ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
20 - 25 พฤษภาคม 2564
ข้อมูล ณ 2021-06-02 21:00:00  
**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม เลขที่ผู้สมัคร หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
1 7293 นายพงศ์ภาณุ ด้วงไข่ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
2 7339 นางสาวพิมพ์ลดา สังข์สวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 7342 นายณัฐพล แสงใสแก้ว วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
4 7346 นางสาวธัญชนก ลีวัฒนากุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
5 7352 นางสาวศุภสุตา มหิธิธรรมธร เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
6 7353 นายภูริณัฐ ตาธง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
7 7354 นายก้องภพ รัฐภูธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
8 7361 นางสาวกฤษนันท์ จันทะนัน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
9 7365 นายศุภกรณ์ งามสง่า วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
10 7369 นายศุภกิตติ ทองสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 7372 นางสาวชนิดาภา ภัสกรวรรณ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
12 7376 นางสาวณิชมน เจริญผล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
13 7377 นายปัญญากร ศิรศริต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
14 7378 นายจิรายุทธ ศรีทาเวช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
15 7379 นายณัฐวุฒิ ยอดรัก ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
16 7381 นางสาววนิดา หลีนวรัตน์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
17 7382 นายพัทธดนย์ ธนเศวตชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
18 7394 นางสาวณัชชา ภูฆัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
19 7398 นายสิทธินนท์ สวัสดีมงคล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
20 7403 นายทัพฟ้า วริศนนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
21 7404 นางสาวปรียานุช มาพันธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
22 7407 นายภพธร ทวีเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง
23 7409 นายนันทวัฒน์ แก้วบุญ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
24 7416 นางสาวอารีน่า เทศทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
25 7420 นางสาวภัทราพร สมนึก สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
26 7432 นางสาวชลดา สุวรรณโสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
27 7433 นายภูมิพัฒน์ ส้มเขียวหวาน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
28 7436 นายเจตนิพัทธ์ พรพจน์ธนมาศ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
29 7440 นางสาววณัชญา เธียรเงิน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
30 7441 นายนันทชัย ปราณีต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
31 7454 นางสาวนิภาภัทร คำมั่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32 7456 นายเอกณัฏฐ์ สิงหะชัย วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
33 7459 นายธนกร หนองใด วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
34 7464 นางสาวจุฑารัตน์ วรรณจักร์ เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
35 7466 นางสาวพลอยณิศา ภัทรเชื้อหอม วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
36 7468 นางสาวจินต์จุฑา ทองชน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
37 7484 นายกสิณเดช พุทธพงษ์ศิริพร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
38 7491 นางสาวณัฐนันท์ ดาวกระจาย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
39 7492 นางสาวศิริลักษณ์ เรืองกสิกิจ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
40 7496 นางสาวอริศรา จันทรมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
41 7501 นางสาววรดา ศิลปวิโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
42 7511 นายอนพัทย์ พรรณราย วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
43 7514 นางสาวศศิกานต์ บัวสำลี เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
44 7515 นายกานต์กวี เซ็นติมา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
45 7517 นายอนันต์ เทพขาม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
46 7520 นายภวัต จันทร์ฤดี ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
47 7524 นายผจงศักดิ์ บุญสร้าง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
48 7529 นายนภัทร สุวรรณแวง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
49 7530 นายกันต์ธีร์ มุททารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
50 7534 นางสาวอรุณกมล บุญสอง เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
51 7539 นางสาวอาฐิติญา โพระกัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
52 7545 นางสาวกฤษณา ผลดี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
53 7550 นางสาวณิชารีย์ สหายฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
54 7555 นางสาวทรรศยา มาสยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
55 7556 นางสาวชลิตตา ไร่พิมาย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
56 7566 นางสาวณัฐพร เกษมสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
57 7577 นายฉัตรดนัย ฟูเขียว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
58 7580 นางสาวอัย?รินทร์? ไกรวุฒิ?ภิรมย์? อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
59 7583 นายณัฐกร พรศิริ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
60 7588 นายฟาฮัตย์ หะยีมะสาและ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
61 7589 นายฐนกร อมตเวทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
62 7592 นายณนทกร สุวรรนาวุธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
63 7597 นางสาวนภัสรพี ธีร์ธวัชธนกร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
64 7598 นางสาวธิยาดา อานัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
65 7606 นางสาวบุตรสตรี วิศิษฎธัญญากุล อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
66 7607 นายภิชาญภจน์ ขาวงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
67 7608 นายธรรมปพน ประทุม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
68 7616 นางสาวภัทราภรณ์ อินเผือก วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
69 7622 นายริมทวีป ทวีโชคเลิศชัยกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
70 7623 นางสาวอภิญญา พิพัฒน์พุทธพันธ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
71 7627 นางสาวชัญญาพร สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
72 7631 นายวิชยุตม์ สืบวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
73 7632 นายณัฐภัทร หยาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
74 7635 นายตั้งปฐิธาน พานแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
75 7646 นายคีตะ โชติหิรัญคงวุฒิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
76 7648 นายวิภูภัทร์ ชมถาวร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
77 7649 นางสาวเบญญาพร แซ่เอี๋ย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
78 7660 นางสาวณุทยา นิติอภัยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
79 7671 นายณภัทร เอื้อวงศ์วิไล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
80 7674 นางสาวอริสรา ศรีสุธาวรรณเลิศ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
81 7680 นางสาวอรนรินทร์ พวงทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
82 7694 นางสาวอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
83 7700 นายรชต สุภานุรักษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
84 7709 นางสาวพรพรรษษา ธนกฤตานนท์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
85 7711 นายภัทรชัย บ่ออินทร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
86 7716 นายภัทรพงษ์ แสงบุตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
87 7725 นายเดช นาวิก วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
88 7736 นายธนพล สว่างแจ้ง ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
89 7740 นางสาวสรัลชนา พรมมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
90 7744 นายศาสตร์ สังขนฤบดี เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
91 7763 นายพัฒนศักดิ์ ฉอ้อนโฉม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
92 7767 นายธฤต ทองธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
93 7769 นางสาวปวริศา ศรีมณี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
94 7772 นางสาวกัญญพัชร ปัทธิสม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
95 7773 นายสาระบุตร บุญมา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
96 7775 นายพีรดนย์ วรพรพิพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
97 7776 นายวชิรพล ขอบบัวคลี่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
98 7779 นายธีทัต สราญลักษณ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
99 7781 นางสาวนันทชพร พวงสุวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
100 7783 นายวิศรุต ดีแท้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
101 7784 นายพรรษา ร่องยืด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
102 7786 นางสาวมาลิษา นาเมืองรักษ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
103 7790 นายยุธาน มณีเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
104 7791 นายนายเสกโสภณ พิมพ์แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
105 7796 นายกฤษติทัช ลิลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
106 7800 นางสาวเพ็ญพิชชา อยู่ประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
107 7804 นางสาวมณฑิรา คุ้มสกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
108 7805 นายณรงค์ จำรัส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
109 7806 นางสาวสริสา สุขสว่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
110 7817 นางสาวธนัชพร สถิตไชยนนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
111 7818 นางสาวปฐมพร แก้วสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
112 7826 นางสาวฟ้าใส อู่สูงเนิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
113 7830 นายเกียรติกำธร พูลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
114 7831 นางสาวจินดาภัทร์ กริชกำจร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
115 7832 นางสาวธิดาวรรณ เขียวบุรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
116 7835 นางสาวโชติกา การณรงค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
117 7843 นายปรินทร์ เดชากรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
118 7847 นางสาวรุ่งทิวา สอนสุภา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
119 7852 นายกิตตินันท์ เจริญทรง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
120 7854 นางสาวปิยมณฑ์ คลังเพชรพาณิชย์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
121 7855 นายธเนศวร บุญเอนกทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
122 7859 นางสาวสุภาวดี พูลเกษม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
123 7866 นายธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
124 7868 นายปฏิพล สิริสุชีพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
125 7879 นางสาวณัฏฐ์รดา อัครโรจน์ธรากุล อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
126 7894 นายอนุวัฒน์ ประสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
127 7901 นายทักษ์ดนัย ปทุมวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
128 7906 นางสาวปาณิสรา เอียดศร ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
129 7911 นางสาวอิศริยา แยกโคกสูง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
130 7912 นางสาววฤณฎา ชมแก้ว อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
131 7917 นางสาวแพรวา ทองคำ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
132 7926 นายปัญญวัต ปิ่นประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
133 7936 นายณภัทร์ มงคลสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
134 7937 นายพัชรพล แสงเจริญถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
135 7940 นางสาวชเนตติภัค พัชราภรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
136 7942 นางสาวกวินธิดา แตงพรม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
137 7954 นายอิสระ ฉลวยอำพรบุตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
138 7974 นายวงศพัทธ์ พันธุประภาส เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
139 7976 นางสาวกัญญารัตน์ คำโสภา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
140 7978 นางสาวภัทรนันท์ สิทธิสร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
141 7986 นางสาวโซเฟีย แวสุหลง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
142 7990 นางสาวอัญชลี สายตรี อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
143 7991 นายกษิดิ์เดช แสนเมืองสว่างศรี วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
144 7993 นายสรายุทธ หมายมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
145 7999 นายอัคภพ คุณกิตติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
146 8012 นายศีล บุญสูง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
147 8014 นายพีรวัส เอี่ยมมี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
148 8024 นายธนิทธิพล ใจศิริ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
149 8028 นายนพพงษ์ เชยชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
150 8036 นายโหว้ย หมิง ลี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
151 8040 นายณัฐพล หงษ์บิน เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
152 8042 นายธีรวัต พลายละหาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
153 8046 นางสาววรินธร คามีศักดิ์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
154 8052 นายพชพรล เพียงลิ้ม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
155 8060 นางสาวพรชนัน พวงธนะสาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
156 8062 นายพุฒิพงษ์ ชอบงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
157 8063 นางสาวกานต์ธิดา คำมี เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
158 8075 นางสาวณัฐรดา เมฆดำรงค์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
159 8083 นายนันทนนท์ จินขุนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
160 8086 นางสาวพรทิพย์ พู่อยู่ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
161 8087 นางสาวสรัลรัตน์ โกสิทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
162 8088 นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่า สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
163 8097 นายชาญชัย มหัทธนะกุลชัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
164 8103 นายพีรวิชญ์ กริชฉกาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
165 8109 นายธนพัฒน์ สุพัฒนานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
166 8115 นางสาวขวัญชนก เป็งสุนา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)
167 8118 นางสาวชลธิชา แตงหนู อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
168 8120 นายธีวรา แก้วก่า วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
169 8132 นายชญานนท์ สุภากิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
170 8140 นางสาวนพรัตน์ พุฒจีบ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
171 8141 นายพรีพัฒนะ ทองสะพัก บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
172 8148 นางสาวศุภษมล กังวาลรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) แมคคาทรอนิกส์ (นานาชาติ)
173 8154 นายพุทธิภูมิ หลิ่วน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
174 8159 นางสาวภัทรานิษฐ์ สิริอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
175 8160 นางสาวดวงหทัย ลำพองชาติ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
176 8164 นางสาวสุมินตรา น้อยฉวี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
177 8176 นางสาวพรรณปพร ใจสุทธิ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
178 8191 นายปฏลวัฒนก์ ส่งเสริมวิทิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
179 8202 นางสาวผกามาศ อาจทวีกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
180 8208 นายธราเทพ ปัญเจียง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
181 8210 นายวัชรพงศ์ ไพฑูรย์วงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
182 8212 นางสาวกชพร โสภาเจริญยิ่ง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
