ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
4 - 9 มีนาคม 2564
ข้อมูล ณ 2021-03-17 01:45:22  
**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม เลขที่ผู้สมัคร หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ
นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
1 640000001 วรรณษา ขันชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
2 640000002 จุฑามณี มูลสาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
3 640000004 ณัฐภัทร งามมุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 640000005 ปริญญา พูนจันทึก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
5 640000038 ภัทรวรรณ จันทร์เหล่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
6 64000006 ศศิประภา พรมมงคล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
7 64000007 รัชดา คำอำ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
8 64000008 ธีรภัทร ละคำลือ เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
9 64000009 อาทิตย์ เขื่อนสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
10 64000012 ณิชาพร อ่อนชุม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
11 64000013 พงศธร ธุระเสร็จ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 64000014 กิตติ์ธัญญา เตชานนท์กุลวัฒน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 64000016 ธัญญารัตน์ พิระภาค วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
14 64000020 ศศิกานต์ สารเสวก วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
15 64000021 จิรัชญา เพ็งธรรม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16 64000022 นภกมล สรโชติ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
17 64000023 ยลรดี ประยูรพันธุ์รัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 64000024 ณนท ติขิณานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
19 64000025 รินรดา ปริษการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
20 64000027 โอบดาว ศรีวงษา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
21 64000028 ชินนิรัตน์ ชินโชติวัฒน์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
22 64000030 กิติยา ปานดอนไพร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
23 64000031 อริสรา ลิ้มประจันทร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
24 64000032 พรปรียา สงวนแสง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
25 64000033 ศุภวิชญ์ เผือกผ่อง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
26 64000034 ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
27 64000035 ริศรา พุ่มคำ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
28 64000036 ณัฐนันท์ คำดี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
29 64000037 ศิรินภา หมีทอง ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
30 64000038 วรนันท์ อัครศิริวรนันท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
31 641000011 พิมพ์จุฑา สามารถ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
32 641000012 ศิวกร สมอคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
33 641000013 ศิรภัสสร ศักดิ์โสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
34 641000014 ภูมิพัฒน์ กิตติสุพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
35 641000018 ไทยคูณ สุยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
36 641000021 ชาคริต กฤติยรังสรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
37 641000022 ปณิตา กันภัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
38 641000024 ภัณฑิรา เดชานุวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
39 641000027 กฤตภาส เทพสถิตย์ศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
40 641000028 ณพล อุฬารเวทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
41 641000031 ธีรภัทร รามดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
42 641000043 ศุภณัฐ ศรีบูระไชย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
43 641000046 ปวิตรา ปัทมวณิชชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
44 641000067 จักรกฤษณ์ ดวงเดือน สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (International Program)
45 641000069 นฤเดช ถมังรักษ์สัตว์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
46 641000072 ภูมิพัฒน์ สุขเดชาธร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
47 641000086 ธรรศภร วงค์ทองคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
48 641000094 ปัทมพร หาญสุวรรณ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
49 641000095 ธนบดี เนื่องฤทธิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
50 641000097 ญาณิน บัวละออ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
51 641000098 กรณิศ แก้วไทย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
52 641000099 Syeda Fatema Azmi วิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
53 641000107 มณฑวรรษ พิษณุพันธ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
54 641000113 กิตติพศ พงศ์นาถวัฒน์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
55 641000115 แพรไหม ใบพลูทอง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
56 641000116 พรปวีณ์ แก้วหอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
57 641000117 เบญญาภา งามบริรักษ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
58 641000118 ชัชชญา มิยาโมโต้ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
59 641000129 จิรโรจน์ ถนัดใช้ปืน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
60 641000133 แพรชนก ริมดุสิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
61 641000135 ศรัณญ์ เสงี่ยมเนตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
62 641000137 สุริยะ เชาเบ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
63 641000143 วชิรญาณ์ แสนเยีย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
64 641000144 พงศ์พล วชิรลาภไพฑูรย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
65 641000145 ภัสสิษฐ์ ชาญวิทยพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
66 641000147 เพียงรวี ณ รังษี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
67 641000158 พิมพ์ชนก พยุงวาทเศรษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
68 641000167 ภพภูมินทร์ ศิริบุญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
69 641000168 วชิรวินทร์ วรเมศร์กานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
70 641000169 พุฒิพัฒน์ อุดมผลพัฒนพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
71 641000182 พิชญา อนุทรรศนกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
72 641000187 หรินทิพย์ ชื่นชมน้อย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
73 641000188 ณัฐภัทร พูลเผ่าดำรงค์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
74 641000198 เจตนิพัทธ์ มนต์แก้ว บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
75 641000201 คุณานนต์ เตชอัครกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
76 641000202 สิริกัญญา เอกสัตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
77 641000214 สิริการย์ สมนึก บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
78 641000216 พีรวีร์ วานิชโชว์กิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการสื่อสารและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
79 641000239 ธัญวรัตม์ ศรีสัตยเสถียร บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
80 641000243 ชนกนันท์ รื่นฤทธิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
81 641000244 นิธิพัทธ์ ผู้ธนดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
82 641000252 แชรอน เสตถี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
83 641000254 ปราชญ์ ดวงดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
84 641000259 ปุนรัตน์ เลิศชัยประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
85 641000268 ปานสูรย์ เหลืองทองคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
86 641000269 สรัลพร คุณะวิภากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
87 641000273 กวินนาถ เมฆรุ่งโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
88 641000278 นทีธาร ปัญญากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
89 641000282 ภควัฒน์ ทวีเดช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
90 641000283 จิรายุส เตชะกำธร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
91 641000291 สิรภพ จูประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
92 641000292 พีรพัชร์ สุภาพชุติพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
93 641000298 ปฐมพงศ์ รัตนวิศิษฎ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
94 641000299 ปุลิน กุลเลิศวัฒนา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
95 641000300 สิระติ หิรัญธานี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
96 641000307 นรินทร์ ดาประดิษฐ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
97 641000351 ศิวกร ภู่แจ้ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
98 641000353 อัจจิมา แก่นทองหลาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
99 641000359 ภัทรพล มะเค็ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
100 641000398 เอกมงคล จันทะดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
101 641000400 อัญชิสา ริ้วงาม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
102 641000401 ชุติมา เพชรสวี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
103 641000402 สุทธิภัทร์ ภูคะโร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
104 641000406 ณัชพล ชิตสกุล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
105 641000407 อริศรา ไชยนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
106 641000408 วิสสุตา ปฏิโส ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
107 641000409 นภาวรรณ นิยมสุข ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
108 641000413 พรเพ็ญ กวินจารุพงศ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
109 641000418 ปรียาภรณ์ นำเจริญสมบัติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
110 641000420 ภูมิใจ สารทรัพย์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
111 641000428 ตวิษา หินวิเศษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
112 641000431 ธมลวรรณ สารเเสน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
113 641000435 ณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
114 641000443 จิรายุวัฒน์ กองเงิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
115 641000445 รุจิรา ทิวานันท์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
116 641000455 ภัคจิรา ราโชกาญจน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
117 641000477 ชลธิชา มารจรูญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
118 641000479 เมนิตา พรมเลิศ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
119 641000480 กณินธร นาคน้อย สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
120 641000487 ปุณญดา คูหากาญจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
121 641000490 กวินทรา ช้างดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
122 641000514 ณัฐณิชา ดรุณศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
123 641000515 พรพิรุณ แดงโกเมน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
124 641000518 นันฑิการ มาสมทบ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
125 641000520 ธนวัฒน์ เขียวขจี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
126 641000530 ไพรสนธิ์ เม่งเฮงสูน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
127 641000533 วิภรัตน์ ยังสุข วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
128 641000534 วุฒิภัทร พิมพ์สอ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
129 641000541 ธนากร ธนเพิ่มพูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
130 641000552 ก้องภพ สุภาภรณ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
131 641000560 ธนิ ภาคนาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
132 641000561 กฤตภาส แสงทองเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
133 641000565 ภัทรริตา ปัญญาโตนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
134 641000577 อริศรา อ้อคำ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
135 641000585 นันท์นภัส เพ็งจันทร์ถาพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
136 641000593 สาธินี รุจิขจรเดช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
137 641000595 พรปวีณ์ วงษ์บัณฑิตย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
138 641000596 เทพพระนาย สุขศรีราช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
139 641000601 ปวิชญา เสาสามา สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
140 641000612 ปภาดา สุริยะมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
141 641000628 พิชญา เถกประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
142 641000629 พรนภัส ลมเมฆ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
143 641000634 ธนวรรณ จันทร์สนิทศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
144 641000635 ฐาวนา ศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
145 641000645 ธีรดา วิทยาธรชัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
146 641000656 วริษฐา นาราวิโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
147 641000658 กนกรัตน์ เที่ยงทัศน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
148 641000663 วาสนา เดชวงษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
149 641000669 ปิ่นมุกข์ ศรีคง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
150 641000677 คีตภัทร จันทร์สุขเจริญจินดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
151 641000681 กัลยรัตน์ แสนคำ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
152 641000685 กร โรจน์รัตนปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
153 641000686 กมล เลิศธนสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
154 641000695 รัฐนันท์ จิเมตตาธรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
155 641000702 อธิวัชร์ บริบูรณ์ทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
156 641000716 ธีรภัทร สุขวงษ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
157 641000717 ชนกนันท์ ขจรภูริธนากุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
158 641000718 จีรศักดิ์ หัตถกิจกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
159 641000719 พัณณิตา เตชจิตอนันต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
160 641000722 ธันยาการย์ สุขใส สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
161 641000726 เกวลี กุมภิโร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
162 641000731 ภฤศ กิจโกศล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
163 641000750 สุวิจักขณ์ ฐีตะพงษ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
164 641000751 ศริตวรรธม์ สายสถิตย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
165 641000762 เลอศักดิ์ นิลศรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
166 641000767 กำไลมาศ อินทรครรชิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
167 641000769 สุกาญดา แววสว่าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
168 641000770 สุจริต ประพันธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
169 641000772 ณัฐนันท์ จะงาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
170 641000787 ธัญญาพร พรเกียรติชัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
171 641000816 ณิชา ลัคณาพาชื่นกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
172 641000825 นานาพร วิญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
173 641000834 อมรา จ่าพันธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
174 641000835 จารุวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
175 641000840 ดวงฤทัย พรมชาติ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
176 641000844 อรจิรา วัฒนกุล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
177 641000849 กฎทบวง เณรวงษ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
178 641000850 ธิติมา จันทร์มฤต วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
179 641000854 ปนิตา ศุภวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
180 641000861 ฐิติมา รุ่งกระจ่าง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
181 641000866 ภูมิพัฒน์ แพ่งกล่อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
182 641000870 นนทชา พวงแก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
183 641000871 รุ่งอนันท์ คงวิเชียร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
184 641000872 จุฑารัตน์ คงแสงแก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
185 641000875 มณฑล บุญเพชร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
186 641000879 จันทกานต์ มีลาภ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
187 641000883 จีอาภา เบียะภิรมย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
188 641000884 ธันยพร อยู่สุข วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
189 641000885 อริสา ร่วมชาติ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
190 641000889 วรรณวิภา ดีสะเมาะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
