลย์  อิ่นคำชัยศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
659 631002697  นางสาวจันทร์จิรา  สุขสมาน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
660 631002700  นายพัชรพงษ์  ยะทาน  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
661 631002712  นางสาวกนกพร  แสบงบาล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
662 631002725  นางสาวพนิตพร  บุญทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
663 631002726  นางสาวพรรณษา  พลายละหาร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
664 631002735  นายนิติกร  สะสมวงศ์  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
665 631002739  นางสาวสุพิชชา  วรพนิต  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
666 631002749  นางสาวณัฐพร  ธารสุวรรณ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
667 631002752  นางสาวณิชารีย์  สุประภากร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
668 631002756  นางสาวพรนภัส  วาณิชย์เสถียร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
669 631002759  นางสาวพริมา  พัตนพิบูล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
670 631002761  นางสาวปภัสวรรณ  เรี่ยวแรง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
671 631002762  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นสุคนธ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
672 631002765  นางสาวประภัสสร  อินทร์เจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
673 631002768  นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ฉิมบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
674 631002774  นางสาวธนภร  ตั้งสิทธิชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
675 631002777  นางสาววราลี  สิทธิไตรย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
676 631002782  นางสาวพัทธมน  ชำนาญเศรษฐกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
677 631002793  นางสาวประสิตา  จันทร์จำปา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
678 631002795  นางสาวสาธิตา  บุษยบัณฑูร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
679 631002798  นายพัทธนันท์  เพ็ชรกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
680 631002799  นางสาวพรนิภา  ดีสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
681 631002804  นางสาวฐิติกานต์  ทิพอุตร์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
682 631002805  นางสาวปนัสยา  บำเพ็ญรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
683 631002815  นายรัชพล  เรืองเทศ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
684 631002823  นางสาวนันท์นภัส  ศักดินนธยาน์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
685 631002827  นางสาวปวิตรา  ชัยสมภพ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
686 631002847  นายณัฐพงษ์  ปทุมสูตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
687 631002852  นางสาวสุชาวดี  ธงสิบเก้า  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
688 631002854  นางสาวพิฬชามนธ์  จงจิระเกษม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
689 631002855  นายชนาสิน  ภัควันต์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
690 631002870  นางสาวสุภัสสรา  สงวนมานะศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
691 631002879  นายภานุพงษ์  กายท้วม  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
692 631002885  นายอาณัฐ  บุญเลิศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
693 631002887  นางสาวกฤตษกร  อนุสรณ์วุฒิ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
694 631002888  นายฌานวิทย์  ธชีพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
695 631002890  นายณัฐนันท์  ง่วนสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
696 631002893  นางสาววิลาสินี  ชัยเลิศ  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
697 631002902  นางสาวภัสสร  โพธิบัวทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
698 631002904  นางสาวปภัสสร  เอี่ยมแข  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
699 631002906  นายกฤต  รุ่งโรจน์กิจกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
700 631002915  นางสาวธิดารัตน์  ไก่ทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
701 631002917  นางสาวภัทรสุดา  ยมนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
702 631002923  นายภานุพงศ์  กิจรัตนี  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
703 631002929  นางสาวจุฑาพัฒน์  ถนอมจิตร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
704 631002931  นายอิสระ  ผดุงประเสริฐกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
705 631002936  นายนวพล  ชิณวงศ์พรหม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
706 631002942  นางสาวปิยะวรรณ  พรสี่ภาค  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
707 631002944  นายภาธร  วัฒน์ประกายรัตน์  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
708 631002945  นายศักดิธัช  หิรัญคุณกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
709 631002947  นายภูมิพัฒน์  บัวแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
710 631002951  นางสาวพชรวรรณ  เชื้อสะอาด  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
711 631002954  นางสาวภักดิพร  ทองงาม  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
712 631002959  นายภาคิน  จิ้นจ้าย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
713 631002965  นางสาวนทิชชา  คงชอบ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
714 631002969  นายรัฐศักดิ์  ประชุมรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
715 631002970  นางสาวกฤติยาภรณ์  ฐานวิสัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
716 631002978  นางสาวกิตติญา  มุขสาร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
717 631002994  นางสาวจิรัชญา  สังข์ทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
718 631002995  นางสาวรัชฎาภรณ์  พลพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
719 631003002  นางสาวสุภาภรณ์  คงทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
720 631003003  นายศานติ์ต่อ  ชูนิตย์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
721 631003017  นางสาววรินทร  ทรงศักดิ์ศุภโชค  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
722 631003022  นางสาวอารยา  บัวลอยเลิศ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
723 631003024  นางสาวธัญญาศิริ  หนูยิ้มซ้าย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
724 631003026  นางสาววชิรญาณ์  ใจงามดี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
725 631003029  นายธนภัทร  กุลคำ  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
726 631003031  นายอภิชาติ  ฟักเทพ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
727 631003037  นางสาวพรปวีณ์  บุญชื่น  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
728 631003050  นางสาวปรียานุช  สารสิต  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
729 631003054  นางสาวเกศรินทร์  สวัสดิ์ศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
730 631003056  นางสาวณิชา  สุวรรณเจตต์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
731 631003064  นายร่มฉัตร  แสนลัง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
732 631003078  นายกิตติพศ  เจนสวัสดิ์พงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
733 631003082  นายณัฏฐกฤต  กลิ่นดอกแก้ว  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
734 631003083  นางสาวนลิน  ใบพลูทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
735 631003085  นายภูมิศักดิ์  แก้วสี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
736 631003090  นางสาววัชราภรณ์  ชาแท่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
737 631003093  นางสาวหยาดทิพย์  วงศ์หนองเตย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
738 631003097  นางสาวศุภสิริ  กระจ่างเนตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
739 631003109  นางสาวพัชรี  ช่อไม้  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
740 631003112  นางสาวเพชรพิจิตร  หอมเจริญ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
741 631003125  นายเจษฎา  วันเพ็ญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
742 631003126  นางสาวพรรณพัชร  พิริยะสุรวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
743 631003127  นางสาวนวรัตน์  สุขสินธ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
744 631003131  นางสาวพิลดา  ประสาน  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
745 631003137  นางสาวณัฐวดี  พรหมประสิทธิ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
746 631003156  นางสาวรัชนี  พิกุลทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
747 631003161  นายเมธินทร์  มณฑาวรุณรุ่ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
748 631003163  นางสาวกัญจพร  สีสา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
749 631003164  นายกฤช์เกษม  พาใจธรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
750 631003169  นางสาวกานดา  จิตดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
751 631003170  นางสาวธัญชนก  บุญปาน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
752 631003174  นางสาวนริศรา  คำชา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
753 631003178  นางสาวไผทกานต์  ทิมย้ายงาม  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
754 631003186  นางสาวปัณฑารีย์  พิลึก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
755 631003195  นายธศรัณย์  วงศ์ศุภชัยปรีชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
756 631003198  นายธิติ  เมฆศรีอรุณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
757 631003200  นางสาวอาภาภัทร  เจริญวิทย์  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
758 631003202  นายวิรัศวิน  แก้วยัง  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
759 631003206  นายไกรวิน  แนวอินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
760 631003216  นายณัฐศักดิ์  อุตตะระนาค  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
761 631003222  นางสาวฐิติลักษณ์  จันทร์ศรีเจริญ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
762 631003233  นางสาวสายป่าน  สายสุจริต  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
763 631003238  นางสาวญาณภัทร์  อิทธิชัยฤาชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  Business Information Technology 
764 631003240  นายชวัลวิทย์  จึงวิทย์ถาวร  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
765 631003263  นายศุภวิชญ์  ฤทธิโชติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
766 631003264  นางสาวเสาวลักษณ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
767 631003270  นางสาวนริศรา  เขจรเฟื่อง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
768 631003272  นางสาวพินิฐนัน  พรหมจันทร์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
769 631003274  นางสาวกนกแพร  ชนะกาญจน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
770 631003278  นางสาววรพร  พนารักษ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
771 631003283  นางสาวธีรารัตน์  โกมลอิทธิโรจน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
772 631003284  นางสาวชรินรัตน์  ชูริบัตร  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
773 631003293  นางสาวศรินทร์ทิพย์  บุญน่วม  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
774 631003294  นายศุภกิจ  จวงสอน  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
775 631003297  นายฉัตรดนัย  บุเงิน  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
776 631003298  นางสาวชุตินันท์  ห้วยหงษ์ทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
777 631003299  นางสาวฐิตอาภา  แสงแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
778 631003306  นางสาวชาลิสา  บุญทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
779 631003307  นายภูธน  สุขเกษม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
780 631003313  นางสาวกัลยรัตน์  กรมกอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
781 631003318  นางสาวกานต์สินี  สุดโท  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
782 631003320  นายธัญพิสิษฐ์  คงศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
783 631003328  นางสาวพรกนก  รัตนพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
784 631003339  นางสาวญาณิศา  ระวาดชัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
785 631003351  นางสาวกฤติยา  บุญปลูก  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
786 631003353  นายสุทธิราช  แสงนาโก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
787 631003359  นายอติโรจน์  ทองเสน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
788 631003361  นายชญานนท์  วงษ์นามใหม่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
789 631003363  นายจิรา  จริยะวรกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
790 631003380  นางสาวนิภาศิริ  นารีษา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
791 631003403  นางสาวศลิษา  นุ่นแก้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
792 631003407  นายสิรวิชญ์  จนาพิระกนิฎฐ์  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
793 631003409  นายภูพิงค  สุขเรือน  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
794 631003410  นางสาววิภาวัน  ศิริพร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
795 631003411  นางสาวปัทมพร  ลิ่มบุตร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
796 631003420  นางสาวสุรีรัตน์  คำขาว  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
797 631003424  นายประกาศิต  เกตุแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
798 631003425  นางสาวอินธิรา  ภูมรี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
799 631003436  นางสาวจุฑามณี  เปรมกมล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
800 631003442  นางสาวกัญญาพัชร  กรดเกล้า  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
801 631003453  นายสหัสวรรษ  บุญเผื่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
802 631003456  นางสาวธันยาภรณ์  เสนจันตะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
803 631003458  นางสาวปณิตา  ชัยสุวรรณ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
804 631003459  นางสาวบุษยมาส  ไชยฤทธิ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
805 631003463  นางสาวมัชฌิมา  พินัยกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
806 631003466  นายพศวีร์  วีรธรรมจำรัส  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
807 631003473  นายสิทธิกร  ขวัญจันทร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
808 631003476  นางสาวสุภาวิดา  หนูเสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
809 631003478  นางสาวณัฐณิชา  สันทัด  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
810 631003491  นางสาวธันย์ชนก  ขุนรักษา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
811 631003492  นางสาวประไพพรรณ  บัวเพชร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
812 631003495  นางสาวเอวิกา  คงโต  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
813 631003501  นายสิริยศ  สิทธิกวินกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
814 631003504  นางสาวกัญจนพร  นพศรี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
815 631003506  นางสาวมานิกา  สังสีแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
816 631003507  นางสาวภัทราภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
817 631003508  นายนิติธร  พิบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
818 631003510  นางสาวกัลยรัตน์  ดวงไข  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
819 631003511  นางสาวศิโรรัตน์  แดงนวล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
820 631003519  นายรักษิต  เผือกสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
821 631003527  นางสาวสุณิสา  ศรีอัมพร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
822 631003528  นายศรัณย์กร  หลำคำ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
823 631003532  นายธนวัตน์  กมลสดใส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
824 631003536  นายอุดมศักดิ์  รัตนบุรี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
825 631003539  นายภูมินทร์  ภูขะโร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
826 631003540  นางสาวพณัชชา  ประมาณพล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
827 631003547  นางสาวเรวดี  สัตยาธร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
828 631003548  นายไชยพัฒย์  จันทร์คง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
829 631003549  นางสาวปาณิสรา  เชยบัวแก้ว  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
830 631003551  นายภาณุวัต  พิริยะสุรวงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
831 631003553  นางสาวฉัตรานันท์  ทองลาด  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
832 631003554  นายกิตติพันธุ์  แสงดารากุล  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
833 631003555  นางสาวพิศประภา  พันพูรักษ์  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
834 631003556  นางสาวสุภาวดี  บุญมาศ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
835 631003558  นางสาวอรณิชา  เกษศรีรัตน์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