183 8213 นางสาวญาณิศา ธุระนนท์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
184 8220 นายอานนท์ ผลพุฒ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
185 8222 นายธนวรรธน์ เติมต่อ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
186 8230 นายธนธัช ชาญชัยวัฒน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
187 8236 นางสาวเบญญาภา เจือจันทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
188 8270 นางสาวจิดาภา สุวรรณทา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
189 8276 นายศิรสิทธิ์ บุระขันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
190 8294 นางสาวกิตติมา บัวงามสะพรั่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
191 8301 นางสาวยลลดา สุนทรครุฑ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
192 8308 นายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุข วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
193 8314 นายตรอง ไตรวุฒิ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
194 8325 นางสาวนุชนภางค์ บำรุงแคว้น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
195 8336 นายพุฒิพงศ์ พานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
196 8337 นางสาวจินารัตน์ กาละกาญจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
197 8346 นายศิริชัย สมปานามี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
198 8352 นางสาวศิรดา จงปัญญาวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
199 8353 นายปณต กุศลสัตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
200 8355 นายวีรกิจ มะลิวัลย์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
201 8368 นายธนดล พันเลิศรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
202 8369 นางสาวจุฑามาศ ตันเจริญ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
203 8372 นางสาวพรรณพัชร ผิวผา วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
204 8377 นางสาวจิราพรรณ พิมพ์โคตร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
205 8379 นางสาวนริสรา พรพิมล อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
206 8406 นายวรากร แก้วสูงเนิน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
207 8451 นางสาวชมเพลิน เลิศโสภาเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
208 8457 นางสาวชุติพร ศรีสงคราม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
209 8470 นายภาคิน สุปัญจนันท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
210 8474 นายธัญวิชญ์ สิริธนาพันธ์ุ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
211 8483 นางสาวชนัญชิดา วรแก่นทราย ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
212 8484 นางสาวนภัสสร บุญรอด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
213 8493 นางสาวชญาดา ศรีดารา อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
214 8511 นางสาวภัคจิรา คำรามพล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
215 8517 นายพัชรพล ศุภกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
216 8518 นายธนภัทร จำเริญ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
217 8523 นางสาวชลลดา ด่านกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
218 8532 นายรัฐนันท์ ลิ้มกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
219 8533 นายธนทัต ทาศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
220 8537 นายธนดล รัตนถิตะกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
221 8552 นางสาวอารียา ปิ่นภู่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
222 8573 นางสาววริสสรา เลาหเธียรประธาน ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
223 8574 นางสาวภูษณิศา สีดาจิตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
224 8588 นายกฤตนัน สมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
225 8593 นางสาวกมลทิพย์ มูลศรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
226 8594 นายจิรภัทร ณ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
227 8598 นายธีรฉัตร สุขศรีงาม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
228 8613 นางสาวณัฐชญา เสถียรพงษ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
229 8614 นายคีตภัทร ชูรักษ์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
230 8615 นางสาวณภัทร ดอรมาน ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
231 8619 นางสาวนลินี แสงยศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
232 8624 นายคณาวัชร์ ระดมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
233 8637 นางสาวนภัสสร คงงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
234 8644 นางสาวเพชรลดา จินดาเพ็ชร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
235 8647 นายชินวัตร จวบความสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
236 8651 นายสืบวงศ์ ฉัตรสุกิจ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
237 8662 นายณัชนนท์ เรืองศรีนราพร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
238 8683 นายสิรวิชญ์ ธนปิยะวณิชย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
239 8691 นางสาวภาวินี อากาศโสภา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
240 8702 นายหัสพงศ์ สุนทรวิริยะอมร วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
241 8714 นายธนพล นิ่มนวล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
242 8717 นางสาวไอริณกมล วรขัตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
243 8718 นายยุทธจักร วังขุย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
244 8723 นายปรัชญาเวศม์ เฮงสกุล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
245 8728 นายณัฐพล เนื้อเย็น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
246 8731 นางสาวกันยารัตน์ ราชศิลา วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
247 8756 นายคมชลัช อาชวพงศ์พาฌิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
248 8780 นายภวัต แย้มวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
249 8781 นางสาววิภาดา แก้วซอ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
250 8783 นางสาวณญาดา ศรีคำหอม วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
251 8791 นายเดชอนันต์? ดุลนีย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
252 8795 นายกิตติภณ อิธิพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
253 8796 นายยศพันธ์ จงพ่วงกลาง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
254 8827 นายวิศวะ เรืองแจ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
255 8830 นายขจรพล โพธิ์แก้ว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
256 8831 นางสาวนวพรรษ เส็นสอ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
257 8844 นางสาวญาณภัทร จิตรเงิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
258 8850 นายโชตชฎา อุปโยคิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
259 8851 นายวิภู ศรีพลกรัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
260 8871 นายจิราพันธ์ ขวัญรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
261 8873 นางสาวพัลยมนต์ บรรลือวงศ์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
262 8877 นายสุทธวีร์ กังวานสกุลทอง เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
263 8890 นางสาวนิศานาถ ดีเส็ง ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
264 8897 นางสาวยสุตมา ตรัสศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
265 8898 นายพีรัช งดงามจรัส เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
266 8899 นางสาวรณิษฐา ถือความตรง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
267 8910 นายนีรชา เลาะหมัดจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
268 8911 นายสุวัฒน์ ดวงงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
269 8914 นางสาวสุธีรา พิทักษ์ผลิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
270 8923 นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
271 8933 นางสาวธารวิมล มาตรนอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
272 8940 นางสาวลภัสรินทร์ สารนารถ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
273 8948 นางสาวปัฐมา แคล้วคล่อง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
274 8964 นางสาวนันทิยา ทองศิริ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
275 8977 นายวงศกร วิริยะธารา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
276 8987 นายสุทธิพจน์ ไพศาลบุรมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
277 8988 นางสาวธัญชนก พันเลิศวัฒน ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
278 8989 นายวรภัทร เทียบดอกไม้ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
279 8991 นายธณาทร มูลปัญโญ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
280 8995 นางสาวชนิกานต์ สราญจิตต์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
281 8997 นางสาวบัณฑิตา ดัสกร เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
282 9014 นายกรวิชญ์ โพธิสมภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Energy Engineering (International Program)
283 9024 นางสาวปิยะภัทร์ กุลดิลกโกวิท เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
284 9028 นายธนวรรธน์ ศุภภส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
285 9033 นางสาวฉัตรปรียา จันเติบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
286 9036 นายอันดา แก้วระย้า วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
287 9042 นางสาวธัญญพัทธ์ เอี่ยมสุนทรสิน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
288 9055 นางสาวสุทธิดา ชื่นกิติญานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
289 9060 นายเชฎฐ์ธนพัชร กรมทะนา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
290 9063 นางสาวฐานิตา ฟักหอม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
291 9077 นายณพล เสือช่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
292 9078 นายชุติภูมิ โลกสถาพร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
293 9079 นางสาวปราณปวีณ์ บุญประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
294 9091 นายปวรปรัชญ์ เลิศดรุณาณัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
295 9096 นางสาวญาลินดา ปาละโค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
296 9102 นางสาวเปมิกา ธนชัยสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
297 9104 นายเนติธร หาเรือนจักร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
298 9107 นางสาวชนรรญพร ศรีประสิทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
299 9141 นายธาม ถาวรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
300 9148 นายกุลพิสิฐ หีบแก้ว วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
301 9161 นางสาวพิชชาภา สิทธิ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
302 9168 นายพงศภัค พนาวัฒนกุล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง
303 9169 นายณัฐพล ตั้งนิธิกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
304 9181 นายอัมรินทร์ คงศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
305 9185 นางสาวปาณไพริณ วิยาภรณ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
306 9193 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีหนู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
307 9194 นายภรภัทร พุ่มศิริ วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) ไฟฟ้ากำลัง (นานาชาติ)
308 9195 นายธนัท นิยมไวทยะ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
309 9200 นายบัญชาการ อนันตภักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
310 9204 นายณฐนนท์ แดงบุบผา วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
311 9208 นายปฏิภาณ แสงเงิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)
312 9209 นางสาวปวิตรา สาวิสิทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
313 9215 นายณัชพล ตั้งสาธิตพร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
314 9216 นางสาวสมิตานัน จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
315 9220 นางสาวชยานันท์ พูลลาภ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
316 9234 นางสาวเยาวภรณ์ อรุณไพศาลกิจ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
317 9240 นายภูวรินทร์ วิเศษชลธาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
318 9264 นายศิลป์ศรุต ธำรงเวชช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
319 9286 นายสุรเชษฐ์ บุญครอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
320 9290 นางสาวสุดารัตน์ บรรเทิงใจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
321 9291 นางสาวปัณฑารีย์ คำสีวาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
322 9303 นางสาวกัญญารัตน์ พร้อมพรั่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
323 9305 นายอชิตพล เชี่ยวการปราบ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
324 9308 นางสาวกัญญารัตน์ สัญญาปลื้ม ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
325 9310 นายธนิสร โชคเจริญ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
326 9311 นายเอื้ออังกูร เปาริก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
327 9321 นายสิรภัค จันทนา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
328 9327 นางสาวรมิตา สื่อฐิติรัตนกุล วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
329 9333 นายระพีพัฒน์ บรรจงปรุ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
330 9334 นายพัสกร คำแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
331 9365 นายยศพล อ่วมทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
332 9366 นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
333 9373 นายรามิล เต็มวิรุฬห์พงศ์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
334 9394 นายธรรมสรณ์ สุขเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
335 9396 นางสาวปาลิน ชูใจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
336 9399 นายธนพนธ์ ตระกูลรัตนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
337 9400 นางสาวพิกัลยา นาคสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
338 9405 นางสาวกฤติกา ลอยมา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
339 9410 นายศุภพิโชติ กอสกุลธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
340 9423 นางสาวอโณทัย สังฆเศรษฐี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
341 9424 นายวงศพัทธ์ อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
342 9426 นางสาวสิรีธร อัศวรุ่งแสงกุล ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
343 9430 นางสาวลภัสการ จิตต์แช่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
344 9435 นางสาวกันรมณ วีรวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
345 9438 นายณัฐดนัย พูนผล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
346 9444 นายวรวรรธน์ เผ่าศิริพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International)
347 9448 นางสาวบุษกร คลังวิเชียร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
348 9458 นางสาวธนัฐรัชญ์ ฤทธิ์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
349 9461 นายจิรโรจน์ เลิศอัครนานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
350 9465 นายเปี่ยมเดช ยศเงินทองฟู เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
351 9471 นายณัฐภัทร บุญหลิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
352 9494 นายปัชชานันท์ เปรมสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
353 9499 นายรพี บัวศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
354 9506 นายวิชธพงศ์ โปรยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
355 9517 นายเอกวุฒิ บุสภาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
356 9518 นางสาวพิมพ์ธีรา พิธพรชัยกุล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
357 9521 นางสาวศศิกานต์ นิตย์โฆษกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
358 9527 นายปัณณธร พฤกษชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
359 9528 นายอนิรุธ จุลกรังคะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
360 9536 นายยุทธการ พรายพรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
361 9540 นางสาวชนารัญช์ โชคศิริวิไล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
362 9542 นายกิตติกวิน มีศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
363 9547 นายพศวัต แสงสุวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
364 9557 นายพงศกร ศักดิ์สกุลชัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