191 641000890 นัฐนรี สังขรเขตต์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
192 641000891 วีรยุทธ ปานสกุล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
193 641000892 นฤมล ชุมแสง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
194 641000894 มายาวี พยัคฆา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
195 641000903 กรกมล เอี่ยมทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการสื่อสารและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
196 641000917 ธัญกร ตันติพุทธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
197 641000930 นันทกร น้อยม่วง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
198 641000932 ธนภัทร ปลื้มชัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
199 641000938 ภาณุวิทย์ อำพลนา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
200 641000939 ณัฐธิดา เลี้ยวประเสริฐ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
201 641000956 ธนภูมิ ธนารักษ์วงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
202 641000959 ชยากุล ธรรมสวาสดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
203 641000962 ณัฐพงศ์ รุ่งเเดง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
204 641000968 จิรนันท์ นันทโก วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
205 641000971 ณัฐวัชต์ เชาว์ไกรสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
206 641000980 คอยรอล มะยา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
207 641000982 อนันตกร สุขอนันต์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
208 641000990 จิณณ์ หวังภัทรกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
209 641000991 Ashmita Chhabra วิศวกรรมศาสตร์ Engineering Management and Entrepreneurship (International Program)
210 641001005 ณัฏฐพงศ์ อรุณพันธุ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
211 641001017 จิราพัชร ปิกแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
212 641001018 ปณิตา มณีใส ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
213 641001028 ชนชาญ ลัคนากูร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
214 641001029 ณัฐฐินันท์ เมี้ยนโภคา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
215 641001030 สุกัลยา สุขงาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
216 641001032 จตุรงค์ แจ่มจำรัส วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
217 641001041 สริสรินท์ ปะจันทบุตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
218 641001042 ภัทราภรณ์ มะโนเรือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
219 641001052 ภูวดล สว่างอารมย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
220 641001053 รติกร กุลพรม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
221 641001064 กชพงศ์ ภู่ประพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
222 641001065 ศรุตา ลิ้มไพศาลสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
223 641001067 พงศกร ศรีเมฆ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
224 641001068 จิตราวดี เบ็ญมูซา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
225 641001071 กมลชนก เกาะแก้ว วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
226 641001081 วรภัทร แดงขวัญทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
227 641001091 สุพัฒตรา คงปาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
228 641001094 นุตประวีณ์ วงษ์อนุชิตเมธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
229 641001110 นัชนันท์ งามพริ้ง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
230 641001118 ธัญญลักษณ์ คณโฑทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
231 641001120 ใบเฟิร์น นิลปัจ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
232 641001125 จิรภัทร วงศ์เจริญรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
233 641001134 ธนพัฒน์ โชติจิรพรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
234 641001160 นนทพัทธ์ โฆษิตคุณกานต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
235 641001175 ณภพ ณ ลำปาง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
236 641001179 เฉลิมวุฒิ จุฑานิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
237 641001180 ณรงค์ชัย บุญมี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
238 641001192 เทวินทร์ คิดสวย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
239 641001193 วริษฐา อานันท์วัชรานนท์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
240 641001194 สรวิศ ตะวันธรงค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
241 641001201 นิรัติศัย แสงม่วง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
242 641001202 ศุภิสรา เจิ้ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
243 641001214 อุษณีย์ หาญสุดเลิศ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
244 641001218 ปณิดา โกมลวิทยคุณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
245 641001235 จิรฐาพร เจียรภัทรานนท์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
246 641001237 กชธร กลิ่นขจาย อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
247 641001242 พันธกานต์ บุญเลี้ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
248 641001253 นพคุณ แสงวณิช บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
249 641001255 มานัสพงค์ บุรีกัน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
250 641001265 มุกดาวรรณ วรชิตย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
251 641001276 ภัทระ หวังสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
252 641001283 ณัฐณิชา รักเวช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
253 641001287 ภูริณัฐ แสนปราชญ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
254 641001288 ณภัทร เตชพิพัฒนกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
255 641001292 ธีธัช ธีระเกียรติ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
256 641001294 ธัมมิกา สังขสังวาลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
257 641001301 สรณัฐ อัศวชัยชิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
258 641001305 ธนัท โทเกษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
259 641001309 อาภานุช รมณีปูชนียะ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
260 641001327 ฐิตารีย์ ตุ้มทอง ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
261 641001339 วิญญูชน สังขะเลขา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
262 641001355 มานัน สระตันติ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
263 641001358 วนิดา จันทคาม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
264 641001363 ปรเมศ โสภณพุทธพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
265 641001371 ณรดิษฐ์ อาภาประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
266 641001378 ฉัตรแก้ว ระยับพันธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
267 641001380 ยศกร ศิริสูตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
268 641001385 อติกร ประสิทธิพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
269 641001389 พัชราภรณ์ แคใหญ่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
270 641001390 ณหทัย ใหญ่สว่าง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
271 641001391 วรภัทร คำทองวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
272 641001394 พิมพ์ผกา พิมพ์ทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
273 641001405 พงศภัค จรูญพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
274 641001411 ภัทรมน ทองสาริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
275 641001423 กาญติวงศ์ บุญชูวงศ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
276 641001425 ธรรมนันท์ ธรรมธรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
277 641001443 สุพิชญา โคคีรี เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
278 641001446 วรปรัชญ์ จันธำรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
279 641001467 วทันยา โชคเกื้อ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
280 641001485 ธาวิน ศิริโกศล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
281 641001492 ธนินทร์ พรศาศวัต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
282 641001494 ต่อเพชร แก้วรัตน์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
283 641001498 จตุรวิชญ์ จุกะแจะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
284 641001499 วัชรพล ทอดสวาสดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
285 641001503 พิมพ์มาดา เพ็งอุ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (International Program)
286 641001507 วริศรา เพิ่มพูนธัญญะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
287 641001508 ธัญรดี ธุวังควัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการสื่อสารและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
288 641001509 พิมพ์นิชา ศรีสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
289 641001511 ณัชพล มานะชัยประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
290 641001532 ดุลพ่าห์ วิบุลสันติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
291 641001534 ปฐมพร ศรีชุดารักษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
292 641001535 ณัฐณิชา สุขเกษม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
293 641001539 ภิชิตา กมลรัตนพิบูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
294 641001548 ณัชชา ตันมงคล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
295 641001550 กิตติพงษ์ ธชาพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
296 641001554 สิริยา โฉมกระโทก วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
297 641001556 คณเสฏฐ์ ปานทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
298 641001557 เตชา อรุณสิริตระกูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
299 641001562 บุษยมาศ จูกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
300 641001563 จันทร์จรัส จิรคุณาสิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
301 641001567 พรชนก พลเยี่ยม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
302 641001568 ณภัทร สินธุเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
303 641001569 วรดร ทวียศหิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
304 641001570 ณัฐกฤตา อมรศุภกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
305 641001575 วนิดา ซู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
306 641001585 ธัญเรศ นุชประมูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
307 641001586 พิสิฐพล ถนอมนุ่ม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
308 641001588 วรนันท์ ทวิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
309 641001591 กรมิษฐ์ บูรณพงศ์วัฒนะ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
310 641001594 ธนกฤต ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
311 641001597 บารมี เทอดเผ่าพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
312 641001607 เจณิสตา หวังเกียรติขจร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
313 641001608 ปุณณวิช สนิสุริวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
314 641001616 อรรณพดนัย ภมะราภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
315 641001636 ธัญพรพรรณ เกิดสวัสดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
316 641001640 รัตตินันท์ จิราพงศ์รักษ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
317 641001644 ธารสิริ ไพบูลย์วัฒนกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
318 641001650 ก้องภพ ตรีรัตนวณิช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
319 641001653 ทิเบต รินทะรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
320 641001656 ภากร รัตนสิริสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
321 641001662 ศรเพชร สิทธานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
322 641001667 ณิชา ณ สงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
323 641001668 ธนากร หาผลทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
324 641001669 ธีรภัทร วัฒนามานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
325 641001674 ชาคริต ฤทธาคณานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
326 641001675 เต็มศิริ หนูยิ้มซ้าย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
327 641001683 วิศวุฒิ วุฒิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (International Program)
328 641001690 หัตธชัย ศิริรอด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
329 641001701 ชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
330 641001710 ปาลิดา โล่ห์ชนะเจริญพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
331 641001712 พสิษฐ์ วัลภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
332 641001716 ธีธัช ธรรมวสิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
333 641001729 ชยพล อัฉริยะศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
334 641001735 สุรชัจ ดลยานุเคราะห์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
335 641001736 ศิริพงษ์ บุญศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
336 641001744 ฐิติวัชร ศรมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
337 641001750 ก้องภพ โลหะศิริชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
338 641001753 กุมภพ ยุวปรีชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
339 641001754 ณฐนน โอสนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
340 641001760 ศศิกานต์ ชุ่มทรวง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
341 641001762 ศิริประภา บรรลือ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
342 641001764 สรชา เอี่ยมมีศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
343 641001770 อธิพัฒน์ ปรัชญาภักดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
344 641001782 อุมาพร มาลัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
345 641001787 วาริธิ สกุลทัพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
346 641001789 สิรภพ มุกดาเพชรรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
347 641001790 ภาณุเดช บุญพรหมอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
348 641001791 ภัทรชัย อเรศสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
349 641001792 ธนิสร โภชนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
350 641001799 ขวัญข้าว พวงนาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
351 641001800 สุวิจักขณ์ ทิพยเนตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
352 641001803 โอภาสพงศ์ บุนนาค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
353 641001805 กฤตธนกร ธีรวรวงษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
354 641001810 พอฤทัย ชื่นจิตกุลถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
355 641001811 สุชาวดี เวชกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
356 641001819 ศุภเขต ชัยชนะวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
357 641001831 พรนภัส เรืองรายวัน สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (International Program)
358 641001835 ธวัลรัตน์ ปัทมจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
359 641001840 ณพงศ์ ตั้งสัตตบุตร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
360 641001842 ศิศิรี ชุณหวชิร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
361 641001845 พาขวัญ จินตพิทักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
362 641001846 ธนิก สันติตรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
363 641001847 ภัทรกร อิงคสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
364 641001850 ธนาคิน ฉกรรจ์ศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
365 641001851 ชนิดาภา ฉายวิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
366 641001863 นาตาชา กรีนอฟ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
367 641001864 เชาว์วรรธน์ กันสุธา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
368 641001865 ชาญชีพ กำโชคชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
369 641001867 กัณฑ์อเนก โชคยางกูร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
370 641001878 แสงตะวัน หอมจำปี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
371 641001879 กุสุมา ใจเปี่ยม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
372 641001880 รุจิศรันย์ มาลาน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
373 641001884 ศิรดา ธนานุพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
374 641001890 ก้องภพ วิชัยดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
375 641001892 ภูมิสิริ ศรีวรรธนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
376 641001897 จิรายุส กันหา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
377 641001900 สรัล ทองจันทรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
378 641001901 วรณัน วรุณพันธุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
379 641001905 นพรุจ ลือสุขประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
380 641001906 ศิริลักษณ์ ทองฮวด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
381 641001911 นรุตม์ แสนนามวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