836 631003559  นางสาวจิรัชญา  ปันทะโชติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
837 631003560  นางสาวปณิรดา  ธรรมมาศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
838 631003567  นางสาวธัญชนก  เครือชารี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
839 631003570  นางสาวปิยธิดา  โพธิ์หอม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
840 631003583  นายพชร  ศรีทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
841 631003591  นางสาวภัชรียา  ฉิมมณี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
842 631003599  นางสาวมินตรา  วัฒนพร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
843 631003604  นางสาวชนกนันทน์  สิริรัตนสุนทร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
844 631003609  นางสาวชญานิศ  บุญริ้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
845 631003611  นางสาวน้ำทิพย์  ทวีชีพ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
846 631003612  นายออมสิน  ผกากรอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
847 631003615  นางสาววรารัตน์  กนกหงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
848 631003625  นายคณิน  โลกาพิพัฒน์  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
849 631003628  นายนัทธพงศ์  ธาตุมาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
850 631003630  นางสาวณิชกานต์  กายฤทธิ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
851 631003633  นางสาวนันธกานต์  ดีฤสานต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
852 631003651  นางสาวปวีณ์ธิดา  นาเหล็ก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
853 631003652  นางสาวจีรษา  เชี่ยวการรบ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
854 631003666  นายอนุชิต  มาสทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
855 631003667  นางสาวศราวลี  ศรีศรากร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
856 631003678  นายธีรภัทร์  แพงวาปี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
857 631003692  นางสาวรัญชิดา  วันเที่ยง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
858 631003696  นางสาวณัฐวลี  จำปาสด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
859 631003704  นายปธิกร  พุ่มปรีดา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
860 631003708  นางสาวกานต์ธิดา  ประสมทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
861 631003710  นายยูนุส  ดีหมัด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
862 631003712  นายธนาวุฒิ  จอดนอก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
863 631003714  นายภูวดล  เสงี่ยมมีเจริญ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
864 631003717  นางสาวจุฑามาศ  ชนาฐิติกุล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
865 631003721  นายวีรภัทร  ฤทธิศิรินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
866 631003723  นายกฤษติภูมิ  เทียนงาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
867 631003727  นางสาววรางคณา  เชื้อนาวิน  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
868 631003728  นางสาววริศรา  แก้วเจิญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
869 631003734  นายจิระภาคย์  กิตติเศวตพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
870 631003739  นายวฤทธิ์  ศรีชัย  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
871 631003740  นางสาวกนกวรรณ  วิทยากร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
872 631003746  นายราชภัฏ  ขันสิงหา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
873 631003750  นางสาววงษ์วรัณ  วงษ์เจียก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
874 631003757  นางสาวฐิติญา  ไชยมงคล  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
875 631003759  นางสาวปิยวรรณ  หน่อปาล์ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
876 631003760  นายวสุรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
877 631003762  นางสาววรรณพร  สามหล้า  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
878 631003764  นายปฏิภาณ  จุลพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
879 631003767  นายเอกรินทร์  ไม้จันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
880 631003774  นายกฤตภัทร  บุษยบัณฑูร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
881 631003779  นางสาวธนิศา  สิทธิชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
882 631003780  นางสาวกันนิพา  สีฉ่ำ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
883 631003787  นางสาวระวีวรรณ  บุษราคัม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
884 631003788  นางสาวกนกนันท์  ศุภจิตต์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
885 631003789  นางสาวญาณิศา  ศิลปรัศมี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
886 631003796  นางสาววนาลี  คุ้มโภคา  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
887 631003797  นายกฤตณัฐ  เรือนแก้ว  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
888 631003811  นายสิรดนัย  คงคล้าย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
889 631003812  นายกฤตเมธ  บุพพัณหสมัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
890 631003818  นายเวโรจน์  วิชัยอัชชะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
891 631003829  นางสาวชนัญชิตา  ขันหาญศึก  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
892 631003830  นายณัฐชนนจ์  องค์ศิริพร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
893 631003837  นางสาวสร้อยสุดา  ไตรพรหม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
894 631003839  นางสาวนัชวรรณ  สินสมุทรโสภณ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
895 631003846  นางสาวฐิตินันท์  ศรีภูมิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
896 631003850  นางสาวนริศรา  สินชู  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
897 631003859  นายสุขสวัสดิ์  เจริญรุ่งวิภาส  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
898 631003884  นางสาวสิริกัญญาพร  ปริญญาวัชรกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
899 631003889  นางสาวเกสร  แซ่จ้อง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
900 631003894  นางสาวนภสร  แซ่ลี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
901 631003895  นางสาวศรินญา  ตันบริภัณฑ์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
902 631003896  นางสาวธิรดา  สมศักดิ์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
903 631003911  นางสาวไอยดา  แสงจันทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
904 631003914  นายชินกฤต  ถนอมแจ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
905 631003928  นางสาวธีรดา  ธีรานุวัฒน์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
906 631003935  นายสรศักดิ์  อังคะศิริ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
907 631003942  นางสาวภัทรานิษฐ์  ภัทรเศรษฐวัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
908 631003945  นางสาวกนกพร  จินดานิล  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
909 631003946  นายอาทิตย์  นิลดา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
910 631003948  นายชยุต  ประเสริฐพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
911 631003953  นายสุรศักดิ์  ยึดนาวา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
912 631003971  นายวรภพ  กันภัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
913 631003972  นายพิศิษฐ์  สัมพันธวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
914 631003974  นายเจตพัฒน์  สุวรรณวรนนท์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
915 631003976  นางสาวกชกร  โสดากุล  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
916 631003978  นายธรธรรม  จุฬาเสรีกุล  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
917 631003988  นายวัชรพล  นนทะแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
918 631003991  นางสาวณัฐณิชา  แดงผ่องศรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
919 631003992  นายขจรวุฒิ  ยะโสธร  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
920 631004005  นายพชร  ปุสสะรังษี  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
921 631004007  นายพงศ์สุริยะ  สกลภูวรักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
922 631004009  นางสาวเอกณัฏฐา  จั่นจำรัส  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
923 631004010  นายภาสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
924 631004013  นายกิตติธัช  พั้วช่วย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
925 631004016  นายอภิสิทธิ์  ชูสกุล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
926 631004017  นางสาวมณฑิตา  เพ่งพิศ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
927 631004032  นางสาวนลินทิพย์  เอียดทองใส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
928 631004034  นางสาวฐิติรัตน์  ชูศูนย์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
929 631004043  นายณัฐพล  ปลงใจ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
930 631004055  นางสาวณัฐสุดา  พันลำภักดิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
931 631004061  นางสาวฉันทะมน  มาอิ่มใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
932 631004062  นายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
933 631004064  นายภีม  ประสพดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
934 631004082  นายอรุณพันธ์  แก้วใส  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
935 631004086  นายพิทวัส  งามวรรณากร  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
936 631004091  นางสาวญาดา  คลังวิจิตร  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
937 631004094  นายอัฐ  เเจ่มกมล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
938 631004108  นางสาวนันทิฌา  สีนะ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
939 631004111  นางสาวปลื้มปิติ  ดวงสวัสดิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
940 631004114  นางสาวนภัสสร  บัวขาว  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
941 631004116  นางสาวสุกัญญา  วงค์แก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
942 631004119  นายธีร์รัชช์  ภัทรปวินท์กุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
943 631004162  นางสาวสุดารัตน์  เพียสนิท  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
944 631004169  นายภูฟ้า  มาศทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
945 631004188  นายทัพฟ้า  อัมพวา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
946 631004196  นายกรณ์ดนัย  เมษาคุณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
947 631004198  นางสาวมัลลิกา  แสงสว่าง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
948 631004204  นางสาวนฤพร  บินสันเทียะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
949 631004205  นางสาวศรินทิพย์  สว่างวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
950 631004213  นางสาวณัฐฎา  เอียงสันเทียะ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
951 631004218  นางสาวพลอยจันทร์  เปลี่ยนสายสืบ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
952 631004219  นายวายุ  แสงพิทักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
953 631004220  นางสาวนันวิภา  หล้าสุดตา  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
954 631004221  นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสุวรรณ์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
955 631004225  นายอวิรุทธิ์  จันทร์สว่าง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
956 631004226  นางสาวอาธิตา  โคตรจันทร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
957 631004231  นางสาวชิดชนก  เมธาวรากุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
958 631004240  นายปัณฑ์ธร  อิงไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
959 631004251  นางสาวธนภรณ์  ศรีบุญพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
960 631004278  นายดนุสรณ์  สังข์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
961 631004281  นางสาวณัฐนันท์  ธนแสงชัยสิทธิ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
962 631004284  นางสาวพรฟ้า  ภาสกร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
963 631004290  นายจอมพล  คุณธรรมสกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
964 631004300  นางสาวณัฐธิดา  ดิษฐ์สูงเนิน  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
965 631004310  นางสาวปริตตา  จิรวรวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
966 631004313  นางสาวดารารัตน์  พ่วงวงษ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
967 631004331  นางสาวชนกกานต์  หงษ์เวียงจันทร์  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
968 631004343  นางสาวภิรมย์รัตน์  วงค์สุขะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
969 631004344  นางสาวรสิกานต์  เส็นติระ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
970 631004345  นางสาวอนพัทย์  โพธิ์ลิบ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
971 631004346  นางสาวธรรมวิสาข์  สีหะนาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
972 631004353  นายอุดมศักดิ์  นาทศรี  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
973 631004356  นางสาวจิรา  พวงวาสนา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
974 631004358  นางสาวนลินรัตน์  บุญณัฐรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
975 631004361  นายภูวดล  จันทร์สุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
976 631004373  นางสาวมาลินี  มณีรัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
977 631004377  นายนคร  เจริญผล  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
978 631004380  นางสาวรักชนก  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
979 631004381  นางสาวชลทิพย์  พิมพ์พา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
980 631004383  นายพงศธร  พงษ์นุ่มกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
981 631004384  นางสาวณัฐภัทร  วิจิตรแพทย์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
982 631004387  นายสิรภพ  อุทธังชายา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
983 631004389  นางสาวฐิติญาภรณ์  พิมพ์เก่า  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
984 631004392  นางสาวณัฏฐณิชา  ชัยศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
985 631004396  นางสาวอชิรญาณ์  ศิริศักดากุล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
986 631004397  นายนันทวัฒน์  กลิ้งกลางดอน  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
987 631004399  นายสิรทัต  แก้วสิงทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
988 631004400  นางสาวอริศรา  ใจกว้าง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
989 631004406  นายชลรัตน์  บุญประจวบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
990 631004412  นายฐยศวศิธ  สุชาติพงศ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
991 631004416  นายชานน  กิจบรรณเดช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
992 631004417  นางสาววรัญญา  สิทธิเพ็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
993 631004419  นางสาวพนิชชา  เอนกผลเจริญ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
994 631004422  นายสิงหราช  บำรุง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
995 631004427  นายปริญญ์  โนวาเชค  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
996 631004433  นางสาวชนินาถ  เทียงดีฤทธิ์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
997 631004434  นางสาวบุญญาณี  ศรีอ่อน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
998 631004435  นายทรงยศ  ทองมี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
999 631004437  นายภูษณ  จุลเจริญดุลย์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1000 631004445  นายชุติวัต  สอนศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1001 631004454  นายณัทปวร  ยงวิกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1002 631004460  นายภูมินทร์  จิ้วตั้น  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1003 631004476  นายณัฐชัย  เลี่ยมวิไลรัตน์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1004 631004484  นางสาวเกษฎาภรณ์  มีสา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1005 631004491  นางสาวสุรารักษ์  ทับยาง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1006 631004492  นายเสงี่ยม  ทองกระจาย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1007 631004494  นางสาวพัชรพร  ยั่งยืน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1008 631004508  นางสาวณิชา  ถิ่นไทย  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1009 631004510  นายมนัญชัย  กลิ้งกลอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1010 631004520  นายณัฐดนัย  บุตรบุรี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1011 631004525  นายกฤศภณ  กุลขจรพันธ์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1012 631004527  นายจรัส  หัตถา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1013 631004528  นายทักษ์ดนัย  แสงแดง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1014 631004537  นางสาวอัญชิสา  อิทธิเทพพนา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1015 631004540  นายวัชรกรณ์  หนูทองแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1016 631004541  นายคุณากร  ไชโยธา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1017 631004548  นายทักษ์  ภู่ร้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1018 631004566  นางสาวสุภชา  อินทวัช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1019 631004574  นางสาวภรษณ  สุวรรณยุหะ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1020 631004575  นางสาวธัญชนก  ภารา  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1021 631004579  นายภัทรดนัย  ยงสวัสดิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1022 631004580  นางสาววรรณพร  จันที  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1023 631004581  นายสุทธิพงษ์  ยามเย็น  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1024 631004585  นางสาวรุจีรัตน์  ไชยภักดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