365 9559 นางสาวคณพร พรนราดล วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
366 9569 นางสาวกมลลักษณ์ เชียเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
367 9576 นางสาวพัชรีพรรณ ขจรรัตนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
368 9582 นางสาวณิชากร ขวัญศิริพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
369 9583 นางสาวชนิตา พรหมงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
370 9604 นางสาวรัตนาวดี คงเกตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
371 9612 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
372 9613 นายทักษ์ดนัย พรหมดนตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
373 9618 นางสาวธัญญา ไทยสุนทร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
374 9620 นางสาวศรีชนัชพร ศรศักดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
375 9628 นายเชาวณัฐ ขาวพิมล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
376 9630 นางสาวสัตตบงกช สว่างรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
377 9631 นางสาวชลิดา ชินกรพันธ์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
378 9636 นายธนกร จรูญรักษ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
379 9644 นายภาณุพงศ์ ไชยโมห์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
380 9650 นายพชรพล อินทร์ประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
381 9655 นายพสิษฐ์ กิจเจริญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
382 9658 นายพงศภัค ชัยเมธนรากูล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
383 9667 นายธีรภัทร์ ภู่เจริญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
384 9671 นายชวินธร สำเภาเงิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
385 9684 นายศรัณยู เล็กวารี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
386 9690 นางสาวนภัสวรรณ เศรษฐิยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
387 9692 นายพชธกร อัจฉริยะประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
388 9699 นางสาวรวิสรา ขยายแย้ม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
389 9704 นางสาวพลอยนภัส จตุรภูมิทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
390 9723 นายธนภัทร กรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
391 9728 นางสาวกานติมา หมื่นฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
392 9732 นายสุทธิวัฒน์ ชูชาติ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
393 9755 นายเบญจามินทร์ สมบัติบุญ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
394 9756 นายพิชญุตม์ ศรีม่วง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
395 9762 นางสาวจิรัสยา กั๊กสูงเนิน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
396 9766 นางสาวณัฐกมล อยู่ในศีล วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
397 9767 นางสาวชฎาพร พรพรหมประทาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
398 9770 นางสาวรุ่งธิวา แพงผา วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
399 9792 นายพิทวัส หอมละม้าย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
400 9807 นายพีรวิชญ์ ติชะพันธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
401 9808 นายฐิติกร เมืองก่อ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
402 9824 นายวรเวศ ชูอ่อน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
403 9827 นางสาวพีรยา จิตรจรูญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
404 9840 นายธนายุทธ สุทธิงาม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
405 9844 นายเอกวิทย์ ธเนศมณีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
406 9851 นายพีระณัฐ เสถียรอมรศิริ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
407 9858 นายณัฐนันท์ กัญจนกาญจน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
408 9871 นางสาวพลอยชมพู ตุลสุข วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
409 9875 นายชนาธิป โอภาสเพิ่มพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
410 9880 นางสาวอริยาภรณ์ สุรเกียรติกำจร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
411 9882 นางสาวปาริฉัตร กลิ่นจำปา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
412 9887 นางสาวปุญยนุช ไพศาล อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
413 9897 นางสาววัลลภา แทนบุญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
414 9902 นางสาวจารุวรรณ วงษ์งาม อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
415 9904 นายปุณณวัช วงษ์สว่าง วิศวกรรมศาสตร์ Energy Engineering (International Program)
416 9911 นางสาวปราณปรียา กสิกรรม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
417 9914 นายภาณุวิชญ์ ละอองนวล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
418 9920 นางสาวชนากานต์ ปทุมมาศ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
419 9922 นางสาวชลธิชา นาถมทอง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
420 9935 นายโยนาส เทงเลอร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
421 9950 นางสาววรรักณ์ ภิญโญยิ่ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
422 9973 นายอัครพล โชติช่วงสถาพร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
423 9988 นางสาวศิริวรรณา เพ็ชรรัตน์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
424 10011 นายสิรภัทร อ๊ะหมัดตอเฮด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
425 10016 นางสาวณัฐรุจา ห้วยศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
426 10024 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองดี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
427 10031 นายปัญญธัช พีระวรากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
428 10048 นายธนพันธ์ พันธ์ภักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
429 10059 นางสาวศศิกานต์ ทองชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
430 10069 นางสาวชาลินี ใช้โฉมยงค์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
431 10074 นายกฤติเดช ดิษฐสอน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
432 10081 นางสาวพิชชานันท์ แจ้งรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
433 10085 นายเจษฎา ก้อนทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
434 10088 นางสาวศุภิศรา อินทร์ละม่อม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
435 10095 นางสาวศิริขวัญวรัชญ์ ศรีดี วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
436 10110 นางสาวพินิดา ตรีโพลา แทน วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
437 10112 นายสรศักดิ์ ใจเงี้ยวคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
438 10128 นางสาวปณิดา แก้วประวัติงาม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
439 10133 นางสาวศิรชา สมบุญเวช ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
440 10151 นางสาวฉัตรยา โตโส สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
441 10158 นายวรัตถ์ ทวีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
442 10161 นางสาวพุทธรักษา ปิดกันภัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
443 10162 นายบุญยากร บุญศิริ วิศวกรรมศาสตร์ Engineering Management and Entrepreneurship (International Program)
444 10169 นางสาวชุติกาญจน์ ท้าวเทพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
445 10172 นางสาวแตงกวา ฉุนกล้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
446 10173 นายวิสุทธิ์ ขุมทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
447 10196 นายพรสวรรค์ วงษ์การีม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
448 10197 นางสาวนัศชนก อัศมเดชอภิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
449 10204 นายจิรสิน บุญประถัมภ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
450 10216 นายสิปปณัฏฐ์ ปัญเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
451 10224 นายภูสิทธิ์ พรหมวัฒนพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
452 10230 นายคณิติน เรือนขวัญ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
453 10242 นางสาววสุมดี จันทพุฒ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
454 10243 นายธีรพันธ์ ทศสำราญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
455 10272 นายกิตติ ชุ่มชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
456 10275 นางสาวรุซดา มะหะหมัด อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
457 10279 นายชิษณุพงศ์ หนูชัยแก้ว ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
458 10303 นางสาวประภาศิริ ทัศวรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
459 10313 นายณัฐพงศ์ น้อยพริ้ง เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
460 10318 นางสาวกชมน ไต่เมฆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
461 10329 นายศุภชัย แสงปาก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
462 10330 นายวัทธิกร เจริญกัลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
463 10360 นางสาววรรณภา ฮ้งเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
464 10368 นายชยณัฐ เกรียงธนบดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
465 10371 นางสาวนริศรา บุญยี่ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
466 10409 นายอุกฤษฎ์ ศิริรังสรรค์กุล สุภาษิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
467 10411 นางสาวณัฐณิระฌา อึงสะกาว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
468 10428 นายสรวิชญ์ เลยวานิชย์เจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
469 10441 นายสราวุฒิ สิงห์บูรณา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
470 10442 นายสัณหณัฐ สารกิจพันธ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
471 10455 นายอลงกรณ์ เสรีวรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
472 10468 นางสาวบุณยนุช ดวงดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
473 10474 นายธิติวุฒิ โชติช่วง เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
474 10478 นางสาวฐิติญา จันทร์คง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
475 10490 นายกฤตพัฒน์ สว่างจิตร ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
476 10496 นายภัคพล นาคจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
477 10507 นางสาวอณุชิดา ภู่ทอง อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
478 10518 นางสาวไข่มุก มุ่งหวังกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
479 10525 นายมิ่งมงคล เศวภีย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)
480 10531 นางสาวอภิสรา แสงมา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
481 10546 นายณัฏฐ์ชัย ศิรินาวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
482 10550 นายศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
483 10558 นายเอกภาพ สุขเกษม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
484 10561 นางสาววีรวัลย์ ท้วมเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
485 10571 นางสาวรัตนพร สมใจนึก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
486 10572 นายกริชกร หมื่นอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
487 10573 นายวิศว์ ศิริวัฒน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
488 10578 นายปมุท ทับทิมจรูญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
489 10618 นางสาวกัณฑมาศ ศรีพรหม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
490 10622 นางสาวสิรินัน มาลัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
491 10632 นายนันทวัฒน์ กลิ้งกลางดอน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
492 10648 นายหฤษฎ์ หิรัญศรี วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International)
493 10650 นายธีรศักดิ์ สุภัทรดิลกกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
494 10655 นางสาวจอมภัคร วัฒนพันธ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
495 10662 นายถิรวิทย์ จันทร์ศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
496 10665 นายไพรัช ชื่นชม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
497 10677 นายธนภัทร จงเลิศฐิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
498 10700 นายปรมี มีสุข วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
499 10709 นายธนพล ไชยเจริญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
500 10711 นางสาวกัญญาภัค บุญยะภาส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
501 10723 นายธนดล สุขเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
502 10742 นายสีเอก สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
503 10744 นายชยพล ไชยเจริญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
504 10749 นายภาสกร พัฒนเเก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
505 10776 นายกายกานต์ เจริญรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
506 10786 นายยศกร พนมโพธิวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
507 10793 นางสาวพิพรรษพร อุรารส ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
508 10794 นางสาวสุธาวัลย์ จันทร์คง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
509 10805 นายวิศวะ ไชยรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
510 10806 นายเอกณัฐ หิรัญนุชนาถ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
511 10807 นายกฤตพัฒน์ ภิงคารวัฒน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
512 10808 นางสาวพิมภิดา ลาดน้อย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
513 10809 นางสาวอภิยดา ไม้งาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
514 10810 นายรัชชานนท์ บุษราคำ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
515 10815 นายนัฐวุฒิ สุดชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
516 10830 นายณัฐพล ใจแก้ว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
517 10832 นายอภิภัทร์ ทองประชาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
518 10833 นางสาวเบญจวรรณ ศักดิ์สมญา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
519 10835 นางสาวศศิธร ศรีจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
520 10838 นางสาวพิมพ์วาลี สังข์ศีลมา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
521 10849 นางสาวมัลลิกา ยิ้มเจริญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
522 10858 นางสาวศศิวรรณ จามวาสี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
523 10865 นางสาวศศินันท์ กล่อมสงค์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
524 10879 นายปรเมษฐ์ จันทะมาลา เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
525 10881 นายนัทธพงศ์ ทองวิไล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
526 10882 นายณัฐภัทร ศรีสุดใจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
527 10891 นางสาวฉัตรสุดา เนตรโรจน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
528 10893 นางสาวสุพรรณิกา โพธิ์ภิขุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
529 10908 นายทศรวินท์ เจริญลาภ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
530 10914 นางสาวสาริศา เกตุงาม เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
531 10915 นางสาวพุฒิมาต พูลพิทยาธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
532 10919 นายภูวิศ พลาบดีวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
533 10927 นางสาวฐาปนีย์ ความดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
534 10931 นายกิตติพิชญ์ เลิศจุ่ม วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
535 10935 นางสาวภูญดา พึ่งนุสนธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
536 10940 นายธีรวัต สุขจิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
537 10944 นายธนวัฒน์ ศรีโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
538 10948 นางสาวธัญรัศม์ สุเมธธีรสิทธฺิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
539 10956 นางสาวพิชญธิดา อุ่นมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
540 10964 นายธนธร แตงอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
541 10976 นายธนภัทร ตาบโกไสย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
542 10982 นายจตุรวิชญ์ สุวรรณโน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
543 10987 นายชวพล ธิติธันยะบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
544 10999 นายพนธกร ธีรานุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
545 11000 นางสาวลลิตภัทร วันแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
546 11002 นายอัชวิชญ์ แก่นประกอบ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