382 641001914 ศุภกร ประยงค์แย้ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
383 641001926 ธนินท์ธร ภู่ทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
384 641001930 ปัณ โรจนมณเฑียร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
385 641001951 ปิยะพร จงเจริญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
386 641001956 กานต์พิชชา เกษมศิรินาวิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
387 641001957 กชปภพ วงศ์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
388 641001967 พิชามญชุ์ ศิริสังข์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
389 641001970 เเพรวา เหนี่ยวพึ่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
390 641001971 วิพัชร ทองเชียว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
391 641001980 ปณิถิ ปั้นแววงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
392 641001991 ชาญชล โสภากุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
393 641001994 ทศธรรม ใจเทียมศักดิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
394 641001996 พิชามญชุ์ ตันตราพล ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
395 641001999 ณัฐธิชา แสงสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
396 641002003 ศุภิสรา สุวรรณชนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
397 641002017 ธีรเดช นวลเจริญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
398 641002018 เอก จอมมณี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
399 641002024 จุฑารัตน์ เกิดกัน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
400 641002036 กิตติชัย ปานนก วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
401 641002038 รชนิชล ยังพลขันธ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
402 641002042 กฤตเมธ สุวัตถิกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
403 641002043 นันทภัค อุณหกาญจน์กิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
404 641002045 ภัคจิรา รุ่งโรจน์ธนานนท์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
405 641002062 ชนัทนันท์ ตันมธุสรชัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
406 641002065 กิตติศักดิ์ จันทรส วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
407 641002082 อนุชิต ภู่สกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
408 641002090 ศิวกร สุขอนันต์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
409 641002091 ธนัท ภักดีสันติสกุล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
410 641002092 พิรญาณ์ แซ่อึ้ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
411 641002121 ณัฏฐณิชา เหลาเพ็ชร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
412 641002125 ธีราชัย สีตอง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
413 641002129 ณัฐนิชา สุทธิอำนวยกูล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
414 641002168 ธัชพงศ์ วราวรเกียรติ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
415 641002190 พลพรรธน์ กล้าหาญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
416 641002198 ชวัลวัฒน์ เอี่ยมธนสิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
417 641002202 วริยา สวัสดี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
418 641002210 ณัฐพล เครือแบน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
419 641002212 ธิดารักษ์ ชัยธงรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
420 641002216 ภัสพร งามขำ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
421 641002251 กฤติน ล้ำเลิศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
422 641002255 เสริมศิลป์ สาลี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
423 641002260 ปุณฑรี ศรีชัยกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
424 641002262 บัวชมพู กุนัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
425 641002264 จิตประภัสสร์ เชาวนประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
426 641002273 ขัตติยะ ไกยะราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
427 641002274 กฤติมา จุลเสวก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
428 641002280 ดวงกมล เพชรฉวี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
429 641002297 พลพิบูล ไชยกูล อุตสาหกรรมอาหาร Culinary Science and Foodservice Management (International Program)
430 641002304 ศรุตา บุญสมัค สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
431 641002306 ชิติพัทธ์ ลายคาม อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
432 641002314 รติกร รัตนกุญชร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
433 641002316 ภูมิพัฒน์ พุทสาระพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
434 641002319 อลิษา บินยูซ๊บ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
435 641002323 พลศิลป์ ผ่องใส วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
436 641002326 พงษ์นที ศิริพิพัฒน์พูลผล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
437 641002328 ปริยากร คำพลี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
438 641002347 อรยา เจดีย์พราหมณ ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
439 641002357 วชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
440 641002360 รสิตา นกไพบูลย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
441 641002378 ศิริยากร ถิ่นทวี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
442 641002385 มัชฌมน เรืองดำ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
443 641002390 ภูริณัฐ ภิญโญมิตร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
444 641002393 แพรวา ฤกษ์ชินบุตร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
445 641002400 ชมนพร ร่างสง่า วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
446 641002402 กรรณิการ์ เสริมศรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
447 641002416 ณภัทร์ กิจเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
448 641002432 ฑุลิกา โมราฤทธิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
449 641002446 ชนิสรา แซ่ไล่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
450 641002447 สฐาปกรณ์ แซ่เตียว เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
451 641002460 นภัสสร น้อยสุวรรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
452 641002473 พรพิมล ริมพนัสสัก วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
453 641002481 วรินทร ทองมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
454 641002487 ณัฐธิดา จันทิมา เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
455 641002513 แพรนวล พานคำ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
456 641002518 นิธิศ เทียนแสงอุทัย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
457 641002519 ณัฐภัทร กิตติยาภรณ์สกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
458 641002526 นิตย์รดี เพ็ชรศร เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
459 641002531 ณิชกานต์ ก่อแก้ว อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
460 641002533 สุธีรา บุญมาเลิศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
461 641002541 พิมฤดี สารผล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
462 641002555 นรรธี เสนาะน้อย เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
463 641002556 ปรัชญ์ อับดุลเลาะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
464 641002557 อารียา แก้วม่วง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
465 641002575 พิชญาพร บุญธรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
466 641002577 ปริญญา สำเภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
467 641002592 พิไรพร อุดมพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
468 641002597 ธนวิชญ์ ทวีธนวิชญ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
469 641002601 กิตติภพ ทรัพย์ประทุม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
470 641002604 กานต์ เหมือนแม้น วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
471 641002609 พุฒิพงศ์ หงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
472 641002612 บวรลักษณ์ ศิลป์สกุลเจริญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
473 641002616 เสฎฐวุฒิ กสิวุฒิเชิดชูชัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
474 641002619 อรวรรณ วัดล้อม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
475 641002620 ปฏิยุทธ์ หวังทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
476 641002622 ณัฐวัฒน์ เย็นนพคุณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
477 641002625 พชรนนท์ วันแจ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
478 641002656 ขนิษฐา สามารถ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
479 641002657 พัฒน์นรี นัยพินิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
480 641002660 อัญชิษฐา บวรทัต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
481 641002661 อาชานนท์ จินตุลา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
482 641002674 สุชานาถ วัฒนวิจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
483 641002676 เมธาวัจน์ เพียรชูพัฒน์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
484 641002677 กีรติพร ศรีสว่าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
485 641002678 ภูริณัฐ วงษ์ก่อ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
486 641002684 ศก ศิริวัฒนกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
487 641002687 ปิ่นมนัส มหาเสนา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
488 641002697 เบญญาภา นุศรีอัน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
489 641002714 ณัฐพล มั่นธรรมมงคล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
490 641002724 จิรัชญา ณ ลำปาง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
491 641002725 อนงค์ บุญพลอย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
492 641002728 นิพิฐพล ทิพย์สุวรรณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
493 641002729 ณัฐณิชา ทองดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
494 641002730 สาริศา ภิลัยวรรณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
495 641002735 ลลิตภัทร ดาบบัง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
496 641002737 ปณิดา เหมะธุลิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
497 641002740 ศุภสร พรหมโคตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
498 641002744 อัญชิสา ชาญณรงค์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
499 641002747 นันท์นภัส วงศ์วิวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
500 641002748 อรอินทุ์ ตีระพิมลจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
501 641002749 นภัส เธียรธโนปจัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
502 641002753 จิราพร มั่นยืน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
503 641002756 สุธาพร ชลาลัยวิจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
504 641002760 เกษศิกรณ์ มีลือธีรเกียรติ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
505 641002763 จิรภัทร เพิ่มพูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
506 641002773 พิยะดา เรืองวรเวทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
507 641002775 วิชญะ ผลโพธิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
508 641002777 ยศพัทธ์ เจริญราษฎร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
509 641002779 อนุชา บุญสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
510 641002782 ศุภกานต์ สุภากุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
511 641002791 นันทัชพร จั่นจำรัส เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
512 641002805 ณิชาบูล นิลแก้ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
513 641002806 รัชนก อัครสูริย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
514 641002808 สุธาศินี แผนพุทธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
515 641002813 กษิดิษ สีหนาท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
516 641002818 ณภดล สุมณฑา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
517 641002825 พชร วิริยะประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
518 641002830 ธรรศ กาญจนรินทร์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
519 641002839 วุฒิชัย มุสิกะ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
520 641002847 จิรายุส ผลพฤกษา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
521 641002865 สมสกุล ขจรกลิ่น อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
522 641002866 ชนม์นิภา จุลเจริญ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
523 641002869 ณัฐพงศ์ สิงห์เขา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
524 641002891 อัฐญา นุชพันธุ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
525 641002898 ปรัชญา พุ่มเพ็ชร เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
526 641002902 กรสุจิต ภู่ชม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
527 641002905 ญาณากร อยู่รัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
528 641002913 ษษิกา สถิรโภคกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
529 641002936 นรีพัฒน์ วัชรบุญประเสริฐ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
530 641002951 ณัฐนันท์ เกิดวัฒนะ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
531 641002955 ขวัญหทัย เจริญสง่า อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
532 641002958 อิทธิกร ชื่นวิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
533 641002959 วิชญา ปานประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
534 641002970 กันตยา มณีกุล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
535 641002972 ณัฏฐณิชา ต้นหลุบเลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
536 641002975 ดาเนียล รียะวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
537 641002978 ทีฆทัศน์ แย้มละม้าย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
538 641002979 ณิชกานต์ คำผอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
539 641002980 อพัชชา ชาวชน วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
540 641002985 ภคนันท์ ยิ้มเครือ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
541 641002990 ศิริรัตน์ ฤกษ์วรประสิทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
542 641003006 ปริศนา อาวาศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
543 641003014 ปัณฑิตา กนกนทีสวัสดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
544 641003029 มนัฎศิณี บุญเพ็ง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
545 641003035 ก้องภพ อ่อนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
546 641003056 ปารเมศ อารีราษฎร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
547 641003061 อรนุช เข็มสม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
548 641003071 ปุญญาพัฒน์ ประกายวิเชียร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
549 641003076 วัฒนชัย พุทธบาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
550 641003086 ภัทรวิน นคราเมาลีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
551 641003089 อโรชา บัณฑุวงศ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
552 641003100 ลภัสรดา คล้ายสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
553 641003105 ขวัญฤทัย ญัติพันธ์วาวงศ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
554 641003116 สิริกร กิตติรัตนชัย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
555 641003120 ปัณท์ชนิต ทรงฤทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
556 641003121 ขวัญจิรา แรงหาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
557 641003124 โสภิตา ท่าพริก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
558 641003127 รวิสรา ไพบูลย์สมบัติ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
559 641003132 วรภัค อินทรีย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
560 641003142 พัชรดนัย ตอยยีบี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
561 641003145 ชานน ศรีจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
562 641003148 ปวริศร์ บุญยิรัญ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
563 641003149 นิสรีน ทรงศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
564 641003154 อมิตา บารอเฮม ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
565 641003157 ยิ่งคุณ อริยสุนทร เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
566 641003160 ฐิตารีย์ บุญราศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
567 641003161 บวรพจน์ ศรีวิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
568 641003163 ตุสิตา สระบัว เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
569 641003174 เมธพนธ์ บัวดำ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
570 641003180 เดชาธร เนียมสอาด วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
571 641003198 สโรชา นิลสถิตย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
572 641003258 รัตน์ติพร หาญประเสริฐ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
573 641003267 จิรัจฌา พลแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
574 641003277 เบญญาภา ยงเกียรติไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
