Youtube VDO Demo

สิ่งที่ควรทราบก่อนการยืนยันสิทธิ์  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2564
ปิดระบบยืนยันสิทธิ์และชำระเงินแล้ว

The system closed.