547 11012 นายวีรวิชญ์ จันทร์ศรีเพชร ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
548 11015 นางสาวภัทรวดี สุขเสริม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
549 11021 นายกฤตธนวัฒน์ กุมกัน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
550 11023 นางสาวชุตาภรณ์ กัมปนาทชัยกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
551 11024 นางสาววิลาศินี ชุมสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
552 11026 นายปฏิพัทธ์ สนรักษา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
553 11039 นายฐิติกร รักวิทย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
554 11057 นางสาววัชรีญา จันทรโชติ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
555 11058 นายจิรภัทร กฤชพันธารักษ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
556 11067 นางสาวกานต์มณี หลิมรัตนวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
557 11074 นายปุณณภพ จันทร์ประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
558 11075 นายชัญญณัฏฐ์ ชัยประสิทธิอมร บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
559 11089 นางสาวศศิกานต์ โคตรสมบัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
560 11091 นายพิสิษฐ์ คงฤทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
561 11095 นางสาวพรปวีณ์ เพ็งบุญทัศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
562 11097 นางสาวรุ่งทิพย์ สุขศรีสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
563 11104 นายปฏิภาณ ลากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
564 11111 นายฉัตรมงคล สวัสดี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
565 11114 นางสาวกมลวรรณ อุ่นสุดคลอง เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
566 11121 นายภูการ ชัยยันต์กิจ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
567 11124 นายเจตณัฐ ปิยเกษม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
568 11132 นายภาณพ พิชญอาทร วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International program)
569 11135 นางสาวเปมิกา หอมรอด วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
570 11143 นายพัชรพล นพพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
571 11144 นายเตชสิทธิ์ อรพิมพ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
572 11148 นางสาวนฤมล ดลกูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
573 11168 นางสาวลภัสวรรณ ชาวโพงพาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
574 11177 นายธเนศพล น้อยเหนื่อย วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
575 11178 นางสาวณัฐริกา กุลทนันท์ วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering (International Program)
576 11185 นางสาวสรณ์สิริ ผูกพันธ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
577 11191 นายปรัชญา ใจช่วง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
578 11194 นายหาญสิริ ศรีรัตนวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program)
579 11197 นายรัชพงศ์ เชิดฉาย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
580 11208 นายภาณุรัตน์ อุทุมพร ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
581 11212 นางสาวฐิตารีย์ จารุจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
582 11218 นางสาวเบญญาภา สุบินดี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
583 11220 นางสาวอภิสฎา เกิดเทศ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
584 11221 นางสาวชนากานต์ ต้นสมบัติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
585 11222 นางสาวกิตติยา จันทร์เขียว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
586 11231 นางสาวปาริชาติ สีหา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
587 11243 นางสาวณัฏฐณิชา ทองสด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
588 11245 นายสุวรา มนูรัตนศิลป์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
589 11252 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ทับทอง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
590 11255 นางสาวหทัยเกตุ รุ่งมาหาเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
591 11262 นางสาววิภาวรรณ ศรีจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
592 11270 นายปริญญา สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
593 11275 นายภาธร ปิติพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
594 11287 นายธนพัฒน์ ปานทองคำ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
595 11294 นายชาญวิทย์ ทรัพย์มณี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
596 11312 นางสาวชนิดาภา วงศ์เทพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
597 11318 นายศุภชัย อ่วมเผือก ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
598 11331 นางสาวปถมาพร พรพิจัยภาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
599 11335 นายศรัญยู บุญค้ำจุน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
600 11336 นายภาสกร เลี่ยมอ๋อ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
601 11337 นายพิทวัส บุญญะศิรพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
602 11340 นางสาวอิสริยา ชินปัญจะพล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
603 11348 นางสาวศลิษา เอื้อวรกุลชัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
604 11353 นายธีรพงษ์ กันทาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
605 11360 นายทินภัทร พงศ์สิริวรนาถ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
606 11374 นายกฤษณ์ นิ่มสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
607 11375 นางสาวศศิกานต์ บุญกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
608 11378 นางสาวอัญมณี อ้นสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
609 11382 นางสาวศุภกานต์ วิวัธน์รัตนพงศ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
610 11384 นางสาวสุธีรา เลขะสุวรรณ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
611 11390 นางสาวนิจวรีย์ เนรัญชร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
612 11391 นายจักรพงษ์ เทพไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
613 11395 นางสาวจริยาภรณ์ ใจตรง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
614 11408 นายภาณุพงศ์ จันทร์หอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
615 11419 นางสาวทัศนีย์ พันธุ์แตง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
616 11424 นายพรภวิษย์ ธุนันทา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
617 11429 นายสุวิโรจน์ กว้างขวาง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
618 11438 นางสาวกัญญากร แสนจินดา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
619 11442 นายวรดร น้อยนงเยาว์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
620 11446 นายณภัทร โดยคำดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
621 11451 นางสาวกรกนก ชินวงษ์จุ้ย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
622 11452 นางสาวพรปวีณ์ ศิริวงษ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
623 11494 นายธนกร ศรีวรรณวิทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
624 11499 นายภัทรชนน จิตวิบูลย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
625 11501 นางสาวพรพรรณ นิตตะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
626 11503 นางสาวพิมแพรวดาว บัวบรรเทา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
627 11532 นางสาวธาราลัย หลังสัน ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
628 11533 นางสาวพิมพกานต์ คงคะชาติ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
629 11534 นายฐิติพงศ์ จันตอ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
630 11540 นายอวิรุทธ์ มะหะหมัด วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
631 11543 นายปัณณธร อันชูฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
632 11546 นายศุภกรณ์ จันทร์โรรุณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
633 11552 นายอัคระ รัตนวิจารณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
634 11553 นางสาววรรณพร อยู่ผาสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
635 11558 นายชุติเทพ ดวงสีหา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
636 11580 นางสาวอารยา เชิดชูถิ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
637 11588 นางสาวเปรมธิดา อ้วยโฮม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
638 11590 นางสาวเกษณีย์ ภูนาสี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
639 11592 นายปรัชญา เมฆรักษากิจ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
640 11593 นายณัชสินธุ์ วิชัยโย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
641 11600 นายเจษฎาภรณ์ ขวัญสุข วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
642 11609 นางสาวฐานิดา เเสงศรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
643 11616 นายศิรวิทย์ แซ่หยุ่ง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
644 11622 นายพสิษฐ์พล เพชรพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
645 11627 นายจิรภัทร พรประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
646 11630 นางสาวกัลยกร ยี่นาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
647 11641 นายภัทรจาริน ไพทีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
648 11646 นางสาวณัชชา ธงชนะ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
649 11647 นางสาวชลัลดา จำปาอ่อน อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
650 11648 นางสาวภูริชญา สุทธิพงศ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
651 11669 นายPhongsapak Wansaksri วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
652 11701 นายจิรภัทร ขะจีฟ้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
653 11708 นายอรุณพงษ์ เล้าอรุณ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
654 11714 นางสาวกัลยรัตน์ ผูกโอสถ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
655 11725 นายจามิกร จันทร์สนิท เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
656 11728 นางสาวสวรรยา แก้วสุทธา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
657 11733 นายธนพล ทองนิยม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
658 11758 นายปรัตถกร วงศ์สูง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
659 11770 นางสาวสิตานัน เกตุแก้ว ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
660 11778 นางสาวอารตี นามบุญลือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
661 11782 นายยศพันธ์ เทศสมบูรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
662 11787 นายนนทกิติ์ รุ่งเรืองวรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
663 11790 นายภีรภัทร เวียงสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
664 11791 นางสาวสิรินรี พีรพรรณพงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
665 11797 นายอัครภณ เอี่ยมโอภา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
666 11801 นางสาวณัฐธียา ภิโสรมย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
667 11806 นางสาวธัญกร ลำพรรณโพธิ์ศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
668 11808 นายชาญณรงค์ สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
669 11809 นางสาวณัฐติกา แก้วมีบุญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
670 11810 นางสาวอาทิตยา กันสันเทียะ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
671 11815 นางสาวปิยะมาศ กาญชนโอษฐ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
672 11823 นายกิตติภณ พูลแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
673 11829 นายกษิดิ์เดช เจียมเจริญยิ่ง วิศวกรรมศาสตร์ Energy Engineering (International Program)
674 11841 นางสาวพิชญ์สินี พลภักดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
675 11847 นางสาวปัทมา สารบรรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
676 11853 นางสาววชิราภรณ์ นมัสการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
677 11863 นายอนันตชัย หัศดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
678 11865 นายวีรภัทร วันทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
679 11872 นางสาวนิตยา มนต์ดี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
680 11878 นายนภัส จึงสมาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
681 11880 นางสาวกชนิกา แย้มศรวล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
682 11899 นางสาวศิวรรณณา สรหงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
683 11908 นางสาวกนิษฐา บวนขุนทด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
684 11910 นายกิตติพล ประกอบทรัพย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
685 11911 นาย เมธิชัย มะราช เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
686 11916 นายกฤษกรณ์ เจริญสัตย์สิริ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
687 11924 นางสาวกัญญ์สิรี ศิริพงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
688 11939 นายอรรนพ ใจทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
689 11946 นายชวนากร จิตรไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
690 11947 นายจักรพันธ์ บำรุงกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
691 11961 นายวิชยุตม์ ทองสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
692 11986 นายฐิตินันท์ สินเกิดสุข บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
693 12001 นางสาวศุภนุช นิยมวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
694 12011 นายปรัชญ์สพล ยอดดำเนิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
695 12015 นายศักรินทร์ ตาใจ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
696 12019 นางสาวปาณิศา ปรีชาสถิตย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
697 12031 นางสาววรัญญา สุทธิวิริยะกุล อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
698 12034 นางสาวนิตินัดดา แอบทองหลาง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
699 12041 นางสาวสุธีรา รุ่งอิทธิวงศ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
700 12045 นางสาวสิโนทัย เสวกจันทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
701 12048 นายนราธิป กิจประยูร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
702 12049 นายพีรพล เบ็ญจาทิกุล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
703 12051 นางสาวจณิตา คล้ายบุญมี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
704 12061 นายอดิศวร พรสุรบดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
705 12075 นายศักดินันท์ แก้วเนตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
706 12076 นายภาณุพงศ์ ฤทธิแผลง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
707 12081 นางสาววิภาวี สันโดด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
708 12091 นางสาวกิริฎา ธรรมแก้ว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
709 12092 นายธนกฤต พุทธศรีโพธิ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
710 12094 นายกวินท์ ธนะนพรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
711 12100 นายณัฐกรณ์ วงษ์มณีฉาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
712 12109 นายพุฒิพงศ์ บรรเริงศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
713 12113 นางสาวชุลีพร บัวไข เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
714 12167 นางสาวลลิตา มูฮำหมัดตอเฮด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
715 12179 นางสาวพรนภัส จิตใหญ่ วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) ไฟฟ้ากำลัง (นานาชาติ)
716 12185 นายพสิษฐ์ แตงสอาด วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
717 12186 นางสาวปัญญารัตน์ ศิริวัฒน์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
718 12196 นางสาวพลอยตะวัน ขำแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
719 12198 นางสาวณัฐภรณ์ คำทา สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
720 12202 นายกฤษณ ทิมรักษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
721 12210 นางสาวธิดากร สรรคเสรณี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
722 12225 นางสาวสุพิชชา จีนหลักร้อย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
723 12227 นายธนภูมิ เฉลิมกลิ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
724 12237 นางสาวสวรส ธนธรรมนุกูล วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
725 12244 นางสาววริสา วรรณศิลปชัย วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
726 12246 นายเดชาชัย สำราญราษฎร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