575 641003292 วณิชชา ทองเหว่า บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
576 641003297 กฤตยา แซงลาด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
577 641003299 มานิตา จันทนาลักษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
578 641003319 ธนาธิป สิงหานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
579 641003320 สิวเฉ่ง หยู่ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
580 641003326 ฑิฆัมพร ทิพย์บรรเทิง อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
581 641003330 เปี่ยมรัก ปรักเอโก อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
582 641003343 นราเกตน์ แสงสง่ารุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
583 641003344 ศิริญญา กรจักร์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
584 641003379 วรรณิภา โพธิ์วงษ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
585 641003381 ชมภูนุช แก้วระหัน เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
586 641003382 จีรนันท์ ประชุมพันธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
587 641003388 ฐิติพงษ์ อร่ามต้อย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
588 641003401 ชนัญชิดา สุดสอาด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
589 641003404 ศุภเชฎฐ์ มีนาสันติรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
590 641003408 ปนัดดา หมวดน้อย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
591 641003410 ศวรรยา สุคันธวรัตน์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
592 641003419 โสพันธุ์ เลิศชัยประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
593 641003439 ชนากานต์ เสือส่าน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
594 641003440 แพรทอง บุณยรัตพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
595 641003442 สุกฤษฎิ์ สดศรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
596 641003453 ณัฐชนน ทับแว่ว ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
597 641003455 ณัฐนรินทร์ บุญธรรม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
598 641003464 อนงค์ภัทร์ เธียรธัญญ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
599 641003474 จิรภัทร ซื่อประเสริฐ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
600 641003489 ณิชา ทิพย์โสต เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
601 641003504 กนกขวัญ สารสุข วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
602 641003515 ชนาธิป พรมทา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
603 641003520 ชฎาภรณ์ ปัญญาพ่อ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
604 641003527 พัชริดา สุขเจริญ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
605 641003531 กรกนก โพธิ์พระ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
606 641003542 จิรัชญา สมานมาก วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
607 641003546 ธีรภัทร์ เผือกผ่อง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
608 641003553 สุนิสา สุวรรณจินดา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
609 641003558 ธนกฤต พันสีมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
610 641003559 สุภาฤดี สุภาสืบ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
611 641003560 ปาริตา นาวารี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
612 641003561 ภีมพล อเนกอำไพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
613 641003569 พิชญุตม์ พลคณา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
614 641003572 พลอยไพลิน ชัยดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
615 641003574 กนกพล เย็นสม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
616 641003578 ชาติชาย อัมพุช บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
617 641003586 ศศิประภา สุขเกษม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
618 641003587 ศิริวรินทร์ เกตุวิฑูรย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
619 641003588 วรภัทร มะโหธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
620 641003601 ภวิศ พงษ์สว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
621 641003607 ซาฟิรีน โตะกานี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
622 641003662 โยษิตา โสนะชัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
623 641003663 วันธนา เฝือยา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
624 641003668 อามีณา ลีม๊ะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
625 641003679 วรัญญา พิมพ์อักษร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
626 641003686 ตุลยทท ปัญจธนศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
627 641003708 เกรียงไกร สนั่นนารี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
628 641003724 กลวัชร วงค์พุทธคำ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
629 641003725 ภัทรภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
630 641003729 คชา คชาชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
631 641003743 วัชรวุฒิ ด่านพิพัฒน์ตระกูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
632 641003753 วสุพล โคตรภูธร วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
633 641003765 วรนาฎ ชัยชื่อ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง
634 641003780 ศิวกร เสเกกุล เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
635 641003782 ชิษณุพงศ์ ฟูรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
636 641003787 กิตติพัฒน์ ทองสิงห์คลี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
637 641003800 สิริยากร ชื่นสดใส สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
638 641003805 ชุติกาญจน์ ยอดสุวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
639 641003830 ธนาธิป ศิริโภคา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
640 641003834 อมรรัตน์ บุญจวง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
641 641003847 ธีรพัฒน์ บุญศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
642 641003864 เมคา เหล่าประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
643 641003879 กัญธิภา ทองคำใส วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
644 641003881 ณัฐวุฒิ ตระกูลจำปา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
645 641003883 ฌัชฌา แสงอากาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
646 641003886 ภูมิรพี สินคีรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
647 641003890 พัชราภรณ์ เมฆา ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
648 641003892 พีรพัฒน์ เสนานิมิตร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
649 641003897 พิชญา ผลินสุคนธ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
650 641003902 อิงค์วีรินทร์ เสียมหาญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
651 641003919 ขุมทรัพย์ ผิวอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
652 641003921 ภัทรวรรธน์ อภิธนชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
653 641003925 กฤษฎิ์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
654 641003927 วนิศฐา คำภีรสิงห์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
655 641003929 รัติยากร บุสนาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
656 641003930 ศุภณัฐ เมืองชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
657 641003934 วรกฤต เหลืองอ่อน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
658 641003947 ภวรัญชน์ ลอยเมฆ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
659 641003955 ตรีรัตน์ ลีนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
660 641003961 วรวิช นามสมุทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
661 641003962 ชนนิกานต์ สุขสว่าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
662 641003966 นุชวรา นาคช่วย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
663 641003967 กษมา พุทธนิมนต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
664 641003971 ชฎาพร สัตย์พานิช เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
665 641003976 อชิระ ชั่งชัย วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
666 641003983 วัชรพล เขียวเนียม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
667 641003986 วีนัส เลาะมาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
668 641003993 กิตติพงศ์ อุดมศาสตร์พร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
669 641003994 ณัฐกานต์ ภาคำตา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
670 641004027 ทินภัทร หมีทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
671 641004048 เบญญาภา สุขประเสริฐกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
672 641004051 ศิระ พุ่มเกษร วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
673 641004053 ภุมริน รินากุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
674 641004058 อัจฉราภรณ์ ถาปันแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
675 641004061 ณัฏฐชัย มาผิว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
676 641004062 ธามรุจ จุฑารัตน์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
677 641004063 จักษณา พิลาสุข วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
678 641004067 อนพัทย์ ไกรโพธิพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
679 641004083 ญาดา อาจนรา ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
680 641004092 ธนกฤต เขียวเขิน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
681 641004093 พรศิวะ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
682 641004096 วรกานต์ สบายกาย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
683 641004105 พิชชาภา จันตะนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
684 641004112 หนึ่งฤทัย ป้านภูมิ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
685 641004114 ณัฐภัทร รัตนวณิชกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
686 641004127 ภูริชญา สารคาญ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
687 641004135 กัญชิดา อรรถพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
688 641004139 พรรณสิริ เทียนมนต์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
689 641004143 วรรณิดา ละมูนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
690 641004155 พนิดา ปัญญาวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
691 641004168 รินรดา สุเหร็น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
692 641004173 วรพงศ์ สุขอินทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
693 641004174 แจนจิรา ชินทวัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
694 641004177 กาญจน์ศดานันท์ แสนยามาศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
695 641004191 เจนจิรา พรมแดง ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
696 641004199 ณัฐพล คงสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
697 641004203 วีระยุทธ เงินเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
698 641004204 ณัฐวรรณ แสงสุทธิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
699 641004215 อนาวิล ธรรมเจริญทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
700 641004231 ดนุภพ จรัสกุล เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
701 641004235 ลลิตา นาคสุ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
702 641004239 ยุทธศักดิ์ สกุลตันเจริญชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
703 641004253 พงศ์ภีระ วงศประสิทธิพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
704 641004257 นนทภัสร์ ทองคำ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
705 641004282 ทัดนภา ทัศน์กระแสร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
706 641004298 กษิดิศ คำเเก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
707 641004308 อริสรา เหล็งนุ้ย ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
708 641004317 จิรสิน สายวิพินทิพย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
709 641004320 ปิยะวัชร์ หมื่นศรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
710 641004338 พงศกร โพธิ์นาแค วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
711 641004342 นิลรัตน์ พรามวิมล ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
712 641004344 อภิรัชช์ แตงโท วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
713 641004350 ญาดา ตัณฑะศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
714 641004363 เพิ่มพูน บุญฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
715 641004383 ธัญชนก ก้อนมณี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
716 641004388 ธนภัทร โกแมน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
717 641004395 ณัฐธิดา นันตะรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
718 641004397 จณิสตา จันโทสุทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
719 641004411 ทรรศวรรณ คัดมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
720 641004412 ภัสธญพร พลมีเดช สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
721 641004415 นิติภูมิ พักตร์จันทร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
722 641004418 มนัสนันท์ ปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
723 641004434 ฤทธิกานต์ ไชยก้านตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
724 641004445 กฤติน เพชรรักษา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
725 641004446 วริศรา ผลาหาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
726 641004451 พงคภัค พรหมวิจิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
727 641004459 พัชราภรณ์ แสนหาญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
728 641004460 ชญาดา บุญสะอาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
729 641004475 เมธา หงส์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
730 641004479 ชาติณโยดม วิบูลย์พานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
731 641004484 ศศิธร บัวเงิน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
732 641004491 จิรายุ สุยอย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
733 641004496 ชนิกานต์ วงษ์กวน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
734 641004502 ณัฐวิโรจน์ ฤทธิรณยุทธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
735 641004510 ทิพย์ทิวาพร มีศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
736 641004514 สายหทัย ดีประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
737 641004519 สุภัทรา เเสนส้าว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
738 641004528 ปิยะราช ไทยสมบูรณ์สุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
739 641004530 เกษราภรณ์ ส่งศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
740 641004533 ศิริโสมวดี วิยาสิงห์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
741 641004544 กนกวรรณ รัตนาคะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
742 641004546 สุกัญญา เชิงฉลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
743 641004547 ศรุต วัชโรภาส วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
744 641004548 ภัทธราวดี พิมใจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
745 641004555 ธีรกมล เชื้อบุญมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
746 641004567 วชิรภรณ์ ต้นชมภู วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
747 641004572 ปุณณวิชญ์ หรือเจริญ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
748 641004577 วรลักษณ์ ประชานันท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
749 641004582 ชัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
750 641004587 พลกาญจน์ ศรีคำพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
751 641004591 ภทรพรรณ เชื้อสายสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
752 641004593 สีหนาท พรมมุณี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
753 641004604 ธนดล ปิ่ณฑศิริ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
754 641004608 ดลลดา ชินกรพันธ์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
755 641004620 พิสิทธิ์ รัฐจร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
756 641004621 จันจิรา แวดไชยสง อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
757 641004624 อรพรรณ ศรีอุไร อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
758 641004626 อติกันต์ พยุงทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
759 641004633 ชนกชนม์ รักฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
760 641004657 ญาดานันท์ น้อยพรม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
761 641004666 ศศิวรรณ ถามูลเรศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
762 641004673 นิชาภัทร ปานเพชร วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
763 641004692 บุญสิตา เซี่ยงว่อง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
764 641004693 ภูมิภัทร พรพัฒนะสกุลชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
765 641004697 พรพิพัฒน์ ปิยมาตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
766 641004703 ณัฐวัตร อ่อนศรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
767 641004722 กัลยารัตน์ วาตีบุญเรือง เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