1025 631004591  นายสิราวิชญ์  ทังสุภูติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1026 631004592  นางสาวอมรินทร์  สุวรรณเดชา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1027 631004595  นางสาวพนัชกร  ขำพันธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1028 631004599  นายอัศราวุธ  สานทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1029 631004602  นางสาวอัตตัศจี  แตงฉ่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1030 631004611  นายชยุต  พูลเพ็ชร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1031 631004614  นายอิศรา  ยิ้มชื่น  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1032 631004615  นางสาวภัทรลดา  เปี่ยมรอด  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1033 631004626  นายจิราวัฒน์  สร้อยสุวรรณ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1034 631004627  นางสาวเกษมณี  พวงเดช  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1035 631004630  นางสาวชนณิศา  หวีผม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1036 631004633  นายภูธเนศ  ประสิทธิ์สิน  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1037 631004634  นายบุณยรัษฏ  มุลมะณี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1038 631004637  นางสาวธนพร  ทองสีนุช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1039 631004648  นายสหัสวรรษ  เกตุแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1040 631004650  นางสาวทิมาพร  ปราการพิลาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1041 631004666  นายภราดร  ใสบาล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1042 631004669  นางสาวปุณณภา  น้อยอุบล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1043 631004670  นางสาวภัคญาดา  นิ่มสาย  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1044 631004677  นางสาวกานดารัตน์  วันทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1045 631004680  นางสาวณัฏฐณิชา  เสนทา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1046 631004685  นายธนวัฒน์  นาคชูแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1047 631004690  นางสาวศุภลักษณ์  นวรัตนศิริ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1048 631004691  นายชญานิน  เลียงจินดาถาวร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1049 631004703  นางสาวณิช  สุรีย์ชัยนิรันดร์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1050 631004707  นายทิเบต  รินทะรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1051 631004709  นางสาวเปรมวดี  ช่างประดิษฐ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1052 631004717  FANQI  JIN  เทคโนโลยีสารสนเทศ  Business Information Technology 
1053 631004718  นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1054 631004720  นางสาววรรณวารี  วรรณสุรชาติ  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
1055 631004723  นายผดุงเกียรติ  ชูปัญญา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1056 631004726  นางสาวมัณฑณา  ดีมูลพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1057 631004735  นายนิติธร  มานะโสภากุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1058 631004740  นายศุภณัฐ  นาครักษา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1059 631004743  นางสาวศิริขวัญ  สิงห์เสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1060 631004746  นางสาวกัลยา  พานทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1061 631004748  นายสิทธิพงศ์  อัศวสุริยะวงศ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1062 631004750  นางสาวนิศากร  เชื้อหงษ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1063 631004752  นางสาวอารีรัตน์  น่วมอนงค์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1064 631004757  นายจิรศิลป์  เอก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1065 631004760  นางสาวชนิสรา  มะซอ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1066 631004762  นางสาวมาลิซ่า  กลมเกลี้ยง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1067 631004766  นายณัชภัคน์  เหลืองวัฒนกุล  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1068 631004774  นายธนพัฒน์  สอนโส  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1069 631004776  นางสาวปริณาห์  ปะโสรัก  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1070 631004778  นายกันต์  รัตนอัมพรโสภณ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1071 631004779  นายฐนกร  วิหกกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1072 631004782  นายศุภณัฐ  ศรีขิริยะกุล  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1073 631004787  นายจิรภัทร  แก้วส่งแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1074 631004794  นางสาวเขมิกา  สาแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1075 631004795  นางสาวชาลิสา  หัสโรห์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1076 631004802  นางสาวอภิชญา  ศรีสาร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1077 631004804  นายบัญญพนต์  แก้วเรือง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1078 631004805  นางสาวปณิดา  จิตติสังวร  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1079 631004821  นายฤทธิไกร  กุลี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1080 631004824  นางสาวอาทิตยา  แก้วกุลา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1081 631004825  นางสาวพัณณ์ชิตา  สิทธิรวีรมย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1082 631004829  นางสาวอาริยา  หมื่นสา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1083 631004830  นางสาวอภิสรา  แก้วลี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1084 631004837  นางสาวศุภิสรา  ชานุ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1085 631004853  นางสาวณิชาภัทร  พงษ์ทองเจริญ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1086 631004855  นางสาวสิราววรณ  วิวาสุข  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1087 631004858  นางสาวสุทธภา  ทัดสวน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1088 631004869  นางสาวอรศิริญา  สินธุโร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1089 631004877  นางสาวปุณิกา  นวลเจริญ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1090 631004882  นายพัฒนเศรษฐ์  เสยกระโทก  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1091 631004885  นายภูริณัฐ  โชคเศรษฐกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1092 631004886  นางสาวภิญญาดา  จตุรัตนชัยพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1093 631004896  นางสาวพิมพ์ชนก  อ่อนละมูล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1094 631004904  นายนราธิป  สังข์สวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1095 631004906  นายศิริรัฐ  สังข์ขาว  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1096 631004911  นายพฤกษ์  อภิรมรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1097 631004917  นางสาวจันทนิภา  พุฒชูชื่น  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1098 631004921  นายมาเหนือเมฆ  ประดิษฐพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1099 631004931  นายกฤติธี  จันทวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1100 631004935  นางสาววิภาพรณ์  ใต้ชมภู  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1101 631004941  นายณัฐวุฒิ  เสนาธรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1102 631004945  นายโชติวัฒน์  ศิริธร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1103 631004948  นายศุภากร  ลิมป์พิทักษ์พร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1104 631004953  นางสาวนวินดา  ห่วงแก้วพราย  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1105 631004958  นายชวนากร  อินทโสภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1106 631004965  นางสาวพสุธิดา  พัทจารี  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1107 631004977  นางสาวสิรินุช  เกตุคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1108 631004993  นางสาวพัชรพร  อุทธิยา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1109 631004994  นายศิริวัจน์  ตรังคานุวัฒน์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1110 631004997  นายศรัณย์พจน์  ทองวิไล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1111 631005011  นายธีธัช  คงชม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1112 631005012  นางสาวมณฑิรา  ปานาลาด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1113 631005035  นางสาวทิพรัตน์  หมายเขา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1114 631005038  นางสาวดวิษา  คล้ายมุข  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1115 631005052  นายกฤษณชัย  ชื่นใจ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1116 631005056  นายธนทัต  ฉิ่งทองคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1117 631005057  นางสาวภูริชญา  โพธิ์ศรีมหาโภชน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1118 631005061  นางสาวณัฐพร  วาทิตานนทน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1119 631005064  นางสาววรรณกร  พึ่งโต  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1120 631005065  นายฐิติกร  สุนทรเกตุ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1121 631005073  นางสาวตวงพร  บุญหลวงวาณิชย์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1122 631005074  นางสาวเผ่าพิมล  วิมลกุลรัตน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1123 631005077  นางสาวธัญลักษณ์  สุขมาก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1124 631005081  นายชัยวัฒน์  สาตร์สาคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1125 631005084  นางสาวสิรินทรา  เปรมไสย  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1126 631005085  นางสาวสุภาพร  มากยอด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1127 631005089  นางสาวจินดาพร  จิตต์อาจหาญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1128 631005093  นายภูริต  สรารัตนกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1129 631005098  นายเจตนิพัทธ์  กรานบุญ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1130 631005103  นายเพราพงษ์พันธุ์  เหล่าคุณากร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1131 631005104  นายวริทธิ์นันท์  ทิพย์โภชนา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1132 631005110  นางสาวโศภิษฐา  ชาญสตบุตร  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1133 631005113  นางสาวพัณณ์ชิตา  วรต่าย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1134 631005120  นายวีรภัทร  เพียรชนะ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1135 631005123  นางสาวกันยารัตน์  วนิชปริญญากุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1136 631005131  นางสาวผกามาศ  ทาดาพันธ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1137 631005135  นายบูรพา  ทิมแดง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1138 631005137  นายบัญญวัต  ภูศรี  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1139 631005138  นางสาวดลหทัย  ทรัพย์เย็น  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1140 631005140  นายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1141 631005142  นางสาวรัชนีกร  รจนา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1142 631005143  นางสาวอรรถวดี  ฆารบุญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1143 631005155  นายกมลศักดิ์  มะณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1144 631005156  นางสาวกันธิชา  สายอุทยาน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1145 631005157  นางสาวอาทิตยา  เเหลมศรี  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1146 631005162  นางสาวกรธิตา  หวังต่ำ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1147 631005165  นายวรวุฒิ  คอนธิเสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1148 631005177  นางสาวเอกอุษา  วชิระสัมพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1149 631005179  นางสาวกมลชนก  สินรักษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1150 631005186  นายณัฐกร  ก่อวุฒิกุลรังษี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1151 631005206  นางสาวมัสยา  สวัสดิ์แสน  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1152 631005208  นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1153 631005212  นางสาวณัฐพร  นาคใหญ่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1154 631005213  นางสาวสุภาดา  ธนะเสวี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1155 631005219  นางสาวอภิสรา  ทายัง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1156 631005226  นายดิลนน  วิชิรมาลา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1157 631005230  นายศิวกร  เขตภิบาล  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1158 631005231  นายพีรดนย์  เหลืองอมรนารา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1159 631005233  นายสรัณย์  แซ่โค้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1160 631005235  นางสาวบุณยชา  ปายัน  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1161 631005239  นางสาวณภัทร  เจษฎางษ์กูล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1162 631005248  นางสาวจันทร์จิรา  อรุณลึก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1163 631005251  นายกฤษกร  ทองเหลือง  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1164 631005255  นางสาวโชติกา  ตาวงค์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1165 631005258  นางสาวอริศราพร  แสนจันทร์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1166 631005259  นายสิรวิชญ์  นาไชยโย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1167 631005296  นายยิ่งพันธ์  วงศ์ฟู  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1168 631005297  นางสาวพิมพ์มาดา  เอกพจน์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1169 631005306  นางสาวฐิตาภัทร์  โอวาทฬารพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1170 631005307  นางสาวนภสร  ชาลานุมาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1171 631005321  นายอรุณวิชญ์  ชูสินบุญประเสริฐ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1172 631005323  นายศุภกานต์  รื่นเริงใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1173 631005324  นายก้องเกียรติ  ชุนงาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1174 631005326  นางสาวพิจิตรา  บุญเกีย  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1175 631005336  นางสาวธนพร  วิเชียร  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1176 631005339  นางสาวธนัญชนก  สุขประเสริฐ  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1177 631005344  นายภราดา  วัชรเสมากุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1178 631005346  นางสาวปิยะธิดา  ผูกวาจา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1179 631005354  นายบรรณวิชญ์  ผิวมา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1180 631005358  นางสาวอิสริยา  หินวิเศษ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1181 631005371  นายธีรภัทร  อินทร์ศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1182 631005372  นายวีรภัทร  สิงห์อาจ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1183 631005375  นางสาวธัญญรัตน์  อัมพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1184 631005379  นายสยามรัฐ  นายจิ่ง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1185 631005385  นางสาวชลธิชา  เกาะแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1186 631005398  นางสาวญาณิน  โตนิติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1187 631005405  นางสาวสิริมาภรณ์  กลัดทรัพย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1188 631005410  นายภัทระ  ร่วมพัฒนา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1189 631005415  นายพงเทพ  ชานนท์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1190 631005417  นายฟุรกรณ์  ดือเร๊ะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1191 631005420  นายกฤษณพงศ์  ผิวอ่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1192 631005452  นางสาวกุลิสรา  อัมมะพะ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1193 631005463  นางสาวปภัสรา  ทิพย์สุข  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1194 631005464  นายภูวกฤต  รัตนะมงคลกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1195 631005465  นายณัฐนนท์  สุกาญจนมณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1196 631005493  นายภคพล  บรรดาศักดิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1197 631005506  นายณัฐชนน  สง่างาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1198 631005507  นางสาวเกวลิน  ไพศาลทองคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1199 631005514  นายกานต์ระพี  อุษณะอำไพพรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1200 631005517  นางสาวสิรภัทร  กิจประเทือง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1201 631005521  นายปรมี  ส่องแสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1202 631005522  นายฐาปกรณ์  ทักษวิทยาพงศ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1203 631005524  นายนิติภูมิ  เชื้อเล็ก  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1204 631005525  นางสาวชญานิศา  ผาริโน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1205 631005527  นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1206 631005534  นางสาวนภพร  จตุรจำเริญชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1207 631005535  นางสาวทิพย์สุดา  แซ่จิว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1208 631005537  นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1209 631005551  นางสาวจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1210 631005555  นายแสนชัย  ไฝชัยภูมิ  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1211 631005557  นางสาวภัณฑิรา  ขุนณาลัย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1212 631005561  นางสาวพัฒนาวดี  พุทธวงค์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1213 631005562  นายแก้วเพชร  หนูร่วง  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1214 631005569  นางสาวมนัสวี  ปริตตะพงศาชัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1215 631005579  นางสาวสิริประภา  แสงประดับ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1216 631005580  นางสาวศศิกานต์  อิมราพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1217 631005590  นางสาววารีรัตน์  บุญพันธุ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1218 631005594  นางสาวธมนวรรณ  ทองเเดง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1219 631005596  นายณิชวิทย์  อิศราพฤกษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