727 12269 นายเชิดพงษ์ ยังจีน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
728 12272 นางสาวณิชาพร แหวนทอง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
729 12273 นายสุทธิราช สุขห้วยพระ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
730 12274 นายอรัญชัย แก้วเลื่อน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
731 12280 นายธนกร ซ้อนพิมพ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
732 12287 นางสาววรมน ชิรวานิช ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
733 12301 นายธีรภัทร์ โสเชื้อ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
734 12312 นายอดุลวิทย์ อรุณสิงครัตน์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
735 12314 นายพีรธัส อุดมโภชน์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
736 12315 นางสาวสุพิชชา พูลศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
737 12331 นายวรัท อินทร์ฉาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
738 12333 นายวรธัช จิตติชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
739 12346 นางสาวปัทมพร อินคำ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
740 12367 นายนรภัทร ศรีมูลน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
741 12369 นายกิตติพันธุ์ ประกอบผล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
742 12377 นางสาวธิญาดา เฉลียว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
743 12386 นางสาวรัชนีกร ก้องกังวาฬ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
744 12389 นายเอกศิลา โพธิ์ทอง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
745 12394 นางสาววริษฐา เตยฉิม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
746 12419 นางสาวชรินรัตน์ ยุปานันท์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
747 12420 นางสาวสุพรรษา โต๊ะทอง วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
748 12425 นายภาสวิชญ์ ศรัณยนิพัทธ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
749 12430 นายปรัชญา ดวงชัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)
750 12431 นายสัณฐิติ ธิวงศ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)
751 12433 นายไทปัณฑ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
752 12435 นายสุวิทย์ หิรัญรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
753 12444 นายณัฐณรงค์ หงษ์ทอง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
754 12451 นางสาวณิชาภัทร เอื้อชินกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
755 12453 นางสาวยุทธธิดา เทียนประทีป ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
756 12470 นายธัญพิสิษฐ์ พลอุทัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
757 12474 นางสาวณัฏฐ์?นรี สุรินทร์? สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
758 12480 นางสาวรินรดา รอยรัตน์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
759 12481 นายรัชพล รุจิเวช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
760 12496 นางสาวอรอมล สุภีชะวี อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
761 12497 นายสิรวิชญ์ พรพิพัฒน์พงศ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
762 12504 นางสาวพรสรวง ศรีเลิศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
763 12505 นายพงศกร โกวิทานุพงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
764 12506 นางสาวณัฐรดา ธัญญานิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
765 12537 นางสาวพรนัชชา แสวงดี อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
766 12539 นางสาวธัญสรณ์ ตระหง่าน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
767 12563 นางสาววิมลรัตน์ สกุลเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
768 12570 นางสาวพรชิตา ชูชาย ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
769 12580 นางสาวศศินันท์ พัจนา เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
770 12587 นายกิตติภูมิ โชตะนา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
771 12590 นางสาวพิมพ์แพรทอง โรจน์พจนรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
772 12598 นางสาวมินตรา แก้วอุดม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
773 12601 นายเบิกฤกษฺ์ อินฉาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
774 12622 นางสาวปริยฉัตร ศรีเกาะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
775 12627 นายณัฎฐกร อารยเขมกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
776 12635 นายอภิวัฒน์ แดงดงบัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
777 12638 นายศิวกร อัมรินทร์นุเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
778 12645 นายดนุชิต คงกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
779 12681 นางสาวเอมปวีร์ อรรถเลิศลักษณ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
780 12682 นางสาวมณีรัตน์ แซ่เจี๊ยะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
781 12685 นายธนทัต บริหารกิจอนันต์ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
782 12693 นางสาวแพรวภากร บุญมาเลิศ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
783 12702 นางสาวญาดา ไตรอุโภค ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
784 12708 นายก้องภพ สุขมากผล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
785 12713 นายฉัตรชัย งามประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
786 12725 นางสาวขวัญหทัย มีหาญพงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
787 12729 นางสาวสิริวรรณ วณิชชานนท์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
788 12732 นายกุลธร เหลี่ยมบุบผา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
789 12733 นางสาวอาตีฮะห์ สาวี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
790 12746 นางสาววนัชพร แก้วรุจินันท์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
791 12753 นางสาวนุชนาฎ ชื่นสงวน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
792 12757 นางสาวจิรัชญา งามฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
793 12762 นางสาววริศรา ดอกรัก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
794 12763 นายปฏิพัทธ์ เกิดแดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
795 12769 นายบุรินทร์ นฤนาทวานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
796 12771 นางสาวจิราวรรณ มุ่งเกิด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
797 12791 นางสาวพรหมศิริ หิรัญ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
798 12798 นางสาวสราวลี ภู่รอด วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
799 12801 นางสาวณัฐชา ใจ๋สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
800 12805 นางสาวพิชชาภัทร์ นิธิเจริญธรณ์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
801 12807 นายชัยพร สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
802 12814 นายศักดิ์ชัย ใยเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
803 12821 นายเสฎฐวุฒิ คล่องแคล่ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
804 12826 นางสาวฝนทิพย์ พูนวิสิฐกุล วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
805 12845 นางสาวภาวินี แก้วนิ่ม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
806 12847 นางสาวฉัตรชนก กาเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
807 12848 นางสาวสรินทิพย์ ทรัพย์พจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
808 12852 นายรัฐศรัณย์ ไวพานิชการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
809 12862 นายเจษชพัชญ์ อยู่พิพัฒน์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
810 12867 นายบดินทร์ภัทร์ ราชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
811 12873 นางสาวละอองดาว เสริฐประสงค์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
812 12877 นายชาณิช แสงกลิ่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
813 12900 นายกฤษณธินันต?์ ไชยบูรณพินิจ? เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
814 12932 นางสาวกัสมา หวังอุ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
815 12935 นายภูริชย์ ชัยทัต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
816 12956 นายพงศกร เมฆชัยสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
817 12968 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเกิด วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International)
818 12980 นางสาวชญาฎา สินธุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
819 12989 นายธรรมธัช มุทุธาร วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
820 12992 นายธนโชติ ลักษณ์วิเศษดี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
821 13003 นายชนภัทร์ ฤกษ์ดี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
822 13016 นายเปรมปรีดี ทองทิพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
823 13022 นายสรวุฒิ แสงเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
824 13030 นายวรัญญู ชัยศีลา วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
825 13031 นางสาวชนินาถ บัวสารบรรณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
826 13036 นางสาวภรภัทร หุตะนาวิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
827 13038 นางสาวชุติรัตน์ ขุมบางลี่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
828 13040 นางสาวนภัสสร คล้ายแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
829 13062 นายภัทรพล กุลฤชากร วิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering (International)
830 13083 นายณัฐพล บุญแดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
831 13093 นางสาวพรนภัส พราหมณ์นาค อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
832 13109 นายกีรติ สุดใจดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
833 13111 นายธเนศ สงค์อินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
834 13112 นางสาวลภัสรดา สิริโพธิประภาณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
835 13113 นางสาวพิมพ์ชนก ท้วมแก้ว วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
836 13116 นายดิตถกร ปภากรวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
837 13131 นางสาวชาลิสา หลุ่งเป้า วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
838 13135 นางสาววรินรำไพ อายุการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
839 13143 นางสาววิภาพร กาญจนธนากุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
840 13154 นายนิธินันท์ เถระพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
841 13176 นางสาวกฤษฎ์ณภัทร แววสูงเนิน วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
842 13186 นายดนุนัย ลาเต็บ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
843 13192 นายภูมิ ไพรศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
844 13193 นายธีระวัฒน์ มังษา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
845 13195 นายฐิติวัสส์ ศิริฐิติวิทยา อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
846 13212 นายชวิน เจริญวรรณยิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
847 13219 นายพุทธกานต์ ฐิติปราโมทย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
848 13231 นายรชต ภูภิรมย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
849 13247 นางสาวภัคธีมา เย็นประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
850 13265 นางสาวบุณยวีร์ กรีแสง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
851 13286 นายกร อำไพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
852 13296 นายธนิสร สราญณิยธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
853 13307 นางสาวภัณฑิลา โกศลารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International program)
854 13308 นายบุญญฤทธิ์ หงษ์สวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
855 13311 นางสาวณัฐวรา พิชญาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
856 13319 นางสาวปาร์ลิตา ช้างเพชร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
857 13331 นายธนวัฒน์ นาแสวง เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
858 13348 นางสาวมณีรัตน์ ปาละพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
859 13363 นางสาวอรยา นุ่มลืมคิด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
860 13367 นายทรงวุฒิ แซ่เตียว วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
861 13380 นายธนชน ลำดวน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
862 13381 นายวชิรวิทย์ เสือสด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
863 13386 นางสาวขวัญชนก สุขขัง ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
864 13388 นายเกริกไกวัล สุภาเสพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
865 13389 นางสาวพิมพิศา ชุมทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
866 13401 นายราเชนทร์ อร่ามศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
867 13408 นายศุภพล อารีวัฒนวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
868 13409 นายเมธาสิทธิ์ คงเจริญสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
869 13410 นางสาวอรปรียา สุทธิประภา เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
870 13417 นายดลพัฒน์ โพธิ์น้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
871 13423 นางสาวเมธิตา พระเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
872 13429 นายมณพัทธ์ ชุ่มชูจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
873 13432 นางสาวอายูมิ โมริ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
874 13434 นางสาวปัญจลักษณ์ โรจน์วัสพล เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
875 13444 นางสาวจิตรลดา บุญธรรม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
876 13450 นายกฤตภาส สิทธิรังสรรค์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
877 13451 นางสาวดรุณี สิงหาญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
878 13466 นางสาวปวีณ์นุช ยะรังวงษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
879 13474 นายพัชรพล แก้วริพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
880 13475 นายกิตติกวิน บุญเลาะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
881 13478 นายชาติปรีชา ชาวหญ้าแพรก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
882 13483 นายเทวินทร์ แทน สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
883 13488 นางสาวปภาภัสสร์ สามารถ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
884 13495 นางสาวปรัชญาภรณ์ อนันต์ธนพัชร วิศวกรรมศาสตร์ Energy Engineering (International Program)
885 13497 นายยศวีร์ รัศมีเวโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
886 13504 นายยศกร ศรีอินกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
887 13511 นายรามิล แสงทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
888 13516 นายนิติธร สุขุประการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
889 13527 นางสาวสุพรรณษา แผ่นผา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
890 13555 นางสาวธันยชนก สิทธินนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
891 13559 นางสาวนภาพร สุขพร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
892 13571 นายวริษฐ์ สุวีรานุวัฒน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
893 13600 นางสาวนลินทิพย์ วงค์ทองนิล อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
894 13621 นางสาวชนาภา ทัศนนพนันท์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
895 13628 นายพีรณัฐ นิลดำอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
896 13632 นายนพพล พรมประเสริฐ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
897 13641 นายมิ่งมงคล ค้าธัญญมงคล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
898 13644 นางสาววรัชนันท์ เนื่องอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
899 13648 นายภณภัทร สมุทรผ่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
900 13668 นายชานนท์ สุดใจดี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
901 13673 นางสาววชิราภรณ์ เทียนชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
902 13677 นายพงศ์พล พวงขาว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
903 13712 นายพงศ์ภัค ตั้งประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
904 13729 นายยศณัฏฐ์ สูงสุมาลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
905 13744 นางสาวกัณฐมณี วิทักขะ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
906 13745 นางสาวลัลลลิลน์ ฤทธิ์มหา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