768 641004723 กัญญานัฐ สุทธิธรรม เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
769 641004728 ศรัณญ์ โก๊เจริญ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
770 641004730 ธีรภัทร สุขพรรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
771 641004734 บวรพจน์ อูปแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
772 641004751 ปิยะพล รุ่งนพคุณศรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
773 641004755 เบญจพร เขียวสด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
774 641004763 ธีรพงศ์ ตุ่นแจ้ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
775 641004764 วิลาสินี ศรีรัตน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
776 641004767 อิสริยาภรณ์ อยู่สุขสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
777 641004782 เสาวลักษณ์ บุญเรือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
778 641004787 อรอุษา ภาษิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
779 641004793 ชนกันต์ ปันติบุญ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
780 641004800 ญาดา จันทร์รุ่งมณีกุล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
781 641004803 ศิริยากร พันมุณี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
782 641004812 เจษฎา ไชยเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
783 641004813 คีรินทร เต็มประดา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
784 641004817 สุดารัตน์ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
785 641004821 ธนัชพร เเสนดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
786 641004830 กษมพล ผคุโนพาส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
787 641004865 อรัชฌา ปิ่นประยูร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
788 641004866 นัฐพล ขำชุ่ม เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
789 641004870 ณัฐพงศ์ น้อยสว่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
790 641004878 อัมฤทธิ์ ศรีวงษ์คำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
791 641004890 กันตณัช ตรัสศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
792 641004893 รัฐพล พลสิมมา บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
793 641004905 ปิยวัฒน์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
794 641004907 ภิญญดา พิมพิมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
795 641004916 ธีรภัทร พันธ์อินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
796 641004920 ชนิตา เสลาคุณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
797 641004921 น้ำหนึ่ง ภิญโญ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
798 641004929 อนุพงษ์ แสงทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
799 641004944 วริศรา ธนวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
800 641004948 วัชราภรณ์ วงศ์คำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
801 641004951 ธนา เย็นใจดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
802 641004959 กรกมล ยศม้าว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
803 641004960 จอมขวัญ ทรัพย์ธนะอุดม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
804 641004967 ภูมิพัชร ชัขวาล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
805 641004974 ศิวกร จุ้ยกำจร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
806 641004977 พิริยพล ประสานเกลียว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
807 641004989 นาเดียร์ ตงสาลี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
808 641004993 พงษ์พรรณ เทพพนม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
809 641004995 ณปภัช สุขเกษม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
810 641005008 ภรภัทร อธิษฐานสกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
811 641005028 พรพิมล จำปาน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
812 641005029 ปัณณ์ ปิ่นแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
813 641005042 ธนรัตน์ ศรีระบุตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
814 641005054 คณภร โพธิ์พึ่ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
815 641005055 สุพิชฌา หวังเกษม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
816 641005061 อานีส มิตรยิ้ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
817 641005063 ปณิดา ดูพันดุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
818 641005069 ณัฐดนัย ปลื้มใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
819 641005074 อาทิตยา บุญเพิ่ม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง
820 641005076 จารุวรรณ ยาสมุทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
821 641005083 ณัฐณิชา แซ่จิว ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
822 641005086 ธนิษฐา ไชยมงคล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
823 641005100 ณัชชา รัตนะสินชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
824 641005109 ภาวิดา ลียะวณิช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
825 641005111 ธวัชชัย ไชยกำบัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
826 641005119 ภัคจิรา โพธิ์เย็น วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
827 641005123 จิรสิน สืบแสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
828 641005125 สิริ หงษ์เจริญ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
829 641005130 ทิพปภา อะนะรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
830 641005131 จิตติมา ทับประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
831 641005139 ธีรภัทร เฮียงจันทา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
832 641005153 รัชต์ธร ทองเอียด วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
833 641005154 คมสันต์ ตราทอง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
834 641005155 อรนุช ฤๅโสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
835 641005163 เเพรวา สวนงาม เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
836 641005180 นฤมล กองกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
837 641005201 จิรัฏฐ์ ธรรมสุรกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
838 641005214 เกรียงไกร สมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
839 641005220 ณิชาพัชร์ อ้นมงคล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
840 641005221 ธนวุฒิ ขำกล่ำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
841 641005225 ศศิลักษณ์ หลู วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
842 641005226 พรพรหม กาญจนปาริชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
843 641005232 นิตา เจนวิษุวัต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
844 641005233 พัทธวรรณ นิลประเสริฐ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
845 641005238 วรวรรณ พรมมา อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
846 641005246 ภูธิพัฒน์ จันทะนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
847 641005247 อภิญวัช ขวัญพฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
848 641005254 จุติพร เขมกรรม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
849 641005257 ชัยพันธ์ วรัญญูรัตนะ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
850 641005267 กัญญารัตน์ ไชยยันต์บูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
851 641005273 ศุภวิชญ์ แซ่ลิ่ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
852 641005279 ธนภัทร ลักษณ์วิเศษดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
853 641005287 ณิชาภัทร พื้นผา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
854 641005305 อธิศ นิติกิจไพบูลย์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
855 641005307 สุพิชฌาย์ ลิขิตสุภิณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
856 641005308 พิมลณัฐ ศรีเผด็จกุลชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
857 641005315 วรวุธ มั่นคง เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
858 641005318 ชนิตา โพธิเกตุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
859 641005327 วิมลสิริ ร่มศรี วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
860 641005332 จิรายุส เชื้อบุญมี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
861 641005333 ทิพย์ธันวา สระทองจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
862 641005335 พัทธ์ธีรา ทองนพรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
863 641005342 ชวัลลักษณ์ จันทรคติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
864 641005343 สุชานาถ ไวยจิรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
865 641005354 ธนัยนันท์ น่วมสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
866 641005358 เรมิตา จำลองราษฎร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
867 641005359 การัณยภาส ณ วาโย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
868 641005364 พิชญา อยู่เจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
869 641005368 ญาณิศา ชัยเพชร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
870 641005371 สุพัชชา ฤกษ์นาวี เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
871 641005372 ปณัยกร ขันทอง ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
872 641005398 วณารัตน์ เกียรติแก้วอุดม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
873 641005400 วริษา มณีอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
874 641005424 กุลภัสสร์ นิตยชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
875 641005426 พรนัชชา ศรีทวีสินทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
876 641005428 ธีระวัฒน์ แก้วโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
877 641005440 นริศรา เครือวัลย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
878 641005456 หทัยภัทร เอี่ยมลิ้ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
879 641005459 นาวิน ม่วงหวัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
880 641005467 ปัณณพร ผิวจันทร์สด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
881 641005469 รวีโรจน์ โทแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
882 641005480 ปภาวรินทร์ นุริตนนท์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
883 641005482 ศรัณย์ภัทร เกษมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
884 641005493 วรินทร พินวงษ์สุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
885 641005498 จุฑามาศ พรมพิชัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
886 641005507 ศศลักษณ์ ทรงประไพ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
887 641005513 นีรนารถ เจียรนันทนา อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
888 641005525 ชุตินันท์ ทิพวัมฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
889 641005535 พงศพัศ พัทธนันทพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
890 641005536 ณัฐชา พิมพ์ใจพงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
891 641005548 ปาลิตา บุตรคาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
892 641005555 ณัฐชนน ทองพราว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
893 641005565 จุฑามณี โพธิ์ชัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
894 641005566 ธิปก เจียมจราพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
895 641005571 ลลิตา บุญสุข วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
896 641005619 วีรวิชญ์ พิมานวรกุล อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
897 641005641 สุทธิกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
898 641005651 ศิรภัสสร ทองทิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
899 641005655 พิชญาภา มุ่งเอื้อมกลาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
900 641005674 นันทนัท ชุ่มใจ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
901 641005675 ศิรชัช อ้นไชยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
902 641005687 ณัฐนรี สิริบุญญารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
903 641005688 เกศณภา วาไธสง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
904 641005689 ศิรสิทธิ์ เทียนเจริญชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
905 641005692 ณัฏฐพร ตั้นเส้ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
906 641005697 ธันยพร ตลับนิล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
907 641005700 อาริตา จุลพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
908 641005701 วชิรญาณ์ อารีเอื้อ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
909 641005706 ธนกร ศรีรินแปง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
910 641005710 ภาษิต นานา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
911 641005726 ษริภูมิ แสนโยชน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
912 641005727 ณฐพรรษ กุลวัฒโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
913 641005732 สุดารัตน์ ต่อมสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
914 641005739 อารยา น่วมสำราญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
915 641005741 ภควัฒน์ วัธนารวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
916 641005744 ชลลดา แซ่ลิ้ม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
917 641005746 ชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
918 641005749 ณัฐวลัย ศฤงคารินทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
919 641005753 วรโชติ ใจเร็ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
920 641005756 สิรินทรา แย้มบุญยิ่ง แพทยศาสตร์นานาชาติ Doctor of Medicine (International Program)
921 641005760 มณีรัตน์ หงอสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
922 641005761 ภูริดา กำเหนิด วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
923 641005762 อิทธิรุจน์ เเย้มเเสง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
924 641005785 อภินันทร์ ตั้งไพบูลย์สุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
925 641005787 นิชากรณ์ ภูทองปิด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
926 641005788 รุ่งโรจน์ แปเมืองปัก วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
927 641005807 กฤตภาส สุริยะวงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
928 641005820 ศิวกร มาระมิ่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
929 641005832 เพชรลดา ทองก้อน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
930 641005852 สิรวิชญ์ ภูริสัตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
931 641005855 ณุตตรา กล้าหาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
932 641005857 ณัฏฐ์นารี จริตงาม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
933 641005865 อภิชญา นิชพรกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
934 641005871 สกุลภพ สมแสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
935 641005875 บุษบาบัณ รานอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
936 641005879 สิรภัทร เหล่ารุจิสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
937 641005899 ผกากาญจน์ ปัญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
938 641005905 พิมพ์พลอย วชิระนันทกุล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
939 641005906 อรณิชา ฉัตรวงศ์วาน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
940 641005911 พชรพล มหาราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
941 641005912 จิรนันท์ ลิมะวิรัชพงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
942 641005924 คุณัญญา ธีระภู่สงวน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
943 641005925 นฤมล ณ พัทลุง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
944 641005935 ปองภพ ด้ามทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
945 641005938 พีรดนย์ รากแก่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
946 641005941 ธนพล มาตย์สุริย์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
947 641005942 เพียงนภา บุญตัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
948 641005949 ศรัณยู อุปัญญ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
949 641005952 เนตรนภิส สมใจหมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
950 641005960 ประภาวดี ยอดล้ำ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
951 641005972 ธีรภัทร อุทวงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
952 641005975 อาทิตยา ธรรมเจริญทิพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
953 641005982 อัณนัซ เจะโก๊ะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
954 641005987 พีรพัฒน์ สืบปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
955 641005989 ภาริดา เสาร์วงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
956 641005995 ปฏิพัทธ์ วังสะพันธ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
957 641006000 การัณยภาส เริ่มศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
958 641006009 สุนทราภรณ์ ชนะการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
959 641006013 ณัฐณิชา ขันทะ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
960 641006018 มิกิ คาโต้ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
961 641006027 กรกิจ ฉันทโสภณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