1220 631005600  นางสาวปนัดดา  ศรทรง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1221 631005616  นายวรวิชญ์  ธรรมารักษ์วัฒนะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1222 631005627  นายคุณากร  โอวาท  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1223 631005630  นายแดนไท  สมชนะกิจ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1224 631005645  นายชวิศ  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1225 631005646  นางสาวภัฑราณิษฐ์  เทศเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1226 631005653  นางสาวมีนา  ไชยการ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1227 631005655  นายชานนท์  ศรียศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1228 631005657  นายนนทวัฒน์  อุปภาค  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1229 631005665  นางสาวภัทรียา  กำปั่นทอง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1230 631005672  นายธนพล  เหมะชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1231 631005675  นางสาวเพียงรวีร์  จดจำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1232 631005679  นายณัฐวัฒน์  คชเสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1233 631005695  นางสาวปิยะปภา  จึงจตุพรชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1234 631005704  นางสาววิศรุตา  พุกกะวรรณะ  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1235 631005706  นายภูเมศ  พันสิทธิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1236 631005715  นายปัณณวรรธ  สุวรรณพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1237 631005727  นางสาวพาขวัญ  สิทธิคำ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1238 631005731  นายณัฐพนธ์  กาญจนประทุม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1239 631005733  นางสาวมาติกา  ปังคานนท์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1240 631005737  นางสาววิกันยา  พรดุษฎีกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1241 631005738  นายอัสรี  นาคเพียร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1242 631005739  นางสาวคันธารัตน์  บุตรดามา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1243 631005743  นางสาวสิริกร  สิงห์โต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1244 631005754  นายวีรภัทร  ยอดมงคล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1245 631005755  นางสาวเบญจวรรณ  แจดนวน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1246 631005764  นางสาวพชิรา  ณ น่าน  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1247 631005772  นายนราวิชญ์  ศรีรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1248 631005782  นายธนภัทร์  วรรณะ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1249 631005784  นางสาวจณัฐตา  อานันท์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1250 631005789  นายทศพล  เดชารัตน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1251 631005794  นางสาวพิมพ์ชนก  ทํานุสมบัติ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1252 631005796  นายภูมิชาย  อิศรภักดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1253 631005815  นางสาวอารีย์พร  ทรงธนะสิษฐ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1254 631005834  นางสาวปรียาฉัตร  ด่วนดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1255 631005837  นายภูรินท์  ทับทิมโต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1256 631005842  นายธัชกฤต  กันทัด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1257 631005844  นางสาวปิยะธิดา  ชูศรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1258 631005846  นายภาคภูมิ  อรุณประภา  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1259 631005847  นางสาวญาณิศา  สีหมาน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1260 631005849  นายมคร  ผลาผล  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1261 631005854  นางสาวฐิติมา  เกตุทองมา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1262 631005855  นายโชติอนันต์  ธนัญจิรัสย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1263 631005860  นางสาวธัญพร  เทพจันดา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1264 631005863  นางสาวทองแก้ว  บุญสาร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1265 631005865  นางสาวปิยพร  ปานเพ็ชร  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1266 631005872  นางสาวรังสิมา  พลับงาม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1267 631005890  นายธนากร  คนดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1268 631005896  นางสาวนภิสา  จุ้ยพิทักษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1269 631005901  นางสาวชุติภา  ประสิทธิ์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
1270 631005904  นายณัฐภูมิ  อำนวยทรัพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1271 631005910  นางสาวมัลลิกา  ทองรอด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1272 631005915  นายณัฐวุฒิ  เครือแก้ว  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1273 631005916  นายภากร  เรื่อศรีจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1274 631005918  นางสาวสุจารี  มณีแดง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1275 631005931  นางสาวพัชรา  พรมจาด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1276 631005936  นางสาวธนภรณ์  หนูอ่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1277 631005940  นายพิพัฒน์พล  ด้วงแจ่ม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1278 631005944  นายศุภกร  สัตยากุมภ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1279 631005958  นายเจษฎา  หลักคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1280 631005959  นางสาวศุภิสรา  ศรบริสุทธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1281 631005967  นายวรกร  แซ่ลี้  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1282 631005968  นายคมกริช  สุภะเดช  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1283 631005973  นายศุภกฤษฏิ์  นุชิตขจรวุฒิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1284 631005979  นางสาวณัฐชา  ไฮม์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1285 631005998  นายธนทัต  น้อยนคร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1286 631005999  นางสาวพิณรัตน์  เหล่าเมตตาจิตต์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1287 631006001  นายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1288 631006004  นายจักรพันธ์  แก้วพิกุล  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1289 631006005  นางสาวณัฐธิดา  ศรีมณฑา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1290 631006007  นางสาวอัจฉริยา  ตระการไทย  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1291 631006010  นางสาวปารดา  ธรรมรัตน์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1292 631006011  นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1293 631006015  นางสาวสิริภักศร  รัตนคช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1294 631006018  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  พัฒนสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1295 631006020  นางสาวพรชิตา  เลิศศิริ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1296 631006023  นางสาวปัทมาพร  ฉาไธสง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1297 631006031  นางสาวพีรดา  ตาละ  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1298 631006036  นายนเรนทร์ฤทธิ์  รัศมีฤกษ์ชัย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1299 631006039  นายภัทรพันธุ์  พูลสวัสดิ์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1300 631006043  นางสาววรพิชชา  บุญช่วย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1301 631006048  นางสาวกฤษณา  เผ่นณรงค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1302 631006072  นายภาคิณ  อินทร์ด้วง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1303 631006076  นายกษิดิ์เดช  ชื่นชม  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1304 631006077  นายปลวัชร  คมกฤส  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1305 631006084  นางสาวกัญทร์นะนัสทม์  นิ่มนวล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1306 631006085  นางสาวนิภาภัทร  ทะนันไชย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1307 631006093  นางสาวปรียานุช  สังข์พูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1308 631006097  นายศิรประวิชญ  ณ นคร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1309 631006106  นางสาวทิวานี  แก้วน้อย  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1310 631006108  นางสาวเพ็ญนภา  แซ่หลี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1311 631006111  นายธนภูมิ  กลิ่นเดช  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1312 631006113  นางสาววีรดา  จันทร  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1313 631006117  นายทวีทรัพย์  พูนศรี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1314 631006121  นายบัญชา  ศรีสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1315 631006126  นางสาวรุ่งนภา  จุมพล  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1316 631006131  นายชยธร  บุษบารัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1317 631006136  นายสุทธิธรรม  แสงเงินดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1318 631006137  นางสาวนันทนา  คำตัน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1319 631006142  นางสาวพรรณรัตน์  บริสุทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1320 631006143  นางสาวชลชิชา  มัติโก  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1321 631006145  นายธรรมนิตย์  เจนสินธนานันท์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1322 631006151  นางสาวจุไรรัตน์  น้อยรอด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1323 631006152  นายจักรกฤษณ์  หล่อยดา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1324 631006153  นางสาวกัญญารัตน์  แซ่จู  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1325 631006179  นางสาวณัฐณิชา  พูสอน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1326 631006180  นายธนวัฒน์  ส่งเสริม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
1327 631006181  นางสาวอรอนงค์  การไร่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1328 631006186  นางสาวกัลยรักษ์  ชุบผา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1329 631006193  นายวิทวัส  คัตตะภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1330 631006196  นางสาวสุวรรณิกา  จันทวดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1331 631006210  นางสาวดาลินี  นิซู  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1332 631006225  นางสาวพิมพ์ลภัส  เกลาแก้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1333 631006228  นางสาวนฎคล  จันทราช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1334 631006232  นายณัฐชนน  สุวรรณรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1335 631006236  นายพงศุภสร  ประพันธ์พัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1336 631006239  นางสาวขวัญพิชชา  หนูทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1337 631006240  นายวิชยุตม์  แท่นจิรวัฒนา  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1338 631006247  นายพีรกานต์  หล้าสุด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1339 631006260  นายจิรกานต์  กุลสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1340 631006261  นายสกรรจ์  เกียรติบุญศรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1341 631006265  นางสาวธณิตญา  จ้ำเหล่  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1342 631006267  นางสาวอุมาภรณ์  รุ่งแจ่มแจ้ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1343 631006270  นายวชิรวุฒิ  ศักดิ์มงคลเลิศ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1344 631006272  นางสาวกชพร  นวนทอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1345 631006277  นายชนันธร  ใจตรง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1346 631006290  นายพิชาญยุทธ  พุทธาภิวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1347 631006292  นางสาวจิรนันท์  พูลสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1348 631006294  นางสาวธัญสินี  รัตนพล  อุตสาหกรรมเกษตร  Culinary Science and Foodservice Management (International Program) 
1349 631006295  นายพงศกร  ค้าไม้  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1350 631006300  นางสาวนภัสสร  อาสาสู้  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1351 631006306  นางสาวนัยน์นภัส  ยะสารวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1352 631006308  นายปิยภักษ์  ขุนอินทร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1353 631006310  นายกิตตินันท์  ศรีธนานุวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1354 631006312  นายกันตภณ  ศิริแพทย์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1355 631006314  นายพันชั่ง  เข็มทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1356 631006329  นางสาวปรมาภัทร  วีระปัญญาพล  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1357 631006338  นายชยังกูร  สกุลลมัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1358 631006355  นางสาวณัฐณิชา  สังข์เพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1359 631006357  นายพิชญะ  กาญจนประภาส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1360 631006359  นางสาววรดา  แม้นมินทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1361 631006369  นางสาวนิธินันท  ไชยสุระ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1362 631006384  นายธีรภัทร์  สงบกาย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1363 631006385  นายรพินทร์  พานทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1364 631006386  นายภัทร  ชุมเกษียร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1365 631006389  นายปัญญวัฒน์  ธนทัตธาดา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1366 631006392  นางสาวบุญรักษา  ไชยดี  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1367 631006417  นายฑิณภัฏ  ภักดี  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1368 631006427  นายกำพล  แถมมี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1369 631006439  นางสาวณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1370 631006445  นางสาวพรนภา  การเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1371 631006454  นางสาววรรณษา  จูโต  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1372 631006460  นางสาววิยะดา  ธุอินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1373 631006462  นายจิรกิตติ์  กำศิริมงคล  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1374 631006466  นางสาวณัฐริกา  ชิมโพธิ์คลัง  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1375 631006475  นายจิรวัฒน์  บุตรวงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1376 631006480  นายกฤตภาส  ศรีพอ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1377 631006484  นายพิชชากร  อาษา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