907 13773 นายณัฐพล สังวรินทะ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
908 13775 นายวีรภัทร์ บุญแก้ว วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
909 13787 นางสาวพิชญาภา บุตุธรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
910 13792 นายณัฐพันธุ์ กอนโด วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
911 13799 นางสาวศุภิสรา พนมวัน ณ อยุธยา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
912 13800 นายจารุวิทย์ เฟื่องบุญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
913 13828 นางสาวปภาวิน คงมิ่ง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
914 13853 นางสาวภัคจิรา พงษ์สกุล ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
915 13857 นางสาวภัสวัลย์ เอี่ยมจรัส เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
916 13862 นางสาวชาลินี เรือนดี เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
917 13873 นางสาวจิณห์นิภา พุ่มโพธิ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
918 13880 นายอภิสิทธิ์ บุญคืน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
919 13887 นายธนภัทร วิเชียรพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
920 13893 นายดนุภัทร สังสีแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
921 13904 นางสาวอัญชิสา ช่วยประสาทพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
922 13906 นางสาวอักษราภัค ศรีไพรวัลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
923 13933 นายณัฐวีร์ เนตรช่วงโชติ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
924 13958 นายภูริ ผดุงนาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
925 13985 นางสาวอาภาภัทร สาเศียร วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
926 13995 นางสาวพิมพ์ชนก ปอสูงเนิน บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
927 14000 นางสาวเบญจมาศ วงษ์ภู่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
928 14009 นางสาวรัญชิดา เนตรอนงค์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
929 14015 นางสาวพรชิตา บุญนาค วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
930 14020 นางสาวกนกวรรณ เมืองทอง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
931 14037 นายจารุกิตติ์ รัตนรักษ์มงคล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
932 14039 นายอลงกรณ์ หอมแม้น เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
933 14060 นายนัธพัฒน์ หมีนพราน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
934 14070 นางสาวพรรณปพร มงคลปรีดาไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
935 14086 นางสาวณัฐกณิศา ทองสุข วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
936 14087 นางสาวนริณ ฤทธิ์เดช วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
937 14088 นางสาวสุมนา ยอดทอง เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
938 14098 นางสาวนิรัตติยา ครุฑจ้อน อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
939 14112 นายณัฐนนท์ กิจพนาพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
940 14129 นายกริชณัฐนนท์ พันธ์ยัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
941 14136 นายกษิดิส ฮะมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
942 14142 นางสาวรัตนาภรณ์ วิชิตลักษณาวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
943 14143 นางสาวศศิกานต์ หลงกระจ่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
944 14179 นายธนพล ยกโต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
945 14191 นายธวัชชัย ปรีชาชน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
946 14192 นายสุกฤษฎิ์ อัตภิญโญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
947 14193 นายวีระวัฒน์ คงชนะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
948 14197 นางสาวภัทรานิษฐ์ วรรณฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
949 14214 นางสาวศุภาพิชญ์ โยธะการี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
950 14220 นางสาวจิตจุฑา คล้ายหนู บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
951 14232 นายวรเมธ ธรรมจริยาวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
952 14237 นางสาวนิชาดา หวานรอบรู้ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
953 14287 นายชัยพร เทียนปลั่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
954 14296 นายทรงกลด เหลืองอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
955 14305 นายอธิปบดินทร์ ธเนศวรรธนะ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
956 14308 นางสาวณิชาภัทร จำมี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
957 14318 นายกฤตยชญ์ แสงงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
958 14328 นายชุติพันธ์ จันทโรทัยไพจิตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
959 14334 นางสาวธนัชชา แสงดาว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
960 14342 นางสาวณัฐณิชา งามทรายทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
961 14343 นายภูวา ไตรประสิทธิ์ศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
962 14372 นายนิธิพัชร ฤทธิ์เทวา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
963 14373 นายปรมัตถ์ ฤกษ์ศิริอารี วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) แมคคาทรอนิกส์ (นานาชาติ)
964 14386 นางสาวสมฤทัย พรมมา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
965 14388 นางสาวณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
966 14402 นางสาวพีระดา นิลราย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
967 14406 นายตุลาการ สังข์มรรทร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
968 14417 นางสาวฑิตฐิตา โสดาตา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
969 14426 นางสาวศรุตา เรียนพิมพ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
970 14429 นายนวพันธ์ น้อยจินดา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
971 14447 นางสาวภุมรินทร์ เกิดมีเงิน วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
972 14458 นางสาวบัวชมพู นันทกูล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
973 14467 นายชารีฟ มินิ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
974 14471 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์อิสลาม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
975 14480 นางสาวลีนา รอมลี เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
976 14485 นางสาวภานิตดา กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
977 14506 นางสาวชนัญชิดา ไชยธงรัตน์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
978 14507 นางสาวศุพิชา ทองบุญธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
979 14515 นายชยณัฐ หีตสุวรรณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
980 14516 นางสาวอลิชา ไพศาลเกษมกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
981 14519 นางสาวณัชชา กล้าจริง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
982 14525 นางสาวธนัญญา หวังสมัด อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
983 14539 นายณัฐพล แซ่เตียว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
984 14556 นายอาณกร เหลืองสอาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
985 14567 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.
986 14569 นายพชรพล สีแดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
987 14574 นายตะวัน วชิรมน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
988 14578 นายธนภัทร คำบำรุง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
989 14579 นายอธิษฐ์ บุญเพ็ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
990 14582 นางสาวเกษราพร มหาผล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
991 14585 นายธรรมสรณ์ วิทยานนท์เอกทวี วิศวกรรมศาสตร์ Energy Engineering (International Program)
992 14586 นางสาวณิชกานต์ คล้ายเจียม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
993 14593 นายคมชิต เทียนบูชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
994 14594 นายธิติพันธ์ ตังสัมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
995 14597 นายณัฐพิสิษฐ์ สุคนธปฏิภาค สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
996 14615 นายภูริณัฐ ถาวรปัญญรัศมี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
997 14622 นายขจรพงศ์ หุบกระโทก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
998 14637 นายคณิสส์ หัตถกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
999 14652 นายวีรดนย์ ชลอุดมกุล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1000 14656 นางสาวปวิชญา นุ่นเอียด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1001 14657 นายวชิรพล กลิ่นเกษร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1002 14676 นางสาวปรียาณัฏฐ์ เกตะสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1003 14682 นางสาวธนวรรณ อ้นหอม ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1004 14690 นายเอกราช ลาพา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1005 14708 นายธราเทพ โนนน้อย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1006 14709 นายภาณุวัฒน์ เขียวไชย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1007 14711 นายสิปปวิชญ์ สายธัญญา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1008 14716 นายอมรศักดิ์ ใคร่นุ่นนา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1009 14717 นายชยธร ทัศนียะเวช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1010 14726 นางสาวธมนวรรณ บุตรศรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1011 14730 นายกานต์ จิตต์แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1012 14731 นางสาวจันทร์ดี สวัสดิ์เดชดี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1013 14736 นายรวีโรจน์ แสงสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1014 14737 นางสาวบุณยานุช ขอมกิ่ง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1015 14740 นางสาวคุนัญญา ฟักทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1016 14750 นางสาวปพิชญา เสนาบุญ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1017 14753 นางสาววัชราภรณ์ คล้ายสมบูรณ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1018 14768 นางสาวพลอยวรินทร์ หิรัญ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1019 14770 นายศุภณัฐ สดสอาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1020 14772 นางสาวพัชริน หมัดยะลาน อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1021 14785 นายปณิธิ งามพักตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1022 14794 นายภูสิทธิ์ พระแท่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1023 14796 นางสาวปุญญดา บุญขำ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1024 14802 นายญาณพล เรืองศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1025 14806 นายเสฎฐวุฒิ วิริยบุล อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1026 14808 นางสาวจิดาภา แก้วนอก เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1027 14816 นายเทวินทร์ สีรยาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1028 14818 นางสาวนิชนันท์ หาญพิชัย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
1029 14836 นายถิรวุฒิ จันหอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1030 14849 นายภูมิพัฒน์ คชสง่า วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
1031 14851 นางสาวเกวลิน อู่สูงเนิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
1032 14853 นางสาวณัชชาพัชฎ์ เนาวพรศรันย์ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1033 14858 นางสาวพิยดา ปัญญธรรมาภรณ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1034 14860 นางสาวฤกษ์สุรัศมิ์ อตินันทชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1035 14862 นางสาวคุณัญญา ปาริยะ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1036 14866 นางสาวกฤติมา คชาชาญ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1037 14872 นายภณสัก แสงใหญ่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1038 14873 นายกลวัชร ศิริพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1039 14877 นายวริทธิ์ รัตนพันธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1040 14884 นายทวีวัฒน์ หาญชนะ วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering (International Program)
1041 14891 นายวรภพ ฉิมพลี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1042 14896 นายเพ็ชรจรัล ประทุมทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1043 14899 นายกฤษณพงค์ ใจห้าว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1044 14902 นายนิธิวัต อริยขจร วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1045 14927 นายพัทธดนย์ ศรีจำรัส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1046 14935 นางสาวพชร ชินโน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1047 14947 นายกฤติน สุขุประการ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
1048 14955 นางสาวจีรนันท์ เกลี้ยงเกลา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1049 14956 นายนรวิชญ์ สุทธิทวี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1050 14975 นายปฏิพัทธ์ ภู่ชำนาญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1051 15009 นางสาวกาญจนา ผุงฉอย วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1052 15015 นายปัญจพล โคสอน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1053 15022 นางสาววรัญญา ผสมทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1054 15024 นางสาวอาลิสา ออนวูจิ ปรินซ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1055 15025 นายศิรชัช ออมแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1056 15033 นางสาวกัญญ์วรา ไชยภูมิ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 4 ปี)
1057 15035 นายธนวรรธน์ อรุโณทัยพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
1058 15040 นางสาวพิชญา ขุนหอม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1059 15047 นางสาวกฤตติกา สาลิตุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1060 15060 นางสาวชิสาพัชร์ สาธกวรสัตย์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1061 15068 นายเสฏฐนันท์ จันทรธาดาพร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1062 15090 นายคุณานนต์ มณีสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1063 15096 นางสาวอธิชา บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1064 15102 นางสาวอักษราภัค กันภัย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1065 15110 นางสาวณัฐนันท์ ิอินทสร้อย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1066 15113 นายหยกเพชร ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1067 15118 นายเสกสรร ศรดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1068 15123 นายเศรษฐพิชญ์ พาอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1069 15139 นายจิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1070 15142 นายชาคริยา ว่องจริงไว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1071 15161 นายภาณุเมศวร์ โพธิ์ทอง วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program)
1072 15164 นายวรายุทธ พรมพาดี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1073 15171 นางสาวมูซีร่า ยอนิมา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1074 15172 นายศุภณัฐ พงศ์สัตตบุษย์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1075 15179 นายชนกันต์ มากศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1076 15182 นายธาม ทวินันท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1077 15185 นางสาวชนนิกานต์ ชานุ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1078 15212 นางสาวปริญญา เกื้อกูล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1079 15216 นางสาววัชรีวรรณ ชญาณภัทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1080 15231 นางสาวณัฐชา เกตุประสิทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1081 15233 นางสาวยาสมีน สมันเลาะ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1082 15235 นางสาวสุมิตา แจ่มอุลิตรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1083 15243 นางสาวธารทิพย์ แก้ววงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1084 15249 นายสุรสิทธิ์ แขนโคกกรวด เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1085 15259 นายสหัต บัวรอด สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1086 15275 นางสาวมุนินธร รักษาศิล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