962 641006033 ธนพัฒน์ เซี่ยงคิ้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
963 641006037 ณัชพล พงษ์สุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
964 641006041 พรปวีณ์ คุ้มบุญ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
965 641006050 ณัฐนันท์ เธียรรัตนกุล วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
966 641006056 ปฏิภาณ แต้มประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
967 641006060 ณภัทร แก้วประสม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
968 641006063 นพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
969 641006064 เบญญาภา ลาลำโกน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
970 641006070 ธีรภัทร์ พูลหิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
971 641006073 ธนพร พันธเสน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
972 641006086 วีรภัทร แก้วพรมราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
973 641006091 พรนภา กอบธัญญกิจ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
974 641006093 ปุณยวีร์ อดิศักดิ์วัฒนา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
975 641006099 เฮงเจียเซียน ประทุม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
976 641006101 ป้อนวิภา ปะระกา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
977 641006103 สันตพงศ์ สนธี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
978 641006105 ศิวกร ขันทจันทร์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
979 641006110 ชนิดาภา ชาติศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
980 641006121 ฉัฐตะวัน สาคร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
981 641006122 จิณัฐตา เสือดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
982 641006123 ชนากาญจน์ สิงหัตถะ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
983 641006126 ชลณิชา สุขเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
984 641006131 รวี อยู่พลับ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
985 641006137 วิจิตรา ทารักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
986 641006147 ชนิกานต์ อำไพธนากร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
987 641006151 สายฟ้า ดวงจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
988 641006156 อรอนงค์ เอี่ยมศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
989 641006157 บูรพา นาวายนต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
990 641006161 สมิตานัน หิรัญพิทักษ์พงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
991 641006163 พีระพัฒน์ คำชื่น วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
992 641006189 สิทธิโชค กลิ่นหอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
993 641006197 ทักขิญ มุ่งดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
994 641006210 กัณฑ์ฐานิษฐ์ ขุนณรงค์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
995 641006216 เมฑาวดี สีมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
996 641006221 กาญจนาภา จันทะพาหะ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
997 641006222 พิมพ์มาดา แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
998 641006226 ดวิษ พรหมทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
999 641006232 ภูบดินทร์ นวลจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1000 641006241 วริญญา ก้อนเสมา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1001 641006242 อมรเชษฐ์ จันทะศิลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1002 641006244 วสุธร สีหามาตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1003 641006251 ญาโณทัย ปรีเปรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1004 641006254 วิรัลพัชร บูรณจิตร์ภิรมย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1005 641006259 พิมณ์รณา ชมพูชัยวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1006 641006266 ธัชพล หัสถาพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1007 641006294 วุฒิชัย ปัดไธสง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1008 641006313 ริตต้า บัวเชย อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1009 641006323 นันท์นลิน มณีรัตนกุลชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1010 641006327 ณัฐธยาน์ เพชรปานกัน สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1011 641006354 แพรศรีทอง ดีเกษม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1012 641006355 เพ็ญพิชชา กามินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1013 641006362 เอมมิกา โมฆรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1014 641006363 อนันต์ มุ่งดี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1015 641006368 ชัญญา โพธิ์ไพฑูรย์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1016 641006380 โพธิ์คินภัค ฟักสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1017 641006388 มินโฮ คิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1018 641006425 สุทธิกาญจน์ เทพมา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1019 641006426 ฐิติมา วงษ์ตา ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1020 641006427 บุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1021 641006428 ธนาวุธ เจริญผล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1022 641006432 ณัฐสุดา เนียมหอม ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1023 641006443 อนุรักษ์ โฉมวิไลลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1024 641006446 ณภัทร ศริดี เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1025 641006447 นภสร สมประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1026 641006454 วรวลัญช์ ใสเศวตวารี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1027 641006456 พลอยวรีย์ สุวรรณชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1028 641006464 ธนัญญา นภาพงศ์สุริยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1029 641006465 ธนภัทร ระงับภัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1030 641006476 มนัสนันท์ คงเมือง ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1031 641006479 ธารารัตน์ เหมมาลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1032 641006496 วรสิทธิ์ มาฆะสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1033 641006497 ฐิติมา คุ้มเเคว้น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
1034 641006504 สิริกร สำลีทอง อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1035 641006506 พิสินี ตรีทิพย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1036 641006511 ศศิรินทร์ วงษ์เล็ก เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1037 641006517 วิลาสินี ใจภักดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1038 641006521 บรรพรต ขันเอียด สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1039 641006531 รัมภ์รดา ทับคล้าย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
1040 641006535 อจลา เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1041 641006536 ศรัณญา ศรีกัน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1042 641006542 บุญรักษา ช่วงเพ็ชจินดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1043 641006544 สิรินดา เพียรอดวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1044 641006547 ญาณิศา อาฒยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1045 641006552 วธิกร ประภารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1046 641006558 นัสรีน ยามาลย์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1047 641006562 วสุ เอี้ยงปราณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1048 641006569 กัญญานัตย์ แสงทองคำ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1049 641006572 ภิญญาพัชญ์ ประทุมกุล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1050 641006581 เมทนี เวศพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1051 641006585 ณัฐดนัย เอมอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1052 641006591 พิมไพร สุวรรรกร ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1053 641006594 เพ็ญพันธ์ ภาคีทรง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1054 641006603 ณภัทร เฟื่องเวโรจน์สกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1055 641006607 ณภัทร ป้อมสินทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1056 641006609 พัชรมัย จารุทัศนีย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (International Program)
1057 641006611 ธนพร บุญญะพานิชสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1058 641006613 ณัฐพงศ์ ปุ๋ยเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1059 641006618 สิริยากร อัชชเสวิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1060 641006619 ปัญญ์ กุลวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1061 641006632 อาโป ชัยศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1062 641006635 อรรถกร ภิรมรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1063 641006638 ปัณฑ์ตะวัน บัวสังข์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1064 641006640 ฐิติกร สีวงกต วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1065 641006656 บุณยกร เต็มเอี่ยม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1066 641006695 ปริมประภาพร พวงศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1067 641006700 เฌอแตม ชัยสายัณห์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1068 641006702 ธนาวิทย์ ชมวงษ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1069 641006703 เฌอมาลย์ ชัยสายัณห์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1070 641006705 อมันดา จิตถวิล วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1071 641006715 บรรณวัฒน์ ปกรณ์รัตนพงศ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1072 641006721 วลัยภรณ์ มีปากดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1073 641006731 ธนทัต สีตะสุต วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
1074 641006741 สุกฤตา แสงสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1075 641006744 นภารัตน์ ศรีชะตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1076 641006759 ทิวัตถ์ พวงขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1077 641006761 อภิเศรษฐ์ วิรุณพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1078 641006765 วรางคณา มาฆะสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1079 641006766 อิสริยา สียะราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1080 641006768 สรินญา คงมั่นประกายกิจ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1081 641006769 ณัฐวุฒิ ศรีโตนด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1082 641006771 กันตวัฒน์ เจนเจริญพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1083 641006778 นิสาชล อยู่ดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1084 641006780 ตริตาภรณ์ มณีฉาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1085 641006790 พันธวัสส์ วงศ์หิริวัตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1086 641006797 วรินทร ถึงเสียบญวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1087 641006804 พัชรินทร์ วงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1088 641006807 ณัชชา บุญสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1089 641006808 อนัญญา หลายธนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1090 641006813 พิชชาพร บัวริมบึง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1091 641006815 สิริวัฒน์ กณะสุต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1092 641006820 ชนิกานต์ ประทุมเทศ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1093 641006827 ชนะพล หมั่นภักดี แพทยศาสตร์นานาชาติ Doctor of Medicine (International Program)
1094 641006833 อภิญญา สุขวิมลไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1095 641006836 เจมพล สุวรรณประทีป วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1096 641006842 ภูวเดช ชุ่มชื่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1097 641006854 จิตติมา มากมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1098 641006855 ณิชาภัทร บูรณะปิยะวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1099 641006861 ณิชาบูล แก้วละมุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1100 641006862 ยุพเรศ คำนาแซง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1101 641006864 นภัสสร บุญกุศล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1102 641006868 พัณณิตา แสงงาม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1103 641006869 คิมหันต์ โสตรยิ้ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1104 641006872 เฉลิมชัย โยธานันต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1105 641006874 ณฐมน เพชรแอ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1106 641006883 อภิสิทธิ์ กิตติอัชวาลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1107 641006905 วรรณวดี อ๋องสกุล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1108 641006906 ธัญญาลักษณ์ กวนศักดิ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1109 641006908 ชานนท์ ยกทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1110 641006920 สุรางคนางค์ เกตุยั่งยืนวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1111 641006923 วัชรวีร์ ศรีพิบูลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1112 641006939 ขจิตศักดิ์ อินทร์ทูน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1113 641006941 ณัฐภูมิ คันทรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1114 641006947 อรณิชา ศรีสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1115 641006948 ปุญญพัฒน์ ธฤตญาณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1116 641006949 นงนภัส สุขวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1117 641006952 สุธิศา ศรีใจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1118 641006959 ปภาวรินท์ โมลิยกุล ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1119 641006969 ฑิตฐิตา ขาวนวน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
1120 641006970 จิรัชยา ว่องวิทย์การ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1121 641006973 กุลธนา เนตรนรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1122 641006976 ณัฐดนัย เขียนสา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1123 641006981 วศินี สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1124 641006982 ธนภรณ์ คอนโพธิ์ศรี เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1125 641006986 วสุมดี ช่างสากล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1126 641006987 อนัญพร จอมคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1127 641006988 สกุลพัฐฐ์ เทียมสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1128 641006992 จิตต์ภาพัชร์ พิพิธเบญญา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1129 641006995 คมน์คณิน ศรีอุดม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1130 641006996 ฐิมาภรณ์ พูลเจริญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1131 641007000 อัญธิตา สังข์ทอง ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1132 641007016 วีรภัทร อินอุดม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1133 641007017 สุทัศน์เทพ ปัญญาทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1134 641007029 เบญจมาภรณ์ รักบำเหน็จ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1135 641007033 ณัฏฐนันท์ สวัสดิ์กิจ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1136 641007036 ณัฐวัฒน์ จารุสิทธิ์รัตติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1137 641007040 จีรพัฒน์ พลเกษม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1138 641007048 เมธาวดี นววิศิษฎ์กูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1139 641007050 ภูริณัฐ ลำเผือก วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1140 641007065 จิตต์วรา โสพิศพรมงคล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1141 641007074 วัชรพล แผ่พร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1142 641007076 บุริศ เสรีวัตตนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1143 641007079 ธนกาญจน์ กันไพเราะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1144 641007085 จุฑามาศ ยามันซาบีดิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1145 641007092 ไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1146 641007094 ภารุจ เธียรพิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1147 641007100 ธันวา จำปาแดง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1148 641007104 อารียา ระรอกแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1149 641007107 พีรดนย์ ไชยปรีชาวิทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1150 641007108 อรณิชา รื่นบุญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1151 641007126 ธีรตา วิเศษจินดาวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1152 641007128 ภูรินทร์ ดำขำ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1153 641007129 ณัฐณิชา ชาแก้ว บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1154 641007138 กมลรัตน์ นาวกรด วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1155 641007142 ศรัณย์พร วงศ์สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1156 641007146 ธนโชค แก้วขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1157 641007151 ณัฐดนัย แดงช่วง เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1158 641007158 มัชฌิมา ใจแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1159 641007162 ธนากร รัตนพรชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1160 641007169 กนกวรรณ โกยปฐม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1161 641007173 ภาพพิชญ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1162 641007175 ปัณณวิชญ์ บุญทวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ)