1378 631006490  นางสาวกุลธิดา  วันศุกร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1379 631006496  นางสาวจรัสพิมพ์  ศิราจันทร์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1380 631006506  นางสาวรวิปรียา  เพียรนภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1381 631006509  นางสาวศิริวรรณ  เติมกล้า  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1382 631006516  นายกษมา  หมอกขุนทศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1383 631006522  นางสาวธนกานต์  คูรอนตอง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1384 631006526  นางสาวชนกนันท์  วังโพธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1385 631006528  นางสาวปานชีวา  ชัยปัญญา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1386 631006535  นายภูริณัฐ  เลิศนิมิตธรรม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1387 631006538  นางสาวภัสราภรณ์  จารุกุลธนวัจน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1388 631006542  นายภูริทรรศน์  ลีเผ่าพันธุ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1389 631006545  นายสุรชัย  คลี่เเก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1390 631006549  นางสาวพิมพ์รัมภา  โควิบูลย์ชัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1391 631006553  นางสาวกุลนิตรา  ภูสูศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1392 631006559  นางสาวสลิลทิพย์  ชะเอ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1393 631006563  นายชัยพจน์  เอี่ยมกิจการ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1394 631006565  นายธนาดุล  เสริมเผือก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1395 631006568  นายกษม  หมอกขุนทศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1396 631006571  นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1397 631006575  นายอภิเชฏฐ์  คมวัชรพงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1398 631006584  นายธนพลธรณ์  เด่นสิริเดชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1399 631006589  นางสาวฐิติชญา  พุทธวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1400 631006594  นางสาวพรรษชล  หัดประสม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1401 631006596  นางสาวพรปวีณ์  ศรีวสุมดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1402 631006603  นางสาวอมรวรรณ  เรืองจันทร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
1403 631006611  นางสาวอภิชญา  นาควานิช  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1404 631006624  นางสาวพิชชาพร  แก้ววิจิตต์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1405 631006631  นางสาววราภรณ์  บุญจำภู  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1406 631006638  นายกิตติพศ  เนื้อนิ่ม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1407 631006648  นางสาวอารียา  พรหมปัญญา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1408 631006658  นายกฤตณพล  จารุกิตติคุณชัย  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1409 631006659  นางสาวบุญญารักษ์  ใจสมมุ่งหมาย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1410 631006668  นางสาวณัฐวดี  อินเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1411 631006677  นายสิรภพ  วิศาลบรรณวิทย์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1412 631006681  นายภควัต  จันทร์ลอยนภา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1413 631006684  นายมนัส  นิลธวัช  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1414 631006690  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สุธรรมราษฎร์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1415 631006693  นางสาวพรนิชา  ลินทะจะกะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1416 631006697  นายภูมิสิทธิ์  แซ่ทู่  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1417 631006699  นายธนาวุฒิ  คงประสม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1418 631006700  นายอันดา  ไทยพิทักษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1419 631006705  นางสาวพลอยณุภา  กิตติโชคธนานันท์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1420 631006707  นางสาวคณิตกุล  วรวรุณศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1421 631006709  นายชานนท์  ไชยพูล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1422 631006710  นายรัตนชาติ  มีเจ้ย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1423 631006711  นางสาวฐิติรัตน์  ทองแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
1424 631006717  นางสาวฑาศิณี  มิตรมังกร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1425 631006718  นางสาวศิริรัตน์  ฤกษ์วรประสิทธิ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1426 631006723  นางสาวพรนภา  ไกรสมมิต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1427 631006725  นางสาวพีชญา  วรรณสวาท  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1428 631006726  นางสาวกุสุณี  สองเมือง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1429 631006732  นายนาวีฮาน  เต๊ะหมาน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1430 631006734  นายจิรกิตติ์  บางทราย  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1431 631006735  นางสาวชมพูนุท  จิรานันท์สิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1432 631006738  นายณภัทร  กุลไพจิตร  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1433 631006739  นายสรฉัตร  สังขพันธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1434 631006751  นางสาวขนิษฐา  ทาเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1435 631006752  นางสาวสุพิชฌาย์  จัมมวานิชกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1436 631006756  นางสาวปณาลี  ช่วยแก้ว  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1437 631006759  นางสาวพิชามญธุ์  ภูริรัตนพร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1438 631006762  นางสาวกัญญาภัค  จันทร์เทพ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1439 631006773  นางสาวกัลยารัตน์  จุ่นกรณ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1440 631006774  นางสาวณัฎฐณิชา  โอกาศรัตน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1441 631006781  นางสาวญาณิศา  สมพร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1442 631006790  นางสาวปิยธิดา  คาโส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1443 631006792  นายสุทธิชัย  ปัทมาวิไล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1444 631006793  นายณัฐกิตติ์  ตัณฑเศรณีวัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1445 631006794  นายเจตนุสรณ์  รอดศิริ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1446 631006801  นายรัฐนันท์  เหล็กกล้า  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1447 631006802  นางสาวมิ่งขวัญ  จิตวศิน  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1448 631006803  นางสาวพรรณราย  กตัญญสูตร์  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1449 631006805  นายธนวัตร  แก้วมณี  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1450 631006809  นายรวิสุต  ขำสร้อยทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1451 631006811  นายกณิศ  จันทร์อ่ำ  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1452 631006818  นางสาวปฏิญญา  เทศทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1453 631006819  นายธนภูมิ  รัตนคม  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1454 631006820  นางสาวนันท์นภัส  อ่อนสนิท  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1455 631006825  นางสาวรสริน  อ่ำอุ่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1456 631006828  นางสาวศิริวรรณ  ศรีทอง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1457 631006832  นายรัชพล  เถาแตง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1458 631006835  นายเอกภาพ  แพสุพัฒน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1459 631006843  นางสาววิภาดา  ทองทิพย์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1460 631006850  นางสาวญาณิศา  ยุ้นพัน  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1461 631006851  นางสาวนาเดีย  เบ็ญจามาลูดีน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1462 631006853  นายชาคริต  ขำวิลัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1463 631006857  นางสาวกมลชนก  ศรีบุรุษ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1464 631006861  นางสาวธนวรรณ์  แซ่ลิ้ม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1465 631006864  นายพศวีร์  อัจฉริยสุนทร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1466 631006865  นางสาวกนกพร  ขันชารี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1467 631006867  นายสมรรถชัย  โอ่เรือง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1468 631006870  นายธนพล  พวงทิพย์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1469 631006877  นางสาวจิตรลดา  จีระจิตสัมพันธ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1470 631006878  นายชนินทร์  บุญอินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1471 631006880  นายชนน์ชนก  สายจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1472 631006882  นายณัฐสิทธิ์  สาสงเคราะห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1473 631006889  นางสาวศศิวิมล  กลิ่นนิ่มนวล  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1474 631006890  นางสาวสิรินิษฐ์  ไตรสนธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1475 631006898  นางสาวผัสส์ขวัญ  มูลละวงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1476 631006900  นางสาวเกศรินทร์  สุนทรคล้าย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1477 631006904  นางสาวอมิตา  แก้วคุ้มภัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1478 631006912  นางสาวเทพรัตน์  จันทะวงษา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1479 631006916  นายกฤษณพล  โทคำมา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1480 631006926  นายนวิน  จองหยิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1481 631006930  นายอติเทพ  พูนทอง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1482 631006933  นายพรหมพิริยะ  เจริญพานทองดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1483 631006937  นางสาวชุติมณฑน์  วิศวประทีป  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1484 631006939  นายนวัต  การสำเริง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1485 631006942  นายสิริทัศน์  ศิริหวังสันติ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1486 631006949  นายธีรพัฒน์  เกตุสิงห์น้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1487 631006969  นางสาวกนกวรรณ  ทองบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1488 631006982  นางสาววรัญญา  ลักษณลม้าย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
1489 631006983  นายชัยรวิชญ์  เอี่ยมขจรชัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1490 631006988  นางสาวปณิดา  สุขสุเดช  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1491 631006989  นางสาวจุฑารัตน์  ปานพวง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1492 631006993  นายณัฐกฤต  สุขพูลผลเจริญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1493 631007005  นายภานุรุจ  ไชยศิวามงคล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1494 631007007  นายธรรมนาถ  โสภาเจริญ  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
1495 631007016  นางสาวจันทรรัตน์  พิริยะกุลกิจ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1496 631007023  นางสาวนภัสสร  สาระประเสริฐกุล  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1497 631007027  นางสาวญาวิณี  ชิณโกสุม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1498 631007028  นางสาวรุ้งลาวัลย์  ถากงตา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1499 631007030  นายรัฐธรรม  เอิบอิ่มฤทธิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1500 631007036  นายวีรภัทร  บุญเลิศวรกุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การถ่ายภาพ 
1501 631007038  นายชนินทร์  วีระมาน  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1502 631007046  นางสาวพิมพ์พิศา  อนุฤทธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1503 631007051  นางสาวฟาริดา  ตุ้งฉาย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1504 631007060  นายวรินทร  รัตนถาวร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1505 631007071  นางสาวชัญญาพร  สุขประเสริฐ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1506 631007077  นายเขมณัฐ์  เกิดยอด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1507 631007093  นางสาววรรณรัตน์  บุญชาญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1508 631007095  นางสาวนิจวรีย์  ฉายศิริวัฒนา  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1509 631007138  นายกิตติกานต์  จิตต์รุ่งเรืองสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1510 631007142  นายปิยภัทร  ชุติพันธ์  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1511 631007150  นางสาวจิราภา  เงินบุญคง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1512 631007154  นายอนุชา  สงโสด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1513 631007156  นายตะวันไท  สัจจศรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1514 631007163  นางสาววิจิตรา  สามคำนิล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1515 631007169  นายธนาธิป  ศุภพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1516 631007170  นายพันธกานต์  อ้นปรารมย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1517 631007178  นางสาวภัทรลดา  ดอกรัก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1518 631007179  นางสาวณฐิกา  เร็วการ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1519 631007186  นายไรวินท์  ทองเผือก  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1520 631007187  นายจิราวัชร์  พิพัฒสันตินุกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1521 631007197  นายณภัทร  ปาละวัธนะกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1522 631007200  นางสาววนิดา  แก่นดำ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1523 631007203  นางสาวสุมาลี  จับศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1524 631007206  นายภูพิพัฒน์  วุฒิโส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1525 631007212  นายปิยะวิชญ์  จันทมานิตย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1526 631007213  นางสาวพรประภา  นามวงค์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1527 631007214  นางสาวศิริพร  หอมลาภ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1528 631007220  นายณทัต  สมผดุง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1529 631007223  นายฉัตรตรา  เขมพฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1530 631007225  นางสาวอุมาพร  บุญหล่อ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1531 631007226  นางสาวปณาลี  เหลี่ยมวัฒนา  วิทยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม 