1087 15277 นายธีธัช สถิตมั่นในธรรม วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1088 15284 นางสาวศศิกานต์ โพธิ์ทอง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1089 15288 นางสาวพิชชาพร กำเหนิดดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1090 15293 นางสาวมินตรา ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
1091 15296 นางสาวชินันพร บริสุทธิ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1092 15307 นายพุฒิพงศ์ ศิวายพราหมณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1093 15311 นายปัณณวัชญ์ จรูญกีรติโรจน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1094 15321 นายภูริพัฒน์ พริ้งพัฒนพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1095 15325 นายเมธา กอบจิตติ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
1096 15329 นายชยธร ชูอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1097 15335 นางสาวยุพเรศ จิตรพัฒนากุล ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1098 15353 นายณัฐนันท์ น้อยยะ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1099 15354 นางสาวปริชาติ ธรรมพาเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1100 15369 นายนราวิชญ์ ทองศรี เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1101 15385 นายจารุวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1102 15392 นางสาวอาทิตยา ทวีสิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
1103 15397 นายบุญญา สาทสุทธิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1104 15409 นายณัฎฐพันธุ์ รักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1105 15419 นางสาวลดาวัลย์ ฝอยทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
1106 15424 นางสาวปริชญา กุณาวงค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1107 15450 นางสาวภัทราภา สามสี สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1108 15454 นางสาวณูร่า ลงสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
1109 15469 นางสาวฐิดายุ สิริสายัณห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1110 15473 นายพีรณัฐ มีจีรกุล วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
1111 15474 นางสาวบัณฑิตา เสือเอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1112 15489 นางสาวรุ้งดาว เภารัศมี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1113 15495 นายชาญณรงค์ ศรีทองคง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปรับปรุง 2560)
1114 15503 นางสาววิภารัตน์ นาขะมิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1115 15515 นางสาวปภาวรินทร์ ประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1116 15528 นายวิชญะ สายชล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1117 15535 นายธนายุทธ คนซื่อ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
1118 15537 นางสาวสิรภัทร ชุ่มจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1119 15538 นายภานุพงศ์ ภิรมย์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1120 15541 นางสาวณิชารีย์ บุญนำมา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
1121 15547 นายพงศธร รักงาน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1122 15566 นายปวริศ สุขสำอางค์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1123 15569 นางสาวสุกฤตา อินทร์แหยม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1124 15594 นางสาวบุณยาพร ยาฮะ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1125 15613 นางสาวสลิลทิพย์ แก้ววรรณา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1126 15614 นายพชร ดาษถนิม วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) ไฟฟ้ากำลัง (นานาชาติ)
1127 15625 นายภัทร ศรีลาโชติ วิศวกรรมศาสตร์ Software Engineering (International program)
1128 15627 นายกอร์ม แจ้งประโคน โซเรนเซ่น วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program)
1129 15629 นายฆฒาวุธ กัลพันธ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1130 15654 นางสาวชัญญานุช โป้บุญส่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1131 15667 นายภคพงศ์ ศุภฤกษ์พาณิชย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1132 15670 นางสาวณัฏฐ์ชุดา สมบูรณ์กิตติกร วิศวกรรมศาสตร์ Engineering Management and Entrepreneurship (International Program)
1133 15671 นางสาวกมลลักษณ์ สุกใส วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1134 15680 นายภูริช เกาะกิ่ง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
1135 15683 นายอิกรอม มาแฮ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1136 15711 นายกฤตเมธ เสื่องศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1137 15717 นางสาวอรปรียา ชัยยะ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1138 15727 นางสาวพิยดา ชาติสุข ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1139 15732 นายธนภพ ปริญญารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1140 15764 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สุขะการผดุง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1141 15768 นางสาวพิรญาณ์ ศิริเวทิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1142 15773 นายนิติภูมิ ประภาพิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1143 15775 นางสาวกัญญาภัค ยังวัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1144 15777 นายธีปพล สุทธิพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1145 15785 นางสาวหทัยชนก สุดตา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1146 15792 นางสาววิลาสินี อ่อนดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1147 15808 นางสาวนรีกานต์ คล้ายสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1148 15813 นายวรนันท์ งามวิไลศิริวงศ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1149 15816 นางสาววรัญญา คูเอี่ยม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1150 15817 นางสาวปนัดดา อินทริง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1151 15825 นายบุรเศรษฐ์ บวรเจริญพันธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1152 15827 นายวิศว กิจขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1153 15830 นางสาวปพิชญา อินทรกำแหง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
1154 15837 นางสาวเนตรชนก แจ้งจำรัส วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน
1155 15842 นายพงศกร วิชชุธีระกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1156 15861 นายพีระวิทย์ พีชาตะนันท์ วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) แมคคาทรอนิกส์ (นานาชาติ)
1157 15862 นายธนกฤต เบญจพลกุล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1158 15867 นายณัฐวัฒน์ ขันเล็ก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1159 15875 นายวรชัย สมสวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1160 15880 นางสาวศุภิสรา ประเสริฐมรรค วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering (International Program) ไฟฟ้ากำลัง (นานาชาติ)
1161 15886 นางสาวณัฐชุตา สุขศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1162 15888 นางสาวณิชกมล บัณฑุวนิช วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1163 15893 นายธงธน แหลมเขาทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1164 15903 นายสรวิชญ์ บรมธนรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1165 15918 นายเติมศักดิ์ แดงโชติ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1166 15920 นางสาวธนพร เย็นสรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1167 15930 นายภูนารา สายทองวิภาธร เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1168 15934 นางสาวพิมพ์ชนก ส่งตระกูล วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1169 15939 นางสาวชนิกานต์ หอมชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1170 15953 นางสาวปณิดา หิรัญอุทก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
1171 15961 นายพีรณัฐ แจ้งขำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1172 15973 นายวิชชาวงศ์ เลาหบุตร วิศวกรรมศาสตร์ Computer Innovation Engineering (International Program)
1173 15993 นางสาวเชาวณ์ปวีณ์ โชติบัณฑ์ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1174 15994 นายรัชชภูมิ แก้วศรีทา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1175 15996 นางสาวพลอยลดา นิธิโชติพัฒน์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1176 15999 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1177 16001 นายจิรัฏฐ์ จิยะจันทน์ วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering (International Program)
1178 16005 นายวศิน เถาสมบัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1179 16018 นางสาวนทีกานต์ จันทร์พวง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1180 16023 นายภูมิปัญญา สาธกุไร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1181 16030 นางสาวจิตติมา คำดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1182 16032 นางสาววริศรา คูตระกูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1183 16034 นายอิทธิพล ผงอ้วน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1184 16040 นางสาวเพ็ญนภา กิตติเฉลา วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1185 16041 นางสาวพรปวีณ์ ลัดดาแย้ม เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1186 16043 นางสาวธิษณามดี สุนทรสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1187 16063 นายณัฐวัฒน์ อินทยุง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1188 16064 นายวรชิต ชาญเชี่ยววิชัย วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1189 16069 นายพิชญุตม์ บงกชมาศ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1190 16073 นายปณิธาน รัตนสมบัติไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
1191 16078 นายปภพพร ทองนรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1192 16086 นายพันธกานต์ กิจนุกร วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1193 16087 นายอติกันต์ แพทย์คชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1194 16088 นางสาวฟ้าใส นิ่มสิริวังโส วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering (International Program)
1195 16096 นางสาวภัทรภร ศรีโนนโคตร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1196 16113 นายปฐมลักษณ์ เหล็กศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1197 16120 นายพงศกร มารุ่งโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering (International Program)
1198 16143 นายธิเบต ต่างจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1199 16167 นางสาวศุภิสรา ศิริบารมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1200 16171 นางสาวรุจรดา สุวรรณเกตุ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1201 16174 นายปณิธิ ตุลาธร เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1202 16201 นายชนะพันธ์ อภินพหิรัณย์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
1203 16227 นางสาวว่านแก้ว มีสุวรรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1204 16239 นางสาวชลพินทุ์ สิงหะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1205 16260 นายนนทิวัฒน์ เพ็งพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1206 16265 นางสาวเกดแก้ว หมวกเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1207 16274 นางสาวชญานิศ มีจำรัส อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1208 16276 นางสาวจุฑามาศ แคว้นโอฬาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1209 16279 นายตราภูมิ ลาภธาดาพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1210 16282 นายทวีศักดิ์ ประจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1211 16286 นางสาวจุฑาทิพย์ โสดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1212 16314 นายชยางกูร บัวแสง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1213 16343 นายกิตติณัช กาญจนขันธกุล วิศวกรรมศาสตร์ Engineering Management and Entrepreneurship (International Program)
1214 16351 นายภาณุพงศ์ ศรีเพ็ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1215 16355 นางสาวเขมินทรา อู๋ วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering (International Program)
1216 16366 นางสาวชนัญธิดา ขวัญเชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)
1217 16371 นายรชต มณีรัตน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช (ปรับปรุง 2560)
1218 16392 นายศิรวิชญ์ สีสุขภู่ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1219 16433 นางสาวปวีณา พูลขำ วิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering (International Program)
1220 16440 นางสาวลักษิกา ทองพวง อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1221 16443 นายมัคพงษ์ สิริวิรัชต์กุล อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1222 16460 นางสาวพรพรรณ ผิวผ่อง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
1223 16470 นางสาวกนกวรรณ สว่างอารมย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
1224 16471 นายจิรวัฒน์ ศุภมิตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
1225 16478 นางสาวนวินดา ลามาลี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สัตวศาสตร์ การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1226 16507 นายณัฐวุฒิ อุ่นวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1227 16546 นางสาวศิริรัตน์ ชัยคำภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1228 16583 นายเนติวุฒ รุ่งโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1229 16590 นางสาวนาเดีย ยิดนรดิน อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1230 16605 นายคมสัน ศรีศักดา เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1231 16606 นางสาวชวินดา คงทอง เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1232 16633 นางสาวนริศรา มีมาก เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1233 16640 นางสาวณกมล แก้วหอม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1234 16647 นายณัฐพงศ์ จินดาพรหม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1235 16652 นายภูมิภิญญ์ กลัดเฟื่อง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1236 16655 นายธเนศพล จันทร์โท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1237 16666 นายณฐภัทร แสงม่วง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1238 16667 นายศิลปคม แก้วเนตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1239 16669 นางสาวปรียาภา บัวยันต์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1240 16680 นางสาวชนิสตา ตานี อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1241 16684 นางสาวชัญญานุช เณรพิทักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1242 16691 นายอติวิชญ์ โฉมเฉลา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1243 16784 นายศตวรรษ หนูคง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1244 16796 นายธนกร ใจเก่งดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1245 16808 นายธีรพงษ์ ปิ่นทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1246 16809 นางสาวเจสซิก้า ไทเลคเคอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1247 16810 นายธาดา เมืองกริ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1248 16825 นางสาวพิมระภัทร บุญเศษ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1249 16827 นายวริทธิ์ธร รุ่นเจริญ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง B.Eng in Smart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
1250 16841 นายณัชพล แท้เจริญกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1251 16860 นายสันติชัย ป้านสุวรรณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.
1252 16865 นางสาวพรสวรรค์ มาอยู่ดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1253 16871 นางสาวระวีวรรณ จันทร์โส สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1254 16872 นายสุวิจักขณ์ ปิ่นทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
1255 16887 นายฉานพล ฟังอารมณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1256 16894 นายธนโชติ พุ่มโรจน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1257 16910 นายสัณฐิติ สุขอำไพจิตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.
1258 16917 นายชนิตพล ชนะพล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล ปวส. (ปรับปรุง 2560)
1259 16962 นางสาวสุธิมา แก้วบุญคำ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1260 16988 นางสาวณัฐวรา สุดใจ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.
1261 17021 นายปรีชาวัฒน์ แตงทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปวส.
1262 17040 นายชนายุตม์ บัวทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1263 17058 นายอนุภัทร อำพันธุ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
1264 17275 นายสฤษฎิ์พงศ์ เกตุดำ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1265 17282 นายศุภวัตร พรนันทภัค วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1266 17283 นางสาวศันสนีย์ กันมินทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน
1267 17288 นางสาวกัลยา แก้วกระจ่าง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน
1268 17294 นางสาวสิริพิชฌาย์ จันทร์นุ้ย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1269 17297 นายธนกฤต จรัสรภัสสรณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1270 17305 นายนคบดินท์ เชื้ออิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1271 17307 นายธนรัฐ ปัจฉิมบุตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1272 17312 นายนราวิชญ์ ชูช่วย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1273 17318 นายอภิวัฒน์ ดำนาคแก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1274 17323 นายภัทราวุธ เหล่ากาสี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1275 17325 นายพีรกานต์ โถชัยคำ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1276 17327 นางสาวจิราพร ศักดิ์รัตน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1277 17332 นายรัชชานนท์ รัชตะวรรณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1278 17337 นายพีระพล เอียดเลื่อน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1279 17340 นายพลกฤต ฐาปนวัฒน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1280 17341 นายลภิศ แสงใหญ่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1281 17343 นายนภัส ของทิพย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1282 17344 นายลภัส แสงใหญ่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1283 17351 นายนันทนวัฒน์ ผลเกิด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน
1284 17355 นางสาวอนุสรา รุ่งนิยม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1285 17360 นายจีรวัฒน์ ศรีบุรินทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1286 17362 นางสาวพรนภา อินจันทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1287 17365 นายวุฒิภัทร อึ๊งเหมอนันต์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1288 17366 นายชัชวาลย์ ขวัญเมือง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1289 17368 นายเลิศวุฒิ จิรรัชวณิช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1290 17371 นายพัฒนพงศ์ โพธิเตียน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1291 17379 นายขุนสรรค์ ภุมมะวัณ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1292 17381 นายรัฐศาสตร์ ราตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
1293 17384 นางสาวศตพร นิลหา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1294 17389 นางสาวชานันดา เสือชม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1295 17390 นางสาวนภสร สาระธนะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1296 17393 นายณัฏฐ์ แจ้งจิตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1297 17394 นางสาวณัฏฐ์วลี เสียงเสนาะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1298 17401 นางสาวธิติสุดา วงศ์วิเศษศักดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1299 17406 นางสาวอาริษา สืบสาย เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1300 17409 นางสาวเนตรชนก เขียนงาม เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1301 17410 นางสาวพิมพ์ชนก มากหนู เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1302 17411 นายอนุสิทธิ์ ศรีบริบูรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1303 17413 นายกรธวัช เหลืองปฐมชัย เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1304 17416 นางสาวภูษิตา สรวยสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1305 17420 นางสาวพชรภรณ์ พิทักษ์ไทย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน
1306 17440 นายปุญญพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1307 23020 นางสาววิมพ์วิภา มโนน้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1308 64000032 นางสาวพรปรียา สงวนแสง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1309 641000037 นายธนบดี เจริญใจ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1310 641000054 นายธราเทพ ตัณฑเจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1311 641000169 Mr.พุฒิพัฒน์ อุดมผลพัฒนพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1312 641000214 นางสาวสิริการย์ สมนึก บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1313 641000577 นางสาวอริศรา อ้อคำ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1314 641001095 นางสาวกัลยวรรธน์ รักษวิณ วิศวกรรมศาสตร์ Computer Innovation Engineering (International Program)
1315 641001339 Mr.วิญญูชน สังขะเลขา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
1316 641001472 นางสาวชลิตา ตั้งคุ้มวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1317 641001803 Mr.โอภาสพงศ์ บุนนาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1318 641001886 นายจุลภัทร ศรีวะโลสกุล วิศวกรรมศาสตร์ Robotics and AI Engineering (International Program)
1319 641001905 Mr.นพรุจ ลือสุขประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
1320 641002601 นายกิตติภพ ทรัพย์ประทุม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1321 641002622 นายณัฐวัฒน์ เย็นนพคุณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1322 641002869 นายณัฐพงศ์ สิงห์เขา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1323 641003330 นางสาวเปี่ยมรัก ปรักเอโก อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1324 641004593 นายสีหนาท พรมมุณี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1325 641004893 นายรัฐพล พลสิมมา บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
1326 641005054 นางสาวคณภร โพธิ์พึ่ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1327 641005100 นางสาวณัชชา รัตนะสินชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1328 641005912 นางสาวจิรนันท์ ลิมะวิรัชพงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1329 641006569 นางสาวกัญญานัตย์ แสงทองคำ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1330 641009160 นางสาวอริศรา ศิริสวัสดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1331 641010234 นางสาวกมลวรรณ บุญโต ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1332 641010729 นางสาวเณศรา เอื้อจิรกาล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1333 641011725 นางสาวมัลลิกา ทองใบ เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1334 641011750 นายภาณุพงศ์ พิริยะปัญญาพร เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1335 641011787 นางสาวสลิลทิพย์ จันทรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1336 641011868 นางสาวภัทรสุดา ฟักถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1337 641012143 นายธันวา สุวรรณโณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1338 641013208 นายฐานลินต์ วินิจธนษรณ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1339 641013218 นายรัชชานนท เสลาคุณ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1340 641013349 นางสาวปิยธิดา คารวพงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1341 641013803 นางสาววิมล ชมหมื่น เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1342 641014107 นายโชคทวี สุวรรณระดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1343 641014253 นายพสธร เชาวรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1344 641014318 นายจักรวาล ไชยนาเเพง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
1345 641014594 นายวีรภัทร สว่างสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1346 641014711 Mr.นรวิชญ์ ตันตินันทวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
1347 641014765 Missวรดา ชูสกุลวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
1348 641014779 Mr.ภูริภัทร กรินสูงเนิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
1349 641014909 นายชนกร ศรีวิชัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1350 641015098 นายธนภูวภัสสร์ ยมสาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1351 641015102 นายรัชกฤช สวัสดิกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1352 641015103 นางสาวประภัสสร อินทะรังษี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1353 641015104 นางสาวดามิยาอ์ ผาติวยายาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1354 641015113 นางสาวรัตนาพร เผ่าพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1355 641015115 นายวรพล จินดาอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1356 641015120 นายรนวิทย์ เหมือนแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1357 641015131 นางสาวภัทรวดี เนตรประภิศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1358 641015136 นายพงษ์พิพัฒน์ เสนตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1359 641015144 นายณัฐกุล ว่องไวพาณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1360 641015152 นางสาวธนภรณ์ ตงน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1361 641015154 นายชลธี ประสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1362 641015188 นางสาวพิชญานิน แก้วเขียว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1363 641015190 นายธนภัทท ศรศรีแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1364 641015193 นางสาวรัฐพร สุขสำราญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1365 641015196 นางสาวกุลธิดา เข็มหนู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1366 641015214 นางสาวณิชารีย์ กัลปพฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1367 641015246 นายพรเสน่ห์ บุญมี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1368 641015265 นางสาวกนกพร กุสดิษฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1369 641015286 นายณัฐพล กองสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1370 641015287 นายบูรพา หาญจริง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1371 641015292 นายสัญญา โพธิ์โซ๊ะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1372 641015298 นางสาวอัณวริน ลักขษร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1373 641015300 นายรัฐภูมิ ปานประจง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1374 641015308 นายชาญชัย กัลยาลอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1375 641015310 นายปริวัชร์ สายัณห์ศิริ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1376 641015317 นายนัฐพงศ์ เปรมใจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1377 641015318 นายอัฐกร เนียรภาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1378 641015319 นายอธิวัฒน์ เนตรสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1379 641015325 นางสาวนุชจารี เครือเป็ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1380 641015328 นางสาวอุษณาวดี หาญเชิงชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1381 641015330 นายณัฐวัฒน์ ทองมุสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1382 641015336 นายพงศ์เทพ ทานกระโทก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1383 641015342 นายภูมิพัฒน์ ลาลุน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1384 641015344 นายชวนากร เอมโอษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1385 641015349 นางสาวศศิธนันญา ไทยเจริญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1386 641015351 นายศราวุธ สุภากรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1387 641015360 นายสุภาษิต ติ๊บกันเงิน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1388 641015380 นายอชิตพล แก้วทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1389 641015408 นายจิรภัทร ซ้อนเขียว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1390 641015411 นายศาสตรพล คงธนไพโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1391 641015429 นายชินพัฒน์ ลิ้มประธาน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1392 641015439 นายสามารถ รชตธรรมกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1393 641015447 นางสาวณัฐฐาพร มากเกย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1394 641015456 นายวีรวัฒน์ ยงโภชน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1395 641015470 นางสาวสิริพร เพียราษฎร์ บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1396 641015480 นายปฐวี แซ่เลี้ยว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1397 641015495 นายณัฏฐชัย บัวชุม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1398 641015500 นายตะวัน ลุงต่า วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1399 641015503 นายคชรัตน์ พุทธเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1400 641015510 นายตะวัน มณีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1401 641015511 นายทักษ์ดนัย ส่องศรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1402 641015518 นายธนนนท์ สมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1403 641015520 นายศรัณญ์ กันถาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1404 641015541 นางสาวฐานุญญา ภาคภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1405 641015542 นายอนุวัต สะอุบล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1406 641015544 นายศุภมิตร เทียนศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1407 641015547 นางสาวปาลิตา สุกิตติพัฒนากุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1408 641015550 นายสิทธิพร บุญเล็ก วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1409 641015551 นายณัฐชนน ตุ้ยทา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1410 641015552 นายเดชานริศวร์ ไฝแดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1411 641015555 นายธนพล แหวนทองคำ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1412 641015557 นางสาวจิดาภา นิตยะ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1413 641015567 นายพิชัยภูษิต ประเสริฐพันธ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1414 641015580 นายศุภกร เชื้อเมืองพาน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1415 641015584 นายพงศรัณย์ โสดามรรค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1416 641015600 นายจิรายุ ขำศิริวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1417 641015609 นายกิตติพัฒน์ บาลนาคม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1418 641015612 นายวีรภัทร บุญเลิศวรกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1419 641015623 นายอดิศักดิ์ ขวัญส่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1420 641015624 นางสาวสุมินชา เกตุแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1421 641015627 นายอัฑฒ์ ธรรมธิกูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1422 641015630 นายปรัชญาทวี ไชยสมบัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1423 641015631 นายหฤษฎ์ นาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1424 641015638 นายปิยะโรจน์ ขันธิฉัตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1425 641015641 นางสาวมาริสา หลงสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1426 641015648 นายศิระ อับดุลลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1427 641015651 นายปฐมวรรณ ตรีจันทปกรณ์ บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1428 641015671 นายเตชินท์ ไม้ทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1429 641015673 นายมฆวัน แจ่มศรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1430 641015674 นายเฉลิมพล สมบุญมาก วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1431 641015675 นายยุทธพงษ์ พรมสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1432 641015677 นายนนทพัทธ์ กลิ่นมณี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1433 641015678 นายวธัญญู จันทร์ศรีแก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1434 641015679 นางสาวเกศกนก ชูสกุล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1435 641015688 นายปรมี ศรีสงคราม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ปวส.)
1436 641015691 นายศิรวิชญ์ รูปแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1437 641015694 นายเกียรติศักดิ์ สักแกแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1438 641015701 นางสาวพิชชาภรณ์ ประกอบชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1439 641015705 นายภคิน ยนต์นิยม บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1440 641015709 นายธนภัทร สงวนศิล บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1441 641015712 นายธนาวุฒิ ศรีขาว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1442 641015719 นายนันทิพัฒน์ ภูพวก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1443 641015720 นายธันยธรณ์ ตลึงจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1444 641015722 นายอรรณพ ธรรมเที่ยงธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1445 641015723 นางสาวกานต์สุดา ปรัชญาประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1446 641015731 นายจินตวัฒน์ ปูนแสงหิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1447 641015738 นายชยนันท์ จันทร์ตาฝั้น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1448 641015739 นางสาวอรปรียา ช่างไม้ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1449 641015748 นายพิทักษ์ สมณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1450 641015763 นายรัฐนันท์ บุญแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี)
1451 641015774 นายปัญญวัฒน์ เตชานุวัตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1452 641015777 นายพรนัชชา ทวีสุข บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1453 641015781 นางสาวปิยธิดา เต็กลี่ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1454 641015785 นายสิทธินนท์ พรหมทอง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1455 641015786 นายธรรมศาสตร์ โสภี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1456 641015790 นายอัศวิน อิศรเดช บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1457 641015793 นายธีรศักดิ์ นราศิริกุลพัทธ์ บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1458 641015798 นางสาววรินทร ชูตระกูล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1459 641015803 นางสาวขวัญจิรา เจริญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1460 641015808 นางสาวประภัสสร ศรีตั้งรัตนกุล บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
1461 641015811 นางสาวสัจจาพร จิวะรางกูร บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1462 641015821 นายชานน วงษ์ทองเหลือ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1463 641015826 นางสาวปณิศา ประกอบกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1464 641015830 นายณัชฌาน จังวิจิตรกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1465 641015835 นางสาวตุลยดา เอี่ยมสุวรรณ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1466 641015838 นายกิตติธัช กาญจนขันธกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1467 641015843 นางสาวกิตติยา ไชยเชษฐ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1468 641300009 นายคีรเทพ จุลละมณฑล วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์