1163 641007178 ฐิติมา ธรรมไพศาล วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1164 641007206 ปฏิภาน แก้วเปี้ย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1165 641007211 ชญาดา อุดมทวี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1166 641007216 อภิสิทธิ์ จุลอักษร เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1167 641007220 อัชฌาวดี ม่วงเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1168 641007238 ธัญมาศ ภู่ระหงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1169 641007262 ปนัดดา พังคะบุตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1170 641007263 ขวัญชนก ศิริตัน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1171 641007270 กนกอร เฉลิมวิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1172 641007285 เสฎฐวุฒิ วัฒนาไชย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1173 641007286 ณัฐภัทร พึ่งจีน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1174 641007290 พชรพร โพธิ์จันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Business Information Technology
1175 641007294 อุรชา ทองแจ่ม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1176 641007303 สุรศักดิ์ เกตุประสิทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1177 641007304 นฤมล เทพพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
1178 641007320 ปิยะธิดา พงษ์ก่อสร้าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
1179 641007322 ศศิวิมล วงษ์พิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1180 641007328 ญาณิศา นาคปรีชา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1181 641007333 อาทิมา อินสระ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1182 641007343 วรรณวร ลิ่มบุญสืบสาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1183 641007350 จิรภิญญา แก้วด้วง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1184 641007357 อดิเทพ กองมิตรชัย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1185 641007360 ปรยุทธ สินเดช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1186 641007361 ปางทิพย์ คงเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1187 641007365 ธนภรณ์ ธรรมมิภักดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
1188 641007375 ธนภัทร ประภัทรพรกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1189 641007387 แด่ภูไพร หวังภูกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1190 641007401 ชุติกานต์ ฑีฆะบุตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1191 641007404 มลนภา ไชยเลิศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1192 641007405 ญาณิศา ทัศนาจันทธานี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1193 641007406 พงพันธุ์ ศักดาสาวิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1194 641007407 นรพร อื้อศรีวงศ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1195 641007416 ธนารีย์ จันทร์มาลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1196 641007425 เกียรติกุล จารุทัศน์โรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1197 641007427 เพ็ญนภา ขวัญม่วง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1198 641007434 ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1199 641007440 ปิยวรรณ สำอาง อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1200 641007447 ศรัณยู มณีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1201 641007451 รวิภาส เพ็งรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1202 641007453 รุจิรดา ดาวประทีป สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1203 641007455 กัญญารัตน์ เติมตัวรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1204 641007462 ภัทราภรณ์ จันเดชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1205 641007468 ฐิตารีย์ นิลพันธ์พิทักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1206 641007478 พีระวัฒน์ เวทวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1207 641007482 นัทธพงศ์ คงแสงไชย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1208 641007485 นันทกร ประมวลศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1209 641007487 สิรวิชญ์ ดวงจินดา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1210 641007518 กษิดิศ เอ่งฉ้วน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1211 641007519 นรานนท์ จันทรชิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1212 641007525 ธนกฤต สิริมงคลวัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1213 641007529 พงศพล เชียรวงศ์รัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1214 641007530 ณัฐฌา สารมะโน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1215 641007532 อรรถพล เปลี่ยนประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1216 641007535 วรินทร ช่วยวัฒนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1217 641007540 ศรุติพงศ์ โชคกูลธวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1218 641007552 ศศิกานต์ ศรีถัทธ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1219 641007562 ธีระภัทร นนยะโส เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1220 641007571 พิพัฒน์ อนันตรทวีโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1221 641007575 มนฐิตา อุบลหอม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1222 641007579 ชนาภา ถาวร เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1223 641007580 สุทธนาฏ พานิชวัฒนะ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1224 641007583 ธิมาพร อุบัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1225 641007585 โชติกา ตุลยวัฒนกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1226 641007592 ภาณุวัฒน์ ธรรมคง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1227 641007595 กัญชาดา ลัคนาจันทโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1228 641007596 ฐิตา ไชยคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1229 641007599 อรรถภูมิ บุญเฮ้า วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1230 641007621 นัทธนันท์ นิลเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1231 641007622 ฐิตา สุดภักดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1232 641007631 มาร์วิน แซ่ล้อ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1233 641007637 ไททัศน์ ทองคำ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1234 641007640 พุฒิเมธ สละกลม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1235 641007651 จิณณวัตร วอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1236 641007652 นภัสวรรณ ดวงสนิท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1237 641007665 ศรัณย์ธร พรชัยวัฒนากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1238 641007684 ต้นศิลป์ เอี่ยมภักดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1239 641007701 ธีรพงษ์ แซ่ตั้น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1240 641007706 พชรดนัย พึ่งเกษม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1241 641007708 ฐานวัฒน์ มุ่งหมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1242 641007712 ณัฐพล จุลอมร วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1243 641007715 สุพิชชา ทับคง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1244 641007723 โยอิจิ สุงิอุระ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1245 641007738 สหัทยา อ่อนละมูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1246 641007739 รัฐนรี อังกินันทน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1247 641007740 ภาคม ประดับวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1248 641007748 ปัญญาวุฒิ พุ่มแจ่ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1249 641007750 พชรพรรณ ถำอุทก วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1250 641007757 อารดา กาสุรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1251 641007760 บงกช รองสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
1252 641007763 ธิมาพร นาคพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1253 641007770 มาริสา หมัดอาดัม เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
1254 641007776 อาริสา จันทร์สิงห์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1255 641007778 ณัฐ วุฒิสาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1256 641007784 ก้องภพ โสภณพิเชฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1257 641007788 รัฐธีรา รุ่งสง่า อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1258 641007793 ณภัทร สุรเตมีย์กุล วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
1259 641007794 ณัชชา อบเชย อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1260 641007797 นันทินี ปิดตังนาโพธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1261 641007806 ปรเมศร์ ขุนอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1262 641007816 วีรวรรณ วงษ์ดาว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1263 641007821 ศิริพิชา หมั่นเสมอ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1264 641007825 นฤภร เนียมปุก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1265 641007835 กุลธิดา จำปา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1266 641007847 ปัทมาภรณ์ บุญเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1267 641007848 วรัญญา อารีรบ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1268 641007849 สุธิมา จันมณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1269 641007851 ทิพยรัตน์ หงษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1270 641007853 ศุลัยรัตน์ โพธิ์ศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1271 641007857 อิชย์ญาดา พวงเงิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1272 641007858 พรหมพร ตันธนสมบัติ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1273 641007867 ทักษ์ดนัย ธรรมกีรติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
1274 641007873 ภูวเดช ถนิมพาสน์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1275 641007878 กณิษฐา ทองดี เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1276 641007880 สุริวิภา ตันสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1277 641007892 ณฐพล ติรกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1278 641007894 นูรฮาญัร สาและ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1279 641007898 วิลาสินี เจียรสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1280 641007908 ศตพร พัฒนารุ่งพานิช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1281 641007912 ภพธร หนูเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1282 641007917 พัชร์ธมน พงศกรพิสิฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1283 641007918 สาริศา อิ่มเอิบ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1284 641007933 รุ้งระวี รุ้งเรืองระยับ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1285 641007935 สัณหณัฐ ศรีสมปอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1286 641007937 สุชานันท์ วงค์กองแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1287 641007940 ปิยธิดา ปิยสุขเกษม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1288 641007941 ธัญญลักษณ์ ปัญญาทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1289 641007946 ชญานิศ กล่ำสนอง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1290 641007949 ทิพวรรณ ศรีบุญรอด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
1291 641007961 แพรนวล ธรรมบุตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1292 641007965 แจสมิน ลาร์บาร์ค ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1293 641007976 ชญาดา เมฆสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1294 641007980 เยาวภา นิลเชษฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1295 641007985 แทนคุณ จันทรวดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1296 641007989 ทัย ซก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1297 641007990 สรชัช เทศสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1298 641007991 นาเดีย ไชยสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1299 641007996 วิชญาพร สุขสถิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1300 641007997 ศศิธร โพธิ์ลี้ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1301 641007998 ธนนันท์ ออมอด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1302 641008005 วรยศ รุ่งสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1303 641008006 ศุภกร เนตรสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1304 641008012 อธิชา บุญปัญโญ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1305 641008027 อรปรียา กุมมาลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1306 641008034 สิริลักษณ์ ดิษฐาพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1307 641008037 พัชรมัย เจียรประดิษฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1308 641008061 ญาณิศา แกะสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
1309 641008094 ปวีณา อินทอนันต์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1310 641008099 พิทยุตม์ บุญเดช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1311 641008108 ฐานิต นพเทา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1312 641008110 ทฤนห์ กิตยารักษ์ อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1313 641008112 บุษบา แดนประเทือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1314 641008118 ชนาทิพย์ บุญรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1315 641008120 ชนากาญจน์ สุทธิกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1316 641008124 ฐิติพร สำราญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1317 641008133 ปิ่นสุดา ตันติกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1318 641008150 โชตินภา นิลนวล บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1319 641008151 จุฑามาศ ศรีโยธี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1320 641008162 จิรภา มูฮำหมัด วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1321 641008165 ธนาพัทธ์ ยุธาชิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1322 641008166 ษมากร เทียนทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1323 641008170 วรปภา ชัยบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1324 641008178 วรินทร วงศ์อามีน วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1325 641008180 สิริกร เครือสีดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1326 641008182 กนกวรรณ ความคุ้นเคย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1327 641008190 กนกพร ศุภผล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1328 641008194 พีรณัฐ ทิพย์รักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1329 641008203 ณัชชา กุศลผลิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1330 641008208 ศุภวิชญ์ สุพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1331 641008216 ชลิตา กล่ำเพชร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1332 641008222 สุพัตรา หล้าพูน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1333 641008227 ธนบดี ลิลิตสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1334 641008234 สุกฤษฎิ์ เครือปรเมษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1335 641008249 ณัฐกฤตา เลิศล้ำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1336 641008253 สาริณี ศรีเกตุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1337 641008254 ธัชธีรา วงศ์ธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1338 641008256 ภานุรุจ โสตถิทัต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1339 641008265 พชร โรจน์ศิริทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1340 641008279 สุชญา จงเชิดชูแดน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1341 641008285 ชนารดี สอนพูล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1342 641008288 ธิดารัตน์ ม่วงประเสริฐ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1343 641008295 วรธัช ไพบูลย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1344 641008304 ภูมิรพี ศรีฟ้า วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1345 641008306 พิชามญชุ์ พิสิฐศุภมิตร ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