1532 631007232  นายศุภกิจ  บุญเกิน  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1533 631007238  นางสาวปานวาด  เมฆปรีดาวงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1534 631007239  นางสาวปิยธิดา  สายคำอ้าย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1535 631007240  นายนัฐวุฒิ  ขาวล้วน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1536 631007252  นางสาวศศิประภา  ปิดสายะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1537 631007264  นางสาวณิชาภา  แต่ประเสริฐ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1538 631007266  นายธีระพงษ์  หม่า  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1539 631007270  นายวรวิชญ์  เลี่ยนกัตวา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1540 631007273  นายฑนธร  สนิทรักษ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1541 631007274  นางสาวสุลัยมี  หมาดเต๊ะ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1542 631007275  นางสาวจุฑารัตน์  ฮวบหุ่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1543 631007290  นางสาวสุชาดา  ชูอ่อน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1544 631007292  นายมนัสวิน  กุลเม็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1545 631007295  นายอดิลักษณ์  พันธุสุวรรณกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1546 631007300  นางสาวสราลี  ภักดีวนิชพงค์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1547 631007303  นางสาวจุฑามาศ  สมคำเพ็ชร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1548 631007328  นายณัฐ  ยอดแก้ว  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1549 631007338  นางสาวชนิตาภา  ศิริวิปัญญา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1550 631007343  นายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1551 631007344  นางสาวพัทธ์ธีรา  มานะสะสม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1552 631007347  นายณัฐภูมินทร์  สกุลธรรม  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1553 631007357  นางสาวชนัญชิดา  ไทยทรง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1554 631007370  นางสาวนิศารัตน์  เกิดมณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1555 631007371  นางสาวกาญจนา  ษรภักดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1556 631007373  นางสาวพริษา  อัคนิวรรณ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1557 631007378  นายสิริพงศ์  สังโส  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1558 631007379  นายณรงศ์พล  บุญมาก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1559 631007382  นางสาวภัคภรณ์  ลีไตรรงค์  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1560 631007389  นางสาวปุญชรัสมิ์  กิตติกุลกันยากิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1561 631007401  นางสาวปพิชญา  พรมหอม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1562 631007406  นางสาวปิยะฉัตร  แก้วจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1563 631007410  นายปัญญา  รัตนจำนงค์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1564 631007413  นายปณต  สอดสี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1565 631007415  นางสาวสโรชา  ขุนประเสริฐ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1566 631007420  นายธนวัฒน์  ภาษี  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1567 631007425  นางสาวอินทิพร  ทองแท้  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1568 631007427  นายศุภกร  แก้วพุด  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1569 631007429  นายวรวุฒิ  เดโชธรรมสถิต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1570 631007430  นายพัทธดนย์  เกิดสุขตระกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1571 631007432  นายสุวิจักขณ์  กฤดาภร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1572 631007433  นางสาวมัญธลี  บุญเหลือ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1573 631007434  นายพีรวิชญ์  กล้าหาญ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1574 631007438  นายธณัท  วัตรจิตติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1575 631007445  นางสาวพรพรรณ  จันทรัตน์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1576 631007446  นางสาวณัฏฐ์ณริณ  รัชญน์ธนโชติ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
1577 631007448  นายกฤษกร  อันทรินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1578 631007452  นายศิวะดล  คลังดงเค็ง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1579 631007455  นายอนุรักษ์  แซ่หลี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1580 631007471  นางสาวศิริภัคธิ์  มูลสาร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1581 631007480  นางสาวภิญญดา  ไวยมาลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1582 631007517  นายนภกิตติ์  ดวงท้าวเศรษฐ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1583 631007524  นายศุภเกียรติ  ธัญญะประกอบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1584 631007525  นางสาวกรรณิกา  พุทธวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1585 631007527  นางสาวชลณิชา  คล้ายคลึง  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1586 631007531  นายเอกรัตน์  พิทยบวรศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1587 631007533  นางสาวณัชชา  ภูยางตูม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1588 631007537  นางสาวจุฑาทิพย์  ปุราสะเก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1589 631007540  นายภานุพงศ์  จิธานนท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1590 631007542  นางสาวอินทิรา  สุขแจ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1591 631007543  นายยศภัทร  ชูฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1592 631007545  นางสาวณัฐชยา  วาสม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1593 631007551  นายสหวัฒน์  เพ็งเอี่ยม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1594 631007556  นางสาวพิมลพรรณ  พรหมฤทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1595 631007567  นางสาวจีรนันท์  ศิริสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1596 631007568  นายวศิน  เครือเตียว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1597 631007569  นางสาวพวงเเก้ว  เเพนุ้ย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1598 631007574  นางสาวกรณิศ  พึ่งวิชา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1599 631007576  นางสาวหทัยกาญจน์  คนเที่ยง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1600 631007579  นายปรมินทร์  ตูวิเชียร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1601 631007581  นางสาวกัญญารัตน์  จำรูญศิริรุ่งโรจน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1602 631007584  นางสาวชลธิชา  สมงาม  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1603 631007587  นางสาวญาณิศา  แขนดอนดู่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1604 631007600  นายชญานิน  กรองใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1605 631007608  นายวิศวะ  ศิริสินธุวนิช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1606 631007610  นางสาวณัฎฐณิชา  อาจสุวรรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1607 631007617  นายรัชพล  หมอยาดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1608 631007621  นางสาวกัณติกา  วิชญเมธากุล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1609 631007626  นายบุณยกร  เจ้าทรัพย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1610 631007627  นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนขำ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1611 631007641  นางสาวพรรัตน์  เสาสูง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1612 631007666  นางสาวชนิกา  ศรีสวัสดิ์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1613 631007673  นางสาวพัลลภา  สลางสิงห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1614 631007675  นายฐิติศักดิ์  กรยืนยง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1615 631007677  นางสาวณิธาภัทร  ใจสว่าง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1616 631007681  นางสาวนนทิชา  สุขเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1617 631007690  นายวัชระ  วิริยะกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1618 631007691  นางสาวภรภัทร  สระอัง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1619 631007694  นายวรกร  จันทรานนท์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1620 631007713  นางสาวปิยดา  อ่อนบุญ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1621 631007718  นางสาวพรวิมล  ไกรจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1622 631007721  นายณัฐพล  พรหมเพียรพงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1623 631007732  นางสาวนริศรา  โพธิ์สาลี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1624 631007734  นายภูมิภัทร  คุ้มครอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1625 631007737  นายพชร  ท่าผา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1626 631007744  นางสาวอุรชา  สิงห์ทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1627 631007746  นายพิชิตชัย  พันธ์ทา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1628 631007763  นางสาวทิชชา  ประเสริฐสุด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1629 631007764  นายกัณฑ์กฤต  อภิเมธีธำรง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1630 631007766  นางสาวนัชชา  นาคม่วง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1631 631007767  นางสาวศศิชา  กมลผาด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1632 631007774  นายสิริทรัพย์  สิริพัฒนากุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1633 631007780  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  กรนานันท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1634 631007783  นายบุณยกร  อุดมผล  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1635 631007787  นางสาวช้อนทอง  ทองชิว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1636 631007791  นายภาคภูมิ  มะลิเครือ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1637 631007799  นายประภัสกรณ์  สั่งสอนอาตม์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1638 631007806  นายภโวทัย  เชิดชัยศรีพงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
1639 631007811  นางสาวนิชนันต์  จันทบัติ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1640 631007817  นางสาวชนกนาถ  เวียนสาว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1641 631007818  นายณัฏฐกิตติ์  บุญยาพัทรจงกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการวัดคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1642 631007822  นายยงยุทธ์  แก้วดวงน้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1643 631007823  นางสาวธนัญชรัชต์  นิธิกัญจนานุภาพ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1644 631007825  นายอัจฉริยนันท์  ไวกสิกรณ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1645 631007831  นายกฤชรัช  มูลนอก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1646 631007833  นายจิรกฤต  เชยเปีย  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
1647 631007837  นางสาวอัญชิสา  พลายด้วง  ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 
1648 631007838  นายตติยา  อุทัยสาร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1649 631007839  นางสาวกัญญานัฐ  วงศ์กันยา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1650 631007845  นางสาวปวิชญา  แก้วเก้า  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1651 631007848  นายเจตวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1652 631007850  นางสาวชมชนก  อภิวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1653 631007856  นางสาวณปัณญ์  สิงหพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1654 631007872  นายคณธัช  ทองดอนน้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1655 631007877  นางสาวฐิติรัตน์  เภรีภาศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1656 631007884  นางสาวฐิติมา  เทศผ่อง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1657 631007886  นายสีสุนทร  สุวรรณบรรจง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1658 631007888  นายธันยวัต  วัชรีบริรักษ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1659 631007890  นายชยุตม์  โฮ่คุณ  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1660 631007896  นายจิรายุทธ  ข่องแรง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1661 631007912  นายธนาเดช  ตันไทย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1662 631007914  นางสาวชลลดา  พันธ์วิชัย  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1663 631007928  นางสาวเมฑาวี  ตันติเสนีย์พงศ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
1664 631007931  นายศุภวิชญ์  มานิล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1665 631007933  นางสาวเนตรฤทัย  เครือสวัสดิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1666 631007948  นายมาตุภูมิ  มาชัยภูมิ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1667 631007951  นางสาวสุวพัชร  เเซ่เจี่ย  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1668 631007955  นางสาวฌิชานันท์  อรรถบัญชา  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1669 631007978  นายปัญจพล  ชาวกำพร้า  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1670 631007981  นายกฤษกร  กุฎีศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1671 631007982  นางสาวตะวัน  พ่อโคตร  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1672 631007987  นางสาวสุพิชญา  โคคีรี  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1673 631007988  นายพสุรัตน์  อภิรักษ์โชติศิริ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1674 631007995  นายพงศ์พิพัฒน์  มั่นยืน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1675 631007999  นางสาวอังสุมาลี  วงษ์วานเจริญ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1676 631008004  นายกฤติน  สุวรรณฉัตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1677 631008008  นายณัฏฐ์คณิน  พลพินิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1678 631008013  นางสาวธัญจิรา  จรรยาศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1679 631008015  นางสาวนวพร  เผ่าชู  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1680 631008018  นายเปรม  ตู้จินดา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1681 631008019  นางสาวณัฏฐริณี  อุดมศักดิ์สกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1682 631008021  นางสาวลักษณ์ษิกา  จันทร์รักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1683 631008024  นางสาวฐิติรัตน์  เสมอเหมือน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1684 631008029  นายกรกฤต  ฤทธิช่วย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1685 631008034  นายทัศนนท์  น้อยสุวรรณา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1686 631008037  นางสาวพิรดา  วัฒนาทวีโชค  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1687 631008043  นางสาวพรรณพนัช  ช่วยสง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1688 631008048  นางสาวพรนภัส  จิระเดชะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1689 631008052  นายตถาตา  กิตติพระวงค์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1690 631008060  นายธรรศธร  เชี่ยวธีรกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1691 631008075  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แสงประสิทธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1692 631008078  นายศตพรรษ  จำปา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1693 631008079  นางสาวนัจมีย์  ลือโมะ  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1694 631008082  นายพิสิษฐ์  เสือโพธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1695 631008098  นางสาวรัตญาภรณ์  แทนสุวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1696 631008100  นางสาวนันทชพร  แซ่ตั้ง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1697 631008110  นายจรัสรวี  ศรีจันทร์สุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1698 631008114  นายธนภัทร  อนุฤทธิ์รังสี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1699 631008147  นางสาวปฐวี  วิเศษชู  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1700 631008162  นางสาวชลิตา  ฤทธิพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1701 631008163  นางสาวญาณิศา  เพ็ญประยูร  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1702 631008169  นายพงศกร  ดำแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1703 631008173  นางสาวชลธิชา  เชยมาน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1704 631008174  นายศิวกร  เผยเผ่าเย็น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1705 631008177  นายศุภกร  ธิวงศ์เงิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1706 631008180  นายฐิติพงษ์  พ่วงทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1707 631008191  นายธีรภพ  โพธิ์เกิด  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1708 631008199  นายพีรจักร  สุขสีเสน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1709 631008205  นายปริญโรจน์  ปวรกุล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1710 631008216  นายวิรุฬห์  บุญส่ง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1711 631008219  นางสาวอรณิชา  สุมาลุ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1712 631008233  นางสาวนันท์นภัส  มรกต  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1713 631008245  นายกวิน  อังคณาวิศัลย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1714 631008253  นายศรัณย์  สากล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1715 631008255  นายธงธรรม  สุวรรณโอฬาร  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1716 631008257  นางสาวศศิชา  อันนันหนับ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1717 631008259  นางสาวปริศนา  ถ้ำกลาง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1718 631008264  นางสาวธันย์ชนก  ศรีลมูล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1719 631008265  นายกฤษฎา  สารวิทย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1720 631008269  นายวิริยะ  สายัณห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1721 631008271  นางสาวจิรัชญา  หมื่นศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1722 631008275  นายสิรภพ  ทองดี  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1723 631008277  นายสิทธิเดช  เดชคำรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1724 631008297  นางสาวอรษา  ฐิตะฐาน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1725 631008305  นางสาวณัฏฐนิช  วารีวนิช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1726 631008309  นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1727 631008310  นางสาวจิราภา  บุญทาทิพย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1728 631008311  นางสาวบัณฑิตา  โฮมวงศ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1729 631008314  นางสาวณํฐปพร  เอนกทรัพย์  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1730 631008319  นางสาวงามพร้อม  ชาลีแดง  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1731 631008320  นางสาวธัญชนก  นครวงษ์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1732 631008327  นางสาวลดาวัลย์  อินทร์แก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1733 631008333  นางสาวนิรุษา  เจริญลักษณ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
1734 631008336  นางสาววรัญญภัทร  สิงห์กลม  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1735 631008350  นางสาวกนกวรรณ  ขันอาสา  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1736 631008353  นายชนภัทร  มาสรินทร์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1737 631008361  นางสาวจิณห์นิภา  สุ่มมาตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1738 631008362  นางสาวพัณณิตา  พันธ์ใหม่  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1739 631008366  นายภานุวิชญ์  ภุมลา  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1740 631008378  นางสาวณัฎฐา  เกตุคอย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1741 631008380  นางสาวมัลลิกา  สงชัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1742 631008388  นายภาสกร  คงบุญเกียรติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1743 631008389  นายสารินท์  สมบูรณ์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1744 631008392  นายธนกฤต  พัชราวุฒิกุล  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1745 631008398  นางสาวณัฐญา  พลพุทธา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1746 631008401  นายถิรสมัชญ์  พราหมณ์พริ้ง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
1747 631008419  นางสาวอรพินท์  เขตสินบุญ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
1748 631008424  นายดนุสรณ์  ศีลวัฒนธรรม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1749 631008429  นางสาวภูริชญา  อุติลา  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1750 631008435  นางสาวกัญญารัตน์  อินเอี่ยม  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1751 631008440  นายอรรถวุธ  บูราณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1752 631008483  นางสาวณัฏฐ์  พิมพ์รัตน์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1753 631008489  นายโฆสิต  พรหมธาราวงศ์  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
1754 631008496  นายปิยชัย  แก้วชุ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1755 631008499  นายณัฐภูมิ  ใจงูเหลือม  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1756 631008521  นางสาวพลอย  ชินดร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1757 631008529  นายเนติชัย  มาชู  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1758 631008532  นางสาวกชวรรณ  นิยะนันท์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1759 631008537  นางสาวจิรัฐิพร  นาคสุทธิ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1760 631008542  นายสุภัคกฤษฎิ์  นิลเกษม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1761 631008555  นายธนนท์  ฤกษ์พัฒนาพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1762 631008576  นางสาวกรกมล  จันทร์ปรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1763 631008579  นายจิตรคุปต์  นกแก้ว  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1764 631008580  นางสาวพุทธิมา  เดชดำนิล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1765 631008583  นางสาวภูมิภัทรา  เรืองประเทืองสุข  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1766 631008586  นายนิติภูมิ  เฉลียวชาติ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1767 631008591  นางสาวอนัญญา  อรชุนกะ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1768 631008598  นายวันเฉลิม  ปัญหาชัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1769 631008603  นางสาวบัณฑิตา  ไฉไลพันธุ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1770 631008613  นางสาวนภสวรรณ  ชูบางบ่อ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1771 631008631  นางสาวสุรัสวดี  ธงรัตนะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1772 631008639  นายธรณ์ธันย์  เพาะบุญ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1773 631008651  นางสาวอรยา  บุญอ้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1774 631008656  นางสาวณัฐวดี  ติณภูมิ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1775 631008659  นายจิรภัทร  เดี่ยวพานิช  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1776 631008675  นางสาวสุจิตา  อินการเกตุ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1777 631008676  นางสาวณิชารีย์  ศิริวิลาวัณย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1778 631008677  นางสาวอาภานุช  รัตนดี  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1779 631008680  นางสาวพิยดา  เสนาเพ็ง  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1780 631008683  นายพีรพัฒน์  ศรีสวัสดิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1781 631008690  นางสาวรวีวรรณ  จันทร์สุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  นิเทศศิลป์ 
1782 631008695  นายพัฒนรัฐ  ณ นคร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1783 631008703  นายวศิน  เบญจพรวิจิตร  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1784 631008705  นายณัฐพงษ์  พุกเนตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1785 631008711  นางสาวญาณิศา  นวมาลา  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1786 631008718  นางสาวญาดา  ทรงณัฐศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1787 631008722  นางสาวธัญชนก  ตั้งเจริญประเสริฐ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1788 631008727  นางสาวราตรี  วิทยา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1789 631008745  นายอภิบูรณ์  วงค์ใส  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1790 631008747  นางสาวญาณิสา  คชสวัสดิ์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1791 631008768  นายนครินทร์  ไชยเลิศ  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1792 631008771  นายโศศิษฐ์  อโณทัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1793 631008781  นางสาวนภัทร  ไกรเชย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1794 631008782  นางสาวสุรีพร  หิรัญพฤกษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1795 631008785  นางสาวชนัดดา  เชาว์ชัยยุทธ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1796 631008790  นางสาวมนัสวี  ประทุมมา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1797 631008798  นายศักดิ์สิทธิ์  เสือแก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1798 631008804  นายภัทรพล  ศรีงาม  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1799 631008805  นางสาวสุพิชญา  งามพริ้ง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1800 631008808  นายชุติพนธ์  สิงห์โต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1801 631008825  นายอัษฎาวุธ  ใจดี  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1802 631008828  นางสาวปริญตรา  หงษ์บุญเสริม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1803 631008835  นางสาวอรอุษา  ม่วงโกสัย  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1804 631008839  นายปฤณ  สรังษี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1805 631008841  นายแก้วขวัญ  วรรณนภาลัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1806 631008842  นางสาวกรรวี  ธรรมพิสุทธิ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
1807 631008859  นางสาวพัทธ์ธีรา  โรงกลาง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1808 631008867  นางสาวอภิชญาภรณ์  ศิริวิทย์ปรีชา  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1809 631008878  นายสิรวิชญ์  อนันต์สถิตย์สิน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1810 631008893  นายภูมิพิเชษฐ์  จับใจนาย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1811 631008897  นางสาวอาภัสรา  โมรัษเฐียร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1812 631008912  นายปาณัท  สุขยิ่งเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1813 631008915  นายอัครวินท์  อาภา  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1814 631008919  นางสาวเอกปวี  สิทธิชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1815 631008921  นายอัครวิสท์  มหายศนันท์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1816 631008932  นายผู้นำ  แซ่เล้า  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1817 631008934  นางสาวปาริฉัตร  สุรินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1818 631008936  นางสาวพัฐสุดา  ภู่ถาวร  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1819 631008941  นางสาวประภัสสร  สุดใจใหม่  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1820 631008945  นางสาวอนัญญา  คงทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1821 631008947  นางสาวณหทัย  ลพอุทัย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1822 631008948  นายดิษฐพงษ์  แสงอ่อน  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1823 631008950  นางสาวศิริปราง  ไหลสงวนงาม  การบริหารและจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
1824 631008951  นายสุวรรณหงษ์  ผิวเหลือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1825 631008952  นายสหชัย  แผลงฤทธิ์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1826 631008969  นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1827 631008970  นางสาวธนวรรณ  จัตุจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1828 631008974  นางสาวพัชตา  เปียทอง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1829 631008976  นายชลหิรัญ  โภคาวัฒนกุล  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1830 631008978  นางสาวชนิตา  อุ้ยสั้ว  วิทยาศาสตร์  สถิติประยุกต์ 
1831 631008982  นายธนวัฒน์  ลือลั่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1832 631008989  นายธนกฤต  ทองหล่อ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1833 631008994  นางสาวอริสรา  สิทธิราช  อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
1834 631009000  นางสาวสิตา  พูลผล  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1835 631009001  นายวีรชัย  จำปา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1836 631009004  นายพัสกร  โชติเนตร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1837 631009005  นายอานันท์  ศรีลาชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1838 631009012  นายศิวกร  อินทรัตน์  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
1839 631009018  นายธิชา  เจริญทรัพย์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1840 631009023  นายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1841 631009028  นายปริตร  พรหมรักษ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1842 631009039  นางสาวพรทิวา  คุ้มครอง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
1843 631009049  นายอิทธิโชติ  เอี่ยมแทน  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1844 631009054  นางสาวพรสุดา  ปัญญายืน  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1845 631009055  นางสาวมนทิรา  ศรีหาตา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1846 631009057  นายปลวัชร  เสมจิตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1847 631009060  นายอนุวัฒน์  บุตรอ่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1848 631009066  นายธัญญะ  งามประเสริฐโสภณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1849 631009071  นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1850 631009072  นายสุทธิชัย  ร่วมเขต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1851 631009073  นางสาวธัญรัศม์  อุทา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1852 631009074  นางสาวณัฏฐาพร  อัปมะเย  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1853 631009087  นายคณากร  คำชาติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1854 631009091  นางสาวสุพัตรา  ท้าวทอง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1855 631009092  นายวิศวะ  กลิ่นศรีสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1856 631009094  นายรัชกฤช  เดชพิมุกต์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1857 631009095  นายก้องชาญ  ศรีจำนง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1858 631009097  นายจิราภาส  โพธิบา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1859 631009099  นางสาวกันต์ธิภา  มังกรแก้ว  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์ 
1860 631009103  นายค้ำคูณ  ภาษยะวรรณ์  อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
1861 631009104  นายชัชวาล  คำภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1862 631009108  นายวริทธิ์ธร  ถาวรานุรักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1863 631009110  นางสาวปาริชาติ  สุรินทร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1864 631009117  นายอนุวัตร  ตรีเจริญรัตน์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1865 631009123  นางสาวมัลลิกา  เพ็ชรากูล  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
1866 631009127  นายภาณุวัชร  เสมจิตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1867 631009134  นายกิติศักดิ์  ศรีโภคา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1868 631009135  นายเกื้อกูล  นิยมสิทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1869 631009139  นายทัตเทพ  ชำนาญกิจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1870 631009148  นายอภิเษก  เจียวัฒนะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1871 631009156  นายธนกร  แตงสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1872 631009170  นายนราศักดิ์  สะตาปอ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1873 631009176  นางสาวบุษรากร  วรรณทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1874 631009191  นางสาวฐิตกา  ศักดิ์ศรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1875 631009200  นางสาวชรินดา  สนธิดี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1876 631009201  นายภูชิชย์  ด้วงต้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1877 631009213  นายภัทรดนัย  วิเศษกลิ่น  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1878 631009224  นายธนภัทร  นันทนิพัทธกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1879 631009241  นางสาวชื่นใจ  กาญจนพรประภา  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
1880 631009242  นางสาวณัฐินี  วงค์ภักดี  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
1881 631009254  นางสาวพงศ์ภรณ์  เมธีธรรมสกุล  Engineering (International Program)  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1882 631009257  นายกษิเดช  ประทักษ์นุกูล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1883 631009264  นายอรรถชัย  ปูจัง  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1884 631009265  นางสาวยัสมี  มะเกะ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
1885 631009286  นางสาวกัญญ์ธรรม  ถังทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1886 631009294  นายวีรภัทร  อุ่มอาษา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1887 631009296  นายสรวีย์  รัตนอาภา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1888 631009298  นายกล้าณรงค์  พุฒลา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1889 631009300  นางสาวพัชรมัย  เหลืองตระการ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1890 631009301  นายศิรศักดิ์  บำรุงวงษ์  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1891 631009303  นายศรัณย์ภัทร  โพธิภักดิ์  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
1892 631009305  นางสาวอารียา  เมืองราม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1893 631009313  นายศิรภพ  กุลธิ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1894 631009320  นางสาวกัลยา  พรมงาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร) 
1895 631009321  นายอนุรักษ์  ดอกไม้  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1896 631009333  นางสาวสาริศา  พุทธิวนิช  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1897 631009336  นายฐานพัฒน์  สิทธิพรชัยสกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1898 631009338  นางสาวกัญญารัตน์  จิตร์สุวรรณ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1899 631009339  นางสาวพรชิตา  บัวดำ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1900 631009342  นางสาวอัญมณี  ลาภยิ่ง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1901 631009343  นางสาววันวิสา  นนทศิลา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1902 631009345  นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1903 631009347  นางสาวรวิษฎา  แช่มช้อย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1904 631009348  นายรัฐภูมิ  นุ่มนาค  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล 
1905 631009350  นางสาวเบญจมาศ  มูลทา  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
1906 631009356  นางสาววิลาสินี  สุพัฒนารังษี  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1907 631009357  นางสาวลดาวัลย์  คงชู  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
1908 631009359  นางสาวสุภัทรา  ศรีดอกคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1909 631009360  นางสาวศิริกัญญา  แก้วขุนทศ  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1910 631009361  นางสาวสิรภัทร  เชื้อคนมั่น  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1911 631009363  นางสาวจารุวรรณ  บุญส่งแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1912 631009365  นายพุทธินันท์  มุขเมือง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1913 631009378  นายจตุรภัทร  สว่างศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1914 631009382  นายนิฐิพงศ์  เมฆแสงสี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1915 631009386  นายบุณพจน์  ไตรรัตน์รุ่งเรือง  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1916 631009387  นางสาวอัจฉรา  เทพบุตร  Engineering (International Program)  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1917 631009392  นางสาวเพ็ญพิมล  วินิจสิทธิ์  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1918 631009395  นายนราวุฒิ  ทำสวน  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
1919 631009397  นางสาวเนตรนภา  ผลสันต์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1920 631009403  นางสาวจีรนันท์  พิมพกันต์  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1921 631009406  นางสาวกรวรรณ  จันทร์เทศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1922 631009407  นายยศกร  เรียกประโยชน์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
1923 631009411  นายพงพันธุ์  เกรียไกรเพ็ชร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1924 631009416  นางสาวจิรัฐพร  กงคำ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1925 631009423  นางสาวจิรัฐติกาล  เนตรสาย  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1926 631009435  นายจิรัฏฐ์  ปิยะสัจจบูลย์  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1927 631009443  นางสาวกฤษณา  ดวงสาม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) 
1928 631009453  นางสาวนันทนี  เกราะเหล็ก  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1929 631009454  นายธันวา  รักการ  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
1930 631009462  นายคณาโชค  ณะเพชร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
1931 631009467  นายปฏิพล  แสวงคิด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1932 631009469  นางสาวณัฎฐณิชา  สุพงษ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม,ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
1933 631009470  นางสาวชนาภา  จินตนาเลิศ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1934 631009482  นางสาวสิตานัน  ปั้นตระกูล  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
1935 631009491  นางสาวภัทรกันย์  นาประสิทธิ์ชัย  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1936 631009493  นางสาวนันท์นภัส  จั่นเศรณี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1937 631009495  นางสาวธมลวรรณ  ปาทะกาญจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1938 631009502  นายธนบดี  พุ่มทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1939 631009503  นางสาวปวันรัตน์  เนียมทอง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ  วิศวกรรมวัสดุนาโน 
1940 631009505  นายกานต์  ดีมั่น  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1941 631009509  นางสาวทิวารัตน์  มาจุ่ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1942 631009531  นายณฐวรรธน์  ลิมสัมพันธ์เจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1943 631009535  นายทวีพร  ไหมทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1944 631009536  นายกิตติกร  เมฆประยูร  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1945 631009538  นางสาวพิมพ์รติ  ลิมปนะวรรณ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1946 631009539  นางสาวศศิกานต์  มูลหนองแวง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1947 631009553  นายธีรนัย  ศิลารักษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) 
1948 631009555  นางสาวนัฐจีมี่ย์  กาซอ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1949 631009562  นางสาวชลธิชา  กระจ่าง  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1950 631009577  นายอภิวัฒน์  รอดมี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี 
1951 631009581  นางสาวสกุลทอง  ไวทยานนท์  อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1952 631009595  นางสาวระพีพร  พุฒิเพ็ญ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1953 631009620  นางสาวสุชานรี  นาส้มกบ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1954 631009622  นายอเนชา  จิตต์เกษม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1955 631009624  นางสาวณิชา  กุลวงศ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1956 631009625  นางสาวอัจจิมา  ล้ำถาวรวงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1957 631009633  นางสาวอชิรญา  แย้มศิริ  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1958 631009636  นางสาวกฤติยา  มั่นฟัก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1959 631009639  นางสาวสริดา  นาคคล้าย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1960 631009651  นายเชาว์วัฒน์  ยาทองชุน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1961 631009653  นางสาวชัญญา  เทพพันธ์กุลงาม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1962 631009668  นายธนันวิชญ์  ชื่นตะโก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1963 631009679  นางสาวภัทรพร  พุดกลัด  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
1964 631009680  นางสาวณัฏฐกานต์  ห้านิรัติศัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1965 631009681  นางสาวสวรรยา  รอบุญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
1966 631009688  นายสวิตต์  ลิ้มเกียรติสถาพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1967 631009696  นางสาวจันทิมา  บรรพบุรุษ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1968 631009698  นายศุภโชค  หล่อทอง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
1969 631009702  นายศุภณัฐ  เลี่ยมทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 
1970 631009721  นายชนะโชติ  ทศกาญจน์  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  วิศวกรรมระบบการผลิต 
1971 631009731  นายภานุกร  ขาวสุทธิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1972 631009733  นางสาววิรดา  ทิมปราง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1973 631009737  นางสาวกัญชภัค  รองแก้ว  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
1974 631009740  นายคริษฐา  ไกรรอด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
1975 631009748  นางสาวสิริพร  อยู่กำเหนิด  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
1976 631009756  นายตฤณ  แก้วกล่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
1977 631009758  นายศุภสัณฑ์  ชุมวรฐายี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1978 631009766  นายพงศกร  ยางนอก  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
1979 631009773  นางสาวพิมพ์ลพัทร  สุระแย้ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1980 631009790  นายนันทฉัตร  เข็มวิชัย  วิทยาศาสตร์  เคมีสิ่งแวดล้อม 
1981 631009794  นายณัฐภัทร  อึงคเดชา  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1982 631009801  นางสาวเบญจมาพร  พิมพ์ภักดี  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ภูมิสถาปัตยกรรม 
1983 631009802  นายสรวิศ  นันสถิตย์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1984 631009810  นางสาวชุติกาญจน์  อังศุชำนาญศิลป์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1985 631009820  นางสาววัชจริณ  กระสินธุ์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1986 631009822  นายชยกร  หิรัญวงษ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
1987 631009824  นายพงศกร  กาเหว่าลาย  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1988 631009826  นายเดชาชาญ  บุญกล่ำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1989 631009834  นางสาวปาริชาต  นาคเกิด  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
1990 631009837  นายถิรวัฒน์  จิตรานุเคราะห์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1991 631009854  นางสาวพัชราพร  ทองใบ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1992 631009867  นางสาวโยธาฎา  จุลพรรค์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
1993 631009871  นายกิตติกาญจน์  กองอรรถ  วิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1994 631009882  นายราเชน  สินสันเทียะ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
1995 631009893  นางสาวฉัตรชนก  ผลพฤกษา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1996 631009894  นางสาวศิริพร  ตุลยสุข  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
1997 631009908  นางสาวเกวลิน  ศรีฉัตรสุวรรณ  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมหลัก 
1998 631009913  นางสาวนภัสวรรณ  ละมนเทียร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1999 631009920  นายนิพพิชฌณ์  บุญสมพงษ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2000 631009923  นางสาวภัทรลดา  มาโนชญ์คงสวัสดิ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2001 631009935  นางสาวกฤตยา  วันอุ่น  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
2002 631009942  นางสาวอริสรา  สายเสมา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
2003 631009943  นางสาวศศิวิมล  ทัพจันทร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
2004 631009949  นางสาวจุฬา  โตศิริพัฒนา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2005 631009950  นายกฤษฎาง  แสวงศิริผล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2006 631009960  นางสาวนิชาภา  พักเง้า  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2007 631009961  นางสาวรุจรวี  มีลา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2008 631009962  นายภาสวิศ  เดชศรี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
2009 631009965  นางสาวบัณฑิตา  พานิชเจริญ  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
2010 631009966  นางสาวสุกัญญา  คำมา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
2011 631009973  นางสาวปนัดดา  จารุพงศ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
2012 631009974  นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี  วิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
2013 631009984  นางสาวสุกัญญา  กิ่งคำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2014 631009988  นางสาวศุภกานต์  ผาริบุตร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2015 631009992  นางสาวปราง  ดวงแก้ว  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม 
2016 631009997  นางสาววิชชุดา  ทองขาว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
2017 631009999  นายวิชิตชัย  อุ่นใจ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2018 631010000  นายกุลชาติ  ฤทธิ์เต็ม  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2019 631010008  นายยศภัทร  อองโนนยาง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2020 631010011  นางสาวญาณิศา  ภัสสรสมบัติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
2021 631010014  นายพิมุก  กิตติลดากุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2022 631010015  นายพีรวิชญ์  เพียรเจริญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2023 631010021  นายพีรกานต์  ผดุงภักดีวงศ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
2024 631010028  นางสาวนิธิพร  ภูฉลาด  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2025 631010033  นายเมธาพัฒน์  ธนสมบัติวรศิริ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 
2026 631010053  นางสาวพัณณ์ชิตา  ธีรพัฒนโรจน์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2027 631010060  นางสาวอทิตยา  จันแก้ว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
2028 631010068  นางสาวณปภัสร์  เเผ้วพาล  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมสารสนเทศ 
2029 631010073  นางสาวเทพอักษร  ย้อนเพชร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2030 631010078  นางสาวกษมา  จันทร์เพ็ญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2031 631010080  นายพิทยา  เอี่ยมรุ่งเรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2032 631010081  นางสาวสุนิศา  คามภีรกุล  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2033 631010089  นายจิตจิศักดิ์  เเก้วรักษ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
2034 631010091  นายบัณฑิต  พงศ์ประสิทธิ์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
2035 631010095  นางสาวกฤติยากร  โพธิ์ชัย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2036 631010108  นางสาวรดาศิริ  บรรเทิงจิตร  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
2037 631010109  นายพระนาย  นกอยู่  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
2038 631010118  นางสาวนุชนารถ  ว่องไว  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
2039 631010122  นายธีรภัทร  ธนบัตร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  สัตวศาสตร์ 
2040 631010130  นางสาวกัลยรัตน์  หุ่นเครือ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
2041 631010131  นางสาวกมลทิพย์  เชยสมบัติ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2042 631010135  นายวิทวัส  ดรบัณฑิตย์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2043 631010139  นายวชิรปกรณ์  วโรรส  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2044 631010144  นายนิพนธ์  เงินมี  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
2045 631010152  นางสาวอณัญญา  สิงห์ทร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2046 631010163  นางสาวสิริประภา  เพ็งแจ่ม  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
2047 631010165  นายณัฐชนน  ฤาชา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
2048 631010167  นางสาวอลันดา  จันทร์แจ่ม  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
2049 631010184  นางสาวพิมพ์รัตน์  สุขสมโภชน์  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
2050 631010185  นางสาวปวีณ์กร  ธนากรรฐ์  ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
2051 631010186  นางสาวนิจจารีย์  โรจนพัฒน์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสนเทศสามมิติ 
2052 631010199  นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม 
2053 631010207  นางสาวณฐวรรณ  แก้วกูร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2054 631010209  นายชัยวุฒิ  อัศวเรืองพิภพ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
2055 631010221  นางสาวธัญวรัตม์  ศรีโมรา  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2056 631010224  นางสาวอพัชชา  ทิสาพงศ์  เทคโนโลยีการเกษตร  นิเทศศาสตร์เกษตร 
2057 631010228  นายศรายุทธ  จานุสังข์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) 
2058 631010233  นายพิสิฐ  ตั้งพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล 
2059 631010234  นายภาคภูมิ  วงศ์เสถียร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2060 631010237  นางสาวชุติกาญจน์  จารุประดิษฐ์เลิศ  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
2061 631010241  นางสาวทักษพร  โพธิขันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2062 631010245  นายบูรพา  นาคบุญนำ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2063 631010246  นางสาววิภาวดี  สกุณา  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
2064 631010249  นางสาวสมฤทัย  เส็งหลวง  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2065 631010251  นางสาวธันยพร  วันสุข  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
2066 631010255  นางสาวพนิดา  พฤกษศรี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
2067 631010259  นายชินกฤต  ปิ่นคล้าย  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2068 631010260  นางสาวอติกานต์  ตันติศักดิ์  Engineering (International Program)  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
2069 631010287  นายสรวิชญ์  สุทธิประภา  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
2070 631010289  นายฤทธิชัย  หมื่นเเก้ว  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
2071 631010295  นางสาวปฐมพร  จากโคกสูง  เทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
2072 631010302  นางสาวสุวรรณวดาว  กะตะโท  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมภายใน 
2073 631010305  นางสาวขวัญนารี  จันทร์สิงห์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
2074 631010312  นางสาวศศิประภา  ชูค้ำ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  วิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 
2075 631010318  นางสาวพัณณิตา  เจริญสุข  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งทางราง 
2076 631010322  นายไชยวัฒน์  มารุตะพันธ์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา 
2077 631010326  นายวรวิช  ตั้งพจน์ทวีพร  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2078 631010331  นางสาวปริศนา  กล้าหาญ  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2079 631010336  นางสาวภานุชนาท  บุญสรรค์  เทคโนโลยีการเกษตร  สัตวศาสตร์ 
2080 631010337  นางสาวอภัสรา  แสนสี  ศิลปศาสตร์  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
2081 631010340  นายนนทพัทธ์  นิ่มเพ็ง  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน) 
2082 631010351  นายปิยะวุฒิ  วิไลวรรณ  เทคโนโลยีการเกษตร  พัฒนาการเกษตร 
2083 631010364  นางสาววิภาวี  ทินรุ่ง  การบริหารและจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
2084 631010369