1346 641008311 พิชญา สำเร็จ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1347 641008321 ชรินรัตน์ จันทร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1348 641008325 ชนนิกานต์ โตสิงห์ชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1349 641008326 ฐิติพร ปานเขียว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1350 641008327 เจษฎา ทองคำ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1351 641008329 ปุณณพัฒน์ สืบวงศ์ลี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1352 641008330 ธนากร ขุนแพ่งชม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1353 641008332 ปภาวรินท์ แสงเทียนทอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
1354 641008338 อภิวิชญ์ สุภาคม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1355 641008339 พศิน บรรณสาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1356 641008347 น้ำฟ้า กาญจนศร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
1357 641008361 ศศิธร ยืนนาน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1358 641008368 พิชญาภา สุวรรณโชติ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1359 641008377 อธิป ซื่อมาก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1360 641008385 ธนทัต จีรบุณย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1361 641008390 พิชญากร สุขกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1362 641008403 กัลยรัตน์ เสาแบน อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1363 641008406 ธรรพ์ณธร ม่วงมุลตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1364 641008411 ลัดดาวัลย์ ชุ่มจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1365 641008412 พีรพงษ์ เอิบสภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1366 641008415 อุทุมพร วงศ์ใหญ่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1367 641008423 มาริษา ภูเรียนศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1368 641008424 ธีธัช วิวัฒน์วานิชกุล เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1369 641008426 จักรภัทร ไพจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1370 641008428 ไอรดา บุญแย้ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1371 641008441 พิตรพิบูล พงษ์พจนธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1372 641008442 ภูชิต ฝอฝน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1373 641008477 สุพิชชา ขำเจริญพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1374 641008483 เชิดเกียรติ ก๋องบุญมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1375 641008484 ภัควัฒน์ วงค์สุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1376 641008488 พิรมภร เจิ้น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1377 641008493 วรินพร ยงยุทธิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
1378 641008495 อัสลีณาร์ มูนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1379 641008497 เบญจมาภรณ์ แก้วณรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1380 641008499 พิมพ์ราฎา มินซอมอ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1381 641008504 ปวีณ์นุช ไพโรจน์สรกิจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1382 641008505 นันทนัทธ์ สุบรรณวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์
1383 641008506 วรวรรณ แตงเจริญ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1384 641008513 ขวัญชนก จิตระดับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1385 641008515 โชติวิทย์ เฟื่องธนากุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1386 641008518 ภูมิสิทธิ์ สิทธิราชา วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1387 641008519 พรรณภรณ์ มหากุศล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1388 641008528 รุจรวี บุญเหลือ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1389 641008539 อารยา ปุ้มสีดา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1390 641008540 วรดา ประตาทะยัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1391 641008558 นันทวรรณ กาญจนสุธา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1392 641008563 เพชรดา สามล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1393 641008564 ณรงค์ฤทธิ์ ธงเเสนเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1394 641008566 ชโนดม วงษ์มาลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1395 641008567 ทิพย์วิภา จันทะยุทธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1396 641008571 ณัฐนนท์ สุขพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1397 641008572 ฐิติพร เกตุอุไร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
1398 641008578 พรนภัส ชัยโรจน์วงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1399 641008586 กิจชานนท์ แสงฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1400 641008598 ศิรินทิพย์ มีชัยโย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1401 641008617 ศิขรินทร์ ภาคทิพย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1402 641008619 ทิพวรรณ ยามดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)
1403 641008626 เจตริน พุ่มทับทิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1404 641008632 ไกรฤกษ์ เปสะโล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1405 641008637 เตชิต วัฒนพฤกษชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1406 641008653 อภิณัฐ มุธะสุวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1407 641008657 อาทิตยา พิมพ์สุภาพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1408 641008676 ชนัญญา ยงธนวัฒนากุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1409 641008677 สุมิตรา เหลืองเจริญ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1410 641008678 พีรพัฒน์ วิเศษวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1411 641008681 มูฮัมหมัดฟิตรีย์ สาเระ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1412 641008686 สุนิสา ทัพธานี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1413 641008703 สุภัสสรา ซันสะมัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1414 641008710 พัชรี เพ็ญกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1415 641008715 พรปวีณ์ พิมพ์ภักดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1416 641008729 ธนกร เผ่าพนัส เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1417 641008735 ธนัชพร อุระพนม วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวัสดุนาโน
1418 641008743 อนาวิล ดิษฐ์สังวร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
1419 641008747 สุรศักดิ์ กันภัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1420 641008749 วสุพล วิจิตรสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1421 641008757 นทีธร ครั่งกระโทก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1422 641008760 นวพล ฝึกหัด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1423 641008765 สุรเกียรติ วงษาจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1424 641008768 กรรณิกา ฤทธิ์ประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1425 641008769 รวิวรรณ มีเพียร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
1426 641008771 ปริญญา ทาโย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
1427 641008772 ชนาภัทร ประพันธ์ศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1428 641008779 ศิริลักษณ์ ศรีศิลปางกูร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1429 641008785 รันศิญา คงดวล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1430 641008798 เบญญทิพย์ ปลื้มไธสง ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1431 641008802 บูรพา ชาวพัวทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1432 641008810 วรพล รังษี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1433 641008818 พัชรพร สงวนทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1434 641008819 ณัฐวุฒิ จตุรภิสมาจาร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1435 641008830 อริย์ธัช นาคพยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่งทางราง
1436 641008833 ศุภณัฐ แก้วกุลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1437 641008840 พิสิฐพงศ์ ปล้องเกิด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1438 641008845 ชวณัฐ เกตุน้อย บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1439 641008849 วริศรา ฉิมใหญ่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1440 641008863 พิสิษฐ์ เปรื่องปราชญ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1441 641008868 ทัตพงศ์ สมหวัง วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1442 641008874 ชยากูล อภิญญานุกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1443 641008887 ปาณัช กฐินทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1444 641008904 ธรรมรักษา มีทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช
1445 641008909 ชินวารินทร์ เดชานุภาพ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)
1446 641008910 ธงไธย สุริยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1447 641008912 อุรัสยา งามหอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1448 641008920 ณัฎฐริณีย์ คำกองแก้ว บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
1449 641008922 ภาธิษณ์ กุลกิตติ์วิริยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1450 641008925 ชลภฤต คงช่วย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1451 641008928 ปุณยวีร์ ศิวากาศ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร
1452 641008940 ทักษพร เทพบุตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1453 641008949 ธนกฤต ยมศรีเคน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1454 641008954 ภาสพงศ์ คำเป๊ก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1455 641008962 พศิน กันอุปัทว์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1456 641008970 ณพิณ ดาวแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1457 641008972 ณิชาพร สังข์สกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1458 641008978 ปฏิภาณ เกตุผดุง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1459 641008981 ปรีญารัตน์ จันดา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิศวกรรมระบบการผลิต
1460 641008982 อรไพลิน สนิทยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1461 641008986 พรรณธารา เจริญศรีชัยรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1462 641009003 นนทิชา แจ่มจำรัส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1463 641009008 ณัชฎาภรณ์ ยิ้มงาม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1464 641009024 จรัสพร สะเดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1465 641009031 วรัญญา หยดย้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1466 641009036 กิตติวัฒน์ จันทร์เพ็ญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1467 641009037 พิตรพิบูล เฉลิมรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
1468 641009045 ณรรฆ ณ ถลาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
1469 641009052 ธนทัต จงกิตติสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1470 641009056 ปุณยาพร แสงทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
1471 641009057 ภัทรภูมิ ทับทิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1472 641009061 ณัฏฐากร สงวนกชกร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1473 641009069 ศุภวิชญ์ ส้มเกลี้ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
1474 641009077 ภัฎฎารินธ์ ไฝ่ทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1475 641009110 นิพพิชฌาน์ ชัยศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1476 641009127 ณัฐพร สุวรรณสุข วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1477 641009138 ชลธิชา อมแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1478 641009140 นาฎอนงค์ เดชโคตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1479 641009144 อิทธิพล ช้างชู วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
1480 641009153 เธียรเทเวศน์ ดวงไกรแฝง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1481 641009160 อริศรา ศิริสวัสดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1482 641009163 ภาณุพงศ์ สมเหม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1483 641009164 ภัทรนันท์ แย้มสุขเสรี อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1484 641009168 อัครพัชร์ อมรรัตนศิริ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1485 641009170 อริสรา กุลนันท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1486 641009171 ภูมิพัฒน์ โชติธนอธิวัฒน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1487 641009174 ณัฐพล อินทวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
1488 641009176 มิถุนา พรหมวิรักษ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
1489 641009180 ธงไชย เภาวิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1490 641009182 ศุภิญญา ประจงกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1491 641009193 ปรียานล บุญละออ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล
1492 641009195 วิมนต์ตรา แก้วมุลา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน
1493 641009197 ศศิธร พุ่มหว่าง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1494 641009208 อภิญญา ชูศักดิ์ไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1495 641009210 จุฑามาศ พัฒมณี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
1496 641009213 จิรวัฒน์ หล่อศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1497 641009219 อริญชย์ จันทร์แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1498 641009221 กัมปนาท ชินราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1499 641009225 บัณทัต ขารพิษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)
1500 641009232 อรรจกร สาคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1501 641009250 พุฒิเมธ ธรรมสุวรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม
1502 641009259 สิทธิพงษ์ ช่วยชูหนู วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1503 641009260 มาวิช ปรีเปรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1504 641009264 สิรภพ แสงมี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1505 641009272 นาย พริษฐ์ เกตุแย้ม เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
1506 641009275 รัฐกานต์ งะบุรงค์ เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร
1507 641009290 นพรุจ ฉันทันต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1508 641009292 ยศนิธิ ยังมะลัง วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
1509 641009295 อารีรัตน์ สกุลแจ่ม วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1510 641009311 นนทพัทธ์ นนทพันธาวาทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
1511 641009313 ภัทรวรินท์ แสงคำ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม
1512 641009316 ธารชนนทร์ ไชยยงยศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก
1513 641009342 ณัฐชนน ลาวัลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1514 641009344 อุษา สมจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1515 641009349 ณภัทร อนันต์ก้านตง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1516 641009352 ธนวัฒน์ ยิ้มจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1517 641009358 สิตานัน แสนชัย ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1518 641009363 รุ่งโรจน์ มหาโภคา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1519 641009369 สุเมธ อัศวสถิตทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1520 641009371 ธนัชพร บุญแข็ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1521 641009373 รวิพล พัฒน์ชัยวุฒิกุล อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1522 641009380 ประณิฏา ธานีพูน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
1523 641009382 วิชยุตม์ ภู่อุ่น บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
1524 641009392 ณัฐชนน เชาวรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1525 641009395 สุชาครีย์ ภู่สวรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1526 641009404 เชาว์วรรธน์ แก้วสีงาม เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
1527 641009407 จีรนันท์ เอี่ยมลออ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1528 641009413 อานนท์ แม้นชัยภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
1529 641009422 ภรภัทร พร้อมมูล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1530 641009426 สลิลลา อาภรณ์ศรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1531 641009430 กษม มิ่งเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1532 641009432 กฤตสิน อ่วมเกษม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ
1533 641009443 เบญญาดา พินพาทย์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1534 641009448 ณัฐชยากร สีต๊ะสาร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
1535 641009451 อัญชลี ทุมนี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต
1536 641009455 ชนารดี สมปาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
1537 641009458 อภิชญา พงศ์พิริยะกาญจน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
1538 641009470 โศรดา ลิ่มสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
1539 641009472 รัญชิดา ศิริกาญจนสุข ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
1540 641009478 อรจิรา ขุนหอม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย
1541 641009482 โสภาพร กาวิชัย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา